วันที่ 30 เม.ย. 2562 กิจกรรม9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 30 เม.ย. 2562 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนเมษายน 2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 30 เม.ย. 2562 กิจกรรม9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 19 เม.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 19 เม.ย. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญร่วมกับภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 17 เม.ย. 2562 กิจกรรมเปิดเรียนหลังวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 16 เม.ย. 2562 กิจกรรมโรงเรียนหยุดเทศกาลสงกรานต์ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 15 เม.ย. 2562 กิจกรรมโรงเรียนหยุดเทศกาลสงกรานต์ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 14 เม.ย. 2562 กิจกรรมโรงเรียนหยุดเทศกาลสงกรานต์ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 13 เม.ย. 2562 กิจกรรมโรงเรียนหยุดเทศกาลสงกรานต์ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 12 เม.ย. 2562 กิจกรรมโรงเรียนหยุดเทศกาลสงกรานต์ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 10 เม.ย. 2562 กิจกรรมการร่วมลงนามสัญญา ในการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง จอ SAMSUNG E-Board 75" (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 9 เม.ย. 2562 กิจกรรมผู้ปกครองให้การสนับสนุนสั่งจองแหวนที่ระลึก 88 ปี (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 5 เม.ย. 2562 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาบริษัทจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน Electronic Blackboard ครั้งที่ 2 (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 28 มี.ค. 2562 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนมีนาคม 2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 มี.ค. 2562 กิจกรรมลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 มี.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)
วันที่ 21 มี.ค. 2562 กิจกรรมลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 21 มี.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 (งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)
วันที่ 20 มี.ค. 2562 กิจกรรมลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 20 มี.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 (งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)
วันที่ 8 มี.ค. 2562 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 5 มี.ค. 2562 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาบริษัทจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน Electronic Blackboard (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 2 มี.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 28 ก.พ. 2562 กิจกรรมรับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (งานโภชนาการ)
วันที่ 27 ก.พ. 2562 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนกุมภาพันธ์2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 ก.พ. 2562 กิจกรรมรับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (งานโภชนาการ)
วันที่ 27 ก.พ. 2562 กิจกรรมตรวจสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง (งานบริหารกองทุน)
วันที่ 27 ก.พ. 2562 กิจกรรมการยื่นเรื่องขอเบิกเงินสวัสดิการกองทุนบำเหน็จ บำนาญ (งานบริหารกองทุน)
วันที่ 26 ก.พ. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระสามัญ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 ก.พ. 2562 กิจกรรมรับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (งานโภชนาการ)
วันที่ 25 ก.พ. 2562 กิจกรรมจำหน่ายเครื่องปรับอากาศเก่าอายุการใช้งานเกิน 10 ปีขึ้นไป (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 20 ก.พ. 2562 กิจกรรมภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย อธิการเจ้าคณะแขวงฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระวิสามัญ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 20 ก.พ. 2562 กิจกรรมเปิดเรียนหลังวันหยุดวันมาฆบูชา (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 19 ก.พ. 2562 กิจกรรมส่งครูเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (งานประสานราชการ)
วันที่ 19 ก.พ. 2562 กิจกรรมส่งครูเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (งานประสานราชการ)
วันที่ 19 ก.พ. 2562 กิจกรรมส่งครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 30 ปี ปีการศึกษา 2561 เข้ารับเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ (งานประสานราชการ)
วันที่ 19 ก.พ. 2562 กิจกรรมหยุดเรียนวันมาฆบูชา (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 14 ก.พ. 2562 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 13 ก.พ. 2562 กิจกรรมขอเชิญประชุมคณะกรรมการจำหน่ายแบบเรียนและชุดเครื่องแบบนักเรียน ป.1 และ ป.2-6 (งานพัสดุ-ครุภัณฑ์)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 4 ก.พ. 2562 กิจกรรมรับการตรวจสอบบัญชี การเงิน จากมูลนิธิฯ (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 1 ก.พ. 2562 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนมกราคม 2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 29 ม.ค. 2562 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนมกราคม 2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 ม.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระสามัญ เดือนมกราคม 2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 ม.ค. 2562 กิจกรรมประชุมพิจารณาบริษัททัวร์ที่ไปทัศนศึกษา น้ำดื่ม ประกันอุบัติเหตุนักเรียน โต๊ะจีนครูเกษียณ ร้านจำหน่ายเครื่องปรุง ร้านจำหน่ายอัฐบริขาล บริษัทจำหน่ายไอศกรีม (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 23 ม.ค. 2562 กิจกรรม ตัวเเทนคณะผู้ร่วมบริหาร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่างๆ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 17 ม.ค. 2562 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนมกราคม2562 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 17 ม.ค. 2562 กิจกรรมเปิดเรียนหลังวันหยุดวันครู (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 16 ม.ค. 2562 กิจกรรมหยุดเรียนวันครู (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 14 ม.ค. 2562 กิจกรรมตัวเเทนคณะผู้ร่วมบริหาร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่างๆ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 12 ม.ค. 2562 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ หยุดโครงการเพลิน (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 10 ม.ค. 2562 กิจกรรมตัวเเทนคณะผู้ร่วมบริหาร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่างๆ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 9 ม.ค. 2562 กิจกรรมตัวเเทนคณะผู้ร่วมบริหาร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่างๆ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 4 ม.ค. 2562 กิจกรรมตัวเเทนคณะผู้ร่วมบริหาร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่างๆ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 2 ม.