วันที่ 30 เม.ย. 2562 กิจกรรม9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 30 เม.ย. 2562 กิจกรรม9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 30 เม.ย. 2562 กิจกรรม9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานวิจัย)
วันที่ 30 เม.ย. 2562 กิจกรรม9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 23 เม.ย. 2562 กิจกรรมวันสุดท้ายของการเรียนการสอนโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 เม.ย. 2562 กิจกรรมสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 19 เม.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.4 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 เม.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.3 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 เม.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.1 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 เม.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.6 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 17 เม.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.2 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 17 เม.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.5 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 9 เม.ย. 2562 กิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทบทวนหลักสูตรฉบับครูผู้สอน (งานหลักสูตร)
วันที่ 5 เม.ย. 2562 กิจกรรมการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 26 มี.ค. 2562 กิจกรรมผู้ปกครองระดับชั้น ป.1 ที่สนใจเข้ารับฟังแนวการสอนคณิตศาสตร์หลักสูตร MCP Genius Kids (Math) (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 25 มี.ค. 2562 กิจกรรมสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 25 มี.ค. 2562 กิจกรรมเปิดเรียนโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 25 มี.ค. 2562 กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติของครูและบุคลากรในการสอนโครงการดูแลนักเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 24 มี.ค. 2562 กิจกรรมประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ป.2-6 ปีการศึกษา 2562 (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 19 มี.ค. 2562 กิจกรรมการต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 18 มี.ค. 2562 กิจกรรมการต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 13 มี.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษาครูชาวต่างประเทศ ณ จังหวัดระยอง (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 12 มี.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษาครูชาวต่างประเทศ ณ จังหวัดระยอง (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 11 มี.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษาครูชาวต่างประเทศ ณ จังหวัดระยอง (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 11 มี.ค. 2562 กิจกรรมปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 8 มี.ค. 2562 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานวิจัย)
วันที่ 8 มี.ค. 2562 กิจกรรมครูมาปฏิบัติงานวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 มี.ค. 2562 กิจกรรมการรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 7 มี.ค. 2562 กิจกรรมการขอขึ้นใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 7 มี.ค. 2562 กิจกรรมแจกภาพนักเรียนที่รับเกียรติบัตรงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 6 มี.ค. 2562 กิจกรรมการต่ออายุวีซ่าครูจีน จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 6 มี.ค. 2562 กิจกรรมการต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 6 มี.ค. 2562 กิจกรรมครูวิรัชดาเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการสอบนักเรียนแทรกชั้นที่จะเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 5 มี.ค. 2562 กิจกรรมการต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 4 มี.ค. 2562 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียนที่ 2 (งานวิจัย)
วันที่ 4 มี.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดสอบ NT ป.3 ปี 2561 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรมงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษแจ้งผลการต่อสัญญาจ้างแก่ครูชาวต่างประเทศ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรมการต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานห้องสมุด)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรมประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562 (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 28 ก.พ. 2562 กิจกรรมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประชุมเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานครูชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 28 ก.พ. 2562 กิจกรรมการขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 28 ก.พ. 2562 กิจกรรมตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ Mrs. Marian Capispisan Delas Armas (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 25 ก.พ. 2562 กิจกรรมการต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 23 ก.พ. 2562 กิจกรรมงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 23 ก.พ. 2562 กิจกรรมเปิดจองรูปภาพนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 22 ก.พ. 2562 กิจกรรมสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร English Program และหลักสูตรปกติ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 22 ก.พ. 2562 กิจกรรมวัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธื์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2561 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 22 ก.พ. 2562 กิจกรรมจัดเตรียมสถานที่ เวที และทำซุ้มแสดงความยินดี งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 22 ก.พ. 2562 กิจกรรมซ้อมใหญ่นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 22 ก.พ. 2562 กิจกรรมเปิดจองรูปภาพนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 22 ก.พ. 2562 กิจกรรมฝ่ายวิชาการและฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำเสนอการเตรียมความพร้อมโครงการ Summer ปีการศึกษา 2562 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 21 ก.พ. 2562 กิจกรรมนักศึกษาฝึกสอนชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตูเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศ (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 21 ก.พ. 2562 กิจกรรมวัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธื์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2561 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 21 ก.พ. 2562 กิจกรรมจัดเตรียมสถานที่ เวที และทำซุ้มแสดงความยินดี งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 21 ก.พ. 2562 กิจกรรมซ้อมใหญ่นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 21 ก.พ. 2562 กิจกรรมเปิดจองรูปภาพนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 20 ก.พ. 2562 กิจกรรมการรับใบอนุญาตทำงานครูจีน จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 20 ก.พ. 2562 กิจกรรมการรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 20 ก.พ. 2562 กิจกรรมภราดาพลากร เพียรพันธ์ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมห้องสมุดตลอดปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป. 4-6 และนักเรียนช่วยงานห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 20 ก.พ. 2562 กิจกรรมภราดาพลากร เพียรพันธ์ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมห้องสมุดตลอดปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป. 1-3 (งานห้องสมุด)
วันที่ 20 ก.พ. 2562 กิจกรรมวัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธื์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2561 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 20 ก.พ. 2562 กิจกรรมซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 20 ก.พ. 2562 กิจกรรมจัดบอร์ดรูปภาพนักเรียนรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 20 ก.พ. 2562 กิจกรรมจัดเตรียมสถานที่ เวที และทำซุ้มแสดงความยินดี งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 20 ก.พ. 2562 กิจกรรมครูวิรัชดาประชุมครูผู้สอนเรื่องการบูรณาการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 ก.พ. 2562 กิจกรรมวัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธื์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2561 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 19 ก.พ. 2562 กิจกรรมซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 ก.พ. 2562 กิจกรรมจัดบอร์ดรูปภาพนักเรียนรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 ก.พ. 2562 กิจกรรมนักเรียนที่มีผลงานชนะเลิศระดับประเทศเข้ารับเกียรติบัตรแสดงความยินดีจากสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 ก.พ. 2562 กิจกรรมวัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธื์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2561 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 18 ก.พ. 2562 กิจกรรมซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 ก.พ. 2562 กิจกรรมจัดบอร์ดรูปภาพนักเรียนรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 ก.พ. 2562 กิจกรรมผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมพัฒนา IQ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 17 ก.พ. 2562 กิจกรรมซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 ก.พ. 2562 กิจกรรมงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุม "โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ" (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 15 ก.พ. 2562 กิจกรรมสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 15 ก.พ. 2562 กิจกรรมการอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน (งานหลักสูตร)
วันที่ 15 ก.พ. 2562 กิจกรรมครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (งานหลักสูตร)
วันที่ 15 ก.พ. 2562 กิจกรรมซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 14 ก.พ. 2562 กิจกรรมงานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 14 ก.พ. 2562 กิจกรรมการขอใบอนุญาตทำงานครูจีน จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 14 ก.พ. 2562 กิจกรรมครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (งานหลักสูตร)
วันที่ 14 ก.พ. 2562 กิจกรรมซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 14 ก.พ. 2562 กิจกรรมครูวิรัชดาร่วมประชุมตรวจหน่วยการเรียนรู้บูรณาการการศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 13 ก.พ. 2562 กิจกรรมงานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 13 ก.พ. 2562 กิจกรรมประสานงานและดำเนินการขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 13 ก.พ. 2562 กิจกรรมสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร English Program (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 13 ก.พ. 2562 กิจกรรมการต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 13 ก.พ. 2562 กิจกรรมการขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 13 ก.พ. 2562 กิจกรรมการตรวจสอบเอกสารการต่อใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 13 ก.พ. 2562 กิจกรรมการขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 13 ก.พ. 2562 กิจกรรมการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 13 ก.พ. 2562 กิจกรรมการอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน (งานหลักสูตร)
วันที่ 13 ก.พ. 2562 กิจกรรมซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 13 ก.พ. 2562 กิจกรรมถ่ายภาพหมู่นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรมงานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มจากงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานวิจัย)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานห้องสมุด)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (งานห้องสมุด)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรมซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรมจัดกิจกรรม Show & Share นวัตกรรมการศึกษา (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 11 ก.พ. 2562 กิจกรรมการต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 11 ก.พ. 2562 กิจกรรมซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรตามระดับชั้น (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 8 ก.พ. 2562 กิจกรรมดำเนินการจัดทำรายชื่อนักเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 ก.พ. 2562 กิจกรรมการนำเสนอผลงานนักเรียนและการประชุมผู้ปกครองนักเรียนหลักสูตร English Program (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 7 ก.พ. 2562 กิจกรรมดำเนินการจัดทำรายชื่อนักเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 ก.พ. 2562 กิจกรรมประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 17/2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 6 ก.พ. 2562 กิจกรรมสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ และ หลักสูตร English Program (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 6 ก.พ. 2562 กิจกรรมแจ้งตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคทฤษฎี และเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 4/2561 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 6 ก.พ. 2562 กิจกรรมดำเนินการจัดทำรายชื่อนักเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 5 ก.พ. 2562 กิจกรรมสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ และ หลักสูตร English Program (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 5 ก.พ. 2562 กิจกรรมประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 5 ก.พ. 2562 กิจกรรมดำเนินการจัดทำรายชื่อนักเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 4 ก.พ. 2562 กิจกรรมประสานงานและดำเนินการขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 4 ก.พ. 2562 กิจกรรมสรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “World of Dance” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (งานวิจัย)
