[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ไปยาลน้อย

             ไปยาลน้อย หรือ เปยยาลน้อย (ฯ) เป็นเครื่องหมายวรรคตอนอย่างหนึ่งในการเขียนภาษาไทย  ใช้ย่อคำเพื่อให้เขียนสั้นลงโดยเขียนแต่ส่วนหน้า ละส่วนหลังเอาไว้ แล้วใส่ไปยาลน้อยไว้แทน ยังไม่ปรากฏที่มาที่ชัดเจน

คำว่า ไปยาล  มาจากคำว่า  เปยฺยาล  ในภาษาบาลี แปลว่า ย่อ

การใช้ไปยาลน้อย

เครื่องหมายไปยาลน้อย นิยมใช้ใน  ๒  ลักษณะด้วยกัน คือ

๑.    ใช้กับคำพิเศษบางคำที่นิยมใช้ย่อโดยทั่วไป   เช่น

ข้าฯ  คำเต็มคือ ข้าพเจ้า

ฯพณฯ  (อ่านว่า พะนะท่าน) ย่อมาจากคำ  พณหัว  พณหัวเจ้า  หรือ พณหัวเจ้าท่าน

๒.    ใช้กับข้าราชการผู้ใหญ่ชั้นรัฐมนตรี เอกอัครราชทูต เป็นต้น  เคยมีหนังสือเวียนของกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้เลิกใช้ เว้นแต่ในกรณีพิเศษอันเกี่ยวกับต่างประเทศเท่านั้น แต่คนยังนิยมใช้กันอยู่

๓.    ใช้ย่อคำที่ยาวให้สั้นลง

กรุงเทพฯ  คำเต็มคือ   “กรุงเทพมหานคร”

โปรดเกล้าฯ   คำเต็มคือ  “โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม”

วัดพระเชตุพนฯ คำเต็มคือ  “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร”

นอกจากนี้อาจใช้ในกรณีอื่น ๆ เพื่อย่อคำให้สั้น แต่เมื่ออ่านหรือเขียนคำอ่าน ต้องอ่านคำเต็ม  ห้ามเขียนหรืออ่านคำหน้าแล้วต่อด้วยฯ  เช่น  กรุง-เทพ-ละ กรุงเทพละ  เด็ดขาด

หมายเหตุ  : ไปยาลน้อยไม่ใช่อักษร แต่มักจะจัดรวมไว้ในหมวดหมู่อักษรไทย เพื่อ           ความสะดวกในการดูภาพรวมของอักษรและเครื่องหมายที่ใช้ในการเขียนหนังสือไทย
โดย: มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย
งาน: กลุ่มสาระภาษาไทย
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://krupiyarerk.wordpress.com

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 1 ครั้ง