[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับโรงเรียน

ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับโรงเรียน พร้อมคำแปล

นักเรียน STUDENTS

1. How many students are there in your school? – โรงเรียนของคุณมีนักเรียนกี่คน

2. Do you like Thai student? – คุณชอบนักเรียนไทยไหม

3. Can you play an instrument? – คุณสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หรือไม่

4. How many students are there in your class? – ห้องเรียนของคุณมีนักเรียนเท่าไร

5. What is your favourite sport? – กีฬาอะไรที่คุณโปรดปราน

6. What is the name of your school? – โรงเรียนของคุณชื่ออะไร

7. What is your favourite subject? – วิชาอะไรที่คุณโปรดปราน

8. What is your teacher’s name? – คุณครูของคุณชื่อว่าอะไร

9. How many teachers are there in your school? – ในโรงเรียนของคุณมีคุณครูอยู่ทั้งหมดกี่คน

10. How many subjects do you learn in one day? – ในหนึ่งวันคุณเรียนวันละกี่วิชา

11. What grade are you in? – คุณเรียนได้เกรดเท่าไร

12. What is your first lesson? – คุณเรียนวิชาอะไรในบทแรก

13. What time do you eat lunch? – คุณกินอาหารกลางวันเวลาเท่าไร

14. What do you want to be when you grow up? – เมื่อคุณโตขึ้นคุณอยากจะเป็นอะไร

15. How many buildings are there in your school? – โรงเรียนของคุณมีตึกทั้งหมดกี่ตึก

16. What is the name of your homeroom teacher? – คุณครูที่เข้ามาอบรมก่อนเริ่มเรียนชั่วโมงแรกชื่อว่า อะไร

17. What is your hobby?  – งานอดิเรกของคุณคืออะไร

18. What do you like to read? – คุณชอบอ่านหนังสืออะไร

19. What is your favourite animal? – สัตว์อะไรที่คุณโปรดปราน

20. How many friends do you have? – คุณมีเพื่อนทั้งหมดกี่คน

21. How many people do you have in your family? – ในครอบครัวของคุณมีสมาชิกกี่คน

22. What is your favourite cartoon? – การ์ตูนอะไรที่คุณโปรดปราน

23. What time does your school start? – โรงเรียนของคุณเริ่มเรียนเวลาใด

24. What time does your school finish? – โรงเรียนของคุณเลิกเรียนเวลาใด

25. Do you like Thai teachers? – คุณชอบคุณครูไทยหรือไม่

26. Do you like our school? – คุณชอบโรงเรียนของเราหรือไม่

27. What is your favourite fruit?? – ผลไม้อะไรที่คุณโปรดปราน

28. What is the weather like in your country? – ในประเทศของคุณอากาศเป็นอะไร

29. Do you like your school? – คุณชอบโรงเรียนของคุณไหม

30. Who is your favourite singer? – นักร้องคนไหนที่คุณชื่นชอบ

31. Do you like Thai food? – คุณชอบอาหารไทยไหม

32. What is your nickname? – ชื่อเล่นของคุณชื่อว่าอะไร

33. Who did you come to Thailand with? – คุณมาประเทศไทยกับใคร

คุณครู TEACHERS

1. What is the name of your school? – โรงเรียนของคุณชื่ออะไร

2. How many teachers are there in your school? – ที่โรงเรียนของคุณมีคุณครูกี่คน

3. What do you teach? – คุณสอนวิชาอะไร

4. Do you like Thai teaches? – คุณชอบคุณครูไทยหรือเปล่า

5. How long have you been a teacher? – คุณเป็นครูมานานเท่าไรแล้ว

6. What do you teach? – คุณสอนวิชาอะไร

7. Where is your school? – โรงเรียนของคุณอยู่ที่ไหน

8. Do you like Thai students? – คุณชอบนักเรียนไทยไหม

9. How many students are there in your class?  – ในห้องเรียนของคุณมีนักเรียนทั้งหมดกี่คน

10. Is your school big? – โรงเรียนของคุณใหญ่ไหม

11. What is your principal’s name? – คุณครูใหญ่ของคุณชื่ออะไร

12. How old is the oldest teacher in your school? – คุณครูที่อายุมากที่สุดในโรงเรียนของคุณมีอายุเท่าไร

13. How long have you been a teacher? – คุณเป็นคุณครูมากี่ปีแล้ว

14. What time does your school start? – โรงเรียนของคุณเริ่มเรียนกี่โมง

15. How many buildings are there in your school? – โรงเรียนของคุณมีกี่อาคาร

16. What time do you go to school? – คุณไปโรงเรียนเวลากี่โมง

17. How long is your lesson? – คุณเรียนแต่ละวิชานานเท่าไร

18. Do you like my school? – คุณชอบโรงเรียนของฉันไหม

19. What grade do you teach? – คุณสอนชั้นอะไร

20. Have you ever taught Thai students? – คุณเคยสอนนักเรียนไทยไหม

21. Have many good students are there in your class? – ห้องเรียนของคุณมีนักเรียนที่เรียนดีกี่คน

 

ภาพจาก : http://freedomyouth.com.au/you-are-beautiful-and-unique/


ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับโรงเรียน


โดย: มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
งาน: งานทะเบียนนักเรียน
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/5365.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 1 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 3 ครั้ง