วันที่ 4 ก.พ. 2562 กิจกรรมครูไพจิต โกมาสถิตย์ รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และตัวแทนครูร่วมแสดงความยินดีกับ Ms. Arlyn Agravante Dingcong ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับชั้น ป.3 คลอดบุตร (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 4 ก.พ. 2562 กิจกรรมดำเนินการจัดทำรายชื่อนักเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 ก.พ. 2562 กิจกรรมตัวแทนฝ่ายวิชาการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม EP Family Night ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 1 ก.พ. 2562 กิจกรรมครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - ป.6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (งานหลักสูตร)
วันที่ 31 ม.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ป.6 ปี 2561 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 31 ม.ค. 2562 กิจกรรมครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - ป.6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (งานหลักสูตร)
วันที่ 31 ม.ค. 2562 กิจกรรมประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 16/2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 31 ม.ค. 2562 กิจกรรมครูวิรัชดา และคณะกรรมการขออนุญาตเข้าพบเพื่อนำเสนอขั้นตอนงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 31 ม.ค. 2562 กิจกรรมคัดเลือกรายชือนักเรียนและรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 30 ม.ค. 2562 กิจกรรมมอบของขวัญวันตรุษจีนให้กับทางผู้อำนวยการ สถาบันขงจื่อ และรับเอกสารคะแนนสอบพร้อมเกี่ยรติบัตรของการสอบ YCT การสอบวัดระดับของนักเรียนชั้น ป.6 ทั้งหมด (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 30 ม.ค. 2562 กิจกรรมครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - ป.6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (งานหลักสูตร)
วันที่ 30 ม.ค. 2562 กิจกรรมครูวิรัชดาประชุมร่วมกับครูผู้สอน เรื่องการบูรณาการการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 30 ม.ค. 2562 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 30 ม.ค. 2562 กิจกรรมคัดเลือกรายชือนักเรียนและรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 29 ม.ค. 2562 กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 29 ม.ค. 2562 กิจกรรมสอบปฎิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 29 ม.ค. 2562 กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูที่ปรึกษา หลักสูตร EP (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 29 ม.ค. 2562 กิจกรรมสอบปฎิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูที่ปรึกษา หลักสูตร EP (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 29 ม.ค. 2562 กิจกรรมครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - ป.6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (งานหลักสูตร)
วันที่ 29 ม.ค. 2562 กิจกรรมคัดเลือกรายชือนักเรียนและรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 28 ม.ค. 2562 กิจกรรมเก็บรวบรวมแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองและนักเรียน ป.6 ที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2561 (งานวิจัย)
วันที่ 28 ม.ค. 2562 กิจกรรมครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - ป.6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (งานหลักสูตร)
วันที่ 28 ม.ค. 2562 กิจกรรมคัดเลือกรายชือนักเรียนและรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 26 ม.ค. 2562 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานวิจัย (งานหลักสูตร)
วันที่ 25 ม.ค. 2562 กิจกรรมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge YLE นักเรียนชั้น ป.2, ป.4 และ ป.6 หลักสูตร English Program (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 25 ม.ค. 2562 กิจกรรมส่งแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใช้ Samsung E-Board ในการเรียนการสอน ห้องเรียนหลักสูตร English Program ของกลุ่มครูผู้สอน ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 25 ม.ค. 2562 กิจกรรมครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (งานหลักสูตร)
วันที่ 24 ม.ค. 2562 กิจกรรมประสานงานและดำเนินการขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 24 ม.ค. 2562 กิจกรรมงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนเข้าร่วมงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ปี 2562 จัดโดยกงสุลจีน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 24 ม.ค. 2562 กิจกรรมสรุปประเมินผลการดำเนินงานวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 14 (งานวิจัย)
วันที่ 24 ม.ค. 2562 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 2/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 24 ม.ค. 2562 กิจกรรมการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 24 ม.ค. 2562 กิจกรรมการขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 24 ม.ค. 2562 กิจกรรมครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (งานหลักสูตร)
วันที่ 24 ม.ค. 2562 กิจกรรมประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 15/2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 23 ม.ค. 2562 กิจกรรมแจกแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองและนักเรียน ป.6 ที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2561 (งานวิจัย)
วันที่ 23 ม.ค. 2562 กิจกรรมตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ Miss ฺBrigette Fernandez Madamba (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 23 ม.ค. 2562 กิจกรรมครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - ป.6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (งานหลักสูตร)
วันที่ 23 ม.ค. 2562 กิจกรรมขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอการวิเคราะห์ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 23 ม.ค. 2562 กิจกรรมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประชุมเพื่อนำเสนอการวิเคราะห์ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 22 ม.ค. 2562 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 2/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 22 ม.ค. 2562 กิจกรรมครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (งานหลักสูตร)
วันที่ 21 ม.ค. 2562 กิจกรรมขอพบผู้อำนวยการเพื่อขอคำปรึกษาโครงการภาษาจีน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 21 ม.ค. 2562 กิจกรรมครูส่งตารางวิเคราะห์ข้อสอบคลัง เพื่อทบทวน Concept การเรียนรู้ ก่อนการสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 4/2561 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 21 ม.ค. 2562 กิจกรรมครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (งานหลักสูตร)
วันที่ 21 ม.ค. 2562 กิจกรรมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุมการจัดทำโครงสร้างข้อสอบกลางเพื่อใช้ในการจัดทำข้อสอบปีการศึกษา 2562 และ 2563 โดยใช้ระบบ Video Conference (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 ม.ค. 2562 กิจกรรมครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (งานหลักสูตร)
วันที่ 17 ม.ค. 2562 กิจกรรมการขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูจีน จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 17 ม.ค. 2562 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 2/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 17 ม.ค. 2562 กิจกรรมการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 17 ม.ค. 2562 กิจกรรมการขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 17 ม.ค. 2562 กิจกรรมการตรวจสอบเอกสารและการขอขึ้นใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 17 ม.ค. 2562 กิจกรรมครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (งานหลักสูตร)
วันที่ 16 ม.ค. 2562 กิจกรรมนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู จำนวน 6 คน ร่วมแสดงงานวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 14 (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 15 ม.ค. 2562 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 2/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 15 ม.ค. 2562 กิจกรรมประชุมครูไทย EP ครั้งที่ 2 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 15 ม.ค. 2562 กิจกรรมประชุมครูชาวต่างประเทศ IE เพื่อร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน Summer ปีการศึกษา 2562 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 15 ม.ค. 2562 กิจกรรมตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ Miss Mary Jean Yunting Celestial (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 15 ม.ค. 2562 กิจกรรมครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (งานหลักสูตร)
วันที่ 14 ม.ค. 2562 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 2/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 14 ม.ค. 2562 กิจกรรมครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (งานหลักสูตร)
วันที่ 12 ม.ค. 2562 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้ารับประกาศเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 11 ม.ค. 2562 กิจกรรมสรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “The imagination series by papers” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (งานวิจัย)
วันที่ 11 ม.ค. 2562 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 2/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 11 ม.ค. 2562 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ค่าย Assumption United International Summer Camp (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 11 ม.ค. 2562 กิจกรรมวัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธื์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2561 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 10 ม.ค. 2562 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 2/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 10 ม.ค. 2562 กิจกรรมวัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธื์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2561 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 10 ม.ค. 2562 กิจกรรมประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 14/2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 9 ม.ค. 2562 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 2/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 9 ม.ค. 2562 กิจกรรมวัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธื์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2561 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 9 ม.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดสอบ FSG และ FSGST (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 9 ม.ค. 2562 กิจกรรมส่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 9 ม.ค. 2562 กิจกรรมส่งครูและนักเรียนเข้ารับทุนสนับสนุนโครงการ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 23 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 8 ม.ค. 2562 กิจกรรมงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 7/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 8 ม.ค. 2562 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 2/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 8 ม.ค. 2562 กิจกรรมวัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธื์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2561 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 8 ม.ค. 2562 กิจกรรมประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 ม.ค. 2562 กิจกรรมสรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “The Legends of Our Heroes” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (งานวิจัย)
วันที่ 7 ม.ค. 2562 กิจกรรมสรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “Let’s Enjoy the Journey” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (งานวิจัย)
วันที่ 7 ม.ค. 2562 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 2/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 7 ม.ค. 2562 กิจกรรมการต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 7 ม.ค. 2562 กิจกรรมวัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธื์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2561 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 7 ม.ค. 2562 กิจกรรมครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เข้าร่วมประชุมการจัดทำโครงสร้างข้อสอบกลางเพื่อใช้ในการจัดทำข้อสอบปีการศึกษา 2562 และ 2563 โดยใช้ระบบ Video Conference (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 4 ม.ค. 2562 กิจกรรมสรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “Peace & Love” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (งานวิจัย)
วันที่ 4 ม.ค. 2562 กิจกรรมสรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “The Mystery Museum” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานวิจัย)
วันที่ 4 ม.ค. 2562 กิจกรรมการรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 4 ม.ค. 2562 กิจกรรม6.8 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 3 ม.ค. 2562 กิจกรรมการแจ้งที่พักอาศัย T.M.30 ของครูจีน จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 3 ม.ค. 2562 กิจกรรมการขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 2 ม.ค. 2562 กิจกรรมเปิดเรียนหลังปิดช่วงเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ และเปิดเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 27 ธ.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 26 ธ.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 25 ธ.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 25 ธ.ค. 2561 กิจกรรมการรับหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 24 ธ.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 20 ธ.ค. 2561 กิจกรรมการต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 19 ธ.ค. 2561 กิจกรรมการรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 17 ธ.ค. 2561 กิจกรรมสรุปประเมินกระบวนการรับมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานวิจัย)