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระวิสามัญ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 2 ม.ค. 2562 กิจกรรมเปิดเรียนหลังวันหยุดวันขึ้นปีใหม (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 1 ม.ค. 2562 กิจกรรมหยุดเรียนวันขึ้นปีใหม่ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 31 ธ.ค. 2561 กิจกรรมหยุดเรียนวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 28 ธ.ค. 2561 กิจกรรมหยุดเรียนวันคริสต์มาส (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 27 ธ.ค. 2561 กิจกรรมหยุดเรียนวันคริสต์มาส (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 26 ธ.ค. 2561 กิจกรรมหยุดเรียนวันคริสต์มาส (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 25 ธ.ค. 2561 กิจกรรมหยุดเรียนวันคริสต์มาส (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 24 ธ.ค. 2561 กิจกรรมหยุดเรียนวันคริสต์มาส (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 23 ธ.ค. 2561 กิจกรรมหยุดเรียนวันคริสต์มาส (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 22 ธ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 ธ.ค. 2561 กิจกรรมหยุดเรียนวันคริสต์มาส (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 20 ธ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมประจำปีโรงเรียนเอกชน (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 20 ธ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนธันวาคม2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 11 ธ.ค. 2561 กิจกรรมเปิดเรียนหลังวันหยุดวันชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 10 ธ.ค. 2561 กิจกรรมหยุดเรียนวันชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 6 ธ.ค. 2561 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านจำหน่ายชุดพละ ชุดพื้นเมือง ชุดนักเรียนพร้อมอุปกรณ์ร้านห่อปกหนังสือ และบริษัททัศนศึกษาครูชาวต่างชาติ (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 6 ธ.ค. 2561 กิจกรรมเปิดเรียนหลังวันหยุดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงร.9 เเละวันพ่อแห่งชาติ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 5 ธ.ค. 2561 กิจกรรมหยุดเรียนวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงร.9 เเละวันพ่อแห่งชาติ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 1 ธ.ค. 2561 กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 30 พ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 29 พ.ย. 2561 กิจกรรมประกาศผลการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 พ.ย. 2561 กิจกรรมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 พ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 พ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมวางแผนยุทธศาสตร์เตรียมพร้อมประชาสัมพันธ์ ป.1 ปีการศึกษา 2562 ก่อนมอบตัววันที่ 1 ธันวาคม 2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 พ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนพฤศจิกายน2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 23 พ.ย. 2561 กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 พ.ย. 2561 กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 21 พ.ย. 2561 กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 20 พ.ย. 2561 กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 19 พ.ย. 2561 กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 พ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 15 พ.ย. 2561 กิจกรรมการประชุมและเยี่ยมชมโรงเรียนของผู้ปกครองนักเรียนที่เข้ารับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของ ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 15 พ.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 พ.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 พ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 13 พ.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 12 พ.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 10 พ.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 9 พ.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 8 พ.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 8 พ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานบริหารกองทุน)
วันที่ 7 พ.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 6 พ.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 5 พ.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 5 พ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพครูและประกันสุขภาพหลังเกษียณ (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 3 พ.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 2 พ.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 พ.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 31 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 30 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 30 ต.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 30 ต.ค. 2561 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนตุลาคม2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 29 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 ต.ค. 2561 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 ต.ค. 2561 กิจกรรมประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันครู และประกันหลังเกษียณ (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 24 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 24 ต.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 24 ต.ค. 2561 กิจกรรมเปิดเรียนหลังวันหยุดวันปิยมหาราช (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 23 ต.ค. 2561 กิจกรรมหยุดเรียนวันปิยมหาราช (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความพร้อมนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 19 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 18 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 17 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 15 ต.ค. 2561 กิจกรรมหยุดเรียนชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ร.9) (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 12 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 11 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 10 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 9 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 8 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 5 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 4 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 4 ต.ค. 2561 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาร้านจัดทำเสื้อกรีฑาสี เหรียญรางวัล และบริษัทเครื่องคอมคัลเลอร์ (ผลิตเอกสาร) (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 3 ต.ค. 2561 กิจกรรมชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือนกันยายน 2561 (งานประสานราชการ)
วันที่ 3 ต.ค. 2561 กิจกรรมส่งเอกสารการขอผ่อนผันการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (งานประสานราชการ)
