[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

Prime Factors

กล่าวนำ 

 การแยกตัวประกอบ สำหรับเนื้อหาในวันนี้ จะได้คัดย่อมาให้กระชับ สำหรับทบทวน บททฤษฏีและหลักการของ ตัวประกอบเฉพาะ หรือว่า Prime Numbers กัน แน่นอนว่า ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องของ ตัวประกอบเฉพาะ โดยเฉพาะในเรื่องของการ หา หรม. และ ครน.นั้น จริงอยู่แม้ว่าเราอาจจะสามารถหา โดยวิธีการหารสั้นได้ แต่แน่นอนว่า การเข้าใจในพื้นฐานและความเป็นมาของมันอย่างถ่องแท้ ก็ย่อมจะช่วยให้เรามีความมั่นใจในการเรียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไป  และเช่นเดิม ในท้ายบทการทบทวน ก็จะมีแบบฝึกหัดออนไลน์ ให้สามารถคลิกเข้าไป ทดสอบและประเมิลผลความเข้าใจ ได้โดยทันที

ตัวประกอบเฉพาะ (Prime factors)

ตัวประกอบของจำนวนนับ  คือทุกจำนวนที่เลขตัวนั้นสามารถหารได้ลงตัว ในบทนี้เราจะมาดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับ ตัวประกอบเฉพาะของจำนวนนับ ซึ่งมีเพียงสองจำนวน คือ 1 และตัวมันเอง เช่น 2 ,3,5,7,11 เป็นต้น

การหา หรม.และ ครน.ของจำนวนนับ

เราสามารถใช้ ตัวประกอบเฉพาะ (Prime factors) ในการหา หรม. และ ครน. ได้

การหา หรม.

เราสามารถแยกตัวประกอบเฉพาะของ 24  และ  36:

24 = 2 x 2 x 2 x 3

36 = 2x 2 x 3 x 3

ถ้าเราเขียน จำนวนร่วมของทั้งสองจำนวน ลงในกระดาษ ก็จะได้ค่าของตัวหารร่วมมาก (หรม.) ของ 24 และ 36

เป็น 2x2x3 = 12

การหา ครน.

การหา ครน. , เราจะต้องคิดเกี่ยวกับ  ตัวประกอบเฉพาะของเลขจำนวนใดมีจำนวนมากกว่า เช่น

24 = (2 x 2 x 2 ) x ( 3)

36 = (2x 2 ) x  ( 3 x 3 )  

24 มีตัวประกอบเฉพาะ 2 มากกว่า (มี 2 ถึง 3 จำนวน). ส่วน 36 มีตัวประกอบเฉพาะ 3 มากกว่า   (มี 3 สองจำนวน).

ดังนั้น ครน.ของ 24,และ 36 คือ (2 x 2 x 2 ) x  ( 3 x 3 )  = 72

จงหา หรม. และ ครน. ของ  90 และ  175.

90 = 2 x 3 x 3 x 5

175 = 5 x 5 x 7

หรม. คือ 5

การหาค่า ครน. จัดกลุ่มตัวประกอบเฉพาะ โดยใช้วงเล็บ

90 = (2) x( 3 x 3) x( 5)

175 = (5 x 5) x( 7)

ครน. = 2 x (3x3)x(5x5)x7 = 3150


ตัวประกอบเฉพาะของจำนวนนับ Prime Factors


โดย: มิส  วิกานดา    จักรอิศราพงศ์
งาน: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://lopburihub.com/features/2017-05-06-02-26-54/64-prime-factors

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 15 ครั้ง