[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สระเอีย

 

สระเอีย

 

 สระเอีย  มีวิธีใช้ดังนี้ :-
            ๑.  คงรูป  คือไม่เปลี่ยนแปลงรูปเป็นอย่างอื่น  จะมีตัวสะกดหรือไม่ก็ตาม  เช่น :-  เสีย  เลีย  เพลีย  เมีย  เสียง  เวียง  เรียน  เรียก  เขียด  เพียบ  ฯลฯ

 

            ๒.  ลดรูป  คือตัดไม้หน้ากับพินทุ  อี  ออก  คงไว้แต่ตัว    เช่น :-  สยง  =  เสียง,  วยง  =  เวียง,  รยน  =  เรียน,  รยก  =  เรียก,  ขยด  =  เขียด,  พยบ  =  เพียบ  ฯลฯ  วิธีนี้ใช้เขียนแต่ในสมัยโบราณ  ปัจจุบันนี้ไม่นิยมใช้แล้ว

ฝึกสะกดคำ

ตอ   -   เอีย –  เตีย          รอ   -   เอีย –  เรีย  

ลอ   -   เอีย –  เลีย          นอ   -   เอีย –  เนีย 

สอ   -   เอีย–    เสีย         บอ   -   เอีย – เบีย

ดอ   -   เอีย –   เดีย         ทอ   -   เอีย –  เทีย 

ขอ   -   เอีย –  เขีย          จอ   -   เอีย –  เจีย 

ชอ   -   เอีย –  เชีย         กอ   -   เอีย –  เกีย 

 

 

ฝึกอ่านคำให้เก่ง

        เจีย          เขี่ย         เอีย          เตี่ย          เยี่ย

     เลีย          เปีย         เสี่ย          เที่ยว        เหลียว

        ผมเปีย             เสียหาย           เสี่ยงทาย       เสียงดัง

        ข้าวเกรียบ       คนเดียว          ยอดเยี่ยม       ทะเบียน

        เลียนแบบ        ละเอียด           ท่องเที่ยว       เที่ยงวัน   

        เชียงใหม่        หลีกเลี่ยง         ละเอียด         เกี่ยวพัน

        ข้าวเหนียว      นักเรียน          ดอกเบี้ย         ดาวเทียม

 

 

 

 
โดย: มิส  ฐาปนี    สิทธิเลิศ
งาน: กลุ่มสาระภาษาไทย
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://sarathaija.blogspot.com/p/blog-page_4107.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 7 ครั้ง