วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรมนักการและพนักงานของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 เม.ย. 2561 กิจกรรมนักการและพนักงานของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 29 เม.ย. 2561 กิจกรรมบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมโครงการจัดอบรมบุคลากรดูแลด้านการเงินของโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 28 เม.ย. 2561 กิจกรรมคณะครูเข้าร่วมการทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 27 เม.ย. 2561 กิจกรรมคณะครูเข้าร่วมการทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 เม.ย. 2561 กิจกรรมคณะครูเข้าร่วมการทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 เม.ย. 2561 กิจกรรมการสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานดูแลการจราจรภายในโรงเรียน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 20 เม.ย. 2561 กิจกรรมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 เม.ย. 2561 กิจกรรมการประชุมชี้แจงรายละเอียดในการเตรียมความพร้อมการทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 11 เม.ย. 2561 กิจกรรมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเลี้ยงครูเกษียณและการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 10 เม.ย. 2561 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ (งานประเมินบุคลากร)
วันที่ 9 เม.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจและลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงสำหรับผู้เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 9 เม.ย. 2561 กิจกรรมบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 เม.ย. 2561 กิจกรรมบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 7 เม.ย. 2561 กิจกรรมบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 เม.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจและลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงสำหรับผู้เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 4 เม.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจและลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงสำหรับผู้เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 3 เม.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจและลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงสำหรับผู้เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 2 เม.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานแคชเชียร์ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 30 มี.ค. 2561 กิจกรรมประชุมนักการและพนักงานเรื่องการแข่งขันกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 28 มี.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงาน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 9 มี.ค. 2561 กิจกรรมบุคลากรของโรงเรียนการเข้าร่วมสัมมนา “Train The Trainer” (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 9 มี.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรประสานงานผู้ทีเกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560 (งานประเมินบุคลากร)
วันที่ 8 มี.ค. 2561 กิจกรรมบุคลากรของโรงเรียนการเข้าร่วมสัมมนา “Train The Trainer” (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 มี.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรประสานงานผู้ทีเกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560 (งานประเมินบุคลากร)
วันที่ 7 มี.ค. 2561 กิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 7 มี.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 7 มี.ค. 2561 กิจกรรมบุคลากรของโรงเรียนการเข้าร่วมสัมมนา “Train The Trainer” (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 7 มี.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรประสานงานผู้ทีเกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560 (งานประเมินบุคลากร)
วันที่ 6 มี.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 6 มี.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรประสานงานผู้ทีเกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560 (งานประเมินบุคลากร)
วันที่ 5 มี.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรประสานงานผู้ทีเกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560 (งานประเมินบุคลากร)
วันที่ 2 มี.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรประสานงานผู้ทีเกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560 (งานประเมินบุคลากร)
วันที่ 1 มี.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรประสานงานผู้ทีเกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560 (งานประเมินบุคลากร)
วันที่ 28 ก.พ. 2561 กิจกรรมประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่10/2560 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 28 ก.พ. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรประสานงานผู้ทีเกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560 (งานประเมินบุคลากร)
วันที่ 27 ก.พ. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรประสานงานผู้ทีเกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560 (งานประเมินบุคลากร)
วันที่ 26 ก.พ. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานแคชเชียร์ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 26 ก.พ. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรร่างกำหนดการการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 26 ก.พ. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรประสานงานผู้ทีเกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560 (งานประเมินบุคลากร)
วันที่ 23 ก.พ. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อยูนิฟอร์มนักการและพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 ก.พ. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการจัดทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 ก.พ. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรประสานงานผู้ทีเกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560 (งานประเมินบุคลากร)
วันที่ 22 ก.พ. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อยูนิฟอร์มนักการและพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 22 ก.พ. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการจัดทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 22 ก.พ. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรประสานงานผู้ทีเกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560 (งานประเมินบุคลากร)
วันที่ 21 ก.พ. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการจัดทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 21 ก.พ. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรประสานงานผู้ทีเกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560 (งานประเมินบุคลากร)
วันที่ 20 ก.พ. 2561 กิจกรรมประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่9/2560 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 20 ก.พ. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรประสานงานผู้ทีเกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560 (งานประเมินบุคลากร)
