[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ขยะพิษไทยรั่วไหล กำจัดดีน้อย กำจัดเถื่อนล้น

ขยะพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นขยะที่ต้องได้รับการกำจัดในโรงงานที่มีเทคโนโลยีกำจัดขยะที่ไม่ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม เพราะขยะเหล่านี้เต็มไปด้วยสารพิษอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน แต่ปัญหาการลักลอบกำจัดขยะผิดวิธีกลับยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง

โรงงานกำจัดขยะพิษในไทยที่มีใบอนุญาตกำจัดขยะพิษมีอยู่น้อยราย จึงทำให้ราคาของการบริการกำจัดขยะพิษสูง เปิดช่องให้เกิดการลักลอบกำจัดขยะผิดวิธีที่สร้างมลพิษต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

TDRI Factsheet 49: ” ขยะพิษไทยรั่วไหล กำจัดดีน้อย กำจัดเถื่อนล้น ” เสนอแนวทางการจัดการขยะพิษอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการกำจัดขยะในระบบแบบครบวงจร


ขยะพิษไทยรั่วไหล กำจัดดีน้อย กำจัดเถื่อนล้น


โดย: มิส  ธิดาพร    ทองคำ
งาน: กลุ่มครู EP
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: www.tdri.com

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 2 ครั้ง