[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค

ที่มา : เดลินิวส์

พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค thaihealth

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย พัฒนาการทดสอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อวัณโรค

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่า ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อมีมากขึ้น การดูแล สุขภาพอนามัยและการป้องกันการติดเชื้อหรือการติดต่อของโรคมีความสำคัญ ในท้องตลาดจึงมีผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในรูปแบบต่างๆ และผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อฆ่าเชื้อโรคจำหน่ายอย่างแพร่หลาย โดยนิยมใช้ในครัวเรือน โรงเรียน โรงแรม รวมทั้งสถานพยาบาลหรือในห้องปฏิบัติการต่างๆ

ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรค รวมทั้งเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค กรมฯได้ตระหนักถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นสารสำคัญ

ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย จึงได้ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขได้พัฒนาการทดสอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อวัณโรค ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐาน BS EN14348: 2005 และทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์รูปแบบต่างๆ ที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค ที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรมและองค์การสุรา

พบว่าผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ 70% (v/v) สามารถฆ่าเชื้อวัณโรค (Mycobacterium tuberculosis) และฆ่าเชื้อมัยโคแบคทีเรียอื่นที่ก่อโรคได้ตามเกณฑ์กำหนด เมื่อทดสอบตามสภาวะมาตรฐาน คือ เชื้อสัมผัสกับผลิตภัณฑ์นาน1ชั่วโมงและเมื่อทดสอบที่ระยะเวลาสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เพียง 1 นาที พบว่าผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์70%(v/v)ยังคงทำลายเชื้อวัณโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการทดสอบจึงทำให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้

นพ.โอภาสกล่าวต่ออีกว่า วิธีการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อวัณโรคตามมาตรฐานสากลนี้ ยังสามารถใช้ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อวัณโรคที่มีสารสำคัญชนิดอื่นๆ ได้อีกด้วย เป็นการขยายขอบข่ายความสามารถและการให้บริการของห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการทดสอบประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพและการเลือกใช้งาน ได้อย่างเหมาะสม เป็นประโยชน์แก่ประชาชน


พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค


โดย: มิส  อารุณี    ลากตา
งาน: งานพยาบาล
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://www.thaihealth.or.th/Content/47762-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%86%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 11 ครั้ง