[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ช่องทางการสื่อสาร

ช่องทางการสื่อสาร

         ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาการสื่อสารโดยใช้สื่อหรือช่องทางสามารถแบ่งได้หลายยุคหลายสมัย ซึ่งการแบ่งนั้นมีวิธีการแบ่งสื่อไว้หลายประเภทและหลายหลักเกณฑ์ เช่น

1. แบ่งตามวิวัฒนาการ สื่อชนิดนี้ได้แก่สื่อประเพณี (Traditional Media) และสื่อเฉพาะกิจ (Specialized Media)

2. แบ่งตามบทบาทหน้าที่ทางสังคม ได้แก่ สื่อข่าวสาร (Information Media) สื่อการศึกษา (Educational Media)

3. แบ่งตามประสาทที่ใช้ในการรับสาร ได้แก่ สื่อโสต (Audio Media) สื่อทัศน์ (Visual Media) สื่อโสตทัศน์ (Audio – Visual Media)

ช่องทางการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

สื่อที่เป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 
1. การสื่อสารด้วยทางวาจาและด้วยลายลักษณ์อักษร (Oral and Written Communication)

ปัจจัยหลายๆ ประการของผู้ส่งสารก่อนการจะเลือกสื่อสาร ควรพิจารณาดังนี้

1.1. ความยากของสารที่มีต่อผู้รับสาร

1.2. ทักษะทางภาษาของผู้รับสาร

1.3. ประเภทของผู้รับสาร

1.4. งบประมาณที่ผู้ส่งสารมีอยู่

1.5. ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร

 
2. การสื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารมวลชน (Interpersonal Communication and Mass Communication)

การสื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารมวลชนมีลักษณะและความแตกต่างกันดังนี้

2.1. การสื่อสารระหว่างบุคคลจะมีแนวทางการสื่อสารแบบสองทาง ในขณะที่ต้องสื่อสารมวลชนจะเป็นการสื่อสารทางเดียวเป็นส่วนมาก

2.2. สถานการณ์ของผู้ส่งสารที่มีต่อผู้รับสารนั้น เมื่อสื่อสารระหว่างบุคคลจะเป็นการสื่อสารแบบเผชิญหน้า ซึ่งต่างจากสื่อมวลชนที่ผ่านเครื่องมือการสื่อสารเป็นการสื่อสารแบบไม่เห็นหน้าค่าตา

2.3. การสื่อสารระหว่างบุคคลจะมีปฏิสัมพันธ์กันมากระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งตรงข้ามกับการสื่อสารมวลชนที่มีผลลัพธ์ของปฏิสัมพันธ์ต่ำ

2.4. การสื่อสารระหว่างบุคคลมีโอกาสที่จะโน้มน้าวใจสำเร็จสูง กว่าการสื่อสารมวลชน

2.5. ความเร็วในการแพร่กระจายข่าวสารและการเข้าถึงผู้รับสารนั้นสื่อมวลชนทำได้ดีกว่ามาก ในขณะที่การสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นไปได้ช้าและยากมาก

2.6. ผลลัพธ์ที่ได้จากการสื่อสารทั้ง 2 รูปแบบนั้น จะให้ผลต่างกัน คือ การสื่อสารระหว่างบุคคลสามารถสร้างหรือเปลี่ยนทัศนคติของผู้รับสาร ดีกว่าการสื่อสารมวลชนแต่สื่อมวลชนมีพลังในการเปลี่ยนแปลงความรู้ได้มากกว่าการสื่อสารระหว่างบุคคลวิธีการสื่อสารโดยการประชาสัมพันธ์นั้น ผู้ส่งสารจำเป็นที่จะต้องใช้สื่อระหว่างบุคคลและสื่อมวลชนควบคู่กันไปพร้อมๆ กันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึง ชนิดของสาร เนื้อหาสาร ผู้รับสาร และเป้าหมายในการสื่อสาร

ก่อนที่ผู้ส่งสารจะเลือกใช้การสื่อสารแบบเห็นหน้ากัน เพื่อโน้มน้าวใจให้ผู้ฟังเชื่อ ควรคำนึงถึงแนวทางดังนี้ ซึ่งอาจเลือกใช้สื่ออื่นที่ดีกว่าการติดต่อตัวต่อตัวซึ่งช่วยประหยัดทั้งเวลาและเงิน

1. ผู้ส่งสารต้องการติดตามผลลัพธ์ในภายหลังมากแค่ไหน (การใช้สื่อมวลชนสร้างความสนใจได้ดี แต่ติดตามยาก)

2. ผู้ส่งสารต้องการความผูกพันกับผู้รับสารมากเท่าไร (การจะรักษาทัศนคติให้คงที่ต้องอาศัยสื่อที่คงที่)

3. ทัศนคติที่ไม่ฝังแน่นเปลี่ยนแปลงง่าย แต่ทัศนคติฝังแน่นต้องใช้การสื่อสารแบบเผชิญหน้า

 
 
L = ประสิทธิภาพต่ำ M = ประสิทธิภาพปานกลาง H = ประสิทธิภาพสูง
 
ถ้าอ่านจากตารางนี้จะเห็นได้ว่า ในบรรทัดแรก เมื่อใช้สื่อการประชุมท้องถิ่น สำหรับการพัฒนาทัศนคติจะมีประสิทธิภาพสูง แต่เมื่อนำสื่อการประชุมท้องถิ่นมาใช้สำหรับการแก้ปัญหา และ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของชาวบ้านจะได้ประสิทธิภาพความสำเร็จปานกลาง แต่ถ้านำมาใช้ในด้านที่เหลือในตารางจะมีประสิทธิภาพต่ำ
สื่อประเภทมวลชนที่ใช้ในการโน้มน้าวใจ

