วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.3.7 จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.3.8 ประเมินกระบวนการจัดทำ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรม6.3.9 สรุปผลการดำเนินการวางแผนการพัฒนาต่อไป (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 พ.ค. 2562 กิจกรรมนำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 30 เม.ย. 2562 กิจกรรมนำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 30 เม.ย. 2562 กิจกรรม9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 30 เม.ย. 2562 กิจกรรม9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 30 เม.ย. 2562 กิจกรรม9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 30 เม.ย. 2562 กิจกรรมนำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 30 เม.ย. 2562 กิจกรรม9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 30 เม.ย. 2562 กิจกรรม9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 30 เม.ย. 2562 กิจกรรม9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 30 เม.ย. 2562 กิจกรรม9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 30 เม.ย. 2562 กิจกรรมนำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 23 เม.ย. 2562 กิจกรรมผู้บริหารและตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมงานแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุการทำงานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 6 เม.ย. 2562 กิจกรรม6.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดง (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 6 เม.ย. 2562 กิจกรรมการแสดงละครเพลง เพลงรัก เพลงชีวิต "Life is learning of love" (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 4 เม.ย. 2562 กิจกรรมงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่องมาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 3 เม.ย. 2562 กิจกรรมตัวแทนผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 15 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 3 เม.ย. 2562 กิจกรรมงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเดินทางเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่องมาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 1 เม.ย. 2562 กิจกรรมนำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 เม.ย. 2562 กิจกรรม6.2.7 นำผลการประเมินไปวางแผนการดำเนินการและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 เม.ย. 2562 กิจกรรม6.2.5 วิเคราะห์ความคุ้มค่าของแผนงาน โครงการ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 เม.ย. 2562 กิจกรรม6.2.6 ประเมินและสรุปผลการจัดทำรายงานสรุปแผนงาน โครงการ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 เม.ย. 2562 กิจกรรม6.3.4 รวบรวมรายงานสรุปเปรียบเทียบเป้าหมายของฝ่ายเพื่อนำมาวิเคราะห์รายงานสรุปเปรียบเทียบระดับโรงเรียน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 เม.ย. 2562 กิจกรรม6.3.5 รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมวิพากษ์และรายงานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมแก้ไขร่างรายงาน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 เม.ย. 2562 กิจกรรม6.3.6 แก้ไขจัดทำรูปเล่มนำเสนอผู้อำนวยการลงนาม (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 เม.ย. 2562 กิจกรรม6.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดง (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 เม.ย. 2562 กิจกรรม9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานดุริยางค์)
วันที่ 30 มี.ค. 2562 กิจกรรมงานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 29 มี.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 28 มี.ค. 2562 กิจกรรมงานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 27 มี.ค. 2562 กิจกรรมงานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 26 มี.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนละครเพลง 2018 พบผู้กำกับเพื่อรับบทและนัดหมายการซ้อมการแสดงละครเพลง (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 25 มี.ค. 2562 กิจกรรมงานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 16 มี.ค. 2562 กิจกรรมงานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 15 มี.ค. 2562 กิจกรรมงานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 14 มี.ค. 2562 กิจกรรมงานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 13 มี.ค. 2562 กิจกรรมงานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 12 มี.ค. 2562 กิจกรรมงานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 11 มี.ค. 2562 กิจกรรม6.2.4 ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และพิสูจน์อักษรรายงานสรุปแผนงาน โครงการของทุกฝ่าย (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 11 มี.ค. 2562 กิจกรรมงานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 9 มี.ค. 2562 กิจกรรมงานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 8 มี.ค. 2562 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 8 มี.ค. 2562 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 8 มี.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 7 มี.ค. 2562 กิจกรรมงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 7 มี.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 6 มี.ค. 2562 กิจกรรมงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 6 มี.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 6 มี.ค. 2562 กิจกรรมตัวแทนผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมประชุมรับฟังการดำเนินงานโครงการละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 6 มี.ค. 2562 กิจกรรมงานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 5 มี.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 5 มี.ค. 2562 กิจกรรมงานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 4 มี.ค. 2562 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 4 มี.ค. 2562 กิจกรรมประชุมพิจารณางบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 4 มี.ค. 2562 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 4 มี.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 4 มี.ค. 2562 กิจกรรมงานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 3 มี.ค. 2562 กิจกรรมตัวแทนบุคลากรและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมพิจารณางบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 2 มี.ค. 2562 กิจกรรมงานเครื่องสายตะวันตก นำนักเรียนฝึกซ้อมการแสดงละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม6.6 จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม6.6 จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (TQA 6.1) (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม6.5.8 จัดทำรูปเล่มนำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจำปี (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม6.5.9 นำเสนอคณะกรรมการมูลนิธิฯ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม6.5.10 ประเมินผลกระบวนการจัดทำแผน และวางแผนการพัฒนาต่อไป (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรมจำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 28 ก.พ. 2562 กิจกรรม6.3.3 แต่ละฝ่ายรายงานผลการดำเนินเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาระดับฝ่าย (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 28 ก.พ. 2562 กิจกรรมจำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 27 ก.พ. 2562 กิจกรรม6.3.2 นำเสนอและชี้แจงรูปแบบการรายงานสรุปเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาระดับฝ่ายเพื่อนำสู่การวิเคราะห์สรุปเปรียบเทียบในระดับโรงเรียน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 27 ก.พ. 2562 กิจกรรมจำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 26 ก.พ. 2562 กิจกรรมจำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 25 ก.พ. 2562 กิจกรรม6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (8.2) (TQA1.1ก,1.3,2.1ก,2.1ข) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 25 ก.พ. 2562 กิจกรรม6.3.1 วางแผนจัดทำรูปแบบการรายงานสรุปเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาระดับฝ่าย (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 25 ก.พ. 2562 กิจกรรมจำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 23 ก.พ. 2562 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงบทเพลงในงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 23 ก.พ. 2562 กิจกรรมนักเรียนดุริยางค์ ร่วมบรรเลงในงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2561 (งานดุริยางค์)
