[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สำนวนภาษาอังกฤษ

สำนวนอังกฤษ

Every now and then – เป็นครั้งคราว

Face to face – ซึ่งๆ หน้า จะๆ ต่อหน้า ประจันหน้า

Fade away – ค่อยๆ จางหายไป ค่อยๆ เลือนหายไป ทำให้หายไปอย่างลับๆ เลือนหายไป เสื่อม
โดย: มิส  กรรณิกา    ชวชาติ
งาน: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: google

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 1 ครั้ง