[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

เปลี่ยนพลาสติกเป็นน้ำมันดีเซล มันดีงามมาก! ผลงานวิจัยจาก มทร.ธัญบุรี

ลดปัญหาขยะล้นโลกและใช้ทรัพยากรได้เป็นอย่างดีเลย เปลี่ยนพลาสติกเป็นน้ำมันดีเซล มันดีงามมาก! ผลงานวิจัยจาก 

 istock-178989519istockphoto

เรียกว่าอาจจะช่วยลดปัญหาการใช้ทรัพยากรและพลาสติกล้นโลกได้เป็นอย่างดีเลย หลังจากที่ มทร.ธัญบุรี ได้สร้าง ‘เครื่องต้นแบบกระบวนการไพโรไลซิส’ สำเร็จ ซึ่งเครื่องนี้สามารถเปลี่ยนขยะพลาสติกและน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง ที่คุณภาพน้ำมันเทียบเท่าน้ำมันดีเซล โดยไม่ต้องอาศัยการกลั่น สมบัติผ่านมาตรฐานตามที่กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานได้ประกาศไว้ ซึ่งตอนนี้งานวิจัยอยู่ระหว่างยื่นขอความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา

01-2-1024x683มทร.ธัญบุรี

ซึ่งเรียกได้ว่าผลงานการวิจัยนี้สามารถตอบโจทย์การลดการใช้ทรัพยากรโลกและลดขยะได้เป็นอย่างดี เพราะในปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีขยะประเภทพลาสติกประมาณ 2 ล้านตันต่อปี และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นต่อเนื่อง จะกำจัดก็ยากไม่สามารถใช้วิธีการฝังกลบเพราะสลายตัวช้ามาก หากนำไปเผาก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

07-1-683x1024มทร.ธัญบุรี

ซึ่งโดยทั่วไปกระบวนการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันไพโรไลซิสจะมีคุณภาพต่ำ ไม่ผ่านมาตรฐาน จำเป็นต้องผ่านกระบวนการกลั่นอีกครั้งจึงจะได้น้ำมันดีเซลออกมา ซึ่งมีผลมาจากการนำขยะพลาสติกหลายชนิดมาผ่านกระบวนการให้ความร้อนสูงภายใต้บรรยากาศไร้ออกซิเจน

04-1-1024x683มทร.ธัญบุรี

และจากการศึกษาวิจัยพบว่าสัดส่วนของชนิดพลาสติกเริ่มต้นร่วมกับน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว ส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ำมันจากกระบวนการไพโรไลซิสเป็นอย่างมาก อีกทั้งการใช้น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วมาเป็นวัตถุดิบร่วมส่งผลให้เพิ่มการถ่ายเทความร้อนและลดความหนืดของสารภายในเครื่อง จึงเกิดการหลอมเหลวเร็วขึ้นและลดพลังงานที่ใช้ในการกวนผสม

ขอขอบคุณ

ข้อมูล : มทร.ธัญบุรีistockphoto

 


เปลี่ยนพลาสติกเป็นน้ำมันดีเซล มันดีงามมาก! ผลงานวิจัยจาก มทร.ธัญบุรี


โดย: มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
งาน: งานกิจกรรมนักเรียน
อ้างอิงแผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://campus.sanook.com/1392049/

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 3 ครั้ง