วันที่ 19 ก.พ. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรประสานงานผู้ทีเกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560 (งานประเมินบุคลากร)
วันที่ 18 ก.พ. 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเพื่อสมทบทุนโรงเรียนตามความประสงค์ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 ก.พ. 2561 กิจกรรมเชิญ ผอ.กล่าวปิดงานการแข่งขันฟุตบอลเพื่อสมทบทุนโรงเรียนตามความประสงค์ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 17 ก.พ. 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเพื่อสมทบทุนโรงเรียนตามความประสงค์ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 17 ก.พ. 2561 กิจกรรมเชิญ ผอ.กล่าวเปิดงานการแข่งขันฟุตบอลเพื่อสมทบทุนโรงเรียนตามความประสงค์ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 16 ก.พ. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจผ้าตัดชุดยูนิฟอร์มบุคลากร (กระโปรง) ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 16 ก.พ. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรประสานงานผู้ทีเกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560 (งานประเมินบุคลากร)
วันที่ 15 ก.พ. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจผ้าตัดชุดยูนิฟอร์มบุคลากร (กระโปรง) ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 15 ก.พ. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 15 ก.พ. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรประสานงานผู้ทีเกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560 (งานประเมินบุคลากร)
วันที่ 14 ก.พ. 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กับ ทีมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 14 ก.พ. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจผ้าตัดชุดยูนิฟอร์มบุคลากร (กระโปรง) ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 14 ก.พ. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรประสานงานผู้ทีเกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560 (งานประเมินบุคลากร)
วันที่ 13 ก.พ. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจผ้าตัดชุดยูนิฟอร์มบุคลากร (กระโปรง) ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 12 ก.พ. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจผ้าตัดชุดยูนิฟอร์มบุคลากร (กระโปรง) ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 10 ก.พ. 2561 กิจกรรมคณะผู้บริหารและครูของโรงเรียนเข้าร่วมงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 26 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 9 ก.พ. 2561 กิจกรรมครูศรีกุล ยอดชุมภู ที่ปรึกษาฝ่ายธุรการ-การเงิน เข้ารับเข็มทองคำเชิดชูเกียรติครูโรงเรียนเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 30 ปี ของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ในวันงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 9 ก.พ. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจผ้าตัดชุดยูนิฟอร์มบุคลากร (กระโปรง) ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 8 ก.พ. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 6 ก.พ. 2561 กิจกรรม ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 5 ก.พ. 2561 กิจกรรมการสอบสอนตำแหน่งครูภาษาไทย ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 2 ก.พ. 2561 กิจกรรมการสอบสอนตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 2 ก.พ. 2561 กิจกรรมตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมประชุมงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 26 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 ก.พ. 2561 กิจกรรมประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่8/2560 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 1 ก.พ. 2561 กิจกรรมตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจมาสเตอร์ศุภมิตร ประสบเกียรติ งานนักร้องประสานเสียง (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 31 ม.ค. 2561 กิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561 ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 27 ม.ค. 2561 กิจกรรมตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวของ ม.สุทธินนท์ จาวพิทยาธระ ครูประจำชั้น ป.1/6 ที่ภรรยาคลอดบุตร (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 ม.ค. 2561 กิจกรรมตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจครูอรกนก เลิศธนาผล งานห้องสมุด (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 17 ม.ค. 2561 กิจกรรมการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 16 ม.ค. 2561 กิจกรรมมาสเตอร์ไกรวุฒิ กตัญญูกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561 ของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 16 ม.ค. 2561 กิจกรรมผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมกิจกรรมวันครู ปี พ.ศ.2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 15 ม.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 12 ม.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 12 ม.ค. 2561 กิจกรรม โรงเรียนมอบเค้กร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของครูศิริลักษณ์ ศิริวงศ์ ครูภาษาอังกฤษ ป.1 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 5 ม.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจความต้องการในการอบรมพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 4 ม.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานโรงอาหาร ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 3 ม.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวาระวิสามัญ (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 3 ม.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญวันคล้ายวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนมกราคม 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 3 ม.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรตรวจรับแหวนทองคำสำหรับมอบให้ครูที่ปฏิบัติงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 ธ.ค. 2560 กิจกรรมกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 ธ.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2560 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 15 ธ.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2560 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 14 ธ.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอคำแนะนำกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 14 ธ.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2560 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 12 ธ.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรไปติดต่อสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 ธ.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยง กิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 8 ธ.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อที่ระลึก 86 ปี แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 7 ธ.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 7 ธ.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยง กิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 7 ธ.