วันที่ 22 ก.พ. 2562 กิจกรรมงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมการประชุมการพัฒนาระบบประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 22 ก.พ. 2562 กิจกรรมจำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 21 ก.พ. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 21 ก.พ. 2562 กิจกรรมจำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 20 ก.พ. 2562 กิจกรรมประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 20 ก.พ. 2562 กิจกรรม6.2.3 แต่ละฝ่ายจัดทำรายงานสรุปให้หัวหน้าฝ่ายเซ็นรับทราบผลการสรุป (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 20 ก.พ. 2562 กิจกรรมจำหน่ายบัตรชมการแสดงละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 20 ก.พ. 2562 กิจกรรมตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมละครเพลง (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 19 ก.พ. 2562 กิจกรรม6.2.2 ชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานสรุปแผนงาน โครงการ แก่ฝ่ายต่าง ๆ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 17 ก.พ. 2562 กิจกรรมนักเรียนละครเพลง 2018 พบผู้กำกับเพื่อรับบทและนัดหมายการซ้อมการแสดงละครเพลง (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 15 ก.พ. 2562 กิจกรรม6.2.1 วางแผนจัดทำรูปแบบรายงานสรุปแผนงาน โครงการ เชื่อมโยงรายงานสรุปของมูลนิธิฯ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 15 ก.พ. 2562 กิจกรรม6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ เมื่อสิ้นปีการศึกษา (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 15 ก.พ. 2562 กิจกรรมนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2561 (ฝ่ายบุคลากร และสำนักผู้อำนวยการ) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 14 ก.พ. 2562 กิจกรรมนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2561 (ฝ่ายธุรการ-การเงิน) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 13 ก.พ. 2562 กิจกรรมนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายวิชาการ) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 13 ก.พ. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 4 (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 4) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรมนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2561 (ฝ่ายกิจการนักเรียน) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 11 ก.พ. 2562 กิจกรรม6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 2/2561 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 11 ก.พ. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานดุริยางค์)
วันที่ 11 ก.พ. 2562 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (งานดุริยางค์)
วันที่ 10 ก.พ. 2562 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงบทเพลงในงานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 10 ก.พ. 2562 กิจกรรมวงดุริยางค์เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (งานดุริยางค์)
วันที่ 9 ก.พ. 2562 กิจกรรมตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 14 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 9 ก.พ. 2562 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงบทเพลงในงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 1 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 8 ก.พ. 2562 กิจกรรมวงดุริยางค์ร่วมแสดงพิธีเปิดกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 (งานดุริยางค์)
วันที่ 7 ก.พ. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/1,ป.1/7 และป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 6 ก.พ. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 และป.1/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 8 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 4 ก.พ. 2562 กิจกรรม6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 2/2561 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 2 ก.พ. 2562 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงบทเพลงในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮาครั้งที่ 28 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 2 ก.พ. 2562 กิจกรรมนักเรียนดุริยางค์ ร่วมแสดงงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮาครั้งที่ 28 (งานดุริยางค์)
วันที่ 1 ก.พ. 2562 กิจกรรมประชุมนำเสนอการจัดกิจกรรมฉลอง 88 ปีก่อตั้งโรงเรียน (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 ก.พ. 2562 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ฝึกซ้อมรวมวงเพื่อร่วมบรรเลงบทเพลงในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮาครั้งที่ 28 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 ก.พ. 2562 กิจกรรมนักเรียนดุริยางค์ ฝึกซ้อมรวมวง งานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮาครั้งที่ 28 (งานดุริยางค์)
วันที่ 31 ม.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/3, ป.2/4 และ ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 8 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 31 ม.ค. 2562 กิจกรรมตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนร่วมงาน MC RED CARPET 2018 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 31 ม.ค. 2562 กิจกรรมประชุมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำเดือนมกราคม 2562 (งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์)
วันที่ 31 ม.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ฝึกซ้อมรวมวงเพื่อร่วมบรรเลงบทเพลงในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮาครั้งที่ 28 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 30 ม.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.2/5, ป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 8 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 30 ม.ค. 2562 กิจกรรมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 30 ม.ค. 2562 กิจกรรม6.5.5 นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิพากษ์รายละเอียดและความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์ เป้าหมายตัวชี้วัด ขั้นตอน และงบประมาณของ แผนงาน โครงการ ตลอดจนความสอดคล้องกับแผนพัฒนา (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 30 ม.ค. 2562 กิจกรรมประชุมพิจารณาโครงสร้างการบริหาร และงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 26 ม.ค. 2562 กิจกรรม6.5.7 แก้ไขและนำเสนอผู้อำนวยการลงนามอนุมัติใช้แผนปฏิบัติการประจำปี (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 26 ม.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนดุริยางค์ ฝึกซ้อมรวมวง (งานดุริยางค์)
วันที่ 25 ม.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 และ ป.3/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 8 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 24 ม.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/1, ป.1/3, ป.1/4 และป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 7 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 24 ม.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมฉลองครบรอบ 88 ปีมงฟอร์ต (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 23 ม.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/2 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 7 และนักเรียนชั้น ป.3/6 และป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 8 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 22 ม.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น 3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 8 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 22 ม.ค. 2562 กิจกรรมงานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ นำนักเรียนเข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์)
วันที่ 22 ม.ค. 2562 กิจกรรม6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 4/2561 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 21 ม.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/5, ป.1/6 และ ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้งที่ 8 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 21 ม.ค. 2562 กิจกรรมรวบรวมข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ของหน่วยงานในสำนักผู้อำนวยการ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 21 ม.ค. 2562 กิจกรรมงานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เดินทางเพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 21 ม.ค. 2562 (งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์)
วันที่ 21 ม.ค. 2562 กิจกรรม6.5.6 จัดส่งผู้ดำเนินการพิสูจน์อักษร ความถูกต้อง (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 19 ม.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนดุริยางค์ ฝึกซ้อมรวมวง (งานดุริยางค์)
