[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

เส้นขนาน

เส้นขนาน 2 เส้น

เส้นตรง 2 เส้นขนานกันเมื่อระยะห่างระหว่าง 2 เส้นนี้เท่ากันเสมอ
ใชัสัญลักษณ์ // แทนความหมายของเส้นขนาน
เช่น AB // CD หมายถึงเส้น AB ขนานกับเส้น CD
หรือใช้สัญลักษณ์ หัวลูกศรชี้ไปทิศเดียวกัน กำกับไว้บนเส้น เช่น
 

  หมายถึง เส้น AB ขนานกับเส้น CD


 

  เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD
เส้นตรง EF ตัดเส้นตรง AB และ CD

เกิดมุมรอบจุดตัดบนเส้น AB จำนวน 4 มุม ได้แก่ มุม 1, มุม 2, มุม 3 และมุม 4

เกิดมุมรอบจุดตัดบนเส้น CD จำนวน 4 มุม ได้แก่ มุม 5, มุม 6, มุม 7 และมุม 8

มุมภายในเส้นขนาน และ มุมภายนอกเส้นขนาน


 

สามารถแบ่ง มุม 8 มุมบนเส้นขนานสองเส้น เป็น 2 กลุ่ม โดยใช้เส้นขนาน AB และ CD

กลุ่มที่ 1 มุมภายใน
หมายถึงมุมที่อยู่ภายในเส้นขนาน 2 เส้น
ได้แก่ มุม 3, มุม 4, มุม 5 และ มุม 6

กลุ่มที่ 2 มุมภายนอก
หมายถึงมุมที่อยู่ภายนอกเส้นขนาน 2 เส้น
ได้แก่ มุม 1, มุม 2, มุม 7 และ มุม 8มุมด้านซ้ายของเส้นตัด และ มุมด้านขวาของเส้นตัด


 

เรียกเส้น EF ว่า 'เส้นตัด'
เพราะเป็นเส้นที่ตัดเส้นขนาน 2 เส้น สามารถแบ่ง มุม 8 มุมบนเส้นขนานสองเส้น
เป็น 2 กลุ่ม โดยใช้เส้น EF

กลุ่มที่ 1 มุมด้านซ้ายของเส้นตัด
หมายถึงมุมที่อยู่ด้านซ้ายของเส้น EF
ได้แก่ มุม 1, มุม 3, มุม 5 และ มุม 7

กลุ่มที่ 2 มุมด้านขวาของเส้นตัด
หมายถึงมุมที่อยู่ด้านขวาของเส้น EF
ได้แก่ มุม 2, มุม 4, มุม 6 และ มุม 8

 


http://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/cgi-bin/mcp/main_php/from_news_pic_post.php?time_year=&url_link=3


โดย: มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ
งาน: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/cgi-bin/mcp/main_php/from_news_pic_post.php?time_year=&url_link=3

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 1 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 17 ครั้ง