วันที่ 29 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนดุริยางค์ ฝึกซ้อมรวมวง (งานดุริยางค์)
วันที่ 28 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนดุริยางค์ ฝึกซ้อมรวมวง (งานดุริยางค์)
วันที่ 27 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการบรรเลงประกอบละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 27 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนดุริยางค์ ฝึกซ้อมรวมวง (งานดุริยางค์)
วันที่ 26 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการบรรเลงประกอบละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 26 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนดุริยางค์ ฝึกซ้อมรวมวง (งานดุริยางค์)
วันที่ 25 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการบรรเลงประกอบละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 25 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนดุริยางค์ ฝึกซ้อมรวมวง (งานดุริยางค์)
วันที่ 24 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักร้องประสานเสียง เข้าร่วมแสดงขับร้องเพลง เนื่องในวันคริสต์มาส (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 24 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการบรรเลงประกอบละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 24 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนดุริยางค์ ฝึกซ้อมรวมวง (งานดุริยางค์)
วันที่ 23 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักร้องประสานเสียง เข้าร่วมแสดงขับร้องเพลง เนื่องในวันคริสต์มาส (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 23 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการบรรเลงประกอบละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 23 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนดุริยางค์ ฝึกซ้อมรวมวง (งานดุริยางค์)
วันที่ 22 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าค่ายและเตรียมการบรรเลงประกอบละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 22 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนดุริยางค์ ฝึกซ้อมรวมวง (งานดุริยางค์)
วันที่ 21 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักร้องประสานเสียง ร่วมแสดงเพลงประสานเสียงในงาน Montfort Variety Education 2018 (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 21 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงเพลงในงาน Montfort Variety Education 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 21 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนวงดุริยางค์ ร่วมบรรเลงเพลงในงาน Montfort Variety Education 2018 (งานดุริยางค์)
วันที่ 20 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักร้องประสานเสียง ร่วมแสดงเพลงประสานเสียงในงาน Montfort Variety Education 2018 (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 20 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงเพลงในงาน Montfort Variety Education 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 20 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนวงดุริยางค์ ร่วมบรรเลงเพลงในงาน Montfort Variety Education 2018 (งานดุริยางค์)
วันที่ 19 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักร้องประสานเสียง ร่วมแสดงเพลงประสานเสียงในงาน Montfort Variety Education 2018 (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 19 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงเพลงในงาน Montfort Variety Education 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 19 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนวงดุริยางค์ ร่วมบรรเลงเพลงในงาน Montfort Variety Education 2018 (งานดุริยางค์)
วันที่ 15 ธ.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 14 ธ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 8 ธ.ค. 2561 กิจกรรมตัวแทนครูและผู้ร่วมบริหารร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 8 ธ.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 7 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2561 (สำนักผู้อำนวยการ และฝ่ายกิจการนักเรียน) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 6 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2561 (ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหารทั่วไป) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 4 ธ.ค. 2561 กิจกรรมซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่ (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 4 ธ.ค. 2561 กิจกรรมนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2561 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายธุรการ-การเงิน) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 30 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นป.1/6, ป.1/7 และป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 6 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 30 พ.ย. 2561 กิจกรรมประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 5) (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 29 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4และ ป.1/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 6 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 29 พ.ย. 2561 กิจกรรมประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 4) (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 28 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นป.3/1, ป.3/2 และ ป.3/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 7 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 28 พ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2561 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 28 พ.ย. 2561 กิจกรรมประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 3) (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 28 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 27 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 และป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 7 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 27 พ.ย. 2561 กิจกรรมประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2) (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 26 พ.ย. 2561 กิจกรรมประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1) (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 22 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 6 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 21 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 20 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.2/5, ป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 6 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 19 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/3 และ ป.2/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 6 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 19 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรม Work Shop คณะนักร้องประสานเสียง (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 18 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงเพลงในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 17 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 14 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 13 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 12 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 11 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 10 พ.ย. 2561 กิจกรรมตัวแทนครูและผู้ร่วมบริหารร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 10 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 9 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 6 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 8 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/6และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 6 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 7 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 และป.3/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 6 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 6 พ.ย. 2561 กิจกรรมซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่ (งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง)
