[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

นขลิขิต (Parentheses

 

       นขลิขิต หรือ วงเล็บ ( ) เป็นเครื่องหมายวรรคตอนชนิดหนึ่ง มีลักษณะโค้งเหมือนรอยเล็บ เครื่องหมายด้านซ้ายเรียกว่า วงเล็บเปิด  ส่วนด้านขวาเรียกว่า วงเล็บปิด (สำหรับภาษาที่เขียนจากขวาไปซ้ายก็จะเรียกกลับกัน)  ปกติใช้สำหรับคลุมข้อความที่ขยายหรืออธิบายจากข้อความอื่น

การใช้งาน

๑.    ใช้ขยายหรืออธิบายความที่อยู่ข้างหน้า ซึ่งการตัดข้อความในวงเล็บออกก็ไม่ได้ทำให้เนื้อความเสียไป  เช่น

ตำบลพระยาไกร อำเภอยานนาวา จังหวัดพระนคร (ปัจจุบันคือ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร)

๒.    ใช้ขยายความให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อลดความกำกวม  เช่น

พระยาอนุมานราชธน (ยง  เสฐียรโกเศศ)

เจ้าพระยาพระคลัง (หน)

๓.    ใช้กำกับหัวข้อย่อย ซึ่งอาจเป็นตัวอักษรหรือตัวเลข สามารถใช้วงเล็บปิดเพียงอย่างเดียวก็ได้  เช่น

(ก) (ข) (ค) (ง)

1)   2)   3)

๔.    ใช้คลุมตัวระบุเชิงอรรถหรือการอ้างอิง

เสียงลือเสียงเล่าอ้าง อันใดพี่เอย (๑)

ประเพณีเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรม [๓]

๕.   สำหรับวงเล็บเหลี่ยม ใช้คลุมข้อความที่เติมขึ้นเองในการยกอ้างอิงคำกล่าวเพื่อให้อธิบายความหมายได้ดีขึ้น  เช่น

“ขายอย่าให้แพง คนเขาจะได้กินลง ฉันขาย  [ปลาที่ปู่เย็นหาได้]  ถูก  ๆ เอาไปเถอะ ซื้อไปแกงให้พอหม้อ”

“I appreciate it [the honor], but I must refuse”  “If they say the mone is belewe / We must believe that it is true [If they say the moon is blue,  we must believe that it is true]”

๖.   มีการใช้ […] แทนส่วนที่ถูกตัดทิ้งไประหว่างกลาง และ [sic] สำหรับจุดที่สะกดคำผิดพลาดตามต้นฉบับ

๗.   ในทางคณิตศาสตร์ และการเขียนโปรแกรม นขลิขิตมักจะหมายถึงส่วนที่มีความสำคัญ ต้องดำเนินการก่อน  เช่น

(2 + 4) × 3 = 6 × 3 = 18

$ch = 0x80 | ($codepoint >> 6) & 0x3f;

ทั้งนี้ไม่รวมถึงไวยากรณ์เฉพาะของแต่ละภาษาที่ใช้วงเล็บชนิดต่าง  ๆ เป็นส่วนหนึ่งของไวยากรณ์

การเขียนวงเล็บ ควรเว้นวรรคก่อน วงเล็บเปิดหนึ่งเคาะ หลังวงเล็บปิดหนึ่งเคาะ ส่วนข้อความภายในให้เขียนติดกับวงเล็บ   เช่น xxx (yyy) zzz

นขลิขิตรูปแบบอื่น

๑.  วงเล็บเหลี่ยม [ ] ใช้กับสูตรคณิตศาสตร์ สูตรเคมี การเขียนโปรแกรม สัทอักษรสากล

๒.   วงเล็บปีกกา { } ใช้กับสูตรคณิตศาสตร์เช่น เซต และการเขียนโปรแกรม

๓.  วงเล็บแหลม หรือ วงเล็บสามเหลี่ยม < >   ประกอบขึ้นจากเครื่องหมายน้อยกว่าและมากกว่า ใช้กับการเขียนโปรแกรมเช่น HTML และใช้กับสูตรคณิตศาสตร์ในบางโอกาส
โดย: มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย
งาน: กลุ่มสาระภาษาไทย
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://krupiyarerk.wordpress.com

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 15 ครั้ง