วันที่ 30 เม.ย. 2562 กิจกรรมนำสรุปผลการประเมินโครงการ และข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 30 เม.ย. 2562 กิจกรรมนำสรุปผลการประเมินโครงการ และข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 30 เม.ย. 2562 กิจกรรม9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 5 เม.ย. 2562 กิจกรรมประชุมพิจารณาแบบก่อสร้างร้านจำหน่ายน้ำ/ขนม ครั้งที่ 2 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 3 เม.ย. 2562 กิจกรรมประชุมพิจารณาแบบก่อสร้างร้านจำหน่ายน้ำ/ขนม (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 22 มี.ค. 2562 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 21 มี.ค. 2562 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 20 มี.ค. 2562 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 19 มี.ค. 2562 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 18 มี.ค. 2562 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 6 มี.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศของโรงเรียน ครั้งที่ 2/2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานบริหารสระว่ายน้ำ)
วันที่ 26 ก.พ. 2562 กิจกรรมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและข้อตกลงการนำระบบ SWIS ไปปรับใช้ในสถานศึกษา (ACP) ผ่านระบบ VDO Conference (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 23 ก.พ. 2562 กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัยจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 22 ก.พ. 2562 กิจกรรมจัดบอร์ดให้ความรู้เรื่อง ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) (งานพยาบาล)
วันที่ 21 ก.พ. 2562 กิจกรรมประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างร้านจำหน่ายน้ำ/ขนม (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 17 ก.พ. 2562 กิจกรรมชมรมกีฬาสากลผู้ปกครองจังหวัดเชียงใหม่จัดการแข่งขันฟุตบอล 4 สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 16 ก.พ. 2562 กิจกรรมชมรมกีฬาสากลผู้ปกครองจังหวัดเชียงใหม่จัดการแข่งขันฟุตบอล 4 สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 15 ก.พ. 2562 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรค มะเร็งปากมดลูก เข็มที่ 2 (เฉพาะนักเรียนหญิงชั้น ป.5 ที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น) (งานพยาบาล)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 5 ก.พ. 2562 กิจกรรมงานพยาบาลเข้าร่วมการอบรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถาบันการศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็ก (งานพยาบาล)
วันที่ 5 ก.พ. 2562 กิจกรรมประชุมพิจารณางบประมาณฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ประจำปีการศึกษา 2562 และประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 7/2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 4 ก.พ. 2562 กิจกรรมแพทย์หญิงสิริรัตน์ วรปาณิ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหวัด แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 (งานพยาบาล)
วันที่ 31 ม.ค. 2562 กิจกรรมแจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ครั้งที่ 2 (งานพยาบาล)
วันที่ 29 ม.ค. 2562 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง สรุปสถานการณ์ 11 โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในเด็กประจำปี 2561 รู้ก่อนปีหน้าป้องกันได้! (งานพยาบาล)
วันที่ 23 ม.ค. 2562 กิจกรรมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์รับชมการนำเสนอผลิตภัณฑ์ Panasonic Interactive Display บริษัทอินเตอร์สเปเชียลโปรดักท์ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 15 ม.ค. 2562 กิจกรรมประชุมรายงานผลการดำเนินงานติดตามการปรับใช้ระบบ SWIS โรงเรียนในเครือฯ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 15 ม.ค. 2562 กิจกรรมเชิญท่านประธานฝ่ายเทคโนฯ มูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานติดตามการปรับใช้ระบบ SWIS โรงเรียนในเครือฯ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 11 ม.ค. 2562 กิจกรรมtest (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 11 ม.ค. 2562 กิจกรรมxxx (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 2 ม.ค. 2562 กิจกรรมtest (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 2 ม.ค. 2562 กิจกรรมsdfsadf (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 7 ธ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 6/2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมติดตามความคืบหน้าการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 1 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 17 พ.ย. 2561 กิจกรรมบริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าเข้ากับเครื่องปรับอากาศ (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 16 พ.ย. 2561 กิจกรรมจัดบอร์ดให้ความรู้เรื่อง โรคระบาด..มาแล้ว R S V Respiratory Syncytial Virus (งานพยาบาล)
วันที่ 12 พ.ย. 2561 กิจกรรมขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอ VDO และ Presentation สำหรับใช้ในกิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 12 พ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมนำเสนอ VDO และ Presentation สำหรับใช้ในกิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 9 พ.ย. 2561 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นักเรียนชั้น ป.6และ ป.5/5-ป.5/9 (งานพยาบาล)
วันที่ 9 พ.ย. 2561 กิจกรรมหยอดวัคซีนโปลิโอ นักเรียนป.1(เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น) (งานพยาบาล)
วันที่ 8 พ.ย. 2561 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นักเรียนชั้น ป.4และ ป.5/1-ป.5/4 (งานพยาบาล)
วันที่ 7 พ.ย. 2561 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นักเรียนชั้น ป.3 (งานพยาบาล)
วันที่ 6 พ.ย. 2561 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นักเรียนชั้น ป.2 (งานพยาบาล)