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อที่ระลึก 86 ปี แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 6 ธ.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 6 ธ.ค. 2560 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 6 ธ.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยง กิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 6 ธ.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อที่ระลึก 86 ปี แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 4 ธ.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 พ.ย. 2560 กิจกรรมประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่7/2560 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 30 พ.ย. 2560 กิจกรรมบุคลากรของโรงเรียนร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบวัดระดับภาษาจีน YCT (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 28 พ.ย. 2560 กิจกรรมบุคลากรของโรงเรียนร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบวัดระดับภาษาจีน YCT (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 27 พ.ย. 2560 กิจกรรมนักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อแบบฟอร์มประจำปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 27 พ.ย. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 27 พ.ย. 2560 กิจกรรมบุคลากรของโรงเรียนร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบวัดระดับภาษาจีน YCT (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 24 พ.ย. 2560 กิจกรรมประชุมการแสดงกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 24 พ.ย. 2560 กิจกรรมนักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อแบบฟอร์มประจำปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 พ.ย. 2560 กิจกรรมนักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อแบบฟอร์มประจำปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 15 พ.ย. 2560 กิจกรรมตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจครูหทัยรัตน์ ศรีพลพรรค งานเบเกอรี่ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 11 พ.ย. 2560 กิจกรรมบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมแนวทางการดำเนินงานนิเทศและงานวิจัย โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 10 พ.ย. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรวัดขนาดแหวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 10 พ.ย. 2560 กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 10 พ.ย. 2560 กิจกรรมบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำข้อสอบกลาง กลุ่ม 8 โรงเรียน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 9 พ.ย. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรวัดขนาดแหวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 9 พ.ย. 2560 กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 9 พ.ย. 2560 กิจกรรมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและครูเยี่ยมไข้และให้กำลังใจครูกาญจนา ปิยศทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 8 พ.ย. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 8 พ.ย. 2560 กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 8 พ.ย. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรวัดขนาดแหวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 7 พ.ย. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 6 พ.ย. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 3 พ.ย. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 3 พ.ย. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 3 พ.ย. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 2 พ.ย. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 2 พ.ย. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 1 พ.ย. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 1 พ.ย. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 1 พ.ย. 2560 กิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2560 ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 31 ต.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 31 ต.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานโรงอาหาร ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 24 ต.ค. 2560 กิจกรรมประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่6/2560 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 23 ต.ค. 2560 กิจกรรมคณะผู้บริหารและครูร่วมงานวันปิยมหาราช (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 20 ต.ค. 2560 กิจกรรมบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 20 ต.ค. 2560 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 ต.ค. 2560 กิจกรรมบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 ต.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานโรงอาหาร ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 18 ต.ค. 2560 กิจกรรมบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 ต.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานโรงอาหาร ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 12 ต.ค. 2560 กิจกรรม ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 7 ต.ค. 2560 กิจกรรมบุคลากรเข้าร่วมปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2560 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 7 ต.ค. 2560 กิจกรรมบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางาน ICT (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 6 ต.ค. 2560 กิจกรรมบุคลากรเข้าร่วมปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2560 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 ต.ค. 2560 กิจกรรมบุคลากรเข้าร่วมปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2560 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 4 ต.ค. 2560 กิจกรรมผู้อำนวยการและคณะครูผู้ร่วมบริหารเข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 3 ต.ค. 2560 กิจกรรมผู้อำนวยการและคณะครูผู้ร่วมบริหารเข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 ต.ค. 2560 กิจกรรมผู้อำนวยการและคณะครูผู้ร่วมบริหารเข้าร่วมสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 28 ก.ย. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 27 ก.ย. 2560 กิจกรรมประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่5/2560 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 27 ก.ย. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรไปติดต่อสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่เรื่องการเข้าร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2560 และวันปิยมหาราช (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 21 ก.ย. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแผนกประถมและแผนกมัธยมประชุมวางแผนแนวทางการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 21 ก.ย. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายวิชาการประชุมเพื่อวางแผนวิเคราะห์อัตรากำลังครูผู้สอน (งานวิเคราะห์อัตรากำลัง)
