วันที่ 30 เม.ย. 2562 กิจกรรม9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 29 เม.ย. 2562 กิจกรรมการประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 27 เม.ย. 2562 กิจกรรมการทัศนศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 เม.ย. 2562 กิจกรรมการทัศนศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 25 เม.ย. 2562 กิจกรรมการทัศนศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 24 เม.ย. 2562 กิจกรรมการทัศนศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 22 เม.ย. 2562 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษเชื่อมความสัมพันธ์ครูและขอบคุณท่านผู้อำนวยการ 2 แผนก (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 เม.ย. 2562 กิจกรรมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 17 เม.ย. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อปรึกษาเรื่องการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 17 เม.ย. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 10 เม.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 8 เม.ย. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 5 เม.ย. 2562 กิจกรรมการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 5 เม.ย. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานเบเกอรี่ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 5 เม.ย. 2562 กิจกรรม ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 4 เม.ย. 2562 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ (งานประเมินบุคลากร)
วันที่ 3 เม.ย. 2562 กิจกรรมการสอบสอนตำแหน่งครูสังคมฯ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 2 เม.ย. 2562 กิจกรรมตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 เม.ย. 2562 กิจกรรมตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 31 มี.ค. 2562 กิจกรรมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมงานศพบิดาของครูสุพรรณา อินทรรัสมี ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 มี.ค. 2562 กิจกรรมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมบิดาของครูสุพรรณา อินทรรัสมี ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 29 มี.ค. 2562 กิจกรรมการสอบคัดเลือกตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 29 มี.ค. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานเบเกอรี่ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 29 มี.ค. 2562 กิจกรรมการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูสังคมฯ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 29 มี.ค. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 28 มี.ค. 2562 กิจกรรม ประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 10/2561 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 24 มี.ค. 2562 กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 23 มี.ค. 2562 กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 10 มี.ค. 2562 กิจกรรมคณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 9 มี.ค. 2562 กิจกรรมคณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 มี.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 8 มี.ค. 2562 กิจกรรมตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูวิไลวรรณ เมฆโปธิ ครูที่ปรึกษาชั้น ป.5/5 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 8 มี.ค. 2562 กิจกรรม ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 8 มี.ค. 2562 กิจกรรมคณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 7 มี.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 7 มี.ค. 2562 กิจกรรมคณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 6 มี.ค. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรติดต่อสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2562 ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 6 มี.ค. 2562 กิจกรรมคณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 มี.ค. 2562 กิจกรรมคณะครูรับอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 3 มี.ค. 2562 กิจกรรมคณะครูรับ IPAD เพื่อการศึกษาตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 มี.ค. 2562 กิจกรรมคณะครูรับ IPAD เพื่อการศึกษาตามนโยบายการยกศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 มี.ค. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (งานประเมินบุคลากร)
วันที่ 28 ก.พ. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (งานประเมินบุคลากร)
วันที่ 27 ก.พ. 2562 กิจกรรมประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 9/2561 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 27 ก.พ. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (งานประเมินบุคลากร)
วันที่ 26 ก.พ. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรดำเนินการคืนเงินค่าส่วนต่างในการเข้าร่วมทำประกันกลุ่มอุบัติเหตุและสุขภาพประจำปี 2561 ให้แก่ครูที่ครอบครัวเข้าร่วมการทำประกันฯระหว่างปี (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 ก.พ. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (งานประเมินบุคลากร)
วันที่ 25 ก.พ. 2562 กิจกรรม กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 25 ก.พ. 2562 กิจกรรม แจ้งผลการพิจารณาการขอจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาปีการศึกษา2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 25 ก.พ. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (งานประเมินบุคลากร)
วันที่ 22 ก.พ. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (งานประเมินบุคลากร)
วันที่ 21 ก.พ. 2562 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 21 ก.พ. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งรายชื่อครูที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น (Private School Teacher Award 2019) (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 21 ก.พ. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (งานประเมินบุคลากร)
วันที่ 20 ก.พ. 2562 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 20 ก.พ. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดทัศนศึกษา และการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 20 ก.พ. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (งานประเมินบุคลากร)
วันที่ 19 ก.พ. 2562 กิจกรรมคณะผู้บริหารและครูร่วมงานวันการศึกษาเอกชนครั้งที่ 27 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 19 ก.พ. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (งานประเมินบุคลากร)
วันที่ 18 ก.พ. 2562 กิจกรรมสำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 ก.พ. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (งานประเมินบุคลากร)
