[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สำนวนอังกฤษ

สำนวนอังกฤษ

How come เป็นไปได้อย่างไรทำไม… How come you didn’t call me?
ก็แล้วทำไมเธอไม่โทรมาหาฉัน
can’t stand ทนไม่ได้ที่จะ … I can’t stand living with my roommate.
ฉันทนไม่ได้ที่จะต้องอยู่กับเพื่อนร่วมห้องของฉัน

 
โดย: มิส  กรรณิกา    ชวชาติ
งาน: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: google

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 13 ครั้ง