[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โรงเรียนสอบผ่าน (บน) ระบบประเมินสอบตก

Factsheet16-4

TDRI Factsheet 16 โรงเรียนสอบผ่าน (บน) ระบบประเมินสอบตก

ภาพที่เป็นอยู่ – การประเมินเพื่อผ่าน สร้างภาพด้านบวก

– ภาครัฐประเมินคุณภาพ ตัวชี้วัดส่วนใหญ่เป็นเรื่องนามธรรมวัดผลยาก

– โรงเรียนต้องสร้างกิจกรรมแบบฉาบฉวยเพื่อตอบตัวชี้วัด

– โรงเรียนต้องเอกสารมหาศาลไม่เกี่ยวพันกับคุณภาพการเรียนการสอน

– ผลสอบนักเรียนสำคัญน้อยคิดเป็นเพียง 20 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100

ภาพที่อยากเห็น – การประเมินเพื่อพัฒนา (ต้อง) ยอมรับความจริงด้านลบและมุ่งแก้ไขปรับปรุง

  •  ภาครัฐ

– ร่วมพัฒนาระบบประเมินภายใน

– เข้าช่วยเหลือโรงเรียนที่มีปัญหา เช่น ผลสอบมาตรฐานต่ำ

– ประเมินเฉพาะเรื่อง – เฉพาะพื้นที่

– เปิดเผยข้อมูลผลประเมินทั้งหมดสู่สาธารณะ

– วิจัย-จัดการความรู้เกี่ยวกับระบบประเมิน

  • โรงเรียนประเมินตัวเอง

– กำหนดเกณท์ประเมินเพื่อตอบโจทย์ของตน

– ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมประเมิน

– เน้นประเมินคุณภาพของกระบวนการเรียนการสอน

– นำผลประเมินไปพัฒนาตัวเอง


โรงเรียนสอบผ่าน (บน) ระบบประเมินสอบตก


โดย: มิส  ธิดาพร    ทองคำ
งาน: กลุ่มครู EP
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: www.tdri.com

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 1 ครั้ง