วันที่ 6 พ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 4 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรม Work Shop การแสดง, เต้น, นักร้อง และนักดนตรี สำหรับงานละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 2 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/6, ป.1/7 และป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 5 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 และป.1/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้งที่ 5 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 31 ต.ค. 2561 กิจกรรมประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2561 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 30 ต.ค. 2561 กิจกรรมผู้อำนวยการมอบ ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ในกิจกรรม Montfort’s Got Talent ประจำปีการศึกษา2561 และกล่าวโอวาทแก่นักเรียนชั้น ป.1-ป.3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 29 ต.ค. 2561 กิจกรรมผู้อำนวยการมอบ ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ในกิจกรรม Montfort’s Got Talent ประจำปีการศึกษา2561 และกล่าวโอวาทแก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 27 ต.ค. 2561 กิจกรรมงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมการอบรมการใช้โปรแกรมบริหารแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 27 ต.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 26 ต.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 5 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 25 ต.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/1 และ ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 5 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 24 ต.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/2, และป.2/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 5 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 24 ต.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 20 ต.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 17 ต.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 16 ต.ค. 2561 กิจกรรมสอบครูผู้สอนเปียโนโครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 8 ต.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมกิจกรรมค่าย โครงการ Pro Musica Junior camp supported by Boon Rawd Brewery (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 6 ต.ค. 2561 กิจกรรมตัวแทนครูและผู้ร่วมบริหารร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 5 ต.ค. 2561 กิจกรรมคณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 4 ต.ค. 2561 กิจกรรมคณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 3 ต.ค. 2561 กิจกรรมคณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp (งานนักร้องประสานเสียง)
วันที่ 29 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำเดือนกันยายน 2561 (งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์)
วันที่ 28 ก.ย. 2561 กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1 (วันที่ 5) (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 27 ก.ย. 2561 กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1 (วันที่ 4) (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 26 ก.ย. 2561 กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1 (วันที่ 3) (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 25 ก.ย. 2561 กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1 (วันที่ 2) (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 24 ก.ย. 2561 กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1) (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 19 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2561 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 19 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมการดำเนินโครงการและความคืบหน้าละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 19 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมทีมงานเบื้องหลัง ละครเพลง 2018 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 17 ก.ย. 2561 กิจกรรมท่านผู้อำนวยการให้โอวาท และให้กำลังใจแก่นักกีฬากอล์ฟในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน จังหวัดเชียงใหม่ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 17 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 15 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 14 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 14 ก.ย. 2561 กิจกรรมนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (สำนักผู้อำนวยการ และฝ่ายกิจการนักเรียน) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 13 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านอัตลักษณ์และด้านมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 13 ก.ย. 2561 กิจกรรมนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายธุรการ-การเงิน) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 12 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพผู้เรียน (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 12 ก.ย. 2561 กิจกรรมนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายวิชาการ) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 12 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 11 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 11 ก.ย. 2561 กิจกรรมนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 10 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมชี้แจงและหารือการพัฒนาประสิทธิภาพแผนงาน โครงการ ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ SWIS (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 10 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 8 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 7 ก.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 5 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 6 ก.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/1, ป.3/2 และป.3/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 5 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 4 ก.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้ง ที่ 5 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 4 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 3 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 2 ก.ย. 2561 กิจกรรมวงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมกิจกรรม Workshop และ Audition โครงการ Pro Musica Junior camp supported by Boon Rawd Brewery (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 1 ก.ย. 2561 กิจกรรมตัวแทนผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนร่วมประชุมสามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 ก.ย. 2561 กิจกรรมวงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมกิจกรรม Workshop และ Audition โครงการ Pro Musica Junior camp supported by Boon Rawd Brewery (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 31 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นป.1/1 และ ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 31 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมประจำเดือนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ (งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์)
วันที่ 30 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 29 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 และป.1/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 29 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 27 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 4 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 27 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 25 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 24 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 23 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.2/5, ป.2/6 และป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 22 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 20 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/3 และป.2/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 20 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 18 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 17 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม Montfort’s Got Talent The Best Dancer และ ประชุมคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม Montfort’s Got Talent The Best Musician (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 17 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 16 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 16 ส.ค. 2561 กิจกรรมศึกษา ประสานข้อมูล หารือ วิเคราะห์ข้อมูลการขอความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจองค์การไม่แสวงหากำไร พ.ศ.2561 ของสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 15 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2561 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 15 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 14 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 และ ป.3/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 ส.ค. 2561 กิจกรรมตัวแทนครูและผู้ร่วมบริหารร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 10 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/6 และ ป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 10 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 9 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/1, ป./2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 และ ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 8 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม Montfort’s Got Talent The Best Singer (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 8 ส.