[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

Integration

Integration

Picture
 
                            Integration การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงศาสตร์หรือเนื้อหาสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความรู้ที่มีความหมาย มีความหลากหลายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน 
 
Picture
 
                             ข้อดีและข้อจำกัดของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้อดี

                             ข้อดี


1. สนับสนุนการทางานร่วมกันของทั้งผู้สอนและผู้เรียน ลดความซ้าซ้อนของกิจกรรม
2. ผู้สอนทุกคนและผู้เรียนมีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน
3. ผู้เรียนเห็นความสาคัญของการนาความรู้ไปใช้กับงานอาชีพจริง

                           ข้อจํากัด

1.เป็นวิธีการที่ทําได้ค่อนข้างยากเพราะต้องอาศัยความร่วมมือจากครูผู้สอนหลายคนมาปรึกษาหารือร่วมกัน ต้องมีความเข้าใจตรงกัน และต้องเป็นความร่วมมืออย่างจริงจังและจริงต้องทุ่มเททั้งความรู้ความสามารถและเวลาอย่างเต็มที่

2.การบูรณาการหลักสูตรเข้าด้วยกันอาจทําให้ผู้เรียนขาดความลึกซึ้งในการเรียนรู้มองไม่เห็นความสําคัญของเนื้อหาสาระหรือวิชาการต่างๆ ตามที่ครูต้องการได้

3.การจัดตางรางสอนของครูทุกคน โดยเฉพาะครูที่สอนประจําวิชาต่างๆ เช่น ศิลปะ พลศึกษาดนตรีและนาฏศิลป์งานเกษตรต้องสอนหลายชั้น หลายห้องจึงต้องจัดตารางสอนของแต่ละห้องแน่นอนตายตัว ซึ่งขัดกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพราะเนื้อหาสาระต่างๆ จะคลุกเคล้ากันไปตามบรรยากาศของการเรียนการสอน

4.การบูรณาการหลักสูตรเหมาะมากสําหรับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น แต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอาจจะไม่ค่อยเอื้ออำนวย เนื่องจากเนื้อหามีความลึกซึ้งมาก และทางโรงเรียนก็ต้องการจัดการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเข้มข้น หรือถ้าจะบูรณาการก็สามารถทําได้ในบางรูปแบบที่เป็นการบูรณาการภายในวิชาเดียวโดย: มิส  ทัศน์ทยา    จินดาพงศ์
งาน: งานทะเบียนและวัดผล
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://innovationforeducation.weebly.com/integration.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 1 ครั้ง