[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

พระเกียรติก้องโลก ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่จดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา

การกลั่นน้ำมันปาล์มเพื่อใช้กับเครื่องยนต์

 
การกลั่นน้ำมันปาล์มเพื่อใช้กับเครื่องยนต์

 

       จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงอุทิศพระองค์ทรงงานเพื่อพสกนิการอย่างหนักตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีที่ครองสิริราชสมบัติ ทรงพระวิริยอุตสาหะในการคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ เพื่อยกระดับชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น พระอัจฉริยภาพนี้ได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ขึ้นไว้ในโลกหลายอย่าง และทรงเห็นความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา มีพระราชดำริให้ผู้แทนพระองค์นำสิ่งที่ทรงประดิษฐ์คิดค้น ไปขอจดสิทธิบัตรในฐานะทรัพย์สินทางปัญญา จนได้รับพระราชสมัญญานามว่า “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล Global Leader Award จากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลนี้ โดยได้รับการถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย รวมทั้งสิ้น ๑๑ ฉบับ คือ

๑. “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำ” เป็นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำและบำบัดน้ำเสีย สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ ๓๑๒๗ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖

๒. “เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ” เป็นเครื่องกลเติมอากาศใช้ในการบำบัดน้ำเสีย โดยเติมออกซิเจนลงในน้ำที่ระดับลึกลงไปใต้ผิวน้ำจนถึงด้านล่างของแหล่งน้ำ สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ ๑๐๓๐๔ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๔

๓. “การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล” ใช้บรรเทาปัญหามลพิษในอากาศ และปัญหาพลังงานที่มีแนวโน้มขาดแคลนในอนาคต ด้วยการนำผลปาล์มที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรของไทย มากลั่นเป็นน้ำมัน อาร์.บี.ดี. ปาล์มโอลีน บริสุทธิ์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล ช่วยลดเขม่าและสารพิษในท่อไอเสียของเครื่องยนต์ได้ ๔ เท่าเมื่อเทียบกับการใช้น้ำมันดีเซลธรรมดา สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ ๑๐๗๖๔ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔

๔. “การดัดแปรสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝน” หรือ “ฝนหลวง” เพื่อบรรเทาปัญหาฝนขาดช่วงหรือไม่ตกตามฤดูกาล และไม่ตกในพื้นที่การเกษตร ทรงคิดค้นทดลองเพื่อจูงเมฆให้ไปตกในพื้นที่ที่กำหนด และโจมตีเมฆให้น้ำฝนตกลงมา พระราชทานชื่อวิธีการว่า “ซุปเปอร์แซนวิช” สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ ๑๓๘๙๘ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

ต่อมาเมื่อปี ๒๕๔๙ สำนักสิทธิบัตรยุโรป ได้ทูลเกล้าฯถวายการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ ๑๔๙๑๐๘๘ มีผลคุ้มครองสิทธิ์ใน ๓๐ ประเทศในทวีปยุโรปที่เป็นภาคีสมาชิก และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

๕. “อุปกรณ์ควบคุมการผลักดันของเหลว” เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งท้ายเรือ เพื่อผลักดันน้ำให้เรือขับเคลื่อน หรือเพื่อใช้ดันน้ำ สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ ๑๖๑๐๐ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๗

๖. “กระบวนการปรับปรุงดินเปรี้ยวเพื่อให้เหมาะแก่การเพาะปลูก” (โครงการแกล้งดิน) สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ ๒๒๖๓๗ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

๗. “การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ เป็นน้ำมันหล่อเลื่อนสำหรับเครื่องยนต์ ๒ จังหวะ” ถือเป็นพลังงานทางเลือกและบรรเทาปัญหาการนำเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากต่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นทุกขณะ ด้วยการนำน้ำมันอาร์.บี.ดี. ปาล์มโอลีน บริสุทธิ์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ มาใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ๒ จังหวะทุกขนาด ซีซี. แทนน้ำมันหล่อลื่นทั่วไป อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ ๘๔๑ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๕

๘. “ภาชนะรองรับของเสียที่ออกจากร่างกาย” ทรงออกแบบขณะทรงประชวร เกิดเป็นภาชนะที่ประยุกต์ใช้ได้ทั้งผู้ป่วยและผู้ที่เดินทาง หรือติดการจราจรอยู่ในท้องถนน ไม่สามารถหาห้องน้ำได้ ขนาดกะทัดรัดพกพาได้ ใช้งานสะดวก ทำความสะอาดง่าย รูปลักษณ์ทันสมัย ราคาประหยัดกว่าอุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เลขที่ ๑๔๘๕๙ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๖

๙. “เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์” สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ ๒๙๑๖๒ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๑๐. “เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์และชุดสำเร็จเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์” หรือ "อุทกพลวัต" คือกังหันผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำไหล สิ่งประดิษฐ์นี้ได้นำไปติดตั้งที่บริเวณคลองลัดโพธิ์ สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ ๒๙๑๖๓ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

๑๑. “ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ” เป็นการต่อยอดจากสิทธิบัตรฉบับที่ ๑ และที่ ๒ โดยมีพระราชดำริในการนำต้นพืชบางชนิดที่สามารถดูดซึมสารปนเปื้อนมาเป็นอาหารในการเจริญเติบโตได้ เช่น ต้นกก ต้นเตย ต้นพุทธรักษา ทำให้สาหร่ายไม่มีอาหารในการเจริญเติบโต สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ ๒๙๐๙๑ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้โครงการหลวง ขอจดสิทธิบัตรการใช้หญ้าแฝกรูปแบบต่างๆ เพื่อคุ้มครองและปกป้องรักษาภูมิปัญญาที่คนไทยคิดค้นขึ้นใช้แก้ปัญหาของประเทศไทย และนอกจากสิทธิบัตร ยังทรงถือครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการในพระปรมาภิไธย รวมทั้งลิขสิทธิ์ในพระปรมาภิไธย ในงานวรรณกรรม ดนตรี และศิลปกรรมที่ทรงสร้างสรรค์เช่นกัน
 

เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำ และแบบที่เติมใต้ผิวน้ำ
 
เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำ และแบบที่เติมใต้ผิวน้ำ

เรือดันน้ำ
 
เรือดันน้ำ

 


พระเกียรติก้องโลก! ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่จดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา!!


โดย: มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
งาน: งานกิจกรรมนักเรียน
อ้างอิงแผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://mgronline.com/onlinesection/detail/9600000105794

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 2 ครั้ง