วันที่ 5 พ.ย. 2561 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นักเรียนชั้น ป.1 (งานพยาบาล)
วันที่ 1 พ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 5 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 พ.ย. 2561 กิจกรรมอบรมการติดตั้งและใช้งานจอ Digital Signage (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 31 ต.ค. 2561 กิจกรรมประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 5/2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 24 ต.ค. 2561 กิจกรรมเรียนเชิญผู้อำนวยการทดสอบระบบขายอาหารด้วยเครื่องอ่านลายนิ้วมือ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรมประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 19 ต.ค. 2561 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 (เฉพาะรายที่ต้องการฉีดและชำระเงินเรียบร้อย) (งานพยาบาล)
วันที่ 27 ก.ย. 2561 กิจกรรมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์รับชมการนำเสนอผลิตภัณฑ์ Laser Projector บริษัท FW Media (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 27 ก.ย. 2561 กิจกรรมทีมงานงานเทคโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ รับชมการนำเสนอผลิตภัณฑ์ Laser Projector และ Microphone Panasonic (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 26 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 4 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 24 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมวางแผนการจัดระบบรายงานการดำเนินงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 20 ก.ย. 2561 กิจกรรม6.1.2 ดำเนินการรื้อถอนและติตตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารสามัคคีนฤมิต โดยบริษัทชิชาง (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 14 ก.ย. 2561 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรค มะเร็งปากมดลูก เข็มที่ 1 (เฉพาะนักเรียนหญิงชั้น ป.5 ที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น) (งานพยาบาล)
วันที่ 12 ก.ย. 2561 กิจกรรมเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครเชียงใหม่มอบอุปกรณ์กับดักยุงลาย(LeO-Trap) พร้อมสาธิตวิธีใช้งาน (งานพยาบาล)
วันที่ 10 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 7 ก.ย. 2561 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 1 (เฉพาะรายที่ต้องการฉีดและชำระเงินเรียบร้อย) (งานพยาบาล)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 3 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 4 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 4 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 1 ก.ย. 2561 กิจกรรม6.1.1 ดำเนินการรื้อถอนและติตตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารมงฟอร์ต โดยบริษัทชิชาง (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 30 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมนักการและพนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1 (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 27 ส.ค. 2561 กิจกรรมแจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ครั้งที่ 1 (งานพยาบาล)
วันที่ 24 ส.ค. 2561 กิจกรรมเจ้าหน้าที่ บริษัทศูนย์พัฒนาบุคลากรมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมาเยี่ยมและให้คำปรึกษาการจัดทำประกันงานยานพาหนะและงานทรัพย์สินโรงเรียน (งานยานพาหนะ)
วันที่ 22 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในโรงเรียน (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 21 ส.ค. 2561 กิจกรรมบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล "SINGHA 3x3 BASKETBALL JUNIOR TOURNAMENT 2018" (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 20 ส.ค. 2561 กิจกรรมแจกเอกสารให้ความรู้เรื่อง 5โรคร้ายจากยุง อันตรายถึงชีวิต (งานพยาบาล)
วันที่ 18 ส.ค. 2561 กิจกรรมอบรมลูกเสือจราจร ประจำปีการศึกษา 2561 (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 16 ส.ค. 2561 กิจกรรมจัดบอร์ดให้ความรู้เรื่อง ยุงลายภัยร้ายใกล้ตัวคุณ (งานพยาบาล)
วันที่ 16 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 2 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 16 ส.ค. 2561 กิจกรรมขอเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 2 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 12 ส.ค. 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ๙ คน รายการ "ชมรมกีฬาสากล ผปค.เชียงใหม่" (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 10 ส.ค. 2561 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม นักเรียนชั้น ป.1(เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น) (งานพยาบาล)
วันที่ 8 ส.ค. 2561 กิจกรรมนาย จำนงค์ สุวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้าส่งเสริมสุขภาพ รพ. เซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล มาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่อง โรคไข้เลือดออก (งานพยาบาล)
วันที่ 5 ส.ค. 2561 กิจกรรมบริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด (สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ ทีวี ช่อง 23) เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน รายการไมค์ทองคำ และไมค์ทองคำเด็ก (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 4 ส.ค. 2561 กิจกรรมบริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด (สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ ทีวี ช่อง 23) เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน รายการไมค์ทองคำ และไมค์ทองคำเด็ก (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 4 ส.ค. 2561 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ๙ คน รายการ "ชมรมกีฬาสากล ผปค.เชียงใหม่" (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 3 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 1 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 31 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 3 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 30 ก.