[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

เทคนิคการจดรายงานการประชุม

การจดรายงานการประชุม อาจทําได้ 3 วิธี

1. จดละเอียดทุกคําพูดของกรรมการ 
2. จดย่อคําพูดที่เป็นประเด็นสําคัญของคณะกรรมการหรือผู้เข้าร่วมประชุม อันเป็นเหตุผล
นําไปสู่มติของที่ประชุม พร้อมด้วยมติโดยระบุชื่อและตําแหน่งของผู้พูด
3. จดแต่เหตุผลกับมติที่ประชุม

 

จาก : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต SUAN DUSIT UNIVERSITY

เอกสาร : 31711.pdf
เทคนิคการจดรายงานการประชุม


โดย: มิส  พัชราภรณ์    กาวินา
งาน: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ
อ้างอิงแผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายของสำนักผู้อำนวยการ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักผู้อำนวยการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://www.industry.go.th/km/index.php/2016-04-24-15-26-52/2016-04-24-15-28-16/161-2016-12-19-06-50-29/file

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 1 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 2 ครั้ง