ค. 2561 กิจกรรมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนเทศบาลประตูลี้จังหวัดลำพูน ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย โปรแกรมภาษาอังกฤษ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 8 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 6 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 4 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 3 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7 และป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 3 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมหารือวางแผนการดำเนินงาน MCP Healthy Zone (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 1 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2 และ ป.2/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 26 ก.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/1, ป.3/2 และป.3/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 26 ก.ค. 2561 กิจกรรมท่านผู้อำนวยการและตัวแทนกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 25 ก.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 25 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 24 ก.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 และป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 21 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 20 ก.ค. 2561 กิจกรรมวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลง ในงานพิธีคารวะศพ ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 19 ก.ค. 2561 กิจกรรมฝึกซ้อมเพลง เนื่องในงานพิธีคารวะศพ ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 18 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 17 ก.ค. 2561 กิจกรรม งานกีฬา เข้าร่วมการประชุมรับฟังรายละเอียดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 16 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานกีฬา เข้าร่วมการประชุมรับฟังรายละเอียดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 16 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 14 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 13 ก.ค. 2561 กิจกรรมท่านผู้อำนวยการและตัวแทนบุคลากร เป็นวิทยากรเรื่องการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ SWIS แก่โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 13 ก.ค. 2561 กิจกรรมนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายธุรการ-การเงิน) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 12 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมประจำเดือนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ (งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์)
วันที่ 12 ก.ค. 2561 กิจกรรมนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายกิจการนักเรียน) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 11 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2561 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 11 ก.ค. 2561 กิจกรรมนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายวิชาการ และสำนักผู้อำนวยการ) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 11 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 10 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการโครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 10 ก.ค. 2561 กิจกรรมนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2561 (ฝ่ายบริหารทั่วไป) (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 9 ก.ค. 2561 กิจกรรมนายกและตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการนำเสนอแผนการดำเนินงานของสมาคม (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 9 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 7 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 6 ก.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/1, ป.1/6 และ ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 5 ก.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/8, ป.2/3 และ ป.2/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 5 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 4 ก.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/5, ป.1/3, ป.1/2, ป.1/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 4 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 3 ก.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.2/5, ป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 2 ก.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 2 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 30 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 29 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 28 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 และป.3/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 27 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/6 และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 27 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานดุริยางค์)
วันที่ 25 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานดุริยางค์)
วันที่ 23 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 22 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 1 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 22 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตัวแทนบุคลากรโรงเรียนร่วมประชุมและอบรมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ วันที่ 2 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 21 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 1 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 21 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตัวแทนบุคลากรโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมและอบรมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป 1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 และ ป.1/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานดุริยางค์)
วันที่ 18 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้นป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่1 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 18 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 18 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 16 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 15 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป 2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7 และ ป.2/8 ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในพิธีไหว้ครู พิธีมอบรางวัลแด่ครูนานปี พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนและประธานสี ประจำปีการศึกษา 2561 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 13 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป 2/1, ป.2/2 และ ป.2/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 13 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ฝึกซ้อมภาคพิธีการ บรรเลงบทเพลงในพิธีไหว้ครู พิธีมอบรางวัลแด่ครูนานปี พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนและประธานสี ประจำปีการศึกษา 2561 (งานเครื่องสายตะวันตก)
วันที่ 13 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานดุริยางค์)
วันที่ 11 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 9 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 8 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 7 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/1, ป.3/2 และป.3/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/4, ป.3/5,ป.3/6 และป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 1 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 4 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 2 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) (งานดุริยางค์)
วันที่ 30 พ.ค. 2561 กิจกรรมงานดุริยางค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมรวมวง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานดุริยางค์)
วันที่ 28 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมร่วมวางแผนงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 21 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วาระวิสามัญ (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 21 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมร่วมวางแผนการวิจัย ปีการศึกษา 2561 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 19 พ.ค. 2561 กิจกรรมตัวแทนครูและผู้ร่วมบริหารร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 7 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 16 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดูแลเครื่องออกกำลังกาย MCP Healthy Zone (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 16 พ.ค. 2561 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีการศึกษา 2561 (งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์)