ค. 2561 กิจกรรมบริษัท QTC จำกัด ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อตรวจเช็คหม้อแปลง (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 25 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานพยาบาลร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดทันนวัตกรรมในเด็กวัยเรียน สำหรับครู แกนนำนักเรียน เมืองเชียงใหม่ (งานพยาบาล)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรมรับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานที่แต่งตั้งของโครงการ ประจำปี 2561 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 17 ก.ค. 2561 กิจกรรมแจกผลการตรวจสุขภาพนักการ และพนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำปี 2561 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 13 ก.ค. 2561 กิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ (งานพยาบาล)
วันที่ 12 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานพยาบาลร่วมอบรม เรื่องความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้นวัตกรรมและแอพพลิเคชั่นสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย (งานพยาบาล)
วันที่ 12 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลที่ใช้ประกอบการประชุมกลุ่มโรงเรียนสังฆมณฑล (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 11 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมรับฟังการนำเสนอระบบและการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในโรงเรียน ครั้งที่ 2 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 6 ก.ค. 2561 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรค คอตีบ บาดทะยักนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6(เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น) (งานพยาบาล)
วันที่ 5 ก.ค. 2561 กิจกรรมบริษัทนพดลพานิช ดำเนินการติดตั้งแทงค์สำรองน้ำบนสระว่ายน้ำ (งานบริหารสระว่ายน้ำ)
วันที่ 1 ก.ค. 2561 กิจกรรม6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข (งานพยาบาล)
วันที่ 29 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนชั้น ป.1 (งานพยาบาล)
วันที่ 29 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.1 (งานพยาบาล)
วันที่ 29 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์นักเรียนชั้น ป.1 (งานพยาบาล)
วันที่ 28 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนชั้น ป.2 (งานพยาบาล)
วันที่ 28 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.2 (งานพยาบาล)
วันที่ 28 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 (กลุ่มที่3) (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 27 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนชั้น ป.3 (งานพยาบาล)
วันที่ 27 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.3 (งานพยาบาล)
วันที่ 26 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนชั้น ป.4และ ป.5/5- ป.5/9 (งานพยาบาล)
วันที่ 26 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.4 และ ป.5/5-ป.5/9 (งานพยาบาล)
วันที่ 26 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์นักเรียนชั้น ป.5/5-ป.5/9 (งานพยาบาล)
วันที่ 26 มิ.ย. 2561 กิจกรรมเรียนเชิญท่านประธานฝ่ายเทคโนฯ มูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 (กลุ่มที่1) (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 26 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 (กลุ่มที่1) (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 26 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานการปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 (กลุ่มที่2) (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 25 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนชั้น ป.6และป.5/1- ป.5/4 (งานพยาบาล)
วันที่ 25 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.6 และ ป.5/1-ป.5/4 (งานพยาบาล)
วันที่ 25 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์นักเรียนชั้น ป.6 และนักเรียนชั้น ป.5/1-ป.5/4 (งานพยาบาล)
วันที่ 22 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 2 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 22 มิ.ย. 2561 กิจกรรมขอเรียนเชิญท่านประธานฝ่ายเทคโนฯ มูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 2 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 กิจกรรมจัดบอร์ดให้ความรู้เรื่อง โรคมือ เท้า ปาก (งานพยาบาล)
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 กิจกรรมบริษัทชิชางคอมพิวเตอร์นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยศึกษาดูงานและเยี่ยมชม Samsung Display Solution Videowall&Signage (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 19 มิ.ย. 2561 กิจกรรม ประชุมพิจารณาแบบโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 3 ครั้งที่ 1 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 19 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนำเสนอระบบบันทึกแผนการสอนต่อคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 16 มิ.ย. 2561 กิจกรรมชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 9 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมพนักงานดูแลการจราจร ครั้งที่ 1/2561 (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 4 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมนำเสนอ VDO และ Presentation สำหรับเปิดในกิจกรรมพันธสัญญาปีการศึกษา 2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 3 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันหุ่นยนต์รักษ์ริมปิง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 1 มิ.ย. 2561 กิจกรรม6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน (งานพยาบาล)
