[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ข่าวการศึกษา: สพฐ.สานฝันอาชีพเด็กไทยก้าวสู่สากล! เตรียมวัดแววความถนัดก่อนศึกษาต่อ

สพฐ.สานฝันอาชีพเด็กไทยก้าวสู่สากล! เตรียมวัดแววความถนัดก่อนศึกษาต่อ

12 มิ.ย.62 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มีโครงการ “สานฝันอาชีพเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล...ปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้น ม.ต้น ค้นพบตัวเอง”  

โดย สพฐ. มีนโยบายทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้เพื่อต้องการให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตัดสินใจได้ว่าจะเลือกเรียนต่อในสายอาชีพหรือสายสามัญได้อย่างมีเป้าหมาย และเพื่อให้ทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน สพฐ.จึงได้มีการดำเนินการในเรื่องนี้ และจะคัดกรองเด็กให้รู้ความถนัด จัดการศึกษาได้ถูก ซึ่งขณะนี้ สพฐ.ก็ได้ดำเนินงานไปแล้วหลายอย่าง เช่น การบูรณาการในรายวิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้วยการเติมเต็มให้เด็กได้ซึมซับเรื่องอาชีพ รวมถึงจัดรายวิชาเพิ่มเติมแบบ Block Course และ Shopping Course เกี่ยวกับเรื่องอาชีพ มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงงานอาชีพต่างๆเป็นต้น  

“สพฐ. ได้จัดทำคลังบทเรียนเสริมทักษะอาชีพเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่เก็บรวบรวมสื่อการเรียนรู้ แบบวัดแววความถนัดเพื่อค้นหาตนเอง พัฒนาทักษะ เพิ่มขีดความสามารถ เพื่อเป็นตัวช่วยให้คุณครูได้นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามความสนใจของนักเรียน และบริบทความพร้อมของสถานศึกษา จึงขอให้สถานศึกษาทุกแห่ง เข้าไปดาวน์โหลดคลังบทเรียนทางอาชีพต่างๆได้ที่ www.obeccareer.com”

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษามีความพร้อม ทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษาชีวิต และค้นพบความถนัดของตนเอง ในวันที่  14 มิ.ย.นี้ ที่ จ.พิษณุโลก สพฐ.กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) จะมีการ “ประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการศึกษาอาชีวศึกษา” เพื่อพัฒนาหลักสูตร โดยจะเน้นความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพิ้นฐาน กับอาชีวศึกษา ในการเพิ่มความถนัดให้กับตัวนักเรียน

 


หนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์


โดย: มิส  อรกนก    เลิศธนาผล
งาน: งานห้องสมุด
อ้างอิงแผนงาน : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 12 ครั้ง