[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

คุณหมอเผย 9 เทคนิคเลี้ยงลูกอย่างไรให้เรียนเก่ง

                                                                       à¸„ุณหมอเผย 9 เทคนิคเลี้ยงลูกอย่างไรให้เรียนเก่ง

           พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าว ถึงการสร้างความฉลาดให้กับเด็ก ว่า บันไดขั้นแรกที่สำคัญ คือ การสร้างวินัยด้วยการฝึกสมาธิ ฝึกการวางแผนล่วงหน้า ฝึกระเบียบวินัย ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ฝึกความรับผิดชอบ และฝึกควบคุมตนเอง ถัดมาคือการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และการอ่าน ซึ่งจากการศึกษาในต่างประเทศ พบว่า เด็กที่ได้รับการเตรียมความพร้อมทักษะทั้ง 2 ด้านนี้มักจะเรียนได้ดีกว่าเมื่อเข้าเรียนชั้นอนุบาล และพบว่า ทักษะด้านคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องกับการทำนายความสามารถในอนาคตได้มากที่สุด ตามด้วยทักษะด้านการอ่านและสมาธิ พญ.อัมพรกล่าวว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมให้ลูก ตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียน พ่อแม่ถือเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้เด็กประสบความสำเร็จเมื่อเข้าโรงเรียนได้ ซึ่งมี 9 เทคนิคช่วยให้ลูกเรียนเก่ง ได้แก่

          1. ยอมรับและเข้าใจในสิ่งที่เด็กเป็นทั้งข้อดีและข้อด้อย

          2. ร่วมมือกันวางแผนเพื่อลูก แบ่งหน้าที่ช่วยเหลือกันในการดูแลลูกด้านต่างๆ

          3. พ่อแม่และครูต้องเป็นทีมเดียวกัน เพื่อติดตามการเรียนและปัญหาของลูก

          4. ให้ลูกค้นหาสิ่งใหม่ๆค้นหาสิ่งที่เด็กชอบ ช่วยให้ลูกกล้าคิดกล้าทำ

          5. คอยให้กำลังใจ เพราะกำลังใจจากพ่อแม่เป็นสิ่งช่วยกระตุ้นให้ลูกพยายามในสิ่งที่ทำอยู่ แต่ไม่ควรปล่อยให้เด็กอยู่กับสิ่งที่ทำไม่ได้นานเกินไป

          6. ลดการเปรียบเทียบ

          7. ฝึกให้ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน

          8. ฝึกให้เกิดความเคยชินและเรียนรู้เรื่องการช่วยเหลือคนอื่นๆ

          9. ฝึกระเบียบวินัย ให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด


https://www.kroobannok.com/77639


โดย: มิส  นงลักษณ์    สมบูรณ์
งาน: งานทะเบียนและวัดผล
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://www.kroobannok.com/77639

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 10 ครั้ง