[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน ช่วยเด็กสูงดีสมส่วน

ที่มา  : กรมอนามัย

พัฒนาทักษะ ‘นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน’ ช่วยเด็กสูงดีสมส่วน thaihealth

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาทักษะและองค์ความรู้นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher) ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ไม่อ้วน ผอม เตี้ย และเสริมสร้างเทคนิคการคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงแก่นักวิชาการในระดับพื้นที่ เพื่อส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้สูงดีสมส่วน เติบโตเต็มศักยภาพ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สุขภาพแข็งแรง

แพทย์หญิงอัมพร  เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัยและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กรมอนามัยได้กำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนให้แข็งแรง และฉลาด โดยมีเป้าหมาย คือ เด็กวัยเรียนเจริญเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ โดยกำหนดตัวชี้วัด ปี 2562 เด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 68 และปี 2564 เด็กอายุ 12 ปีมีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ คือ เด็กผู้ชายสูง 154 เซนติเมตร และเด็กผู้หญิงสูง 155 เซนติเมตร และจากรายงานของกองแผนงานและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 พบว่าเด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 65.5 มีภาวะผอม ร้อยละ 4.7 ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 11.8 และภาวะเตี้ย ร้อยละ 5.7 เด็กวัยเรียนที่มีภาวะอ้วนมีโอกาสเป็นโรคเรื้อรังอื่น ๆ ได้มากกว่าปกติ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน ข้ออักเสบ ขาโก่ง รวมทั้งสมาธิสั้น หากเป็นโรคอ้วนขั้นรุนแรงจะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ทำให้นอนหลับไม่สนิทในช่วงกลางคืน และง่วงนอนทุกครั้งที่นั่ง ส่งผลขัดขวางต่อการเรียนหนังสือยิ่งไปกว่านั้นเด็กหญิงที่อ้วน จะเข้าสู่ภาวะวัยรุ่นเร็วกว่าปกติ ประจำเดือนจะมาเร็ว และกระดูกปิดเร็ว ทำให้สูงได้ไม่เต็มศักยภาพ จึงน่าเป็นห่วงว่าเด็กรุ่นใหม่จะเตี้ยลงเรื่อย ๆ แพทย์หญิงอัมพร กล่าวต่อไปว่า กรมอนามัยให้ความสำคัญการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียนให้มีน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การกำหนดมาตรฐานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาภาวะทุพโภชนาการ รวมไปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีที่เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพ ได้แก่ การส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไข การพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้สูงดีสมส่วน ไม่อ้วน ผอม เตี้ย รวมถึงการเรียนรู้เทคนิคการคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

“ทั้งนี้ การพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ Smart Kids Coacher (นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน) ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ไม่อ้วน ผอม เตี้ย และเสริมสร้างเทคนิคการคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงแก่นักวิชาการในระดับพื้นที่ ถือเป็นการฟื้นฟูองค์ความรู้และทักษะการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังการเจริญเติบโต การส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้สูงดีสมส่วนด้วยโภชนาการ กิจกรรมทางกายและการนอน รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการคัดกรองภาวะสุขภาพและระบบฐานข้อมูลการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนให้สูงดี    สมส่วน เติบโตเต็มศักยภาพ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สุขภาพแข็งแรง ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 นี้ได้ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาโดยมีนักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียนเข้าร่วมพัฒนาทักษะ จำนวน 161 คน” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด


นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน ช่วยเด็กสูงดีสมส่วน


โดย: มิส  อารุณี    ลากตา
งาน: งานพยาบาล
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://www.thaihealth.or.th/Content/46722-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 1 ครั้ง