วันที่ 17 ก.พ. 2562 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 17 ก.พ. 2562 กิจกรรมสำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 16 ก.พ. 2562 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับ ทีมสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 16 ก.พ. 2562 กิจกรรมสำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 15 ก.พ. 2562 กิจกรรมสำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 15 ก.พ. 2562 กิจกรรมแจ้งผลการพิจารณาการขอจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาปีการศึกษา2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 15 ก.พ. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (งานประเมินบุคลากร)
วันที่ 14 ก.พ. 2562 กิจกรรมสำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 14 ก.พ. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (งานประเมินบุคลากร)
วันที่ 13 ก.พ. 2562 กิจกรรมสำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 13 ก.พ. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดทัศนศึกษา และการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 13 ก.พ. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (งานประเมินบุคลากร)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรมสำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 12 ก.พ. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (งานประเมินบุคลากร)
วันที่ 11 ก.พ. 2562 กิจกรรมการสอบสอนตำแหน่งครูผู้ช่วย ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 11 ก.พ. 2562 กิจกรรมผู้อำนวยการเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่กรรมการผู้บริหารโรงเรียนสันติศึกษา (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 11 ก.พ. 2562 กิจกรรมสำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 11 ก.พ. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (งานประเมินบุคลากร)
วันที่ 10 ก.พ. 2562 กิจกรรมสำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 9 ก.พ. 2562 กิจกรรมสำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 ก.พ. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 8 ก.พ. 2562 กิจกรรมสำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 ก.พ. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (งานประเมินบุคลากร)
วันที่ 7 ก.พ. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 7 ก.พ. 2562 กิจกรรมการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 7 ก.พ. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 7 ก.พ. 2562 กิจกรรมสำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 7 ก.พ. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (งานประเมินบุคลากร)
วันที่ 6 ก.พ. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 6 ก.พ. 2562 กิจกรรมสำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 ก.พ. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 5 ก.พ. 2562 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 4 ก.พ. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 31 ม.ค. 2562 กิจกรรมประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 8/2561 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 31 ม.ค. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานโรงอาหาร ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 29 ม.ค. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 28 ม.ค. 2562 กิจกรรมศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL System รุ่นที่ 41 พร้อมสิทธิ์การใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรภายในองค์กร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 25 ม.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลงาน กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 25 ม.ค. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจความต้องการฝึกอบรมพัฒนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 24 ม.ค. 2562 กิจกรรมจัดเก็บหนังสือเรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเพื่อเชิดชูเกียรติรางวัล "Super Leader & Super Teacher 2019" รุ่นที่ 3 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 24 ม.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 ม.ค. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 23 ม.ค. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรติดต่อสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2562 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 22 ม.ค. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2561 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 21 ม.ค. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจผ้าตัดชุดยูนิฟอร์มบุคลากร (กระโปรง) ปีการศึกษา 2562 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 21 ม.ค. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรขอพบผ.อ.เพื่อนำเสนอกิจกรรมทัศนศึกษาครูและการซื้อIPAD (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 21 ม.ค. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2561 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 21 ม.ค. 2562 กิจกรรมการสอบสอนตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 19 ม.ค. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการจัดทัศนศึกษาภายในประเทศและการจัดซื้อแท็บเเล็ตคอมพิวเตอร์ (IPAD) ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 ม.ค. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจผ้าตัดชุดยูนิฟอร์มบุคลากร (กระโปรง) ปีการศึกษา 2562 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 ม.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับ ผู้ปกครองนักเรียนมงฟอร์ต (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 ม.ค. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2561 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 ม.ค. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการจัดทัศนศึกษาภายในประเทศและการจัดซื้อแท็บเเล็ตคอมพิวเตอร์ (IPAD) ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 17 ม.ค. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจผ้าตัดชุดยูนิฟอร์มบุคลากร (กระโปรง) ปีการศึกษา 2562 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 17 ม.ค. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการจัดทัศนศึกษาภายในประเทศและการจัดซื้อแท็บเเล็ตคอมพิวเตอร์ (IPAD) ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 16 ม.