วันที่ 13 ธ.ค. 2561 กิจกรรมการต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 13 ธ.ค. 2561 กิจกรรมการขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 11 ธ.ค. 2561 กิจกรรมการต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 11 ธ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมครูชาวต่างประเทศ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 7 ธ.ค. 2561 กิจกรรมขอเชิญผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 7 ธ.ค. 2561 กิจกรรมผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 6 ธ.ค. 2561 กิจกรรมการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 6 ธ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 13/2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 4 ธ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มจากงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (งานวิจัย)
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 กิจกรรมการขอหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 กิจกรรม 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (งานห้องสมุด)
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 29 พ.ย. 2561 กิจกรรมสรุปประเมินการจัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงและเยี่ยมชมโรงเรียนของผู้ปกครองนักเรียนที่เข้ารับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562 (งานวิจัย)
วันที่ 28 พ.ย. 2561 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชา Health Education ชั้น ป.1 หลักสูตร English Program เรื่อง Feeling Cookies Decorating cookies with faces to show our feelings (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 27 พ.ย. 2561 กิจกรรมการแจกจดหมายการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge ถึงผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.2, ป.4 และ ป.6 หลักสูตร English Program (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 26 พ.ย. 2561 กิจกรรมสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน English Program ระดับชั้น ป.1 - ป.6 (งานวิจัย)
วันที่ 26 พ.ย. 2561 กิจกรรมจัดส่งฟอร์มสำรวจจำนวน Order สั่งซื้อตำรากลางภาษาอังกฤษมูลนิธิฯ (Textbook) ปีการศึกษา 2562 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 23 พ.ย. 2561 กิจกรรมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561 (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 23 พ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 22 พ.ย. 2561 กิจกรรมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561 (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 22 พ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 21 พ.ย. 2561 กิจกรรมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561 (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 21 พ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 21 พ.ย. 2561 กิจกรรมการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 20 พ.ย. 2561 กิจกรรมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561 (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 20 พ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 20 พ.ย. 2561 กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 20 พ.ย. 2561 กิจกรรมสอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 19 พ.ย. 2561 กิจกรรมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561 (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 19 พ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 19 พ.ย. 2561 กิจกรรมครูผู้สอนส่ง Main Concept, ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ และข้อสอบ ครั้งที่ 4/2561 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 17 พ.ย. 2561 กิจกรรมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561 (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 16 พ.ย. 2561 กิจกรรมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561 (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 16 พ.ย. 2561 กิจกรรมสรุปประเมินกิจกรรม "The Haunted Halloween Happening" (งานวิจัย)
วันที่ 16 พ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 16 พ.ย. 2561 กิจกรรมการขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 4 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 16 พ.ย. 2561 กิจกรรมการรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 16 พ.ย. 2561 กิจกรรม แจ้งตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคทฤษฎี และเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 3/2561 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 16 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง "World of Dance" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง "The imagination series by papers" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง "The Legends of our heroes" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 พ.ย. 2561 กิจกรรมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561 (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 15 พ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 15 พ.ย. 2561 กิจกรรมการอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการผลิตสื่อการสอน CAI (งานหลักสูตร)
วันที่ 14 พ.ย. 2561 กิจกรรมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561 (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 14 พ.ย. 2561 กิจกรรมการขอหนังสือรับรองให้กับครูจีน จำนวน 1 ท่าน และนักศึกษาจีน จำนวน 6 ท่าน เพื่อขอวีซ่าเข้าประเทศไทย (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 14 พ.ย. 2561 กิจกรรมการขอจดหมายรับรอง(ตท.3)ให้กับครูจีน จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 14 พ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 14 พ.ย. 2561 กิจกรรมการอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน (งานหลักสูตร)
วันที่ 14 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง "PEACE & LOVE" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 14 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง "The Mystery Museum" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 14 พ.ย. 2561 กิจกรรมแก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1 (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 13 พ.ย. 2561 กิจกรรมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561 (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 13 พ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมการส่งข้อสอบ YCT ไปกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 13 พ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 13 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอคำปรึกษาและนำเสนอข้อมูลแนวทางการพัฒนาหลักสูตร English Program (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 13 พ.ย. 2561 กิจกรรมการอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการผลิตสื่อการสอน CAI (งานหลักสูตร)
วันที่ 13 พ.ย. 2561 กิจกรรมแก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1 (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 12 พ.ย. 2561 กิจกรรมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561 (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 12 พ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 12 พ.ย. 2561 กิจกรรมครูส่งตารางวิเคราะห์ข้อสอบคลัง เพื่อทบทวน Concept การเรียนรู้ ก่อนการสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 3/2561 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 12 พ.ย. 2561 กิจกรรมแก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1 (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 10 พ.ย. 2561 กิจกรรมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561 (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 9 พ.ย. 2561 กิจกรรมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561 (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 9 พ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 9 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษา (Field Trip) นักเรียนระดับชั้น ป.1 หลักสูตร English Program (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 9 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษา (Field Trip) นักเรียนระดับชั้น ป.2 หลักสูตร English Program (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 9 พ.ย. 2561 กิจกรรมแก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1 (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 8 พ.ย. 2561 กิจกรรมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561 (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 8 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนระดับชั้น ป.6 สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 8 พ.ย. 2561 กิจกรรมสรุปประเมินผลค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) (งานวิจัย)
วันที่ 8 พ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 8 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษา (Field Trip) นักเรียนระดับชั้น ป.3 หลักสูตร English Program (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 8 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษา (Field Trip) นักเรียนระดับชั้น ป.4 หลักสูตร English Program (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 8 พ.ย. 2561 กิจกรรมแก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1 (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 7 พ.ย. 2561 กิจกรรมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561 (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 7 พ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนระดับชั้น ป.6 ซ้อมจัดแถว และเตรียมความพร้อมในการสอบ YCT (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 7 พ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 7 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษา (Field Trip) นักเรียนระดับชั้น ป.5 หลักสูตร English Program (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 7 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษา (Field Trip) นักเรียนระดับชั้น ป.6 หลักสูตร English Program (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 7 พ.ย. 2561 กิจกรรมแก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1 (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 6 พ.ย. 2561 กิจกรรมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561 (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 6 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 6/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 6 พ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 6 พ.ย. 2561 กิจกรรมการต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 6 พ.ย. 2561 กิจกรรมแก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1 (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 5 พ.ย. 2561 กิจกรรมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561 (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 5 พ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 5 พ.ย. 2561 กิจกรรมการขอและการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 5 พ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 4/2561 (งานห้องสมุด)
วันที่ 5 พ.ย. 2561 กิจกรรมแก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1 (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 2 พ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 2 พ.ย. 2561 กิจกรรมแก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1 (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 1 พ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 1 พ.ย. 2561 กิจกรรมงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแนะนำครูใหม่ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 1 พ.ย. 2561 กิจกรรมการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 1 พ.ย. 2561 กิจกรรมแก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1 (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 31 ต.ค. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 31 ต.ค. 2561 กิจกรรมงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษจัดกิจกรรม "The Haunted Halloween Happening" สำหรับนักเรียน หลักสูตร English Program (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 31 ต.ค. 2561 กิจกรรมแก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1 (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 30 ต.ค. 2561 กิจกรรมงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 5/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 30 ต.ค. 2561 กิจกรรมแก้ไขข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อเตรียมจัดทำ ปพ.1 (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 29 ต.ค. 2561 กิจกรรมประชุมครูกลุ่มสาระภาษาจีนเรื่องการสอบ YCT นักเรียนระดับชั้น ป.6 (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 27 ต.ค. 2561 กิจกรรมเปิดเรียนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 26 ต.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 25 ต.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 24 ต.ค. 2561 กิจกรรมครูประจำวิชาส่ง Main Concept, ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ และข้อสอบ ครั้งที่ 3/2561 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรมคณะกรรมการคุมสอบจากสถาบันขงจื่อเป็นกรรมการคุมสอบ YCT ของครูผู้สอนวิชาภาษาจีน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มจากงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (งานวิจัย)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (งานห้องสมุด)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (งานห้องสมุด)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรมงานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2561 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 ต.ค. 2561 กิจกรรมงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแนะนำครูใหม่ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 19 ต.ค. 2561 กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 19 ต.ค. 2561 กิจกรรมสอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 19 ต.ค. 2561 กิจกรรมงานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2561 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 18 ต.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 18 ต.ค. 2561 กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 18 ต.ค. 2561 กิจกรรมสอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 18 ต.ค. 2561 กิจกรรมงานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2561 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 17 ต.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 17 ต.ค. 2561 กิจกรรมงานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2561 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 17 ต.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 16 ต.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 16 ต.ค. 2561 กิจกรรม1. การสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปี 2561 (งานวิจัย)