วันที่ 3 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 2 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 ต.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 29 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 ก.ย. 2561 กิจกรรมรับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (งานโภชนาการ)
วันที่ 26 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนกันยายน2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 ก.ย. 2561 กิจกรรมรับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (งานโภชนาการ)
วันที่ 25 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 ก.ย. 2561 กิจกรรมรับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (งานโภชนาการ)
วันที่ 24 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 24 ก.ย. 2561 กิจกรรมรับนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (งานโภชนาการ)
วันที่ 22 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 21 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 21 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 21 ก.ย. 2561 กิจกรรมไปสำรวจโปรเจคเตอร์และคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 20 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 19 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 18 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 17 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 17 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการขอรับสวัสดิการ (งานบริหารกองทุน)
วันที่ 15 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 13 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 13 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกันยายน 2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 13 ก.ย. 2561 กิจกรรมติดรหัสทรัพย์สินตามที่หน่วยงานภายในโรงเรียนขออนุมััติซื้อประเดือนกันยายน 2561 ตามสถานที่ติดตั้งภายในโรงเรียน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 12 ก.ย. 2561 กิจกรรมส่งเอกสารเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (งานประสานราชการ)
วันที่ 12 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 12 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมพนักงานโรงอาหาร (งานโภชนาการ)
วันที่ 11 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 10 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 8 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 7 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 6 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรมส่งเอกสารการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2561 (งานประสานราชการ)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายทรัพย์สินตามที่ได้บันทึกข้อความขออนุมัติจำหน่ายออกจากบัญชีทรัพย์สินโรงเรียน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 4 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 4 ก.ย. 2561 กิจกรรมการประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการขอรับสวัสดิการ (งานบริหารกองทุน)
วันที่ 3 ก.ย. 2561 กิจกรรมชำระเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ต่าง ๆ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (งานประสานราชการ)
วันที่ 3 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 31 ส.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 31 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 31 ส.ค. 2561 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาบริษัทซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 31 ส.ค. 2561 กิจกรรมเก็บข้อมูลถ่ายภาพรายการสินค้าร้านน้ำสมุนไพร และร้านซาลาเปา ขนมจีบ เพื่อนำไปใช้ในการทำระบบซื้อสินค้าของโรงอาหาร (งานโภชนาการ)
วันที่ 30 ส.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 29 ส.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 ส.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 ส.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนสิงหาคม2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 ส.ค. 2561 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในโรงเรียน (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 16 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 ส.ค. 2561 กิจกรรมจำหน่ายทรัพย์สินประเภทคอมพิวเตอร์ชำรุดและอุปกรณ์ให้แก่ร้านรับซื้อซากคอมพิวเตอร์ (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 14 ส.ค. 2561 กิจกรรมเปิดเรียนวันหยุดวันชดเชยวันแม่แห่งชาติ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 13 ส.ค. 2561 กิจกรรมหยุดเรียนชดเชยวันแม่แห่งชาติ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 12 ส.ค. 2561 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 10 ส.ค. 2561 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันหลังเกษียณ (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 8 ส.ค. 2561 กิจกรรมติดรหัสทรัพย์สินใหม่ (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 3 ส.ค. 2561 กิจกรรมติดรหัสทรัพย์สินใหม่ (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 2 ส.ค. 2561 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านทำเสื้อโปโล เสื้อช็อป ชุดซาฟารีนักการและคัดเลือกบริษัทซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 2 ส.ค. 2561 กิจกรรมติดรหัสทรัพย์สินใหม่ (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 1 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การจำหน่ายและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 ส.ค. 2561 กิจกรรมติดรหัสทรัพย์สินใหม่ (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 31 ก.ค. 2561 กิจกรรมเปิดเรียนหลังวันหยุดเรียนวันชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" รัชกาล ที่ 10 (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 30 ก.ค. 2561 กิจกรรมหยุดเรียนวันชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" รัชกาล ที่ 10 (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 28 ก.ค. 2561 กิจกรรมหยุดเรียนโครงการเพลิน ​วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 และวันเข้าพรรษา (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 27 ก.ค. 2561 กิจกรรมหยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 26 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 24 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 19 ก.ค. 2561 กิจกรรมรับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 18 ก.ค. 2561 กิจกรรมรับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 17 ก.ค. 2561 กิจกรรมรับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี)
