[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สิ่งที่ต้องมี เพื่อ EQ ที่ดี

สิ่งที่ต้องมี เพื่อ EQ ที่ดี thaihealth

ในแต่ละวันที่ใช้ชีวิตเรามักจะพบเจอกับเรื่อมากมายที่ส่งผลต่ออารมณ์ บางคนอาจมีการจัดการกับอารมณ์ได้ง่าย ๆ หรือบางคนอาจจะจัดการกับอารมณ์ได้ยาก คนที่มีความฉลาดทางด้านอารมณ์ หรือ EQ (Emotional Quotient) ที่ดีและแข็งแกร่ง ย่อมเรียนรู้การจัดการความรู้สึกของตนเองเพื่อรับมือกับอารมณ์ในทุก ๆ วันได้เป็นอย่างดี

ทำความรู้จัก EQ

EQ (Emotional Quotient) คือ ความฉลาดทางอารมณ์ การรู้เท่าทันความรู้สึกทางอารมณ์ทั้งของตัวเองและผู้อื่น สามารถควบคุมตัวเองได้ รวมถึงการตอบโต้ได้อย่างถูกกาลเทศะ สามารถเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ขจัดความเครียดไดโดยไม่เก็บมาเป็นอารมณ์ พร้อมทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมองเห็นคุณค่าในตนเอง

พฤติกรรมที่สร้างเสริม EQ

1. ปกป้องความสุขของตนเอง พึงพอใจกับความสุขของตนเอง และไม่ย่อมให้ใคร ๆ มาทำลายความสุขนั้นลงได้ง่าย ๆ เพียงแค่คำพูดหรือการกระทำ ปกป้องโดยการปล่อยผ่าน ปล่อยวาง ไม่เก็บคำพูดร้าย ๆ หรือเรื่องทุกข์ เหล่านั้นมาใส่ใจ แยกให้ออกระหว่างคำกล่าวที่ว่าร้าย และคำติเพราะหวังดี

2. ให้อภัย

3. ยอมบ้างก็ได้ “ยอม” ในที่นี้ไม่ใช่การยอมแพ้ ไม่ใช่ยอมถูเอาเปรียบ แต่เป็นการยืดหยุ่น เพราะการปะทะไม่ว่าจะเป็นทางอารมณ์ ทางกาย ทางใจก็ตาม ไม่ได้เกิดผลดีกับตนเองและผู้อื่น รู้จักการประนีประนอมและฉลาดอ่านสถานการณ์

4. ลดการเสพติดความสมบูรณ์ ความสมบูรณ์แบบนั้นไม่มีอยู่จริง การปรับตัวเอง สนุกกับการสร้างความสำเร็จครั้งใหม่ ไม่คิดถึงแต่ความล้มเหลว รับฟังคนอื่นรอบ ๆ ตัว และให้อภัยตัวเองกับความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิด

5. ไม่จมอยู่กับอดีต ใช้สติไปกับปัจจุบัน ไม่ยึดติดกับอดีต ต้องไม่ปล่อยให้ความผิดพลาดมาบั่นทอนความเชื่อมั่นและศักยภาพที่มี

6. ไม่จมอยู่กับปัญหา ใช้สติจัดการปัญหา และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น

7. ไม่อยู่ใกล้คนที่มองโลกในแง่ลบ

8. ไม่เจ้าคิดเจ้าแค้น

9. ทำความเข้าใจความต้องการของตนเอง รู้จักการปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ต้องการ

10. ไม่ยอมแพ้ พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกปัญหาที่เข้ามาด้วยความเข้าใจ

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดการอารมณ์ คือการทบทวนตัวเองในแต่ละวัน ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับตัวเราบ้างและเรามีการจัดการกับอารมณ์อย่างไร เพื่อทบทวนและทำความเข้าในอารมณ์และความรู้สึกของตนเองให้มากขึ้น และเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราควรพัฒนาตนเองอย่างไรต่อไป


https://www.thaihealth.or.th


โดย: มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม
งาน: งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน
อ้างอิงแผนงาน : ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: SOOK Magazine No.71

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 6 ครั้ง