1. โทรทัศน์

 
โทรทัศน์มีข้อดีที่โดดเด่น คือ สามารถสร้างแรงจูงใจ โน้มน้าวใจง่าย เพราะมีทั้งภาพและเสียงที่พร้อมสามารถเข้าถึงผู้รับได้มากและรวดเร็ว
 
ข้อเสียของโทรทัศน์ คือ เสียค่าใช้จ่ายมาก มีขั้นตอนการผลิตที่นานและซับซ้อน ต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ และ ที่สำคัญในยุคปัจจุบันโทรทัศน์ หรือ ทีวีดิจิตอล มีบทบาทน้อยลงกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆ ที่เติบโตขึ้น เนื่องจากอิทธิพลของ Social Media และ แอพพลิเคชั่นให้ความบันเทิงต่างๆ ก็เกิดขึ้นมาก

2. วิทยุ

วิทยุ อดีตเป็นสื่อที่มีบทบาทในการสื่อสารและมีอิทธิพลต่อประชาชนมาก เพราะมีความสะดวกในการพกพาเครื่องรับ ง่ายต่อการรับข่าวสาร ถึงผู้รับสารได้รวดเร็วและกว้างไกล ที่สำคัญมีค่าใช้จ่ายน้อยมากเมื่อเทียบกับโทรทัศน์

 
ข้อเสียของวิทยุ เป็นสื่อยุคเก่าที่กำลังปิดตัวลงเนื่องจากช่องทางการสื่อสารของวิทยุกำลังถูกแทนที่ด้วย Youtube ในกลุ่มของคน Generation ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น แต่ในพื้นที่บางแห่งวิทยุก็ยังคงมีอิทธิพลอยู่บ้าง แต่ถึงกระนั้นการจะใช้ช่องทางของวิทยุนักประชาสัมพันธ์ต้องคำนึงถึง เนื้อหาที่ผ่านช่องทางเสียงนี้ จะมีความคงทนหรือให้ความเข้าใจในเรื่องที่ซับซ้อนได้ยาก

3. หนังสือพิมพ์

หนังสือพิมพ์มีข้อดี คือ ข้อความมีความคงทนถาวรที่ผู้รับสารสามารถกลับมาทบทวนได้ตลอดเวลา มีน้ำหนักเบาติดตัวไปโดยง่าย

 
ข้อเสียของหนังสือพิมพ์ คือ ความไม่สนใจและความไม่ทันสมัยของรูปแบบการสื่อสาร เป็นสื่ออีกชนิดหนึ่งที่กำลังจะหมดความนิยมในวงกว้าง หนังสือพิมพ์จะคงเหลือเฉพาะฉบับใหญ่ที่มีชื่อเสียงมากกว่า แต่หากเลือกใช้กับกลุ่มเป้าหมายสิ่งที่ต้องคำนึง ได้แก่ การรับรู้ของผู้ส่งสารเองในทักษะการอ่าน และ การส่งหนังสือพิมพ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ห่างไกลก็เป็นเรื่องยาก

4. นิตยสาร

 
นิตยสาร เป็นช่องทางการสื่อสารด้วยการอ่านเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย น้อยนักที่จะมีนิตยสารที่มีกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทั้งหมด หากเลือกใช้ ข้อดีที่เหมาะสม ได้แก่ เมื่อต้องการเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย และสร้างความน่าสนใจด้วยสีสันสวยงาม ข้อความคงทนถาวร

ส่วนข้อเสีย หรือ จุดด้อยของนิตยสาร คือ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ช้า และข้อมูลบางอย่างอาจล้าสมัยหรือตกยุคได้

ซึ่งการเลือกใช้สื่อต่างๆ นั้น ล้วนขึ้นอยู่กับลักษณะของการโน้มน้าวใจ และงานประชาสัมพันธ์ด้วย

13. Social Media

สื่อ Social Media หรือ สื่อสังคมออนไลน์ ในโลกยุค Digital เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งยวดในชีวิตประจำวันของประชากรเกือบทั้งหมดในสังคมหรือโลกใบนี้ โดยไม่แบ่งอาชีพและชนชั้นดังสื่ออื่นๆ เหมือนแต่ละยุคที่ผ่านมา คนที่โซเชี่ยลมีเดียเข้าไม่ถึงก็คงมีเพียงผู้ที่ห่างไกลจากการสื่อสารเท่านั้น

ดังที่กล่าวข้างต้น การประชาสัมพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือและช่องทางการสื่อสารทุกครั้งเมื่อเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นในโลก ดังนั้น ในปัจจุบันเครื่องมือและช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้ และนอกจากนั้นอาจต้องเป็นช่องทางที่ให้ความสัมพันธ์ที่สุดอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้าน การเข้าถึงและครอบคลุมความสนใจของผู้รับสาร ค่าใช้จ่ายที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับโทรทัศน์ และสื่ออื่นๆ

นอกจากนี้ Social media สามารถทำให้ผู้สื่อสารหากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ง่าย เพราะในสื่อสังคมยุคใหม่นี้ มีกลุ่มประชากรที่มีความคล้ายคลึงกันมาอยู่รวมกันจำนวนมากอยู่แล้ว

โดยสรุป ในเรื่องช่องทางการสื่อสารนี้ นักสื่อสารโน้มน้าวใจ หรือนักประชาสัมพันธ์ควรต้องเรียนรู้ช่องการสื่อสารต่างๆ ที่หลากหลายเพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงประชากรเป้าหมายให้ได้มากที่สุด เพื่ออยู่ในเทรนการสื่อสารเดียวกับประชากรในยุคใหม่ เพื่อให้เกิดการยอมรับสารที่ง่ายและเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


ช่องทางการสื่อสาร


โดย: มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู
งาน:
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://spark.adobe.com

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 4 ครั้ง