[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฟองมัน

  ฟองมัน  ใช้ขึ้นต้นประโยค หรือบทกลอน

           ฟองมัน หรือ ตาไก่  (๏)  เป็นเครื่องหมายวรรคตอนที่นิยมใช้ในหนังสือไทยสมัยโบราณ       ใช้เมื่อขึ้นต้นบทกลอนหรือเรื่องทั้งคำประพันธ์ร้อยกรองและร้อยแก้ว  โดยไม่จำเป็นต้องย่อหน้าหรือขึ้นบรรทัดใหม่  อย่างไรก็ตาม   ในปัจจุบันนี้นิยมใช้ฟองมันเมื่อขึ้นต้นบทร้อยกรองเท่านั้น  เช่น

           ๏ เดือนสิบเอ็ดเสร็จธุระพระวสา                                รับกฐินภิญโญโมทนา

              ชุลีลาลงเรือเหลืออาลัย

                                                   จาก นิราศภูเขาทอง

        ฟองมันเป็นเครื่องหมายที่ไม่ปรากฏอยู่บนแป้นพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการใช้ฟองมัน จึงต้องกดรหัสแอสกี โดยการกดปุ่ม Alt  ค้างไว้แล้วกดแป้นตัวเลขด้านขวามือ พิมพ์ ๐๒๓๙  (ในโหมดพิมพ์ภาษาไทย) ก็จะได้เครื่องหมายฟองมัน

เป็นที่น่าสังเกตว่า ในหนังสือเขมร มีเครื่องหมายแบบเดียวกับฟองมัน มีเรียกชื่อว่า       กกฺกุฎเนตฺร (กัก-กุด-ตะ-เนด)  ซึ่งแปลว่า ตาไก่  เช่นเดียวกัน

นอกจากเครื่องหมายฟองมันที่เป็นรูปวงกลมแล้ว ในสมัยโบราณยังนิยมใช้เครื่องหมาย ฟองมัน
โดย: มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย
งาน: กลุ่มสาระภาษาไทย
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://krupiyarerk.wordpress.com

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 1 ครั้ง