วันที่ 18 ม.ค. 2562 กิจกรรมซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่ (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 16 ม.ค. 2562 กิจกรรมคัดตัวนักแสดง นักร้อง นักเต้น และนักดนตรี ในการแสดงละครฉลอง 88 ปีมงฟอร์ต (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 16 ม.ค. 2562 กิจกรรมฝึกซ้อมรวมวงดุริยางค์ (งานดุริยางค์)
วันที่ 13 ม.ค. 2562 กิจกรรมตัวแทนผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 13 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 12 ม.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนดุริยางค์ ฝึกซ้อมรวมวง (งานดุริยางค์)
วันที่ 10 ม.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 7 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 9 ม.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2 และ ป.2/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้งที่ 7 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 9 ม.ค. 2562 กิจกรรมประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 8 ม.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 7 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 5 ม.ค. 2562 กิจกรรมการซ้อมรวมวงออร์เครสตร้า (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 5 ม.ค. 2562 กิจกรรมนักเรียนดุริยางค์ ฝึกซ้อมรวมวง (งานดุริยางค์)
วันที่ 29 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนดุริยางค์ ฝึกซ้อมรวมวง (งานดุริยางค์)
วันที่ 28 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนดุริยางค์ ฝึกซ้อมรวมวง (งานดุริยางค์)
วันที่ 27 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการบรรเลงประกอบละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 27 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนดุริยางค์ ฝึกซ้อมรวมวง (งานดุริยางค์)
วันที่ 26 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการบรรเลงประกอบละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 26 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนดุริยางค์ ฝึกซ้อมรวมวง (งานดุริยางค์)
วันที่ 25 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการบรรเลงประกอบละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 25 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนดุริยางค์ ฝึกซ้อมรวมวง (งานดุริยางค์)
วันที่ 24 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักร้องประสานเสียง เข้าร่วมแสดงขับร้องเพลง เนื่องในวันคริสต์มาส (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 24 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการบรรเลงประกอบละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 24 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนดุริยางค์ ฝึกซ้อมรวมวง (งานดุริยางค์)
วันที่ 23 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักร้องประสานเสียง เข้าร่วมแสดงขับร้องเพลง เนื่องในวันคริสต์มาส (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 23 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการบรรเลงประกอบละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 23 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนดุริยางค์ ฝึกซ้อมรวมวง (งานดุริยางค์)
วันที่ 22 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการบรรเลงประกอบละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 22 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนดุริยางค์ ฝึกซ้อมรวมวง (งานดุริยางค์)
วันที่ 21 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักร้องประสานเสียง ร่วมแสดงเพลงประสานเสียงในงาน Montfort Variety Education 2018 (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 21 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงเพลงในงาน Montfort Variety Education 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 21 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนวงดุริยางค์ ร่วมบรรเลงเพลงในงาน Montfort Variety Education 2018 (งานดุริยางค์)
วันที่ 20 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักร้องประสานเสียง ร่วมแสดงเพลงประสานเสียงในงาน Montfort Variety Education 2018 (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 20 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงเพลงในงาน Montfort Variety Education 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 20 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนวงดุริยางค์ ร่วมบรรเลงเพลงในงาน Montfort Variety Education 2018 (งานดุริยางค์)
วันที่ 19 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักร้องประสานเสียง ร่วมแสดงเพลงประสานเสียงในงาน Montfort Variety Education 2018 (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 19 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงเพลงในงาน Montfort Variety Education 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 19 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนวงดุริยางค์ ร่วมบรรเลงเพลงในงาน Montfort Variety Education 2018 (งานดุริยางค์)
วันที่ 15 ธ.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 14 ธ.ค. 2561 กิจกรรม6.5.3 ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 14 ธ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 10 ธ.ค. 2561 กิจกรรม6.5.4 ประสานงานให้ทุกฝ่ายจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา และมาตรฐานด้านต่าง ๆ ตามข้อตกลง (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 8 ธ.ค. 2561 กิจกรรมตัวแทนครูและผู้ร่วมบริหารร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 8 ธ.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 7 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2561 (สำนักผู้อำนวยการ และฝ่ายกิจการนักเรียน) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 6 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2561 (ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหารทั่วไป) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 4 ธ.ค. 2561 กิจกรรมซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่ (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 4 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2561 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายธุรการ-การเงิน) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 3 (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 3 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 กิจกรรม6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 3) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 กิจกรรม6.5.2 ร่างแผนการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รูปแบบและแนวทางการเขียน นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการพิจารณา (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (งานดุริยางค์)
วันที่ 1 ธ.ค. 2561 กิจกรรม6.6 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 ธ.ค. 2561 กิจกรรม6.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดง (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 ธ.ค. 2561 กิจกรรม6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 30 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นป.1/6, ป.1/7 และป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 6 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 30 พ.ย. 2561 กิจกรรมประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 5) (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 29 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4และ ป.1/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 6 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 29 พ.ย. 2561 กิจกรรมประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 4) (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 28 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นป.3/1, ป.3/2 และ ป.3/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 7 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 28 พ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2561 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 28 พ.ย. 2561 กิจกรรมประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 3) (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 28 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 27 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 และป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 7 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 27 พ.