[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

การประมาณค่าจำนวน

การประมาณ คือ การบอกขนาด จำนวน หรือปริมาณ ที่ไม่ต้องการละเอียด
ถี่ถ้วน เป็นเพียงการคาดคะเนจำนวนหรือปริมาณด้วยสายตาเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องวัด เครื่องคำนวณ หรือการนับแต่อย่างใด เช่น ถ้าเราอยากทราบว่ามีไข่ไก่กี่ ฟองในแผง มีส้มกี่ลูกอยู่ในตะกร้า ถ้าหากเราต้องการรายละเอียดที่ถูกต้องเท่านั้น
เราจำเป็นจะต้องใช้วิธีการนับ แต่ถ้าหากไม่ต้องการรายละเอียดที่ชัดเจนมากนักหรือเวลามีจำกัด เราก็แค่เพียงใช้สายตามองดูแล้วบอกจำนวนคร่าว ๆว่ามีมากน้อยเพียงใด
การบอกจำนวนใด ๆ โดยวิธีการประมาณค่า นั้นเรามักนิยมบอกเป็นจำนวนใกล้เคียงจำนวนเต็มเช่น จำนวนสิบ จำนวนเต็มร้อย จำนวนเต็มพัน จำนวนเต็มหมื่น จำนวนเต็มแสน จำนวนเต็มล้าน ฯลฯ เป็นต้น
 
การประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ
 
จำนวนเต็มสิบ หมายถึง จำนวนที่หลักหน่วยของเลข 2 หลักลงท้ายด้วยเลข 0 เช่น10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 70 , 80 และ 90
การประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบนั้น วิธีคิด ให้เราดูจำนวนนั้น ๆ เฉพาะหลักหน่วยและหลักสิบเท่านั้นจะไม่ดู เลขหลักอื่นประกอบ เช่น จำนวน 563 เราจะดูเฉพาะเลข 63 เท่านั้นว่าอยู่ใกล้จำนวนเต็มสิบใดมากที่สุด ระหว่าง 60 กับ 70 ซึ่งจำนวนเต็มสิบที่ใกล้ 63 ที่สุดก็คือ 60 จึงประมาณค่า ใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ
ของ 563 คือ 560 หรือ จำนวน 988 เราจะดูเฉพาะ เลข 88 ว่าอยู่ใกล้จำนวนเต็มสิบใดที่สุด ซึ่งก็คือ 90 จึงประมาณค่าใกล้เคียงของ 988 ได้เป็น 990 เป็นต้น
หรือการประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของจำนวนใด ๆ เราทำได้อีกวิธีโดยให้พิจาณาจากจำนวนนั้นเฉพาะในเลขหลักหน่วยเท่านั้น ก็โดยการพิจาณาดังนี้
 
1. ถ้าตัวเลขในหลักหน่วยของจำนวนนั้นมีค่าน้อยกว่า 5 ให้เราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มสิบน้อยกว่าเลขจำนวนนั้น เช่น จำนวน 253 หลักหน่วยของเลขจำนวนนี้คือ 3 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 5 ดังนั้นเราจะประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของจำนวนนี้ได้เท่ากับ 250
2. ถ้าตัวเลขในหลักหน่วยของจำนวนนั้นมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 ให้เราประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบมากกว่าเลขจำนวนนั้น เช่น จำนวน 658 หลักหน่วยของเลขจำนวนนี้คือ 8 ซึ่งมีค่ามากกว่า 5 เราก็สามารถประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของจำนวนนี้ได้เท่ากับ 660 หรือ จำนวน 625 หลักหน่วยของจำนวน 625 คือเลข 5 ซึ่งเราจะประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของ 625 ได้คือ
630 เป็นต้น
 
ตัวอย่าง จงค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของจำนวน 562 และ 569
 
วิธีคิด
จำนวน 562 ตัวเลขหลักหน่วยคือ 2 ซึ่งน้อยกว่า 5
ดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของ 562 คือ 560
จำนวน 569 ตัวเลขหลักหน่วยคือ 9 ซึ่งมากกว่า 5
ดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของ 569 คือ 570

การประมาณค่า


โดย: มิส  วิกานดา    จักรอิศราพงศ์
งาน: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://kanyalak-namjoomjang.blogspot.com/2012/01/blog-post_2569.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 2 ครั้ง