[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

วันสากลเพื่อคนจน
ในโอกาสปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสมณลิขิต  เมตตาธรรมและความน่าสงสาร (Misericordia  et  misera) ได้ตั้ง วันของคนจน ให้ทั่วโลกสนใจ โดยฉลองวันอาทิตย์ที่สามสิบสามเทศกาลธรรมดา (ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017) และพระองค์ได้ออกสาส์นเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ค.ศ. 2017

 

เราอย่ารักกันแต่ปาก  แต่ด้วยการกระทำ

ลูกที่รักทั้งหลาย  เราอย่ารักกันแต่ปากเพียงด้วยคำพูดเท่านั้น  แต่เราจงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริง”  (1 ยน 3:18)  นี่เป็นคำสั่งให้เราเลียนแบบพระเยซูเจ้า  เป็นพิเศษรักคนจน   นักบุญยอห์นพูดชัดว่า  พระเจ้าทรงรักเราก่อน (เทียบ 1 ยน 4:10, 19)  และทรงยอมสละชีวิตของพระองค์เพื่อเรา (เทียบ 1 ยน 3:16)  เราจึงต้องรักและทำกิจการเมตตาต่อพี่น้องที่ขัดสน

คนยากจนร้องทูล  พระเจ้าก็ทรงฟัง” (สดด 34:6)  พระศาสนจักรเข้าใจความสำคัญของเสียงร้องนี้เสมอ  ในหนังสือกิจการอัครสาวก  นักบุญเปโตรได้เลือกบุรุษ 7 คน “ที่เปี่ยมด้วยพระจิตเจ้าและปรีชาญาณ” (6:3) ให้เอาใจใส่คนจน  เป็นลักษณะชีวิตของคริสตชนกลุ่มแรก (กจ 2:45)  นักบุญยากอบก็เช่นกัน  ได้สอนว่า “พี่น้องที่รัก… พระเจ้าทรงเลือกผู้ที่โลกตัดสินว่ายากจน  เพื่อให้เขามั่งมีในความเชื่อ  และเป็นทายาทรับมรดกพระอาณาจักรซึ่งทรงสัญญาไว้” (ยก 2:5-6, 14-17)

พระจิตเจ้าทรงกระตุ้นใจให้บริการคนจน  ตลอดมาในประวัติศาสตร์ให้ดำเนินชีวิตเรียบง่าย  สุภาพ  ใจดี  ช่วยเหลือพี่น้องชายหญิงที่ยากจนที่สุด  นักบุญฟรังซิส ชาวอัสซีซี  เป็นแบบอย่างที่เด่นชัดที่สุด  และมีบรรดาชายหญิงผู้ศักดิ์สิทธิ์มากมาย  ไม่ใช่ให้ปัจจัยเท่านั้น  แต่ไปอยู่กับพวกเขา  เมื่อคิดถึงคนจน  มิใช่ทำงานอาสาสมัครตามโอกาสเท่านั้น  หรือช่วยเหลือทันที  แต่หมายถึงการรู้สึกว่องไวต่อผู้ที่ได้รับความอยุติธรรมด้วย  ถ้าเราร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีกรรม  พบปะพระคริสตเจ้า  เราต้องสนใจช่วยเหลือคนจน

บรรดาศิษย์พระคริสตเจ้าต้องเดินตามพระองค์  สู่ความสุขแท้จริงแห่งอาณาจักรสวรรค์ (เทียบ มธ 5:3 ; ลก 6:20)  ความยากจนหมายถึงการมีใจสุภาพ  ที่ยอมรับข้อจำกัดและบาป  ความยากจนช่วยเราให้ชนะการทดลอง  ความยากจนเป็นทัศนคติภายในที่หลีกเลี่ยงการมองทรัพย์สินเงินทอง  อาชีพ  และความหรูหราฟุ่มเฟือยว่าเป็นเป้าหมายของชีวิต  และเป็นเงื่อนไขสำหรับความสุข  ความยากจนช่วยเราให้ร่วมรับผิดชอบสังคม  ถึงแม้เรามีข้อจำกัด  แต่เราไว้วางใจในพระหรรษทาน… (เทียบ CCC 25-45)

ในสังคมปัจจุบันมีความยากจน  ในบรรดาผู้ทุกข์ใจ  ถูกทอดทิ้ง  ถูกกดขี่  ได้รับความรุนแรง  ถูกทรมาน  และถูกคุมขัง  เกี่ยวพันกับการทำผิดกฎหมายและทำลายศักดิ์ศรีมนุษย์

ในโอกาสปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม  เราขอให้พระศาสนจักรฉลองวันของคนจน  ให้ชุมชนคริสตชนทั่วโลกสนใจคนยากจนขัดสน  ขอเชิญทุกท่านที่มีน้ำใจดีอ้าแขนช่วยเหลือ  และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

วันอาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา (วันสิทธิมนุษยชน)  เชิญคนจนและอาสาสมัครมาร่วมพิธีศีลมหาสนิท  ช่วยเหลือและปกป้องพวกเขา  เชิญพวกเขาร่วมรับประทานอาหาร  พวกเขาอาจสอนเราให้ปฏิบัติความเชื่อได้มั่นคงยิ่งขึ้น

แปลสรุปจาก L’Osservatore Romano
ฉบับที่ 24 (16 มิถุนายน 2017) หน้า 6-7.

 


http://www.cmdiocese.org/web/19515


โดย: มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
งาน: งานอภิบาล
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 1 ครั้ง