ย. 2561 กิจกรรมประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2) (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 26 พ.ย. 2561 กิจกรรม6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 26 พ.ย. 2561 กิจกรรมประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1) (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 22 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 6 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 21 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 20 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.2/5, ป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 6 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 19 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/3 และ ป.2/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 6 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 19 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรม Work Shop คณะนักร้องประสานเสียง (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 18 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงเพลงในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 17 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 14 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 13 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 12 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 11 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 10 พ.ย. 2561 กิจกรรมเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯครั้งที่3/2561 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 10 พ.ย. 2561 กิจกรรมตัวแทนครูและผู้ร่วมบริหารร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 10 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 9 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 6 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 8 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/6และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 6 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 7 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 และป.3/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 6 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 6 พ.ย. 2561 กิจกรรมซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่ (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 6 พ.ย. 2561 กิจกรรม6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 3/2561 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 6 พ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 4 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรม Work Shop การแสดง, เต้น, นักร้อง และนักดนตรี สำหรับงานละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 2 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/6, ป.1/7 และป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 5 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 และป.1/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้งที่ 5 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 พ.ย. 2561 กิจกรรม6.5 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (TQA2.2ก, 6.1, 6.2) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 พ.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 พ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 พ.ย. 2561 กิจกรรมดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 พ.ย. 2561 กิจกรรม6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 พ.ย. 2561 กิจกรรม6.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 พ.ย. 2561 กิจกรรม6.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 พ.ย. 2561 กิจกรรม6.5 การจัดทำบัตรและการจำหน่ายบัตร (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 พ.ย. 2561 กิจกรรม6.5 การจัดทำบัตรและการจำหน่ายบัตร (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 31 ต.ค. 2561 กิจกรรมประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2561 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 30 ต.ค. 2561 กิจกรรมผู้อำนวยการมอบ ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ในกิจกรรม Montfort’s Got Talent ประจำปีการศึกษา2561 และกล่าวโอวาทแก่นักเรียนชั้น ป.1-ป.3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 29 ต.ค. 2561 กิจกรรมผู้อำนวยการมอบ ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ในกิจกรรม Montfort’s Got Talent ประจำปีการศึกษา2561 และกล่าวโอวาทแก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 27 ต.ค. 2561 กิจกรรมงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมการอบรมการใช้โปรแกรมบริหารแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 27 ต.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 26 ต.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 5 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 25 ต.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/1 และ ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 5 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 24 ต.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/2, และป.2/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 5 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 24 ต.ค. 2561 กิจกรรม6.5.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อกำหนด กรอบ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 24 ต.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 2 (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (งานดุริยางค์)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (งานดุริยางค์)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (งานดุริยางค์)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานดุริยางค์)
วันที่ 20 ต.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 17 ต.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 16 ต.ค. 2561 กิจกรรมสอบครูผู้สอนเปียโนโครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 8 ต.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมกิจกรรมค่าย โครงการ Pro Musica Junior camp supported by Boon Rawd Brewery (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 6 ต.ค. 2561 กิจกรรมตัวแทนครูและผู้ร่วมบริหารร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 5 ต.ค. 2561 กิจกรรมคณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 4 ต.ค. 2561 กิจกรรมคณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 3 ต.ค. 2561 กิจกรรมคณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 1 ต.ค. 2561 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 ต.ค. 2561 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 ต.ค. 2561 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 ต.ค. 2561 กิจกรรมหาข้อมูล/ติดต่อขอบุคลากร/ฝ่ายสถานที่ (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 ต.ค. 2561 กิจกรรมกำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 ต.ค. 2561 กิจกรรม6.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 29 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำเดือนกันยายน 2561 (งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์)