วันที่ 16 ต.ค. 2561 กิจกรรม3. ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปี 2561 (งานวิจัย)
วันที่ 16 ต.ค. 2561 กิจกรรมครูไพจิต โกมาสถิตย์ รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ Teacher Claire North และตัวแทนครูร่วมแสดงความยินดีกับ Ms. Rowena Degino Komkham ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.3 คลอดบุตร (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 16 ต.ค. 2561 กิจกรรมงานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2561 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 16 ต.ค. 2561 กิจกรรมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 ต.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 15 ต.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 14 ต.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 13 ต.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 12 ต.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 11 ต.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 10 ต.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 9 ต.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chiness Winter Camp in China) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 5 ต.ค. 2561 กิจกรรมการรับหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 5 ต.ค. 2561 กิจกรรมครูมาปฏิบัติงานวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 4 ต.ค. 2561 กิจกรรมงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูชาวต่างประเทศ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 4 ต.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 3 ต.ค. 2561 กิจกรรมการต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 4 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 2 ต.ค. 2561 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนักเรียน จำนวน 20 คน ที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 2 ต.ค. 2561 กิจกรรมสรุปประเมินกิจกรรม Montfort’s Got Talent ปีการศึกษา 2561 (งานวิจัย)
วันที่ 1 ต.ค. 2561 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียนที่ 1 (งานวิจัย)
วันที่ 1 ต.ค. 2561 กิจกรรมสรุปประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “มหัศจรรย์สีสันแห่งธรรมชาติ”ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (งานวิจัย)
วันที่ 1 ต.ค. 2561 กิจกรรมสรุปประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “ศาสตร์และศิลป์ ถิ่นล้านนา”ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (งานวิจัย)
วันที่ 1 ต.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 28 ก.ย. 2561 กิจกรรมสรุปประเมินการอบรมลูกเสือจราจร ปีการศึกษา 2561 (งานวิจัย)
วันที่ 28 ก.ย. 2561 กิจกรรมสรุปประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “วิถีล้านนา ภูมิปัญญาวัฒนธรรม ศรัทธาธรรมนำชีวี” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (งานวิจัย)
วันที่ 28 ก.ย. 2561 กิจกรรมการรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 28 ก.ย. 2561 กิจกรรมปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 28 ก.ย. 2561 กิจกรรมเรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการในการนำเสนอแผนกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Innovators (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 28 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการนำเสนอแผนกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Innovators (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 27 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนเข้าร่วมงานวันชาติของกงสุลจีน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 27 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา ป.3 และ ป.4 หลักสูตร English Program สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 26 ก.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 24 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา ป.1 และ ป.2 หลักสูตร English Program สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 24 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา ป.5 และ ป.6 หลักสูตร English Program สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 24 ก.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 23 ก.ย. 2561 กิจกรรมอบรมเทคนิคการสอน STEM หัวข้อเรื่อง "Lesson Planning and Teaching methods for Active Learning" ห้องประชุมทองกวาว 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 23 ก.ย. 2561 กิจกรรมอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ หัวข้อเรื่อง "Inspiring and Engaging our Learners: Practical classroom ideas to take away" ณ ห้องทองกวาว 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 22 ก.ย. 2561 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้ารับประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 21 ก.ย. 2561 กิจกรรมการขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 21 ก.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 20 ก.ย. 2561 กิจกรรมผู้ปกครองเข้ารับฟังรายละเอียดการเตรียมความพร้อมก่อนไปค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 20 ก.ย. 2561 กิจกรรมการต่อใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 20 ก.ย. 2561 กิจกรรมการขอและการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 5 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 19 ก.ย. 2561 กิจกรรมครูวิรัชดาขออนุญาตเข้าพบเพื่อเรียนปรึกษางานในเรื่อง เครื่อง RISO และการกำหนดวันการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น งานประจำปีของโรงเรียน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 ก.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 18 ก.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 17 ก.ย. 2561 กิจกรรมการขอหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 17 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน MCP Innovators (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 17 ก.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 17 ก.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 14 ก.ย. 2561 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชา Health Education เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 14 ก.ย. 2561 กิจกรรมสอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ และ Admin Assistant หลักสูตร English Program (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 14 ก.ย. 2561 กิจกรรมคณะกรรมการประชุมเพื่อจัดทำแผนงานและกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Innovators (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 14 ก.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 14 ก.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 13 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับฝ่ายวิชาการขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแนวทางพัฒนาคุณภาพ หลักสูตร English Program (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 13 ก.ย. 2561 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชา Health Education ชั้น ป. 3 หลักสูตร English Program เรื่อง Health and Safety practical food project ร่วมกับงานเบเกอรี่ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 13 ก.ย. 2561 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชา Health Education ชั้น ป. 4 หลักสูตร English Program เรื่อง Health and Safety practical food project ร่วมกับงานเบเกอรี่ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 13 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 11/2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 13 ก.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 13 ก.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 12 ก.ย. 2561 กิจกรรมการขอหนังสือรับรองแก่นักเรียน จำนวน 20 คนที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 12 ก.ย. 2561 กิจกรรมส่งนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 คน จากมหาวิทยาลัยเฉิงตู เพื่อเดินทางกลับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 12 ก.ย. 2561 กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ครูชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ และตำแหน่ง Admin Assistant หลักสูตร English Program (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 12 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ป.5 และ ป.6 หลักสูตร English Program (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 12 ก.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 12 ก.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 11 ก.ย. 2561 กิจกรรมนักศึกษาฝึกสอนชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตูเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศ (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 11 ก.ย. 2561 กิจกรรมขอนำน.ศ.จีน 6 ราย เข้าพบผ.อ.เพื่อขอบคุณและอำลาในโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศ (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 11 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานวิจัยรับแบบสำรวจคืนจากโรงเรียนอนุบาล (งานวิจัย)
วันที่ 11 ก.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 11 ก.ย. 2561 กิจกรรมผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกล่าวโอวาทแก่นักเรียนระดับชั้น ป. 1-3 (งานห้องสมุด)
วันที่ 11 ก.ย. 2561 กิจกรรมขอเรียนเชิญ ผ.อ. มอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รางวัลในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกล่าวโอวาทแก่นักเรียนระดับชั้น ป. 1-3 (งานห้องสมุด)
วันที่ 11 ก.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 10 ก.ย. 2561 กิจกรรมการดำเนินการทำเอกสารขอวีซ่าแก่นักเรียน จำนวน 20 คน และครูผู้ดูแล จำนวน 2 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 10 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานวิจัยรับแบบสำรวจคืนจากโรงเรียนอนุบาล (งานวิจัย)
วันที่ 10 ก.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 10 ก.ย. 2561 กิจกรรมการต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 10 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแนะนำครูใหม่ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 10 ก.ย. 2561 กิจกรรมผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกล่าวโอวาทแก่นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6 (งานห้องสมุด)
วันที่ 10 ก.ย. 2561 กิจกรรมขอเรียนเชิญ ผ.อ. มอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รางวัลในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกล่าวโอวาทแก่นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6 (งานห้องสมุด)
วันที่ 10 ก.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 10 ก.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 7 ก.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 7 ก.ย. 2561 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชา Health Education เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 7 ก.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 3 (งานห้องสมุด)
วันที่ 7 ก.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 6 (งานห้องสมุด)
วันที่ 7 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ในสัปดาห์ห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 7 ก.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 7 ก.ย. 2561 กิจกรรมเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการรับชมการแข่งขัน English Speaking Contest 2018ระดับชั้น ป. 3 และ ป. 6 (งานห้องสมุด)
วันที่ 7 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 ก.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 6 ก.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 6 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา ป.3 และ ป.4 หลักสูตร English Program สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 6 ก.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 2 (งานห้องสมุด)
วันที่ 6 ก.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 5 (งานห้องสมุด)
