[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

卫塞节 Wèi sài jié วันวิสาขบูชา

 

 

 

Image result for วันวิสาขบูชา

卫塞节是纪念佛陀诞生, 成道入, 涅槃的伟大事迹。

Wèi sài jié shì jìniàn fótuó dànshēng,chéngdào rù, nièpán de wěidà shì jì.

วันวิสาขบูชา เป็นวันที่ระลึกถึงวันประสูติ  ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดย: มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ
งาน: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://zh-cn.facebook.com/oecschool/posts/503057876544973

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 5 ครั้ง