วันที่ 28 ก.ย. 2561 กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1 (วันที่ 5) (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 27 ก.ย. 2561 กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1 (วันที่ 4) (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 26 ก.ย. 2561 กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1 (วันที่ 3) (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 25 ก.ย. 2561 กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1 (วันที่ 2) (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 24 ก.ย. 2561 กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1) (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 19 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2561 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 19 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมการดำเนินโครงการและความคืบหน้าละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 19 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมทีมงานเบื้องหลัง ละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 17 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 15 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 14 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 14 ก.ย. 2561 กิจกรรมนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (สำนักผู้อำนวยการ และฝ่ายกิจการนักเรียน) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 13 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านอัตลักษณ์และด้านมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 13 ก.ย. 2561 กิจกรรมนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายธุรการ-การเงิน) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 12 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพผู้เรียน (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 12 ก.ย. 2561 กิจกรรมนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายวิชาการ) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 12 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 11 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 11 ก.ย. 2561 กิจกรรม6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 2) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 11 ก.ย. 2561 กิจกรรมนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 10 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมชี้แจงและหารือการพัฒนาประสิทธิภาพแผนงาน โครงการ ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ SWIS (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 10 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 8 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 7 ก.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 5 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 6 ก.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/1, ป.3/2 และป.3/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 5 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรม6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2561 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 4 ก.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้ง ที่ 5 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 4 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 3 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 2 ก.ย. 2561 กิจกรรมวงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมกิจกรรม Workshop และ Audition โครงการ Pro Musica Junior camp supported by Boon Rawd Brewery (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 ก.ย. 2561 กิจกรรมตัวแทนผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนร่วมประชุมสามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 ก.ย. 2561 กิจกรรม6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 1 ก.ย. 2561 กิจกรรมวงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมกิจกรรม Workshop และ Audition โครงการ Pro Musica Junior camp supported by Boon Rawd Brewery (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 31 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นป.1/1 และ ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 31 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมประจำเดือนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ (งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์)
วันที่ 30 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 29 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 และป.1/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 29 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 27 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 4 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 27 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 25 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 24 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 23 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.2/5, ป.2/6 และป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 22 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 20 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/3 และป.2/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 20 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 18 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 17 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม Montfort’s Got Talent The Best Dancer และ ประชุมคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม Montfort’s Got Talent The Best Musician (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 17 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 17 ส.ค. 2561 กิจกรรม6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2561 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 16 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 16 ส.ค. 2561 กิจกรรมศึกษา ประสานข้อมูล หารือ วิเคราะห์ข้อมูลการขอความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจองค์การไม่แสวงหากำไร พ.ศ.2561 ของสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 15 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2561 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 14 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 และ ป.3/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 ส.ค. 2561 กิจกรรมตัวแทนครูและผู้ร่วมบริหารร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 10 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/6 และ ป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 10 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 9 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/1, ป./2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 และ ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 8 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม Montfort’s Got Talent The Best Singer (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 8 ส.ค. 2561 กิจกรรมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนเทศบาลประตูลี้จังหวัดลำพูน ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย โปรแกรมภาษาอังกฤษ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 8 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 6 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 4 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 3 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7 และป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 3 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมหารือวางแผนการดำเนินงาน MCP Healthy Zone (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2 และ ป.2/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 26 ก.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/1, ป.3/2 และป.3/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 26 ก.ค. 2561 กิจกรรมท่านผู้อำนวยการและตัวแทนกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 25 ก.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 25 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 24 ก.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 และป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 1 (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรม7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561 (งานดุริยางค์)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (งานดุริยางค์)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานดุริยางค์ (งานดุริยางค์)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 21 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 20 ก.ค. 2561 กิจกรรมวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลง ในงานพิธีคารวะศพ ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 19 ก.ค. 2561 กิจกรรมฝึกซ้อมเพลง เนื่องในงานพิธีคารวะศพ ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 18 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 17 ก.ค. 2561 กิจกรรม งานกีฬา เข้าร่วมการประชุมรับฟังรายละเอียดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 16 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา เข้าร่วมการประชุมรับฟังรายละเอียดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 16 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 14 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 13 ก.ค. 2561 กิจกรรมนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายธุรการ-การเงิน) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 12 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมประจำเดือนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ (งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์)
