[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

คัดไทยนั้นสำคัญอย่างไร

ความสำคัญของการคัดลายมือ

 

          การคัดลายมือเป็นการคัดตัวอักษรไทย ฉะนั้นการคัดลายมือจึงมีมาแต่ราชสำนักเริ่มมีตัวอักษรไทย การ “จาร” หรือ “จารึก” เป็นการคัดตัวอักษรไทยลงในหินศิลา จึงเรียกว่า ศิลาจารึก บ้างก็ “เขียนอย่างบรรจง” คือ คัดลงในคัมภีร์โบราณที่ทำจากใบลาน เป็นบทสวดต่างๆ คำสอน คติธรรม ตำรา ประเพณีวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ซึ่งเรียกกันว่า คัมภีร์ใบลาน

          วัสดุที่ใช้ในการคัดลายมือ ประกอบด้วย

  1. วัสดุรองรับการคัดหรือเขียนอย่างบรรจง เช่น หิน กระดานชนวน ใบลาน ผืนผ้า  ผืนหนัง  กระดาษ ฯลฯ
  2. วัสดุที่ใช้คัดหรือเขียนอย่างบรรจง  เช่น  แท่งหิน  แท่งเหล็ก  แท่งไม้  พู่กัน  ถ่าน  ดินสอ  ปากกา ฯลฯ
  3. วัสดุ “สี” ซึ่งบางครั้งการคัดก็ต้องใช้สี เช่น แท่งไม้ พู่กัน จึงจะเห็นลายเส้นตัวอักษร แต่วัสดุบางอย่างก็ไม่ต้องใช้สี เช่น หินชนวนกับกระดานชนวน

          การคัดลายมือนอกจากจะเป็นการฝึกคัดตัวอักษรไทยแล้ว หากเกิดความชำนาญในการคัด ผู้คัดลายมือสามารถนำไปเขียนแบบคัดลายมือบันทึกสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจ สิ่งที่มีคุณค่าของชาติ และเผ่าพันธุ์ เป็นประวัติศาสตร์สืบสานไว้ได้

          ด้วยความสำคัญของการคัดลายมือที่คู่ชาติ คู่อักษรไทยมาแต่ดั่งเดิม จึงเกิดการตั้งหน่วยงานสำหรับคัดลายมือ บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งหน่วยงานนี้จะต้องมีผู้คัดลอก และผู้คัดลอกต้องมีความรู้ในด้านภาษา มีลายมือสวย อ่านง่าย ชัดเจน ซึ่งเรียกว่า เป็นอาลักษณ์ คือ พนักงานผู้คัดลอก และหน่วยงานนี้ปัจจุบันเป็นแผนกอาลักษณ์ กองประกาศิต สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

          ในปัจจุบันนี้ แม้ว่าจะมีการพัฒนาการคัดลายมือเป็นการพิมพ์ตัวอักษรไทยที่สวยงามขึ้นมาใช้แทน แต่คุณค่าของการคัดลายมือยังได้รับการเชิดชูไว้สูงสุด ได้แก่ การคัดลายมือไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นต้น

ประโยชน์ของการคัดลายมือ

         ๑)  สืบสานมรดกไทยไว้คู่ชาติสืบไป

          ๒)  ฝึกสมาธิ และความแน่วแน่ของจิต ให้นิ่งไม่ซัดส่ายวอกแวก

          ๓)  เป็นพื้นฐานในการประดิษฐ์อักษรไทยต่อไป

          ๔)  การคัดลายมือเกิดความประทับใจกว่าการพิมพ์ในโอกาสสำคัญต่างๆ

          ๕)  บุคคลที่ลายมืองามเป็นบุคคลพิเศษที่มักจะได้รับความชื่นชม

          ๖)  มีความรู้แม่นยำในคำ และข้อความ
โดย: มิส  ฐาปนี    สิทธิเลิศ
งาน: กลุ่มสาระภาษาไทย
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: www.lpn1.obec.go.th/super1/wp-content/uploads/2018/03/thai-4.docx

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 2 ครั้ง