[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า

พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า

พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า
ลูกา 1:41-56

    พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า เพราะฉะนั้นชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสุข พระนางมารีย์ทรงเป็นบุคคลสำคัญยิ่งใหญ่ แต่ความยิ่งใหญ่นั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากน้ำมือของพระนางมารีย์เอง พระเจ้าทรงทำให้พระนางมารีย์เด็กหญิงเล็กๆ จากเมืองนาซาเร็ธที่ไม่สำคัญอะไรเลยกลายเป็นพระมารดาของพระผู้ช่วยให้รอด ความยิ่งใหญ่ของพระนางสะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็นผู้กระทำให้ผู้มีใจมักใหญ่ใฝ่สูงกระจัดกระจายไป พระเจ้าเองทรงคว่ำผู้มีอำนาจจากบัลลังก์ ไม่ใช่พระนางมารีย์หรือคนใดคนหนึ่ง

    ตามความเชื่อของพระศาสนจักร พระเจ้าทรงเลือกพระนางมารีย์ให้เป็นมารดาของพระผู้ช่วย และทรงทำให้พระนางรอดพ้นจากมลทินบาปนับตั้งแต่ปฏิสนธิในโลกนี้ โดยตัวพระนางเองไม่ทรงมีความดีความชอบหรือสิทธิใดๆ ที่จะเป็นพระมารดาของพระผู้ช่วยให้รอด แต่พระเจ้าทรงเลือกพระนางและทำให้เปี่ยมด้วยพระคุณ ตรงนี้เองคือจุดเริ่มต้นของชีวิตผู้ที่ยื่นมือออกไปรับความรักของพระเจ้า พระเจ้าประสงค์ให้จิตวิญญาณของเราทั้งหลายเป็นอย่างจิตวิญญาณของพระนาง เพราะว่าความรอดพ้นเป็นพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่กิจการของมนุษย์ “ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระองค์ทรงเริ่มกิจการที่ดีนี้ในท่านแล้วจะทรงกระทำต่อไปให้สำเร็จบริบรูณ์จนถึงวันของพระคริสต์” (ฟป 1:6) ถ้าอย่างนั้นหมายความว่ามนุษย์ไม่ต้องทำอะไรเลยใช่หรือเปล่า ไม่ใช่มนุษย์ต้องร่วมมือกับพระองค์ผู้ทรงริเริ่มและทรงกระทำกระทำให้สำเร็จด้วยความเชื่อ ความเชื่อจะเรียกร้องเราให้ตอบสนอง ให้ติดตามพระเยซู พระเจ้าไม่ได้ทรงบังคับพระนางมารีย์ ทรงให้อิสระ พระเจ้าไม่ทรงบังคับหรือตั้งเวลากำหนดการใดๆ ทรงนำมนุษย์ให้ใช้สติปัญญา ที่มาจากพระองค์ การตอบสนองต่อการทรงนำของพระเจ้าจะเป็นมงกุฎ เป็นศักดิ์ศรีของมนุษย์ เหตุนี้เองพระศาสนจักรจึงสรรเสริญพระนางมารีย์ว่าเป็นกระจกเงาสะท้อนพระสติปัญญาของพระเจ้า
    พระเจ้าเป็นองค์สรรพานุภาพ ไม่ทรงต้องการสิ่งใดจากมนุษย์ พระเกียรติของพระเจ้าคือการประทาน เราได้รับสติปัญญา ชีวิต ความรัก ความกล้า ความเมตตากรุณา ความอ่อนแอฯลฯ โดยเฉพาะชีวิตจากพระองค์ การมีชีวิตคือการมองเห็นพระเจ้า ถ้าไม่มีพระองค์ชีวิตเราก็ว่างเปล่า ไม่มีอะไรเลย ไม่มีความหมาย เป็นนรกอยู่ในตัวเอง ถ้าไม่มีมนุษย์พระเจ้าจะทรงสร้างอะไรขึ้นมาก็ได้ เมื่อทรงสร้างแล้วจะทรงทำลายก็ย่อมได้ แต่น้ำพระทัยคือทรงรักมนุษย์เป็นที่สุดและไม่อยากให้มีผู้ใดพินาศเลย จึงทรงปรารถนาจะทรงกระทำการยิ่งใหญ่สำหรับมนุษย์ทุกคน

 


http://www.kamsonbkk.com/catholic-catechism/2012-02-15-07-28-07/7459-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2


โดย: มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู
งาน: งานอภิบาล
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://www.kamsonbkk.com/catholic-catechism/2012-02-15-07-28-07/7459-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 3 ครั้ง