วันที่ 12 ก.ค. 2561 กิจกรรมนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายกิจการนักเรียน) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 11 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2561 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 11 ก.ค. 2561 กิจกรรมนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายวิชาการ และสำนักผู้อำนวยการ) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 11 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 10 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการโครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 10 ก.ค. 2561 กิจกรรม6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ครั้งที่1) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 10 ก.ค. 2561 กิจกรรมนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 9 ก.ค. 2561 กิจกรรมนายกและตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการนำเสนอแผนการดำเนินงานของสมาคม (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 9 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 7 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 6 ก.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/1, ป.1/6 และ ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 5 ก.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/8, ป.2/3 และ ป.2/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 5 ก.ค. 2561 กิจกรรม6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1/2561 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 5 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 4 ก.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/5, ป.1/3, ป.1/2, ป.1/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 4 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 3 ก.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.2/5, ป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 2 ก.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 2 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 1 ก.ค. 2561 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 ก.ค. 2561 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 ก.ค. 2561 กิจกรรมกำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน ของโครงการ (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 ก.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 ก.ค. 2561 กิจกรรม6.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 ก.ค. 2561 กิจกรรม6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 ก.ค. 2561 กิจกรรม6.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 ก.ค. 2561 กิจกรรม6.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 ก.ค. 2561 กิจกรรมดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 ก.ค. 2561 กิจกรรม6.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 ก.ค. 2561 กิจกรรม6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 ก.ค. 2561 กิจกรรม6.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 ก.ค. 2561 กิจกรรม6.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 ก.ค. 2561 กิจกรรม6.5 การจัดทำบัตรและการจำหน่ายบัตร (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 30 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 29 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 28 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 และป.3/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 27 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/6 และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 27 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานดุริยางค์)
วันที่ 25 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานดุริยางค์)
วันที่ 23 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 22 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 1 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 22 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตัวแทนบุคลากรโรงเรียนร่วมประชุมและอบรมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 2 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 21 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 1 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 21 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตัวแทนบุคลากรโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมและอบรมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป 1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 และ ป.1/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานดุริยางค์)
วันที่ 18 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่1 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 18 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 18 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 16 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 15 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป 2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7 และ ป.2/8 ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในพิธีไหว้ครู พิธีมอบรางวัลแด่ครูนานปี พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนและประธานสี ประจำปีการศึกษา 2561 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 13 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป 2/1, ป.2/2 และ ป.2/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 13 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ฝึกซ้อมภาคพิธีการ บรรเลงบทเพลงในพิธีไหว้ครู พิธีมอบรางวัลแด่ครูนานปี พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนและประธานสี ประจำปีการศึกษา 2561 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 13 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานดุริยางค์)
วันที่ 11 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 9 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 8 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 7 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/1, ป.3/2 และป.3/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/4, ป.3/5,ป.3/6 และป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 5 มิ.ย. 2561 กิจกรรม6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 4 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 2 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 1 มิ.ย. 2561 กิจกรรมกำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2561 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงาน (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2561 กิจกรรมหาข้อมูล/ติดต่อขอบุคลากร/ฝ่ายสถานที่ (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 มิ.ย. 2561 กิจกรรมหาข้อมูล/ติดต่อขอบุคลากร/ฝ่ายสถานที่ (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 30 พ.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานดุริยางค์)
