[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

พ่อแม่ต้องรู้! 5 ปัจจัย ที่ส่งผลให้ลูกสมองไม่พัฒนา
การเลี้ยงดูบวกกับสภาพแวดล้อมในวันนี้ จะส่งผลต่อเด็กไปจนโต ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องรู้ว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมองของลูก มี 5 ข้อดังนี้ค่ะ


1. ได้รับสารอาหารไม่ครบทั้ง 5 หมู่
การที่เด็กได้รับสารอาหารไม่ครบทั้ง 5 หมู่นั้น นอกจากจะมีผลเสียต่อการเจริญเติบโตของสมอง ซึ่งนั่นคือการทำลายความฉลาดโดยตรง ยังส่งผลทำให้ร่างกายอ่อนแอ ไม่เติบโตสมวัยอีกด้วย

2. สภาพแวดล้อมที่เป็นมลพิษ
ไม่ว่าจะเป็นจากควันบุหรี่ ควันพิษท่อไอเสีย หรือสารปรอท สารตะกั่วจากโรงงาน สารพิษเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะทำลายสมอง ยังเป็นพิษต่อร่างกายอีกด้วย

3. ขาดการสัมผัสกับสังคม
เกิดจากการที่พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้ ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ ไม่ค่อยมีการพูดคุย ซึ่งจะทำให้เด็กขาดพัฒนาการด้านภาษาและมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งถือเป็นสาเหตุที่สำคัญสาเหตุหนึ่งที่สกัดกั้นความฉลาดของเด็กเพราะขาดโอกาสที่จะเรียนรู้แลกเปลี่ยนนั่นเอง

4. ขาดประสบการณ์เรียนรู้ที่ดี
เช่น พ่อแม่ไม่มีเวลาพาลูกไปเปิดหูเปิดตา หาประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้นอกบ้าน รวมทั้งไม่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆ เช่น กิจกรรมดนตรี กิจกรรมศิลปะ หรือกิจกรรมกีฬา และการออกกำลังกาย

5. ลูกมีสุขภาพจิตไม่ดี
เนื่องมาจากขาดความรัก ความเอ็นดู และความอบอุ่นจากครอบครัว หรือบางกรณี อาจเกิดจากการเลี้ยงดูที่เข้มงวดมากจนเกินไป และบังคับให้ลูกต้องทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบหรือไม่ถนัด ส่งผลให้ลูกเกิดความเครียด มีความวิตกกังวลสูง มองตัวเองในแง่ลบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนยาพิษที่ทำลายความฉลาดของลูก เพราะลูกที่อยู่ในอารมณ์โกรธ หรือซึมเศร้าเป็นเวลานานๆ นั้น สมองจะหลั่งสารคอร์ติซอล ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีฤทธิ์ในการทำลายความเจริญเติบโตของสมองลูก ทำให้การพัฒนาความฉลาดของลูกถูกยับยั้ง


www.rakluke.com


โดย: มิส  วาลียา    บุญมี
งาน: งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: www.rakluke.com

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 4 ครั้ง