[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

หน้า ๒๑ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ี

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

******************************************

          โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา บัญญัติให้มีการ ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และมาตรา ๒๖๑ บัญญัติให้ในการปฏิรูปตามมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา ให้มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ดําเนินการ ศึกษาและจัดทําข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอ คณะรัฐมนตรีดําเนินการต่อไป

          อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูป การศึกษา จํานวน ๒๕ คน ดังนี้

          ๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา                  ประธานกรรมการ

          ๒. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา                            กรรมการ

          ๓. นายไกรยส ภัทราวาท                                         กรรมการ

          ๔. รองศาสตราจารย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์                      กรรมการ

          ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ           กรรมการ

          ๖. รองศาสตราจารย์ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์            กรรมการ

          ๗. นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ                                      กรรมการ

          ๘. รองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ                     กรรมการ

          ๙. นายตวง อันทะไชย                                             กรรมการ

          ๑๐. รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย                   กรรมการ

          ๑๑. รองศาสตราจารย์ทิศนา แขมมณี                        กรรมการ

          ๑๒. รองศาสตราจารย์นิชรา เรืองดารกานนท์              กรรมการ

          ๑๓. รองศาสตราจารย์นภดล ร่มโพธิ์                          กรรมการ

          ๑๔. นายปกรณ์ นิลประพันธ์                                     กรรมการ

          ๑๕. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล                                 กรรมการ

          ๑๖. นางเพชรชุดา เกษประยูร                                   กรรมการ

          ๑๗. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร                                   กรรมการ

          ๑๘. นางภัทรียา สุมะโน                                           กรรมการ

          ๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์                กรรมการ

          ๒๐. นางเรียม สิงห์ทร                                              กรรมการ

         ๒๑. ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์                     กรรมการ

         ๒๒. นายวิวัฒน์ ศัลยกําธร                                         กรรมการ

         ๒๓. รองศาสตราจารย์ศิริเดช สุชีวะ                            กรรมการ

         ๒๔. นายศุภชัย เจียรวนนท์                                       กรรมการ

         ๒๕. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล                                    กรรมการ

         และมีสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอิสระ เพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษามีอํานาจหน้าที่ ดังนี้

          (๑) ศึกษาและเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดนโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

          (๒) ศึกษาและเสนอแนะกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทน ที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการ บริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู ต่อคณะรัฐมนตรี

          (๓) ศึกษาและเสนอแนะแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ทุกระดับ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด ต่อคณะรัฐมนตรี

          (๔) ศึกษาและเสนอแนะแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ต่อคณะรัฐมนตรี

          (๕) ร่างกฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลด ความเหลื่อมล้ําในการศึกษา และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ตามมาตรา ๕๔ วรรคหกของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี

          (๖) เรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณา

          (๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่มอบหมาย

          (๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

          ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีวาระสองปี เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น

          ให้คณะกรรมการดังกล่าวประสานงานกับคณะกรรมการปฏิรูปคณะอื่น ๆ และรายงาน ผลดําเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ

           ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

 

                                                        ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

                                                                พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

                                                                          นายกรัฐมนตร


ประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา


โดย: มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์
งาน: งานบริหารกองทุน
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/162/21.PDF

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 12 ครั้ง