วันที่ 6 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ในสัปดาห์ห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 6 ก.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 6 ก.ย. 2561 กิจกรรมเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการรับชมการแข่งขัน English Speaking Contest 2018ระดับชั้น ป. 2 และ ป. 5 (งานห้องสมุด)
วันที่ 6 ก.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 6 ก.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมร่วมกับฝ่ายวิชาการแนวทางการพัฒนาหลักสูตร English Program โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรมงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูชาวต่างประเทศ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 1 (งานห้องสมุด)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรมการแข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 4 (งานห้องสมุด)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ในสัปดาห์ห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรมเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการรับชมการแข่งขัน English Speaking Contest 2018ระดับชั้น ป. 1 และ ป. 4 (งานห้องสมุด)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 4 ก.ย. 2561 กิจกรรมสำรวจสถานที่สำหรับกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูชาวต่างประเทศ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 4 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมร่วมกับครูที่ปรึกษา หลักสูตร English Program การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 4 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ในสัปดาห์ห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 4 ก.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 4 ก.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 4 ก.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 3 ก.ย. 2561 กิจกรรมการขอหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 3 ก.ย. 2561 กิจกรรมการต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 3 ก.ย. 2561 กิจกรรมจำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ในสัปดาห์ห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 3 ก.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 3 ก.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 3 ก.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 1 ก.ย. 2561 กิจกรรมการให้คำแนะนำเรื่องการปรับแก้โครงร่างการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม/เครื่องมือวิจัยในชั้นเรียนแก่ครูผู้สอน โดยคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (งานวิจัย)
วันที่ 31 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 31 ส.ค. 2561 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชา Health Education เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 31 ส.ค. 2561 กิจกรรมการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 31 ส.ค. 2561 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบชิงชนะเลิศระดับชั้น ป. 3 (งานห้องสมุด)
วันที่ 31 ส.ค. 2561 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบชิงชนะเลิศระดับชั้น ป. 6 (งานห้องสมุด)
วันที่ 31 ส.ค. 2561 กิจกรรมครูวิรัชดาประชุมครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ เรื่องการจัดการเรียนการสอน Robot (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 31 ส.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 30 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 30 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียน จำนวน 20 คน ที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) ถ่ายรูปเพื่อนำไปประกอบการทำเอกสารการขอวีซ่า (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 30 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานทั้งฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียนให้กับครูชาวต่างประเทศ (ครูใหม่) (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 30 ส.ค. 2561 กิจกรรมการต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 30 ส.ค. 2561 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบชิงชนะเลิศระดับชั้น ป. 2 (งานห้องสมุด)
วันที่ 30 ส.ค. 2561 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบชิงชนะเลิศระดับชั้น ป. 5 (งานห้องสมุด)
วันที่ 30 ส.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 30 ส.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 29 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 29 ส.ค. 2561 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 1 (งานห้องสมุด)
วันที่ 29 ส.ค. 2561 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 4 (งานห้องสมุด)
วันที่ 29 ส.ค. 2561 กิจกรรมเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมกับคุณสุพัฒน์ จิรานุสรณ์ ผู้ปกครองนักเรียน ในเรื่องการจัดตั้งชมรมหุ่นยนต์ของโรงเรียน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 29 ส.ค. 2561 กิจกรรมครูวิรัชดา เข้าร่วมประชุมกับคุณสุพัฒน์ จิรานุสรณ์ ผู้ปกครองนักเรียน ในเรื่องการจัดตั้งชมรมหุ่นยนต์ของโรงเรียน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 29 ส.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 29 ส.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 28 ส.ค. 2561 กิจกรรมแจ้งตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคทฤษฎี และเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 2/2561 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 28 ส.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 28 ส.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 27 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 27 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแนะนำครูใหม่ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 27 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตร English Program (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 27 ส.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร ปพ.1 ป. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 24 ส.ค. 2561 กิจกรรมการขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 24 ส.ค. 2561 กิจกรรมการแข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป. 1 (งานห้องสมุด)
วันที่ 24 ส.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 23 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานวิจัยแจกแบบสำรวจให้แก่โรงเรียนอนุบาล (งานวิจัย)
วันที่ 23 ส.ค. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 23 ส.ค. 2561 กิจกรรมการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 23 ส.ค. 2561 กิจกรรมการแข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป. 2 (งานห้องสมุด)
วันที่ 23 ส.ค. 2561 กิจกรรมการแข่งขัน English Speaking Contest 2018 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป. 4 (งานห้องสมุด)
วันที่ 23 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 10/2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 23 ส.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 22 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานนิเทศการสอนนิเทศครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 22 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานวิจัยแจกแบบสำรวจให้แก่โรงเรียนอนุบาล (งานวิจัย)
วันที่ 22 ส.ค. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 22 ส.ค. 2561 กิจกรรมการต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 22 ส.ค. 2561 กิจกรรมสอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 22 ส.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 21 ส.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายวิชาการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยเพื่อพัฒนางานสำหรับบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3 (งานวิจัย)
วันที่ 21 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 4/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 21 ส.ค. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 21 ส.ค. 2561 กิจกรรมสอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 20 ส.ค. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 20 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแนะนำครูใหม่ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 20 ส.ค. 2561 กิจกรรมการขอหนังสือรับรองนักเรียนชาวต่างชาติ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 20 ส.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 17 ส.ค. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 17 ส.ค. 2561 กิจกรรมการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 17 ส.ค. 2561 กิจกรรมรับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด2018 ระดับชั้น ป. 1-3 (งานห้องสมุด)
วันที่ 17 ส.ค. 2561 กิจกรรมรับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด2018 ระดับชั้น ป. 4-6 (งานห้องสมุด)
วันที่ 17 ส.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาระดับชั้น ป.1 เรื่อง "ศาสตร์และศิลป์ถิ่นล้านนา" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 17 ส.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 16 ส.ค. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 16 ส.ค. 2561 กิจกรรมรับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด2018 ระดับชั้น ป. 1-3 (งานห้องสมุด)
วันที่ 16 ส.ค. 2561 กิจกรรมรับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด2018 ระดับชั้น ป. 4-6 (งานห้องสมุด)
วันที่ 16 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับภาคเหนือ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 ส.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 15 ส.ค. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 15 ส.ค. 2561 กิจกรรมรับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด2018 ระดับชั้น ป. 1-3 (งานห้องสมุด)
วันที่ 15 ส.ค. 2561 กิจกรรมรับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด2018 ระดับชั้น ป. 4-6 (งานห้องสมุด)
วันที่ 15 ส.ค. 2561 กิจกรรมครูประจำวิชาส่งตารางวิเคราะห์ข้อสอบจากคลัง เพื่อทบทวน Concept การเรียนรู้ก่อนการสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 2/2561 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 15 ส.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 14 ส.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายวิชาการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยเพื่อพัฒนางานสำหรับบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 (งานวิจัย)
วันที่ 14 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 3/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 14 ส.ค. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 14 ส.ค. 2561 กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 14 ส.ค. 2561 กิจกรรมสอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 14 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแนะนำครูใหม่ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 14 ส.ค. 2561 กิจกรรมรับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด2018 ระดับชั้น ป. 1-3 (งานห้องสมุด)
วันที่ 14 ส.ค. 2561 กิจกรรมรับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด2018 ระดับชั้น ป. 4-6 (งานห้องสมุด)
วันที่ 14 ส.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง "วิถีล้านนา ภูมิปัญญาวัฒนธรรม ศรัทธาธรรมนำชีวี" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 14 ส.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 10 ส.ค. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 10 ส.ค. 2561 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป. 3 (งานห้องสมุด)
วันที่ 10 ส.ค. 2561 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป. 4 และ ป. 5 (งานห้องสมุด)
วันที่ 10 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2561 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 10 ส.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมบูรณาการเรื่อง "วิถีล้านนา ภูมิปัญญาวัฒนธรรม ศรัทธาธรรมนำชีวี" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 10 ส.ค. 2561 กิจกรรมคุณสุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดตั้งชมรม Robot ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 10 ส.ค. 2561 กิจกรรมแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่ผู้ปกครองยื่นขอแก้ไข (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 10 ส.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 9 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการสอน (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 9 ส.ค. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 9 ส.ค. 2561 กิจกรรมการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 9 ส.ค. 2561 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป. 1 และ ป. 2 (งานห้องสมุด)
วันที่ 9 ส.ค. 2561 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2018 รอบคัดเลือก ระดับชั้น ป. 6 (งานห้องสมุด)
วันที่ 9 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2561 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 9 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 9/2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 9 ส.ค. 2561 กิจกรรมแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่ผู้ปกครองยื่นขอแก้ไข (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 9 ส.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 8 ส.ค. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 8 ส.ค. 2561 กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 8 ส.ค. 2561 กิจกรรมสอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 8 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2561 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 8 ส.ค. 2561 กิจกรรมแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่ผู้ปกครองยื่นขอแก้ไข (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 8 ส.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 7 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการสอน (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 7 ส.ค. 2561 กิจกรรมผู้อำนวยการให้การต้อนรับ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉิงตู (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 7 ส.ค. 2561 กิจกรรมขอเชิญผู้อำนวยการให้การต้อนรับ อ.จาง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉิงตู (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 7 ส.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายวิชาการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยเพื่อพัฒนางานสำหรับบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 (งานวิจัย)
