[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

วิธีสร้างพลังและกำลังใจให้เด็กๆ

วิธีสร้างพลังและกำลังใจให้เด็กๆ  thaihealth

พลังความรักจากพ่อแม่ สำคัญที่สุดในช่วงชีวิต 3 ปีแรก พลังความรักของพ่อแม่จะสร้างพลังตัวตนให้กับเด็ก สร้างความมั่นใจ กล้าคิด กล้าทำ กล้าเรียนรู้   ทำให้เด็กอารมณ์ดี มีความสุข มองโลกในแง่บวก  เรียนรู้ที่จะส่งต่อความรัก ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น  เป็นภูมิคุ้มกันชีวิต ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงรอบตัว

วิธีสร้างพลังและกำลังใจให้เด็กๆ

1.เล่นกับลูก หาเวลาทำกิจกรรมดีๆ ด้วยกัน

2.กอด หอม แสดงความรักเมื่อมีโอกาส

3.ชื่นชม ให้กำลังใจ เสริมแรงบวกอยู่เสมอ

4.คาดหวังและพัฒนาลูกอย่างเหมาะสมตามวัย

5.สร้างแรงบันดาลใจ  สนับสนุนในสิ่งที่ลูกถนัดและมีความสุข


วิธีสร้างพลังและกำลังใจให้เด็กๆ


โดย: มิส  วิไลลักษณ์    แซ่ลี้
งาน: งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://www.thaihealth.or.th

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 1

อ่าน 2 ครั้ง