[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

เตือนไข้หวัดใหญ่ระบาดแนะเลี่ยงสถานที่คนแน่น

เตือนไข้หวัดใหญ่ระบาดแนะเลี่ยงสถานที่คนแน่น thaihealth

แพทย์เตือนไข้หวัดใหญ่ระบาด แนะประชาชนเลี่ยงสถานที่คนแน่น

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 9 ก.ค. 2561 มีรายงานผู้ป่วย 65,287 ราย เสียชีวิต 9 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร พะเยา ระยอง และอุตรดิตถ์ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยในปีนี้จะน้อยกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ก็ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง โดยพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อนในสถานที่ที่คนอยู่หนาแน่น เช่น โรงเรียน เรือนจำ ค่ายทหาร และวัด เป็นต้น การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์คาดว่าในช่วงนี้จะมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากกำลังเข้าสู่ฤดูกาลระบาดของโรค ประกอบกับช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวน ร้อนสลับฝนตก ร่างกายอาจปรับตัวไม่ทันทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย จึงขอแนะนำว่าในสถานที่ที่คนอยู่หนาแน่น ควรมีการคัดกรองผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ หากพบควรแยกผู้ป่วยทันที รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ไม่ใช้ของใช้ส่วนบุคคลร่วมกับผู้อื่นทำความสะอาดสิ่งของที่มีการใช้ร่วมกันทุกวันและใช้หน้ากากอนามัยปิดปากปิดจมูก ล้างมือเป็นประจำด้วยน้ำและสบู่

 

เตือนไข้หวัดใหญ่ระบาดแนะเลี่ยงสถานที่คนแน่น


โดย: มิส  อารุณี    ลากตา
งาน: งานพยาบาล
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://www.thaihealth.or.th/Content/43530-%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%99.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 11 ครั้ง