[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สธ. เตรียมพร้อมปฏิรูประบบสุขภาพด้านการป้องกัน ควบคุมโรค

สธ. เตรียมพร้อมปฏิรูประบบสุขภาพด้านการป้องกัน ควบคุมโรค thaihealth

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมพร้อมปฏิรูประบบสุขภาพด้านการป้องกัน ควบคุมโรค โดยประชุมหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง วางแผนบูรณาการหน่วยงานภายในและนอกกระทรวงขับเคลื่อนร่วมกัน โดยเน้นประโยชน์ของประชาชนและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยเป็นหลัก

                ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมรับฟังข้อสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข เมื่อวันที่  4 - 6 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ให้เอื้อต่อการบริหารประเทศภายใต้ภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยการปฏิรูประบบสุขภาพมีทั้งด้านการป้องกัน ควบคุม ส่งเสริม คุ้มครอง รักษา และฟื้นฟูสุขภาพให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้มอบหมายกรมควบคุมโรค เป็นแกนนำหลักในการหารือร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข รวมถึงกำหนดเป้าหมายของการเป็นผู้นำในการป้องกัน ควบคุมโรค พร้อมพัฒนาระบบข้อมูลและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชน

          นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากที่ประชุมมีมติ ที่สำคัญคือ 1) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ร่วมเป็นทีมขับเคลื่อนแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุขกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2) ด้านการบริหารจัดการวัคซีน อาทิ การบรรจุวัคซีนสิทธิประโยชน์ กองทุนวัคซีน และวางระบบวัคซีนของประเทศ มอบหมายให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข โดยมีนายสมชัย จิตสุชน และ นพ.กิตติ กรรภิรมย์ เป็นแกนนำหลักในการหารือร่วมกรมควบคุมโรคและผู้ที่เกี่ยวข้อง 3) ด้านคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพ และสำนักงานคณะกรรมการเขตสุขภาพ มอบหมายให้จัดตั้งคณะทำงานหรือสำนักงานปฏิรูปของกระทรวงที่ดำเนินการต่อในการถ่ายทอดแผนปฏิรูปไปสู่การปฏิบัติโดยดึงทุกภาคส่วนที่มีศูนย์เขตตั้งอยู่ในภูมิภาค เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ลงมือปฏิบัติและวิจัยเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะสำหรับจัดทำนโยบาย โดยเน้นที่ประโยชน์ของประชาชน มีความคุ้มค่า มีประสิทธิผล และเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 4) ด้านระบบบริการปฐมภูมิ เทคโนโลยีสารสนเทศของโรคไม่ติดต่อและโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้มีการจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ และเสนอต่อคณะปฏิรูปฯ ทั้งนี้ มุ่งวางแผนบูรณาการหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข เช่น กรมการแพทย์ กรมอนามัย และกระทรวงอื่นๆ เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีกรมควบคุมโรคในฐานะอนุกรรมการเป็นผู้ดำเนินการ

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมควบคุมโรค ได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมควบคุมโรคที่ดูแลงานในทุกส่วน ทำงานและประสานต่อกับคณะทำงานปฏิรูป เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากร ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ พร้อมกับสร้างผลงานดีเด่นในระดับภูมิภาค และจะมุ่งมั่นดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์และสุขภาพที่ดีของประชาชนไทย และดำเนินการให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ต่อไป ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 


สธ. เตรียมพร้อมปฏิรูประบบสุขภาพด้านการป้องกัน ควบคุมโรค


โดย: มิส  รินลษา    เจริญสุข
งาน: งานพยาบาล
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://www.thaihealth.or.th/Content/42828-%E0%B8%AA%E0%B8%98.%20%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%20%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 1 ครั้ง