วันที่ 28 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมร่วมวางแผนงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 21 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วาระวิสามัญ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 21 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมร่วมวางแผนการวิจัย ปีการศึกษา 2561 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 19 พ.ค. 2561 กิจกรรมตัวแทนครูและผู้ร่วมบริหารร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 7 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 16 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดูแลเครื่องออกกำลังกาย MCP Healthy Zone (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 16 พ.ค. 2561 กิจกรรม6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 16 พ.ค. 2561 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีการศึกษา 2561 (งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรมดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.1 กิจกรรมด้านการบริหารจัดการสนามและด้านกายภาพ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.2 กิจกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรมรับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการพัฒนากีฬากอล์ฟโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.2 กิจกรรมการส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอกในระดับภาค (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.1.2 นำผลการศึกษามาวางแผนการค้นหาศักยภาพพิเศษผู้เรียนรวบรวมผลศักยภาพพิเศษของผู้เรียน (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.1.3 จัดเตรียมระบบคอมพิวเตอร์ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.1.4 ประสานและเบิกงบประมาณเตรียมความพร้อมห้องเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ จัดบอร์ด, บัตรนักเรียน, ใบงาน, สื่อการสอน (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.1.5 จัดตารางเรียนกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น ป.1-ป.3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.1.6 แจ้งตารางเรียนกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น ป.1-ป.3 ให้ครูประจำชั้นทราบ ทาง E-office (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.1.7 ลงตารางเรียนกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น ป.1-ป.3 ใน Today’s Event (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.1.8 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนทราบ ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.1.10 ตรวจใบงานกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น ป.1-ป.3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.1.11 บันทึกคะแนนและสแกนใบงาน ชั้น ป.1-ป.3 ลงในระบบคอมพิวเตอร์ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.1.12 สรุปผลความสามารถพิเศษของผู้เรียนชั้น ป.1-ป.3 เป็นรายบุคคล โดยแจกแฟ้มสรุปผลเป็นรายบุคคลโดยผ่านทางครูที่ปรึกษาและรายงานผลผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.1.13 รายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และนำผลไปดำเนินการวางแผนส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพพิเศษของผู้เรียนต่อไป (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.4 กิจกรรมวัดแววความสามารถพิเศษผู้เรียน ชั้น ป.4-ป.6 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.5 โครงการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟรุ่นเยาว์ (MCP Junior Golfers) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.6 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรมร่วมแสดงกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรมซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรมดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรมสร้างและพัฒนาวงดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง (ย 1.3.2) (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรมซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรมสร้างและพัฒนาวงดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง (ย 1.3.2) (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.1 สร้างและพัฒนาวงดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.2 ซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.3 ร่วมแสดงกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.4 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561 (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรมดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.3 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากร หรืองบประมาณ เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.4 การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.7 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในสังกัด (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม 6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.1 การจัดการเรียนการสอน IE (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.2 การสอบ CGPTA-FSG/FSGST (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.3ศึกษาดูงานร่วมกับสมาพันธ์ฯ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.5 จัดส่งงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานมาตรฐานมูลนิธิฯ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.7 กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ(JPIC) (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.8 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาโรงเรียนในเครือฯ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรมรับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรมประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.1.การบริหารจัดการโครงการให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.2 การคัดเลือกหนังสือหลักสูตรการเรียนการสอนเปียโนและการสอบวัดผลการเรียนเปียโนกับสถาบันที่ได้มาตรฐาน (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.3 การบริหารจัดการทางด้านกายภาพ ในการจัดเตรียมสถานที่/ห้องเรียนและอุปกรณ์ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบ และกระบวนการต่าง ๆ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรมรับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2561 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.5 ปฏิทิน ตารางการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.1 การเบิกจ่ายวัสดุ/อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.2 จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ (จดหมายออก, บันทึกข้อความ, คำสั่ง, ฯลฯ) (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.3 ติดตามสรุปผลการดำเนินงานของสำนักผู้อำนวยการในแต่ละเดือน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.4 ติดตาม สรุป แผนงาน โครงการของหน่วยงานในสำนักผู้อำนวยการ 4 ครั้ง/ปีการศึกษา (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.5 รวบรวม สรุปผลการเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนงาน ของหน่วยงานในสำนักผู้อำนวยการ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.6 ติดตาม รวบรวม แผนปฏิบัติการประจำปีและสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักผู้อำนวยการ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.7 ประสาน ติดตาม งานภายในและภายนอกหน่วยงาน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.8 การติดตาม/รวบรวมจัดทำสารสนเทศ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.9 ตรวจติดตามการดำเนินงานในระบบ SWIS (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.10 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.12 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.10 ประสาน ติดตาม รวบรวมผลการเก็บรวบรวมข้อมูลและการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.11 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรมดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรมรับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน คุณภาพภายในเป็นผู้ประสานงานและดำเนินการระบบประกันคุณภาพภายใน (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.5 รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.7 เผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับการศึกษาและการประกันคุณภาพให้บุคลากรทราบ (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.8 ประชุมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.9 ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมูลนิธิฯ (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.10 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.11 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.4 ประชุมงานแผนมูลนิธิฯ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.8 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.7 ร่วมนิเทศ ติดตาม สำรวจ ตรวจสอบการดำเนินการด้านอาคารสถานที่ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.1 การถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนประถมที่เรียนชมรมและสมาชิกวงเครื่องสายตะวันตก (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.3 การดูแล รักษา ซ่อมบำรุง วัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องดนตรี วงเครื่องสายตะวันตก (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.4 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานวงเครื่องสายตะวันตกตามปฏิทินการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรมรับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรมประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรมรับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานโครงการการแสดงละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรมประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.6 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (งานดุริยางค์)
