[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โพลเด็กอยากได้นายกฯ อย่าคดโกง-หลงอำนาจ -เป็นธรรม

"สมพงษ์"ชี้สถานการณ์เด็กไทยอ้วน –ไอคิวเฉลี่ย 98.2 ส่วนผลโพลวันเด็ก 62 เด็กอยากได้ของสิ่งของมากสุด รองลงมาคุณภาพชีวิตเงินและการเมืองใหม่ ส่วนนายกฯคนใหม่ที่เด็กอยากเห็น อย่าคดโกง-หลงอำนาจ –เป็นธรรม

วันนี้ (10 ม.ค.) ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็กเยาวชนและครอบครัว  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า  จากข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในการเผชิญสถานการณ์เสี่ยง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโภชนาการพบว่า เด็กไทยมากกว่า 50% มีรูปร่างไม่สมส่วน และกว่า 10% เริ่มมีภาวะอ้วน ด้านพัฒนาการทางสติปัญญา หรือไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 98.2 และ16% ของเด็กอายุ 0-5 ปี  ซึ่งถือว่าพัฒนาการล่าช้า ด้านสังคม การเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองและการมีพื้นที่สาธารณะให้เด็กไทยยังมีน้อย เน้นกิจกรรมแบบ Fixed Mindset ผู้ใหญ่สั่ง เด็กทำตาม ขาดการส่งเสริมการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของเด็ก กิจกรรมที่จัดเน้นงาน event จัดแล้วจบไป ให้ความสำคัญกับเด็กแค่เฉพาะเทศกาลวันเด็กเท่านั้น ขณะที่ต่างประเทศเปิดโอกาสให้เด็กคิดโครงการเพื่อสังคม และพัฒนาตัวเองสู่การเป็นนักกิจกรรมสังคม และ ด้านภาวะทางจิต ซึ่ง จากภาวะกดดันต่าง ๆ และการขาดพื้นที่ในการแสดงออกถึงความเป็นตัวเองอย่างสร้างสรรค์ ทำให้เด็กในยุคนี้เกิดภาวะหลงผิด และสร้างการยอมรับด้วยพฤติกรรมความรุนแรง และการก่ออาชญากรรมทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์
 
ศ.ดร.สมพงษ์  กล่าวต่อไปว่า จากโพลสำรวจเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 2 – 9 ม.ค.2562 โดยศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็กเยาวชนและครอบครัว จากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 199 คน  ส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชน อายุ 7 – 24 ปี จำนวน 122 คน คิดเป็น 61.3 % พบว่าสิ่งที่เด็กอยากได้มากที่สุด 4 อันดับแรก คือ อันดับ 1 สิ่งของ เช่น ของขวัญ โทรศัพท์ รถ บ้าน หนังสือ เป็นต้น อันดับ 2 คุณภาพชีวิต เช่น การศึกษาที่มีคุณภาพ การใช้เวลากับครอบครัว และความสุข เป็นต้น  อันดับ 3 เงิน และอันดับ 4 การเมืองรูปแบบใหม่ ส่วนปัญหาที่เด็กและเยาวชนกังวลที่สุด 3 อันดับแรก คือ อันดับ 1 ปัญหายาเสพติด อันดับ 2 ปัญหาเกี่ยวกับการเรียน/การศึกษา  และอันดับ 3 ปัญหาการใช้ความรุนแรง/การก่ออาชญากรรม/ข่มขืน  อย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงนายกรัฐมนตรีคนต่อไปที่เด็กต้องการใน 4 อันดับแรกควรจะเป็นอย่างไร  เด็กๆบอกว่าอันดับแรกต้องมีคุณธรรม  อย่าคดโกง อย่าหลงอำนาจ ต้องเป็นธรรม อันดับ 2  การพัฒนาชาติ เพื่อส่วนร่วม แก้ปัญหาการศึกษา พัฒนาประเทศ ดูแลชนชั้นกลาง อันดับ 3การเมือง/การเลือกตั้ง และอันดับสุดท้าย การสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้อิสระทางความคิด และมีพื้นที่สร้างสรรค์ 

https://www.dailynews.co.th/education/687085


โดย: มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
งาน: งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://www.dailynews.co.th/education/687085

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 1 ครั้ง