วันที่ 13 ก.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจทรัพย์สินประจำวัน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 12 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 12 ก.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจทรัพย์สินประจำวัน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 11 ก.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจทรัพย์สินประจำวัน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 10 ก.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจทรัพย์สินประจำวัน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 9 ก.ค. 2561 กิจกรรมพนักงานโรงอาหารรับชมการสาธิตการทำอาหารและทดลองการใช้เครื่องชงกาแฟ ของบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (งานโภชนาการ)
วันที่ 9 ก.ค. 2561 กิจกรรมติดรหัสทรัพย์สินใหม่ (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 6 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 6 ก.ค. 2561 กิจกรรมติดรหัสทรัพย์สินใหม่ (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 5 ก.ค. 2561 กิจกรรมติดรหัสทรัพย์สินใหม่ (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 4 ก.ค. 2561 กิจกรรมติดรหัสทรัพย์สินใหม่ (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 3 ก.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจทรัพย์สินประจำวัน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 2 ก.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจทรัพย์สินประจำวัน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 29 มิ.ย. 2561 กิจกรรมสำรวจทรัพย์สินประจำวัน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 28 มิ.ย. 2561 กิจกรรมติดรหัสทรัพย์สินใหม่ (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 27 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 มิ.ย. 2561 กิจกรรมติดรหัสทรัพย์สินใหม่ (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 26 มิ.ย. 2561 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันครูต่างชาติและคัดเลือกร้านจัดทำแหวนทองคำ (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 25 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนมิถุนายน2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 มิ.ย. 2561 กิจกรรมติดรหัสทรัพย์สินใหม่ ต่อ (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 21 มิ.ย. 2561 กิจกรรมติดรหัสทรัพย์สินใหม่ (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 กิจกรรมส่งเอกสารการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 (งานประสานราชการ)
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 18 มิ.ย. 2561 กิจกรรมติดรหัสทรัพย์สินใหม่ (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 15 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนมิถุนายน2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 4 มิ.ย. 2561 กิจกรรมส่งเอกสารการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (งานประสานราชการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2561 กิจกรรมสำรวจรายการทรัพย์สิน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 31 พ.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจรายการทรัพย์สิน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 30 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 30 พ.ค. 2561 กิจกรรมเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันก่อนและหลังเกษียณ ร้านขายส่งเครื่องปรุง และร้านจำหน่ายผ้าตัดชุดฟอร์มครู (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 30 พ.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจรายการทรัพย์สิน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 30 พ.ค. 2561 กิจกรรมเปิดเรียนหลังวันหยุดวิสาขบูชา (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 29 พ.ค. 2561 กิจกรรมหยุดเรียนวันวิสาขบูชา (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 24 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 23 พ.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจรายการทรัพย์สิน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 22 พ.ค. 2561 กิจกรรมส่งเอกสารการถอดถอนครูชาวต่างประเทศ (งานประสานราชการ)
วันที่ 21 พ.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจรายการทรัพย์สิน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 18 พ.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจรายการทรัพย์สิน (งานทรัพย์สินโรงเรียน)
วันที่ 17 พ.ค. 2561 กิจกรรมเยี่ยมไข้อ.มานิตย์ ขันฑสีมา เลขาสมาคม โรงเรียนเอกชน จ.เชียงใหม (งานสื่อสารมวลชน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารว่างให้กับนักเรียนครู และบุคลากรของโรงเรียน (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.2 งานจัดซื้อ ซ่อมแซม และทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ภาชนะและอาคารสถานที่ของงานร้านค้าเบเกอรี่ (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.3 งานจัดเลี้ยงอาหารว่างรับรองแขกของโรงเรียน (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.4 การสำรวจวัตถุดิบ (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.5 การจัดหาวัตถุดิบในการผลิต (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.6 การตรวจรับวัตถุดิบ (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.7 การผลิต (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.8 การจำหน่ายเบเกอรี่ (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.9 การสรุปยอดจำหน่าย (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.10 งานจัดทำเอกสาร รายงานของงานร้านค้า เบเกอรี่ (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.12 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2561 (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานร้านค้าเบเกอรี่ (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.3.1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (งานประสานราชการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.1 การวางระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.2 การประสานงานให้คำแนะนำ คำปรึกษา การดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2561 (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานจัดซื้อ-จัดจ้าง (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานโภชนาการ)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.11 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.1กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ (GR.2.1) (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรม5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.3 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 1 เม.ย. 2561 กิจกรรม5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 1 เม.ย. 2561 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 1 เม.ย. 2561 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 1 มี.ค. 2561 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 1 มี.ค. 2561 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 1 มี.ค. 2561 กิจกรรม2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 1 ก.พ. 2561 กิจกรรม1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 1 ก.พ. 2561 กิจกรรม2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานร้านค้าเบเกอรี่)
วันที่ 1 ก.พ. 2561 กิจกรรม1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)