วันที่ 7 ส.ค. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 7 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2561 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 7 ส.ค. 2561 กิจกรรมแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่ผู้ปกครองยื่นขอแก้ไข (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 7 ส.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 6 ส.ค. 2561 กิจกรรม2. การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่ (ตามปฏิทินการรับสมัครนักเรียนเข้า ป.1 ของฝ่ายธุรการ-การเงิน กำหนด) (งานวิจัย)
วันที่ 6 ส.ค. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 6 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแนะนำครูใหม่ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 6 ส.ค. 2561 กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร English Program (EP) ครั้งที่ 3 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 6 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 3/2561 (งานห้องสมุด)
วันที่ 6 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานวัดผลฯ ตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2561 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 6 ส.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 3 ส.ค. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 3 ส.ค. 2561 กิจกรรมสอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 3 ส.ค. 2561 กิจกรรมพบตัวแทนสำนักพิมพ์ McGraw Hill แนะนำหนังสือเรียนภาษาอังกฤษใหม่ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 3 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแนะนำครูใหม่ ตำแหน่ง English Teacher Coordinator (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 3 ส.ค. 2561 กิจกรรมการตรวจสอบเอกสารการขอขึ้นใบประกอบวิชาชีพครูและการขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 3 ส.ค. 2561 กิจกรรมงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับนักเรียนระดับชั้น ป.4 หลักสูตร English Program จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน "Balloon Pop" (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 3 ส.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 2 ส.ค. 2561 กิจกรรมเชิญผู้อำนวยการให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครองที่สนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 2 ส.ค. 2561 กิจกรรมการประชุมรับฟังรายละเอียดค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 2 ส.ค. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 2 ส.ค. 2561 กิจกรรมสอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 2 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 2 ส.ค. 2561 กิจกรรมกรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 2 ส.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 1 ส.ค. 2561 กิจกรรมการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูจีน จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 1 ส.ค. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 1 ส.ค. 2561 กิจกรรมการยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติที่ลาออก จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 1 ส.ค. 2561 กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 1 ส.ค. 2561 กิจกรรมส่งแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง EP ที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตร EP (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 1 ส.ค. 2561 กิจกรรม6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมครูที่ปรึกษา2 เรื่อง การจัดการเรียนการสอน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 ส.ค. 2561 กิจกรรมกรอกตันขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 1 ส.ค. 2561 กิจกรรมกรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 1 ส.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 31 ก.ค. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 31 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร English Program (EP) ครั้งที่ 2 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 31 ก.ค. 2561 กิจกรรมกรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 31 ก.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 29 ก.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 28 ก.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 27 ก.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 26 ก.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 26 ก.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมทัศนศึกษาหัวหินของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 26 ก.ค. 2561 กิจกรรมขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมชมการแสดงและมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 26 ก.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน แสดงศิลปะการป้องกันตัวและการรำไทย (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 26 ก.ค. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 26 ก.ค. 2561 กิจกรรมการรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 26 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 8/2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 26 ก.ค. 2561 กิจกรรมกรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 26 ก.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 25 ก.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 25 ก.ค. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 25 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร English Program (EP) ครั้งที่ 1 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 25 ก.ค. 2561 กิจกรรมกรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 25 ก.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 24 ก.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 24 ก.ค. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 24 ก.ค. 2561 กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง English Teacher Coordinator (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 24 ก.ค. 2561 กิจกรรมกรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรมครูวิรัชดาและครูวิภาภรณ์ขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อขอปรึกษาเรื่องการทำประกันสุขภาพของน.ศ.จีน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มจากงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (งานวิจัย)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (งานห้องสมุด)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรมกรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 21 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานห้องสมุดส่งบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบบริการเพื่อสร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพ (งานห้องสมุด)
วันที่ 20 ก.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 20 ก.ค. 2561 กิจกรรมสอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชา History หลักสูตร EP (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 20 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานห้องสมุดส่งบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบบริการเพื่อสร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพ (งานห้องสมุด)
วันที่ 20 ก.ค. 2561 กิจกรรมกรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 20 ก.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 19 ก.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 19 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 ก.ค. 2561 กิจกรรมกรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 19 ก.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 18 ก.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 18 ก.ค. 2561 กิจกรรมการยกเลิกและการขอและการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 5 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 18 ก.ค. 2561 กิจกรรมScan ใบมอบตัวนักเรียนเพื่อเก็บสำรองไว้เป็นหลักฐาน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 18 ก.ค. 2561 กิจกรรมกรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 18 ก.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 17 ก.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 17 ก.ค. 2561 กิจกรรมการต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 17 ก.ค. 2561 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร English Program (EP) (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 17 ก.ค. 2561 กิจกรรมเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมรับฟัง และให้ข้อเสนอแนะการนำเสนอ Mapping แกนวิชาปีการศึกษา 2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 17 ก.ค. 2561 กิจกรรมครูวิรัชดาเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ Mapping แกนวิชาปีการศึกษา 2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 17 ก.ค. 2561 กิจกรรมScan ใบมอบตัวนักเรียนเพื่อเก็บสำรองไว้เป็นหลักฐาน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 17 ก.ค. 2561 กิจกรรมกรอกตันขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 17 ก.ค. 2561 กิจกรรมกรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 17 ก.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 16 ก.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 16 ก.ค. 2561 กิจกรรมผู้อำนวยการให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากเซินเจิ้น ประเทศจีน ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 16 ก.ค. 2561 กิจกรรมScan ใบมอบตัวนักเรียนเพื่อเก็บสำรองไว้เป็นหลักฐาน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 16 ก.ค. 2561 กิจกรรมกรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 16 ก.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 13 ก.ค. 2561 กิจกรรมสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “ธรรมชาติบันดาลใจ” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (งานวิจัย)
วันที่ 13 ก.ค. 2561 กิจกรรมการรับหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 13 ก.ค. 2561 กิจกรรมการมอบโล่ยอดนักอ่าน กิจกรรม My Book Review ปี 5 ระดับชั้น ป. 1-3 (งานห้องสมุด)
วันที่ 13 ก.ค. 2561 กิจกรรมการมอบโล่ยอดนักอ่าน กิจกรรม My Book Review ปี 5 ระดับชั้น ป. 4-6 (งานห้องสมุด)
วันที่ 13 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานห้องสมุดมอบเกียรติบัตร MCP Readers of the Month ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (งานห้องสมุด)
วันที่ 13 ก.ค. 2561 กิจกรรมครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-3 บันทึกวีดีโอการสอน 10 นาที (งานหลักสูตร)
วันที่ 13 ก.ค. 2561 กิจกรรมScan ใบมอบตัวนักเรียนเพื่อเก็บสำรองไว้เป็นหลักฐาน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 13 ก.ค. 2561 กิจกรรมกรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 13 ก.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 12 ก.ค. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 12 ก.ค. 2561 กิจกรรมครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-3 บันทึกวีดีโอการสอน 10 นาที (งานหลักสูตร)
วันที่ 12 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 7/2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 12 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 12 ก.ค. 2561 กิจกรรมกรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 12 ก.ค. 2561 กิจกรรมกรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 12 ก.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 11 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนประชาสัมพันธ์ค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ป.4-6 (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 11 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อปรึกษาเรื่องตำแหน่ง English Teacher Coordinator (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 11 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 2/2561 (งานห้องสมุด)
วันที่ 11 ก.ค. 2561 กิจกรรมกรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 11 ก.ค. 2561 กิจกรรมกรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 11 ก.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 10 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานวิจัยขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอ Infographic งานวิจัยเพื่อพัฒนางานของบุคลากรทางการศึกษา (งานวิจัย)
วันที่ 10 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานวิจัยเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอ Infographic งานวิจัยเพื่อพัฒนางานของบุคลากรทางการศึกษา (งานวิจัย)
วันที่ 10 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 2/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 10 ก.ค. 2561 กิจกรรมครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-3 บันทึกวีดีโอการสอน 10 นาที (งานหลักสูตร)
