[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ความรู้เรื่อง...ตัวประกอบ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ factor

ตัวประกอบ หมายถึงจำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว. ดูตัวอย่าง. 24 หารด้วย 2 ,3,4,6,8,12 ลงตัว ฉะนั้น2 ,3,4,6,8,12จึงเป็นตัวประกอบของ 24 แต่ 24 หารด้วย 5 ไม่ลงตัว เพราะฉะนั้น 5 จึงไม่ใช้ตัวประกอบของ 24

จำนวนเฉพาะ

คือ  จำนวนนับที่มีค่ามากกว่า   1   และมีตัวประกอบเพียง  2 ตัว   คือค่าของจำนวนนับนั้น กับ  1 เท่านั้น

เรามาทำความรู้จักกับ จำนวนเฉพาะ  เช่น

2       เป็นจำนวนเฉพาะ มีตัวประกอบเป็น    1  ,  2               เพราะ  1 , 2    หาร   2   ลงตัว

3       เป็นจำนวนเฉพาะ มีตัวประกอบเป็น    1  ,  3               เพราะ  1 , 3    หาร   3   ลงตัว

5       เป็นจำนวนเฉพาะ มีตัวประกอบเป็น    1  ,  5               เพราะ  1 , 5    หาร   5   ลงตัว

7       เป็นจำนวนเฉพาะ มีตัวประกอบเป็น    1  ,  7               เพราะ  1 , 7    หาร   7   ลงตัว

11     เป็นจำนวนเฉพาะ มีตัวประกอบเป็น    1  ,  11             เพราะ  1 , 11   หาร  11  ลงตัว

13     เป็นจำนวนเฉพาะ มีตัวประกอบเป็น    1  , 13              เพราะ  1 , 13   หาร  13  ลงตัว

ตัวประกอบเฉพาะ       นักเรียนลองพิจารณาตัวประกอบของ 20
จะเห็นว่าตัวประกอบของ 20 มี 1, 2, 4, 5, 10 และ 20
จะมีตัวประกอบของ 20 ที่เป็นจำนวนเฉพาะคือ 2 และ 5

เราเรียก 2และ 5ว่า ตัวประกอบเฉพาะของ 20

ดูอีกตัวอย่าง
ตัวประกอบของ 30 คือ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30
จะมีตัวประกอบของ 30 อยู่ 3 จำนวนที่เป็นจำนวนเฉพาะคือ 2, 3, และ 5
เราเรียก 2, 3,  และ 5 ว่า ตัวประกอบเฉพาะของ 30

ฉะนั้นเราจึงเรียกตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะ ว่า ตัวประกอบเฉพาะ


ตัวประกอบ


โดย: มิส  วิกานดา    จักรอิศราพงศ์
งาน: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://kruchuay.wordpress.com/2012/08/22/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A/

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 26 ครั้ง