[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

การอ่านโน้ตสากลเบื้องต้น

การอ่านโน้ตสากลเบื้องต้น

 

ความรู้เรื่องโน้ตสากล

 

  โน้ต ก็คือ สัญลักษณ์ที่ใช้บันทึกแทนเสียงดนตรี ซึ่งแสดงถึงความสั้น-ยาว และความสูง-ต่ำของเสียงดนตรี ตัวโน้ตเปรียบเหมือนกับตัวอักษรที่ใช้บันทึกแทนภาษาพูด คนที่เล่นดนตรีเป็นแต่ไม่สามารถอ่านโน้ตได้ก็เหมือนกับคนที่พูด ได้แต่อ่านหนังสือไม่ออก 
            สำหรับเสียงเครื่องดนตรีที่เราดีด,สี,ตี,เป่า ออกมาเป็นเพลงได้นั้น จะประกอบไปด้วย
                     1. ความสั้น-ยาว ของเสียง หรือที่เราเรียกว่า จังหวะ (Time)
                     2. ความสูง-ต่ำ ของเสียง หรือที่เราเรียกว่า ระดับเสียง (Pitch) ถ้าเรามีความเข้าใจใน 2 ข้อ นี้ก็สามารถอ่านโน้ตได้เร็วขึ้น เพราะโน้ตจะบันทึกรวมทั้ง 2 ข้อนี้ไว้ด้วยกัน 
 
           จังหวะ(Time) 
 
                     1. ความหมายของคำว่าจังหวะ(Time)
                     2. ตัวโน้ต และตัวหยุด (Note & Rest)
                     3. โน้ตโยงเสียง (Tied Note)
                     4. โน้ตประจุด (Dotted Note)
                     5. โน้ต 3 พยางค์ (Triplets)
 
                     6. ห้องเพลง (Measure)
 
                     7. เครื่องหมายกำหนดจังหวะ (Time Signature)
                     8. เครื่องหมายกำหนดจังหวะอื่นๆ
                     9. การจัดกลุ่มตัวโน้ต และตัวหยุด
                   10. หลักการปฏิบัติจังหวะตามตัวโน้ต
 
ความหมายของคำว่าจังหวะ (Time)
               จังหวะ หมายถึง ช่วงเวลาที่ดำเนินอยู่ในขณะที่บรรเลงดนตรี จะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อจบบทเพลงนั้นๆแล้ว จังหวะมีหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของทำนองเพลงและแนวประสานเสียงต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์กัน การเดินของจังหวะจะเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ จะเหมือนกับการเดินของนาฬิกา ซึ่งนาฬิกาปกติจะเดินเป็นจังหวะตัวดำเท่ากับ 60 ตัวอย่างเช่น
              หากเราตั้ง metronome(เครื่องเคาะจังหวะ) เป็นจังหวะตัวดำเท่ากับ 120 ก็คือในหนึ่งนาทีจะมีตัวดำทั้งหมด 120 ตัว หรือใน 1 วินาทีของนาฬิกาปกติ จะมีตัวดำทั้งหมด 2 ตัวนั่นเอง
 
             จังหวะเราจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
                  1 .จังหวะเคาะ (Beat) เป็นหน่วยบอกช่วงเวลาของดนตรี ปฏิบัติโดยการเคาะจังหวะให้ดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอ จนกว่าจะจบบทเพลง
                  2. จังหวะทำนอง (Rhythm) เป็นช่วงเวลาที่เสียงดังออกมา มีทั้งเสียงสั้นเสียงยาวสลับกันไปด้วยความเงียบ ซึ่งแล้วแต่บทเพลงนั้นๆ ตัวอย่างเช่น เพลงหนูมาลี 
 
                   ความสั้น-ยาวของเสียง หรือความเงียบในจังหวะทำนอง สามารถบันทึกได้โดยใช้ ตัวโน้ต และตัวหยุด 
 
ตัวโน้ต และตัวหยุด (Note & Rest)
 
                  ตัวโน้ต (Note) เป็นสัญลักษณ์ที่บักทึกแทน ความสั้น-ยาว ของเสียง
                  ตัวหยุด (Rest) เป็นสัญลักษณ์ที่บักทึกแทน ความสั้น-ยาวของความเงียบ
 
ลักษณะของตัวโน้ต และตัวหยุด
 
 
การเปรียบเทียบค่าของตัวโน้ต
 
 
              จะเห็นได้ว่า โน้ต ตัวขาว มีค่าเท่ากับ ½ ของโน้ต ตัวกลม
 
              โน้ต ตัวดำ มีค่าเท่ากับ ¼ ของโน้ต ตัวกลม
 
               โน้ต ตัวเขบ็ต 1 ชั้น มีค่าเท่ากับ 1/8 ของโน้ต ตัวกลม
 
              โน้ต ตัวเขบ็ต 2 ชั้น มีค่าเท่ากับ 1/16 ของโน้ต ตัวกลม หรือ 1 ตัวกลม = 2 ตัวขาว = 4 ตัวดำ = 8 ตัวเขบ็ต 1 ชั้น = 16 ตัวเขบ็ต 2 ชั้น
ส่วนตัวหยุด ให้เปรียบเทียบค่าเหมือนตัวโน้ตครับ
 

การอ่านโน้ตสากลเบื้องต้น


โดย: มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต
งาน: กลุ่มสาระศิลปะ
อ้างอิงแผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://sites.google.com/site/teacherpuii/kar-xan-not-sakl-beuxng-tn

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 1 ครั้ง