วันที่ 10 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 10 ก.ค. 2561 กิจกรรมกรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 10 ก.ค. 2561 กิจกรรมกรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 10 ก.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 9 ก.ค. 2561 กิจกรรมครูจากเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้งมาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเข้าค่ายของนักเรียนจีน เพื่อจัดทำตารางเรียน ให้เป็นเวลา 2 สัปดาห์ (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 9 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 9 ก.ค. 2561 กิจกรรมการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 9 ก.ค. 2561 กิจกรรมครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-3 บันทึกวีดีโอการสอน 10 นาที (งานหลักสูตร)
วันที่ 9 ก.ค. 2561 กิจกรรมกรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 9 ก.ค. 2561 กิจกรรมกรอกต้นขั้วเอกสาร ปพ.1ป. (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 9 ก.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 6 ก.ค. 2561 กิจกรรมสรุปประเมินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2561 (งานวิจัย)
วันที่ 6 ก.ค. 2561 กิจกรรมครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (งานหลักสูตร)
วันที่ 6 ก.ค. 2561 กิจกรรมกรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 6 ก.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 5 ก.ค. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 5 ก.ค. 2561 กิจกรรมครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (งานหลักสูตร)
วันที่ 5 ก.ค. 2561 กิจกรรมครูวิรัชดา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้อบรมระบบบันทึกการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 5 ก.ค. 2561 กิจกรรมครูวิรัชดา ครูบุษบา ร่วมประชุมกับครูผู้สอนดนตรีสากลเพื่อจัดทำการกำหนดจังหวะของเครื่อง Metronome เพื่อใช้ฝึกทักษะการนับจังหวะให้กับนักเรียน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 5 ก.ค. 2561 กิจกรรมกรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 5 ก.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 4 ก.ค. 2561 กิจกรรมอาจารย์จากสถาบันขงจื่อเป็นวิทยากรสอนการการตัดกระดาษให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6 (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 4 ก.ค. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 4 ก.ค. 2561 กิจกรรมครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (งานหลักสูตร)
วันที่ 4 ก.ค. 2561 กิจกรรมกรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 4 ก.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 3 ก.ค. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 3 ก.ค. 2561 กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 3 ก.ค. 2561 กิจกรรมสอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 3 ก.ค. 2561 กิจกรรมครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (งานหลักสูตร)
วันที่ 3 ก.ค. 2561 กิจกรรมกรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 2 ก.ค. 2561 กิจกรรมงานวิจัยนำงานวิจัยในชั้นเรียนส่งที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน (งานวิจัย)
วันที่ 2 ก.ค. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 2 ก.ค. 2561 กิจกรรมสอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชา History หลักสูตร EP (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 2 ก.ค. 2561 กิจกรรมการต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 2 ก.ค. 2561 กิจกรรมการยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติที่ลาออก จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 2 ก.ค. 2561 กิจกรรมครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (งานหลักสูตร)
วันที่ 2 ก.ค. 2561 กิจกรรมกรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 2 ก.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 30 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการแสดงของนักเรียนร่วมกับสถาบันขงจื่อ (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 29 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการขอหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 29 มิ.ย. 2561 กิจกรรมจัดส่งเอกสารหนังสือสัญญาจ้างบุคลากรชาวต่างประเทศ ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษให้กับภราดาอาวุธ ศิลาเกษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 29 มิ.ย. 2561 กิจกรรมครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (งานหลักสูตร)
วันที่ 29 มิ.ย. 2561 กิจกรรมกรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 29 มิ.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 28 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 28 มิ.ย. 2561 กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชา ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 28 มิ.ย. 2561 กิจกรรมครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (งานหลักสูตร)
วันที่ 28 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 6/2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 28 มิ.ย. 2561 กิจกรรมกรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 28 มิ.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 27 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนจากประเทศจีนเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 27 มิ.ย. 2561 กิจกรรมมีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 27 มิ.ย. 2561 กิจกรรมอาจารย์จากโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจเป็นวิทยากรสอนการเขียนพู่กันจีนให้กับนักเรียนชั้น ป.4-6 (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 27 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 27 มิ.ย. 2561 กิจกรรมครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (งานหลักสูตร)
วันที่ 27 มิ.ย. 2561 กิจกรรมกรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 26 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนจากประเทศจีนเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 26 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 26 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 4 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 26 มิ.ย. 2561 กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชา History หลักสูตร EP (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 26 มิ.ย. 2561 กิจกรรมครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (งานหลักสูตร)
วันที่ 26 มิ.ย. 2561 กิจกรรมกรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 25 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนจากประเทศจีนเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 25 มิ.ย. 2561 กิจกรรมเชิญผ.อ.กล่าวต้อนรับคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนจากโรงเรียนเหยียนเต้าเจ (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 25 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนจากเหยียนเต้าเจแสดงความสามารถด้านศิลปะจีน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 25 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนจากโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจแสดงศิลปะการป้องกันตัว (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 25 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 25 มิ.ย. 2561 กิจกรรมครูประจำวิชาส่ง Main Concept, ตารางวิเคราะห์ข้อสอบและข้อสอบครั้งที่ 2/2561 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 25 มิ.ย. 2561 กิจกรรมครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (งานหลักสูตร)
วันที่ 25 มิ.ย. 2561 กิจกรรมกรอกข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 25 มิ.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 22 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 22 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานห้องสมุดส่งบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1” (งานห้องสมุด)
วันที่ 22 มิ.ย. 2561 กิจกรรมครูผู้สอนระดับชั้น ป4-6 บันทึกวีดีโอการสอน 10 นาที (งานหลักสูตร)
วันที่ 21 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 21 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 21 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานห้องสมุดส่งบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1” (งานห้องสมุด)
วันที่ 21 มิ.ย. 2561 กิจกรรมครูผู้สอนระดับชั้น ป4-6 บันทึกวีดีโอการสอน 10 นาที (งานหลักสูตร)
วันที่ 21 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 5/2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 กิจกรรมมีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 กิจกรรมครูผู้สอนระดับชั้น ป4-6 บันทึกวีดีโอการสอน 10 นาที (งานหลักสูตร)
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 19 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 19 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 19 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 19 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติที่ลาออก จำนวน 2 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 19 มิ.ย. 2561 กิจกรรมครูผู้สอนระดับชั้น ป4-6 บันทึกวีดีโอการสอน 10 นาที (งานหลักสูตร)
วันที่ 19 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 มิ.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 18 มิ.ย. 2561 กิจกรรม ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 18 มิ.ย. 2561 กิจกรรมขอเชิญผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 18 มิ.ย. 2561 กิจกรรมมีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 18 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2561 กิจกรรมแจ้งตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคทฤษฎี และเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 1/2561 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 18 มิ.ย. 2561 กิจกรรมครูผู้สอนระดับชั้น ป4-6 บันทึกวีดีโอการสอน 10 นาที (งานหลักสูตร)
วันที่ 15 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนขอเข้าพบผ.อ.เพื่อนำเสนอรายละเอียดค่ายภาษาจีนปี2561 (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 15 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 15 มิ.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำบัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 15 มิ.ย. 2561 กิจกรรมส่งเอกสารขออนุญาตจำหน่ายนักเรียนส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 14 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 14 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 14 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน ครั้งที่ 2/2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 14 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 4/2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 14 มิ.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำบัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 14 มิ.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 13 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 13 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 13 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการอบรมการผลิตสื่อการสอน CAI (งานหลักสูตร)
วันที่ 13 มิ.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำบัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 12 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 12 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 12 มิ.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำบัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 12 มิ.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 11 มิ.ย. 2561 กิจกรรมมีวิทยากรพิเศษจากสถาบันขงจื่อมาสอนการตัดกระดาษและพับกระดาษให้นักเรียน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 11 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 11 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 11 มิ.ย. 2561 กิจกรรมครูประจำวิชาส่งตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดตลอดปีการศึกษา 2561 (ระบุตัวชี้วัดในตารางครบทั้ง 4 ครั้ง) (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 11 มิ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้น ป.5 เรื่อง "พลิกขยะสู่ขุมสมบัติ" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 11 มิ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “I Love Invention” (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 11 มิ.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 11 มิ.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำบัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 8 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 8 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 8 มิ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้น ป.4 หัวข้อ "ธรรมชาติบันดาลใจ" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 8 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนระดับชั้น ป.6 ชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค (NST FAIR 2018) (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 8 มิ.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 8 มิ.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำบัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 7 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 7 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการผลิตสื่อการสอน CAI (งานหลักสูตร)
วันที่ 7 มิ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้น ป.4 หัวข้อ "ธรรมชาติบันดาลใจ" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 มิ.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 7 มิ.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำบัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานวิจัยประสานครูที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลแก่นักวิจัยจากศูนย์ประสานงานการศึกษา (CSPS) ในการศึกษา เรื่อง การศึกษาสถานการณ์ด้านการคิดวิเคราะห์และความเป็นครู เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาครู (งานวิจัย)
