[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ผู้สูงอายุรวมกันเราอยู่ แยกกันเราเฉา

ในขณะที่ไทยมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น หลายภาคส่วนได้สร้างกลไกต่างๆ เตรียมพร้อมรองรับสังคมสูงวัย แต่ด้านหนึ่งผู้สูงอายุไม่ได้เพียงผู้รอรับการสงเคราะห์ความช่วยเหลือเท่านั้น เพราะสามารถเป็นผู้ให้กับชุมชนและกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกันเองได้

ชมรมผู้สูงวัยจึงเป็นอีกกลไกที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อพัฒนาตัวเองร่วมไปกับการพัฒนาชุมชน สร้างความใกล้ชิดให้ผู้สูงอายุด้วยกันและคนในชุมชน เกิดขึ้นกว่า 2 หมื่นชมรมทั่วประเทศ และมีหลายชมรมที่ประสบความสำเร็จ ช่วยลดภาวะพึ่งพิง สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับคนในชุมชน

factsheet 48: “ผู้สูงอายุรวมกันเราอยู่ แยกกันเราเฉา” สรุปปัจจัยที่ทำให้ชมรมผู้สูงอายุประสบความสำเร็จ และให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาชมรมทั้งด้านทัศนคติต่อผู้สูงวัย บทบาทของแกนนำชมรม การบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอื่นๆ ในชุมชน

 


ผู้สูงอายุรวมกันเราอยู่ แยกกันเราเฉา


โดย: มิส  ธิดาพร    ทองคำ
งาน: กลุ่มครู EP
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: www.tdri.com

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 1 ครั้ง