วันที่ 14 พ.ค. 2561 กิจกรรม6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานดุริยางค์)
วันที่ 14 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.1 การถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนประถมที่เรียนชมรมดุริยางค์ (งานดุริยางค์)
วันที่ 14 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.2 การพัฒนาวงดุริยางค์ (งานดุริยางค์)
วันที่ 14 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.3 การดูแลรักษาซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีดุริยางค์ (งานดุริยางค์)
วันที่ 14 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.4 การร่วมแสดงกับหน่วยงานภายในโรงเรียน (งานดุริยางค์)
วันที่ 2 พ.ค. 2561 กิจกรรม5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรมกำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรม5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรม5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.5 การร่วมแสดงกับหน่วยงานภายนอกโรงเรียน (งานดุริยางค์)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานดุริยางค์)
วันที่ 15 เม.ย. 2561 กิจกรรมประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 3 เม.ย. 2561 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 3 เม.ย. 2561 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 3 เม.ย. 2561 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 3 เม.ย. 2561 กิจกรรม5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 3 เม.ย. 2561 กิจกรรม6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 3 เม.ย. 2561 กิจกรรม6.1 รับสมัครสมาชิกใหม่ (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 3 เม.ย. 2561 กิจกรรม6.2 ฝึกซ้อมนักร้องประสานเสียง (10.3)(ย 1.3.2) (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 3 เม.ย. 2561 กิจกรรม1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 3 เม.ย. 2561 กิจกรรม2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 3 เม.ย. 2561 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 3 เม.ย. 2561 กิจกรรม3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 2 เม.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 2 เม.ย. 2561 กิจกรรมกำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 2 เม.ย. 2561 กิจกรรมประชุม วางแผนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการส่งครูเข้าร่วมกิจกรรม (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 2 เม.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 2 เม.ย. 2561 กิจกรรม5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 2 เม.ย. 2561 กิจกรรม5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 เม.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 เม.ย. 2561 กิจกรรม4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรมที่จะดำเนินการ ดังนี้ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 เม.ย. 2561 กิจกรรม4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 เม.ย. 2561 กิจกรรม4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 เม.ย. 2561 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 เม.ย. 2561 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 เม.ย. 2561 กิจกรรม4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 1 เม.ย. 2561 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 5 มี.ค. 2561 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 มี.ค. 2561 กิจกรรม2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 มี.ค. 2561 กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 1 มี.ค. 2561 กิจกรรม2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 1 มี.ค. 2561 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 มี.ค. 2561 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 มี.ค. 2561 กิจกรรม2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์)
วันที่ 1 มี.ค. 2561 กิจกรรม6.6 พัฒนาประสิทธิภาพ แผนงาน โครงการ ของโรงเรียน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 1 มี.ค. 2561 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานดุริยางค์)
วันที่ 1 มี.ค. 2561 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานดุริยางค์)
วันที่ 1 มี.ค. 2561 กิจกรรม5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานดุริยางค์)
วันที่ 19 ก.พ. 2561 กิจกรรม2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 5 ก.พ. 2561 กิจกรรม1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 2 ก.พ. 2561 กิจกรรม1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 1 ก.พ. 2561 กิจกรรม1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 ก.พ. 2561 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 1 ก.พ. 2561 กิจกรรม2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 ก.พ. 2561 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 ก.พ. 2561 กิจกรรม1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 ก.พ. 2561 กิจกรรม2. เก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 ก.พ. 2561 กิจกรรม1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์)
วันที่ 1 ก.พ. 2561 กิจกรรม2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์)
วันที่ 1 ก.พ. 2561 กิจกรรมจัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 1 ก.พ. 2561 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 1 ก.พ. 2561 กิจกรรม1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานดุริยางค์)
วันที่ 1 ก.พ. 2561 กิจกรรม2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานดุริยางค์)
วันที่ 15 ม.ค. 2561 กิจกรรม6.3 กิจกรรมด้านการส่งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศและระดับสากล (MC Golfers) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 15 ม.ค. 2561 กิจกรรม6.4 กิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬากอล์ฟเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศและสากล (MCP Junior Golf Camp) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 15 ม.ค. 2561 กิจกรรม6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 15 ม.ค. 2561 กิจกรรมประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 15 ม.ค. 2561 กิจกรรม6.1.1 ศึกษาข้อมูลการค้นหาศักยภาพพิเศษผู้เรียน ปี 2560 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 12 ม.ค. 2561 กิจกรรม6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 10 ม.ค. 2561 กิจกรรม2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 5 ม.ค. 2561 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 5 ม.ค. 2561 กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 5 ม.ค. 2561 กิจกรรม3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 3 ม.ค. 2561 กิจกรรม1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 3 ม.ค. 2561 กิจกรรม2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 3 ม.ค. 2561 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 3 ม.ค. 2561 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 2 ม.ค. 2561 กิจกรรม1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 ม.ค. 2561 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 1 ม.ค. 2561 กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 1 ม.ค. 2561 กิจกรรม2.1 ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในและภายนอก (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 1 ม.ค. 2561 กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน 2.1 ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในและภายนอก 2.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน ภายนอก และรายงานการประเมินตนเอง 2.3 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2559 2.4 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการศึกษา (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 1 ม.ค. 2561 กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 1 ม.ค. 2561 กิจกรรมกำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 1 ม.ค. 2561 กิจกรรม1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 1 ม.ค. 2561 กิจกรรม2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 1 ม.ค. 2561 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 15 เม.ย. 2560 กิจกรรม6.11 ประสาน ติดตาม รวบรวมผลการเก็บรวบรวมข้อมูลและการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 16 พ.ค. 2559 กิจกรรม6.6 โครงการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิฯ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 0 543 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 0 543 กิจกรรมนำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)