วันที่ 19 ก.ย. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 18 ก.ย. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 14 ก.ย. 2560 กิจกรรมบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเตรียมงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 11 ก.ย. 2560 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กับ ทีมอาวุโสสโมสรเจแอลเชียงใหม่ ยูไนเต็ด (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 11 ก.ย. 2560 กิจกรรมผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเยี่ยมไข้และให้กำลังใจมาสเตอร์ศราวุธ ดวงรักษ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 5 ก.ย. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 4 ก.ย. 2560 กิจกรรมครูธณัฐวรรณ โอวาทสาร กรรมการบริหารระดับชั้น ป.1และคณะครูระดับชั้นป.1 ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิด (ย้อนหลัง) ของครูสุวิรดา เสนาประยูร ครูประจำชั้นป.1/3 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 31 ส.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 30 ส.ค. 2560 กิจกรรมประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่4/2560 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 30 ส.ค. 2560 กิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560 ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 17 ส.ค. 2560 กิจกรรมมาสเตอร์ธันวา สุวรรณชื่น คณะกรรมการบริหารระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และคณะครูเยี่ยมไข้และให้กำลังใจครูธนพร พันธ์ศุภะ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 17 ส.ค. 2560 กิจกรรม ฝ่ายบุคลากรไปติดต่อสำนักงานจัดหางาน จ.เชียงใหม่ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 16 ส.ค. 2560 กิจกรรมผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมงานศพและวางพวงหรีดน้องชายของครูศิริลักษณ์ ตันหล้า ครูที่ปรึกษา ป.4/1 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 12 ส.ค. 2560 กิจกรรมคณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 11 ส.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 10 ส.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 10 ส.ค. 2560 กิจกรรมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมมารดาของครูวิไลรัตน์ เสียมภักดี งานวิจัย สำนักผู้อำนวยการ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 10 ส.ค. 2560 กิจกรรมคณะครูของโรงเรียนเข้าร่วมพิธีถวายพระพร 5 ศาสนา แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 9 ส.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 8 ส.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 8 ส.ค. 2560 กิจกรรมแพทย์มาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่บุคลากรที่ตรวจสุขภาพประจำปี2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 8 ส.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 8 ส.ค. 2560 กิจกรรมผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมงานศพและวางพวงหรีดมารดาของครูวิไลรัตน์ เสียมภักดี งานวิจัย สำนักผู้อำนวยการ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 7 ส.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 7 ส.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 7 ส.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 4 ส.ค. 2560 กิจกรรมบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 4 ส.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 4 ส.ค. 2560 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กับ คุณพ่อมงฟอร์ตเอฟซี (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 3 ส.ค. 2560 กิจกรรมบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 28 ก.ค. 2560 กิจกรรมคณะผู้บริหารและครูร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 26 ก.ค. 2560 กิจกรรมประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่3/2560 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 25 ก.ค. 2560 กิจกรรมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมมารดาของมาสเตอร์บรรจง ปิยศทิพย์ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 25 ก.ค. 2560 กิจกรรมครูธณัฐวรรณ โอวาทสาร กรรมการบริหารระดับชั้น ป.1และคณะครูระดับชั้นป.1 ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของม.นิวัติ ทิศรีชัย ครูประจำชั้นป.1/5 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 24 ก.ค. 2560 กิจกรรมผู้อำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมงานศพและวางพวงหรีดมารดาของมาสเตอร์บรรจง ปิยศทิพย์ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 20 ก.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรไปติดต่อสำนักงานจัดหางาน จ.เชียงใหม่ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 20 ก.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 17 ก.ค. 2560 กิจกรรมขอเรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในหัวข้อ "Trends in Instructional Technology" (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 15 ก.ค. 2560 กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีนักการและพนักงานโภชนาการ ปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 14 ก.ค. 2560 กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 13 ก.ค. 2560 กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 13 ก.ค. 2560 กิจกรรมการสอบสอนตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 13 ก.ค. 2560 กิจกรรมบุคลากรของโรงเรียนร่วมฟังบรรยายทางวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติการศึกษาฯ "True Click Life : Creative Learning Innovation นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ทุกมิติการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับโรงเรียนเอกชน" (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 12 ก.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรไปติดต่อขอรับเอกสารการจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติและจัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2560 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 12 ก.ค. 2560 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กับ ชมรมฟุตบอลผู้ปกครองมงฟอร์ต (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 10 ก.ค. 2560 กิจกรรมผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมงานศพและวางพวงหรีดมารดาของมาสเตอร์จารึก ลอยสุวรรณ รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 10 ก.ค. 2560 กิจกรรมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมมารดาของมาสเตอร์จารึก ลอยสุวรรณ รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 7 ก.ค. 2560 กิจกรรมตัวแทนบริษัทตรวจสุขภาพเข้าตรวจสอบสถานที่สำหรับใช้ตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร ปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 7 ก.ค. 2560 กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานดูแลการจราจรภายในโรงเรียน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 5 ก.ค. 2560 กิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 2560 ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 3 ก.ค. 2560 กิจกรรมครูสุพัตรา มหายศ ครูที่ปรึกษา ป.5/6 เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2560 ของยุวพุทธิกสมาคมเชียงใหม่ ร่วมกับพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 3 ก.