[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปรับความกว้างและความสูงของเซลล์ใน Excel 2010
1. ในการปรับความกว้างของเซลล์ เช่น Column A แคบไป ทำให้ข้อความในเซลล์ถูกซ่อน เช่น กระดาษ A5 (5รีม) ต้องขยายให้กว้างกว่าเดิม 
2. ให้เลื่อนเมาส์ไปที่เส้นแบ่งระหว่าง Column B และ Column C เมื่อเมาส์เปลี่ยนรูปเป็นลูกศรสองทิศทางแล้ว ให้กดปุ่มซ้ายค้างไว้แล้วลากออกไปทางขวามือ เพื่อขยายคอลัมน์ให้กว้างหรือลากไปทางซ้ายมือเพื่อลดให้แคบ
3. ในการปรับความสูงของเซลล์ เช่น Row 1 ต่ำเกินไปไม่พอดีกับข้อความ ต้องการปรับความ สูงให้มากกว่าเดิม 
4. ให้เลื่อนเมาส์ไปที่เส้นแบ่งระหว่าง Row 1 และ Row 2 เมื่อเมาส์เปลี่ยนรูปเป็นลูกศรสองทิศทาง แล้ว ให้กดปุ่มซ้ายค้างไว้แล้วลากลงด้านล่าง เพื่อเพิ่มความสูงหรือลากขึ้นด้านบน เพื่อลดความสูง
5. การปรับความกว้างและความสูงของเซลล์มากกว่า 1 คอลัมน์หรือ 1 แถว เช่นต้องการปรับขนาดแถวที่ 2 ถึง 9 ให้สูงกว่าเดิม ให้เลือกแถวที่ต้องการโดยคลิกแถวที่ 2 กดปุ่ม Shift ค้างไว้ คลิกแถวที่ 9 แล้วปล่อยปุ่ม Shift จะปรากฏเป็นแถบสีตั้งแต่แถวที่ 2 ถึง 9
6. ให้เลื่อนเมาส์ไปที่เส้นแบ่งระหว่างแถวใดๆ ที่ได้เลือก เช่นแถวที่ 6 กับ 7 เมื่อเมาส์เปลี่ยนรูปเป็นลูกศร สองทิศทางแล้ว ให้กดปุ่มซ้ายค้างไว้แล้วลากออกไปด้านล่างเพื่อขยายความสูงหรือลากไปด้านบน เพื่อลดให้แคบลง 
7. ในการปรับความกว้างของคอลัมน์ก็ปฏิบัติคล้ายๆ กัน
8. ถ้าหากต้องการปรับความกว้างและความสูงของเซลล์ทีเดียวทั้งชีท ก็ให้เลือกคอลัมน์และแถวทั้งหมด โดยการคลิกที่มุมชีท 
9. จากนั้นก็จัดการปรับขนาดคอลัมน์หรือแถว
 
http://www.siamebook.com/lbro/en/using-excel-2010/3144-change-row-column-width-and-height-in-excel2010.html

ปรับความกว้างและความสูงของเซลล์ใน Excel 2010


โดย: มิส  พัชราภรณ์    กาวินา
งาน: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ
อ้างอิงแผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายของสำนักผู้อำนวยการ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักผู้อำนวยการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://www.siamebook.com/lbro/en/using-excel-2010/3144-change-row-column-width-and-height-in-excel2010.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 1 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 2 ครั้ง