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการผลิตสื่อการสอน CAI (งานหลักสูตร)
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำบัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 5 มิ.ย. 2561 กิจกรรมจัดอบรมการเรียนภาษาจีนให้กับบุคลากรฝ่ายวิชาการและฝ่ายธุรการ-การเงิน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 5 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 5 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 5 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 5 มิ.ย. 2561 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.5 ชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค (NST FAIR 2018) (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 5 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 5 มิ.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 5 มิ.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำบัญชีเรียกชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษาในระบบ Mas School และแก้ไขเลขที่นักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 5 มิ.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำบัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 5 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจเช็คและติดตามเอกสารนักเรียนค้างส่งเพื่อเตรียมกรอกข้อมูล (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 4 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการรับหนังสือรับรองให้กับอาจารย์และนักศึกษาจีน จำนวน 7 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 4 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 4 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการรับหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 4 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 4 มิ.ย. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 2 มิ.ย. 2561 กิจกรรมเปิดเรียนโครงการเพลิน ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการขอหนังสือรับรองให้กับอาจารย์และนักศึกษาจีน จำนวน 7 ท่าน เพื่อขอวีซ่าเข้าประเทศไทย (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2561 กิจกรรมงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแนะนำครูใหม่ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการต่อใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการขอและการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2561 กิจกรรมครูประจำวิชาส่งตารางวิเคราะห์ข้อสอบจากคลัง เพื่อทบทวน Concept การเรียนรู้ก่อนการสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 1/2561 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 1 มิ.ย. 2561 กิจกรรม5. ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2561 กิจกรรม6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 31 พ.ค. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 30 พ.ค. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 30 พ.ค. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและนิเทศการสอนครู EP และ IE ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 30 พ.ค. 2561 กิจกรรมการต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 30 พ.ค. 2561 กิจกรรมแจกเอกสาร ปพ.1 นักเรียนที่จบการศึกษา (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 29 พ.ค. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 29 พ.ค. 2561 กิจกรรมกรอกข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1 เพิ่มเติม (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 28 พ.ค. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 28 พ.ค. 2561 กิจกรรมสอบสอนตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 28 พ.ค. 2561 กิจกรรมการขอหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติและนักศึกษาชาวจีน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 28 พ.ค. 2561 กิจกรรมการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 28 พ.ค. 2561 กิจกรรมครูประจำวิชาส่ง Main Concept, ตารางวิเคราะห์ข้อสอบและข้อสอบครั้งที่ 1/2561 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 28 พ.ค. 2561 กิจกรรมกรอกข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1 เพิ่มเติม (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 25 พ.ค. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 25 พ.ค. 2561 กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1 (งานห้องสมุด)
วันที่ 25 พ.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 24 พ.ค. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 24 พ.ค. 2561 กิจกรรมการต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 24 พ.ค. 2561 กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1 (งานห้องสมุด)
วันที่ 24 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 24 พ.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 24 พ.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 24 พ.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 24 พ.ค. 2561 กิจกรรมกรอกข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1 เพิ่มเติม (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 23 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.4.1 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย และโรงเรียน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 23 พ.ค. 2561 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษางานบริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 23 พ.ค. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 23 พ.ค. 2561 กิจกรรมส่งจดหมายเชิญ ผศ.ดร.ลินจง ฉ.โรจน์ประเสริฐ เป็นกรรมการที่ปรึกษาโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 23 พ.ค. 2561 กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1 (งานห้องสมุด)
วันที่ 23 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 23 พ.ค. 2561 กิจกรรมกรอกข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1 เพิ่มเติม (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 22 พ.ค. 2561 กิจกรรมงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษประชุมครู หลักสูตร English Program ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 22 พ.ค. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 22 พ.ค. 2561 กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1 (งานห้องสมุด)
วันที่ 22 พ.ค. 2561 กิจกรรมนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ชมภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 22 พ.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 22 พ.ค. 2561 กิจกรรมกรอกข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1 เพิ่มเติม (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 21 พ.ค. 2561 กิจกรรมตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 21 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการสอนโครงการสอนเสริมนอกเวลาปกติของครูชาวต่างประเทศ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 21 พ.ค. 2561 กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1 (งานห้องสมุด)
วันที่ 18 พ.ค. 2561 กิจกรรมสรุปประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Promoting Communication and Critical Thinking Skills among Young Learners” (งานวิจัย)
วันที่ 18 พ.ค. 2561 กิจกรรมประสานเชิญ ผศ.ดร.ลินจง ฉ.โรจน์ประเสริฐ เป็นกรรมการที่ปรึกษาโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 17 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 1/2561 (งานห้องสมุด)
วันที่ 17 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และการงานฯ ระดับชั้น ป.1 และ ป.4 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 17 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 17 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 พ.ค. 2561 กิจกรรมสอบสอนตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 16 พ.ค. 2561 กิจกรรมแจกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป. 1-3 (งานห้องสมุด)
วันที่ 16 พ.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.1.จัดกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอน (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.2 ประเมินคุณภาพครู (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561 (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่ายวิชาการนิเทศการสอน (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.1 บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีนให้ครบวงจร PDCA (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาแผนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.4 จัดระบบการนิเทศติดตามการสอนโปรแกรมการเรียนภาษาจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการ ให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561 (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารโปรแกรมภาษาจีน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานวิจัย)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานวิจัย)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานวิจัย)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.1 ปฏิบัติงานวิจัยของโรงเรียนและมูลนิธิฯ (8.1),(8.2.2),(9.3.1),(9.3.2) (งานวิจัย)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.1 ปฏิบัติงานวิจัยของโรงเรียนและมูลนิธิฯ (งานวิจัย)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.1.1 การทำวิจัยของโรงเรียน (งานวิจัย)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม4. งานวิจัยตามนโยบายเร่งด่วนของโรงเรียน (งานวิจัย)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.1.2 การทำวิจัยของมูลนิธิฯ (งานวิจัย)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.2 สนับสนุนกระบวนการวิจัยของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก (งานวิจัย)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน) (งานวิจัย)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.2.3 การให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัยสำหรับหน่วยงานภายนอก (งานวิจัย)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (งานวิจัย)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานวิจัย)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561 (งานวิจัย)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานวิจัยตามปฏิทินในแต่ละกิจกรรม (งานวิจัย)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (งานวิจัย)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานวิจัย)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรมแจกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป. 4-6 (งานห้องสมุด)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.5 กำกับ ติดตามจัดระบบการวัดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนสภาพจริงที่นำไปสู่การพัฒนายกระดับศักยภาพผู้เรียนและครูผู้สอน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.7 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2561 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Promoting Communication and Critical Thinking Skills among Young Learners" แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศและชาวไทยที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 4 พ.ค. 2561 กิจกรรมจัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (งานทะเบียนนักเรียน)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรม5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรม5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรม6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.2 จัดระบบตรวจติดตามและพัฒนาหลักสูตร EP และ IE ให้มีคุณภาพ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.3 จัดระบบตรวจติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.8 ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ได้รับการพัฒนา (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการ ให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรม5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 เม.ย. 2561 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานวิจัย)
วันที่ 5 มี.ค. 2561 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานวิจัย)
วันที่ 1 มี.ค. 2561 กิจกรรม1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 1 มี.ค. 2561 กิจกรรม2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 1 มี.ค. 2561 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 1 มี.ค. 2561 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 1 มี.ค. 2561 กิจกรรม1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 1 มี.ค. 2561 กิจกรรม2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 1 มี.ค. 2561 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 1 มี.ค. 2561 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 1 มี.ค. 2561 กิจกรรม (งานหลักสูตร)
วันที่ 1 มี.ค. 2561 กิจกรรม1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มี.ค. 2561 กิจกรรม2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มี.ค. 2561 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มี.ค. 2561 กิจกรรม 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มี.ค. 2561 กิจกรรม1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มี.ค. 2561 กิจกรรม2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มี.ค. 2561 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มี.ค. 2561 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 ก.พ. 2561 กิจกรรม2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานวิจัย)
วันที่ 5 ก.พ. 2561 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานวิจัย)
วันที่ 5 ก.พ. 2561 กิจกรรม1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานวิจัย)