[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละกับเศษส่วนและทศนิยม

คณิตศาสตร์ ป.5 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละกับเศษส่วนและทศนิยม

   เรื่อง ร้อยละ (Percent)1. ร้อยละ  (Percent) หมายถึง อัตราส่วนที่แสดงการเปรียบเทียบ จำนวนใดจำนวนหนึ่ง กับ 100 โดยมีตัวส่วนเป็น 100  ใช้สัญลักษณ์  %  เช่น

                  เขียนแทนด้วย  ร้อยละ  35  หรือ 35 %

                เขียนแทนด้วย  ร้อยละ 0.16  หรือ 0.16 %

                เขียนแทนด้วย  ร้อยละ  56.2 หรือ 56.2 %

2. การเขียนร้อยละหรือเปอร์เซนต์ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนและทศนิยม

2.1 การเขียนร้อยละหรือเปอร์เซนต์ให้อยู่ในรูปของเศษส่วน ทำได้โดยการเปลี่ยนร้อยละ

หรือเปอร์เซนต์ให้เป็นเศษส่วนที่มีส่วนเป็น 100   หลังจากนั้นจึงทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ   เช่น

            1)  ร้อยละ  65    = =

            2) 12 %              =  =  

            3) 0.20 %          = =  

            4) %             = %   =       =    =   

 

2.2  การเขียนร้อยละหรือเปอร์เซนต์ให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำนะจ๊ะ

2.2.1                   ร้อยละหรือเปอร์เซนต์ของเลขจำนวนเต็ม หรือทศนิยม สามารถทำให้เป็น

เศษส่วนที่มีส่วนเป็น 100 แล้วจึงเลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้ายอีก 2 ตำแหน่ง  เช่น

1)            37 %           =            = 0.37

2)            6%               =                      = 0.06

3)            340 %        =                = 3.40

4)            6.5 %          =                = 0.065

5)            0.015%      =            = 0.00015

2.2.2                   ร้อยละหรือเปอร์เซนต์ของเศษส่วน ต้องทำให้เป็นทศนิยมก่อนแล้วจึงทำ

เช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 2.2.1

1) %               = 0.4 % = = 0.004

2)  %         = 2.43 % = = 0.0243

3) 12%        = 12.3 % =    = 0.123

4) 246%        = 246.2 == 2.462

 

2.3  การเขียนเศษส่วนหรือทศนิยมให้เอยู่ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซนต์

2.3.1   การเขียนทศนิยมให้เป็นร้อยละหรือเปอร์เซนต์ แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้

1)            เปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนก่อน และทำตัวส่วนให้เป็น 100 แล้ว

จึงเปลี่ยนให้เป็นร้อยละหรือเปอร์เซนต์  เช่น

                            ก.         0.42   =                   = 42 %

                            ข.         0.07    =                = 7 %

                            ค.         0.8      =      =  = = 80 %

                            ง.         2.56     =                                = 256 %

                            จ.         0.00015 =         =  = = 0.15 %

 

2)            นำ  100 %  คูณกับจำนวนทศนิยม  มีหลักการดังนี้

เลื่อนจุด ทศนิยมไปทางขวา อีก 2 ตำแหน่ง              เช่น

1) 0.253 100  %         =  2.53  %

2)  0.04 100  %          =  4  %

3) 0.7 100  %             =  70  %

4) 2.56 100  %           =  256  %

5) 0.007 100  %         =  0.7  %

           

                            2.3.2 การเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซนต์

1)            นำเศษส่วนที่สามารถทำตัวส่วนให้เป็น 100 แล้วจึงเปลี่ยนเป็นร้อยละหรือ

เปอร์เซนต์ภายหลัง   เช่น

                            ก.      =          =  =  40   %          

                            ข. =          = =  65  %           

                            ค. =          =   =   92 %           

           

2)            เปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นทศนิยม และนำตัวส่วนไปหารตัวเศษ แล้วจึงเปลี่ยน

ทศนิยมให้เป็น ร้อยละหรือเปอร์เซนต์ โดยการนำ 100 %  คูณ  เช่น

ก.    = 0.2   = 0.2             100  %  =   20  %         

                            ข.      = 0.4   = 0.4 100  %  =   40 %           

                            ค.   = 0.6667  = 0.6667 100  %  =  66.67   %        มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ
งาน:
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: google


ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 1 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 2 ครั้ง