[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ข่าวการศึกษา: บอร์ด กกส.โวพลิกโฉมการศึกษาไทยรับ 4.0

บอร์ด กกส.โวพลิกโฉมการศึกษาไทยรับ 4.0

บอร์ด กกส.โวพลิกโฉมการศึกษาไทยรับ 4.0

     ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมสภาการศึกษาได้สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสภาการศึกษา (กกส.) ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงให้การศึกษาไทยใน 4 ประเด็น ได้แก่
 
1. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 มุ่งผลลัพธ์ที่เกิดกับเด็กให้มีคุณลักษณะของคนไทย 4.0 จะมีการปรับกระบวนการการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จะเป็นหน่วยกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 
2. แนวทางการสร้างพลเมืองดี มีวินัยภูมิใจในชาติ เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างอนุ กกส. ทั้งหมด เพื่อเชื่อมโยงกลไกการศึกษาให้สามารถสร้างคนไทยยุคใหม่
 
3. แนวทางการประเมินผลการศึกษาทั้งระบบให้สอดคล้องทุกระดับการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 ซึ่งปรับปรุงให้เป็นการประเมินที่ไม่เน้นเรื่องตัวชี้วัด (KPI) โดยให้สถานศึกษาเป็นผู้ประเมินตนเอง
 
4.การแก้ไข พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... และเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา ซึ่งให้เริ่มศึกษาระดับอาชีวศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ไทยรัฐ


โดย: มิส  สุรีย์พร    ผโลศิลป์
งาน: งานห้องสมุด
อ้างอิงแผนงาน : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 2 ครั้ง