[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

การบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ

https://www.youtube.com/watch?v=wb8Qd6ZzbeQ


https://www.youtube.com/watch?v=wb8Qd6ZzbeQ


โดย: มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี
งาน: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=wb8Qd6ZzbeQ

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 9 ครั้ง