[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

แพทย์เตือนการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำคัญ

ที่มา: กรมการแพทย์

แพทย์เตือนการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำคัญ thaihealth

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เผยการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาเคลื่อนไหวและดำเนินชีวิตได้ปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด

           นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุหนึ่งที่พบบ่อยของความพิการ ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวัน เคลื่อนไหวร่างกาย และเดินได้ตามปกติ ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาดำเนินชีวิต สามารถเคลื่อนไหวร่างกายและเดินได้ปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด โดยหลักสำคัญจะต้องมีการฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้คือ การให้ผู้ป่วยฝึกการใช้งานซ้ำๆ บ่อยๆ ในรูปแบบเดิมๆ เพื่อให้เซลล์ประสาทสมองที่ยังเหลืออยู่ได้เรียนรู้และจดจำ

           แพทย์หญิงไพรัตน์ แสงดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นภาวะที่สมองบางส่วนขาดเลือดไปเลี้ยง เนื่องจากหลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอุดตันหรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อสมองส่วนนั้นๆถูกทำลาย ไม่สามารถสั่งการให้ร่างกายที่ถูกควบคุมโดยสมองส่วนนั้นทำงานได้ตามปกติ โดยลักษณะที่พบได้บ่อยคือ แขนขาอ่อนแรง ชา หรือในบางรายไม่อาจรับรู้การเคลื่อนไหวของแขนขาได้ ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือใช้การได้ตามปกติ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการฟื้นฟูร่างกายโดยเร็วและต่อเนื่อง เพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ การฟื้นฟูสมรรถภาพครอบคลุมหลายมิติที่สำคัญประกอบด้วย การป้องกัน เฝ้าระวัง รักษาความเจ็บป่วยและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น ลดความบกพร่องของระบบประสาทที่มีอยู่ ชดเชยและปรับเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับความพิการที่เหลืออยู่ ฝึกหัดให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุด โดยเป็นภาระแก่ครอบครัวและผู้ดูแลน้อยที่สุด กระตุ้นให้ผู้ป่วยและครอบครัวยอมรับและปรับตัวทางจิตสังคม ส่งเสริมให้ผู้ป่วยกลับเข้าร่วมกิจกรรมของครอบครัวและสังคมรวมทั้งอาชีพ รูปแบบการบำบัดฟื้นฟู พิจารณาตามความบกพร่องและการสูญเสียสมรรถภาพด้านต่างๆ ในผู้ป่วยแต่ละรายประกอบด้วยการทำกายภาพบำบัด เพื่อฝึกให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวยืนเดินได้อย่างปลอดภัย การทำกิจกรรมบำบัดเพื่อกระตุ้นการทำงานของแขนและมือข้างทีอ่อนแรงและฝึกกิจวัตรประจำวัน การทำกิจกรรมบำบัดการกลืน ฝึกการรับรู้และเชาว์ปัญญา การฝึกการแก้ไขการพูด การฝึกการควบคุมการขับถ่าย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติโดยเร็วที่สุด


แพทย์เตือนการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำคัญ


โดย: มิส  อารุณี    ลากตา
งาน: งานพยาบาล
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://www.thaihealth.or.th/Content/48312-%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 1

อ่าน 15 ครั้ง