[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ยกระดับคุณภาพโรงเรียนเล็ก

จากการศึกษาของทีดีอาร์ไอพบว่า ปัจจุบันจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทยมีอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งจำนวนนักเรียนในโรงเรียนเล็กก็มีกว่า 1 ล้านคน

ปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กก็มีอยู่มิใช่น้อยทั้ง การที่มีครูไม่ครบชั้น ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อย และนักเรียนมีผลการเรียนในระดับต่ำ

แล้วเราจะมีแนวทางพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเล็กได้อย่างไร ? ติดตามได้ใน TDRI Factsheet 28: ยกระดับคุณภาพโรงเรียนเล็ก

factsheet 28 school


ยกระดับคุณภาพโรงเรียนเล็ก


โดย: มิส  ธิดาพร    ทองคำ
งาน: กลุ่มครู EP
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: www.tdri.com

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 1 ครั้ง