วันที่ 23 พ.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรม1 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 22 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 2 ครั้งที่ 5 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 22 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.2.4 งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศออกด้านบนโถงบันไดอาคารหอประชุมเซนต์คาเบียล (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 22 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมนำเสนอแผนการดำเนินงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ประจำปี 2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 21 พ.ค. 2561 กิจกรรมสิงมชีวิต (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 21 พ.ค. 2561 กิจกรรมพืช (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 20 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.2.2 งานตกแต่งธงนานาชาติบนหอประชุม (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 20 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.7.3 งานตกแต่งตัวอักษร GOD A LONE หน้าอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 20 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.7.4 งานติดตั้งป้าย LOGO มูลนิธิฯ และ LOGO โรงเรียน ด้านหลังอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 18 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.2.3 งานตกแต่งห้องประชุมอันโตนีโอทำจอเลื่อนและยึดโต๊ะประชุม (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 16 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.3.2.1 จัดทำระบบการตรวจเช็คการใช้ไฟฟ้า แบบ Realtime (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 16 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.2.1 งานติดตั้งไฟส่องสว่างด้านหน้าอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 16 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.7.2 งานย้ายป้าย ส.ม.ศ. ด้านหน้ามินิมาร์ทไปติดตั้งจุดใหม่ (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 16 พ.ค. 2561 กิจกรรมสิงมีชีวิต (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.1 จัดระบบจราจรภายในโรงเรียน (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรมรับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานที่แต่งตั้งของโครงการ ประจำปี 2561 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรมประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรมxxxxxx (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 13 พ.ค. 2561 กิจกรรมตรวจเช็คและอัพเกรดคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องเรียน ป.1-6 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 12 พ.ค. 2561 กิจกรรมฝึกอบรมทักษะการถ่ายภาพ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 8 พ.ค. 2561 กิจกรรมตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ป.1-3 ก่อนเปิดภาคเรียน (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.2 การจัดระบบดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนของเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.9 บันทึกสถิติการปฏิบัติงานและเบิกค่าตอบแทนนักการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของฝ่ายบริหารทั่วไป (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงานตามแผนงาน และปรับปรุงแก้ไขแผนงานให้มีประสิทธิภาพ (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.5 นิเทศ ติดตาม สำรวจ ตรวจสอบการดำเนินการด้านอาคารสถานที่ (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงานตามแผนงาน และปรับปรุงแก้ไขแผนงานให้มีประสิทธิภาพ (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 30 เม.ย. 2561 กิจกรรมดำเนินงานตามแผนงานโครงการ MCP SMART ENERGY (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 10 เม.ย. 2561 กิจกรรม6.3.1.1 งานนำแฟนคอยล์แอร์จากโรงเรียนมงฟอร์ตมัธยมมาติดตั้งตามจุดต่างๆ ภายในโรงเรียน (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 เม.ย. 2561 กิจกรรมกำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 เม.ย. 2561 กิจกรรม จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 เม.ย. 2561 กิจกรรมดำเนินงานตามแผนงานโครงการปรับปรุง อาคารโรงอาหาร และหอประชุม (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 เม.ย. 2561 กิจกรรมดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 1 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 เม.ย. 2561 กิจกรรมดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 2 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 เม.ย. 2561 กิจกรรม ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 3 (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 เม.ย. 2561 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 มี.ค. 2561 กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 มี.ค. 2561 กิจกรรมกำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 มี.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 ก.พ. 2561 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 ก.พ. 2561 กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 15 ม.ค. 2561 กิจกรรม1กกกกกกกกก (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 15 ม.ค. 2561 กิจกรรม1.1 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 1 ม.ค. 2561 กิจกรรม6.3.5 ตรวจเช็คถังดับเพลิง (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 1 มี.ค. 2560 กิจกรรม3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานบริหารสระว่ายน้ำ)
วันที่ 0 543 กิจกรรม1.sdfsdfsdf (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 0 543 กิจกรรม6.sdfsdfdsf (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 0 543 กิจกรรม6.1 sdfsdfdsf (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)