ค. 2560 กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานโรงอาหาร ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 28 มิ.ย. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรไปติดต่อสำนักงานจัดหางาน จ.เชียงใหม่ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 23 มิ.ย. 2560 กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรในโรงเรียน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 23 มิ.ย. 2560 กิจกรรมบุคลากรของโรงเรียนร่วมศึกษาดูงานเรื่องVDO Conference (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 19 มิ.ย. 2560 กิจกรรมครูธณัฐวรรณ โอวาทสาร กรรมการบริหารระดับชั้น ป.1และคณะครูระดับชั้นป.1 ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิด(ย้อนหลัง)ของครูรัตนาภรณ์ สุดใจ ครูประจำชั้นป.1/4 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 16 มิ.ย. 2560 กิจกรรมบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่และกิจกรรมสร้างสรรค์ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รุ่นที่ 4 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 15 มิ.ย. 2560 กิจกรรมการมอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรที่ทำงานนานปี (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 15 มิ.ย. 2560 กิจกรรมบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่และกิจกรรมสร้างสรรค์ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รุ่นที่ 4 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 14 มิ.ย. 2560 กิจกรรมครูธณัฐวรรณ โอวาทสาร กรรมการบริหารระดับชั้น ป.1และคณะครูระดับชั้นป.1 ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของครูพิมพ์วิไล หอมมณี ครูประจำชั้นป.1/6 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 13 มิ.ย. 2560 กิจกรรมการสอบสอนและสอบปฏิบัติตำแหน่งครูดนตรีสากล ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 12 มิ.ย. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรและฝ่ายธุรการ-การเงินประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอข้อมูลการทำประกันสุขภาพให้แก่ครูเกษียณ (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 12 มิ.ย. 2560 กิจกรรมการสอบสอนและสอบปฏิบัติตำแหน่งครูดนตรีสากล ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 9 มิ.ย. 2560 กิจกรรมการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูดนตรีสากล ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 6 มิ.ย. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 5 มิ.ย. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกประจำปีการศึกษา 2560 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 มิ.ย. 2560 กิจกรรมประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่2/2560 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 2 มิ.ย. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรและฝ่ายธุรการ-การเงินร่วมปรึกษาหารือกับตัวแทนเรื่องการทำประกันสุขภาพให้แก่ครูเกษียณ (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 2 มิ.ย. 2560 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กับ ทีมชมรมฟุตบอลผู้ปกครองมงฟอร์ต (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 2 มิ.ย. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกประจำปีการศึกษา 2560 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 มิ.ย. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกประจำปีการศึกษา 2560 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 31 พ.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 31 พ.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 31 พ.ค. 2560 กิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2560 ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 31 พ.ค. 2560 กิจกรรมบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน/สถานศึกษา (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 30 พ.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 พ.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 พ.ค. 2560 กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานแคชเชียร์ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 29 พ.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 29 พ.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 29 พ.ค. 2560 กิจกรรมมาสเตอร์ธันวา สุวรรณชื่น คณะกรรมการบริหารระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และคณะครูเยี่ยมไข้และให้กำลังใจมาสเตอร์จิรศักดิ์ ศรีสุขประภัสสร ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 28 พ.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 27 พ.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 พ.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจผ้าตัดชุดยูนิฟอร์มบุคลากร (กระโปรง) ปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 พ.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 25 พ.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจผ้าตัดชุดยูนิฟอร์มบุคลากร (กระโปรง) ปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 25 พ.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 24 พ.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจผ้าตัดชุดยูนิฟอร์มบุคลากร (กระโปรง) ปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 พ.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจผ้าตัดชุดยูนิฟอร์มบุคลากร (กระโปรง) ปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 พ.ค. 2560 กิจกรรมการสอบสอนตำแหน่งครูดนตรีสากล ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 19 พ.ค. 2560 กิจกรรมบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมวิชาการการพยาบาล ครั้งที่ 13 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2560 กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูดนตรีสากล ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 18 พ.ค. 2560 กิจกรรมบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมวิชาการการพยาบาล ครั้งที่ 13 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งการรายละเอียดการส่งรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอกประจำปีการศึกษา 2560 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2560 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2560 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งรายละเอียดการแบ่งปันความรู้ทางกฤตภาคออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2560 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 16 พ.ค. 2560 กิจกรรมประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่1/2560 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 13 พ.ค. 2560 กิจกรรมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2560 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 12 พ.ค. 2560 กิจกรรมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2560 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 11 พ.ค. 2560 กิจกรรมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2560 (งานพัฒนาบุคลากร)