[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

พระสันตะปาปาฟรังซิสและกษัตริย์แห่งโมร็อกโก ทรงลงนามในคำอุทธรณ์ร่วมกันเพื่อกรุงเยรูซาเล็ม

 

• ระหว่างวันแรกของการเสด็จเยือนประเทศโมร็อกโก พระสันตะปาปาฟรังซิสและกษัตริย์แห่งโมร็อกโกได้ทรงลงนามที่ไม่มีใครคาดคิด แต่เป็นคำประกาศที่สำคัญมากแห่งสถานะอันพิเศษของกรุงเยรูซาเล็ม

• ผู้นำทั้งสองพระองค์ร้องขอให้เคารพต่อเมืองนี้ ในฐานะ “ความสำคัญต่อจิตวิญญาณและความได้รับเรียกให้เป็นนครแห่งสันติภาพอันศักดิ์สิทธิ์“

• ทั้งสองพระองค์ทรงเรียกร้องให้รักษากรุงเยรูซาเล็มให้เป็น “มรดกร่วมของมนุษยชาติ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาศาสนิกชนของทั้งสามศาสนาที่นับถือพระเจ้าหนึ่งเดียว”

• ข้อยืนยันย้ำเตือนประการที่สองคือ เมืองนี้จะต้อง “เป็นสถานที่แห่งการหันเข้าหากัน และเป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมมือร่วมใจ ที่ซึ่งความเคารพและการเสวนาต่อกันและกันงอกงามเติบโตได้“ 

ดังนั้นทั้งสองพระองค์จึงตรัสร่วมกันว่า นี่เป็นแก่นแท้ที่จะต้องปกป้องและส่งเสริมสนับสนุน คือ “มิติทางด้านจิตวิญญาณและเอกลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของกรุงเยรูซาเล็ม”

• ที่สุด เอกสารยังบรรจุความปรารถนา “เสรีภาพอย่างสมบูรณ์สำหรับศาสนิกชนทั้งสามศาสนาที่นับถือพระเจ้าหนึ่งเดียว และสิทธิที่จะได้รับการรับรองต่อศาสนพิธีที่พวกเขาจะปฏิบัติที่นี่” ดังนั้น กรุงเยรูซาเล็มจะเป็น “บ้านอนาคตแห่งสันติและภราดรภาพบนโลกนี้”


ข่าวสาร


โดย: มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล
งาน: งานอภิบาล
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://www.catholic.or.th/main/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81-%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99/10606-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%81-%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%A1

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 4 ครั้ง