ค. 2562 กิจกรรมครูธิดาพร ทองคำ ครูที่ปรึกษาชั้น ป.6/9 เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2561 ของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 16 ม.ค. 2562 กิจกรรมคณะครูเข้าร่วมงานวันครู 62 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 15 ม.ค. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจผ้าตัดชุดยูนิฟอร์มบุคลากร (กระโปรง) ปีการศึกษา 2562 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 15 ม.ค. 2562 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 14 ม.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 14 ม.ค. 2562 กิจกรรมศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน ประจำปี 2562 จากศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 11 ม.ค. 2562 กิจกรรมจัดเก็บเอกสารเรื่อง รางวัล "ครูดีศรีสถาบัน" ประจำปี พ.ศ.2562 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 11 ม.ค. 2562 กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 11 ม.ค. 2562 กิจกรรมศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเชิญร่วมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 11 ม.ค. 2562 กิจกรรมจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องคำสั่งแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 10 ม.ค. 2562 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 9 ม.ค. 2562 กิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 7 ม.ค. 2562 กิจกรรมประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 7/2561 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 3 ม.ค. 2562 กิจกรรมผู้บริหารของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เรื่องแนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 ม.ค. 2562 กิจกรรมจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเชิญสมาชิกสมัครเข้าโครงการสวัสดิการสำหรับสมาชิก ฌคป. (สมาชิกอาวุโสโนเปย์) (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 2 ม.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 1 ม.ค. 2562 กิจกรรม6.4.2 การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมโรงเรียนเอกชน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 23 ธ.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 ธ.ค. 2561 กิจกรรมเชิญ ผอ.กล่าวเปิดงานและร่วมงานวันครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 22 ธ.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 22 ธ.ค. 2561 กิจกรรมเชิญ ผอ.กล่าวเปิดงานและร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 21 ธ.ค. 2561 กิจกรรมจัดเก็บเอกสารเรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเสนอชื่อนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 21 ธ.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 ธ.ค. 2561 กิจกรรมผู้อำนวยการร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "อาชีพแห่งอนาคต My Future : My Career & ChiangMai Smart City : Digital Disruption" (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 ธ.ค. 2561 กิจกรรมศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่:แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 17 ธ.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 14 ธ.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 14 ธ.ค. 2561 กิจกรรมตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ม.ธันวา สุวรรณชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 12 ธ.ค. 2561 กิจกรรมศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 4 ธ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม เกม พิธีกร และความบันเทิงวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 4 ธ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม เกม พิธีกร และความบันเทิงวันครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 4 ธ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมการแสดงกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 กิจกรรมศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเรียนเชิญร่วมงานวันพ่อแห่งชาติจากคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 30 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2562 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูประจำชั้นป.3EP พบผ.อ. ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 29 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 29 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวนักการฯ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 29 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2562 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 29 พ.ย. 2561 กิจกรรม ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 28 พ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 6/2561 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 28 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 28 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวนักการฯ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 28 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 28 พ.ย. 2561 กิจกรรมศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561" (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 27 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 27 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวนักการฯ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวนักการฯ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 พ.ย. 2561 กิจกรรมการสอบสอนตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 22 พ.ย. 2561 กิจกรรมการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 20 พ.ย. 2561 กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 20 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกบัตรประกันภัยอุบัติเหตุ ประจำปี 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 20 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 พ.ย. 2561 กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกบัตรประกันภัยอุบัติเหตุ ประจำปี 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 17 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานเบเกอรี่ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 16 พ.ย. 2561 กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 16 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกบัตรประกันภัยอุบัติเหตุ ประจำปี 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 15 พ.ย. 2561 กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 15 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกบัตรประกันภัยอุบัติเหตุ ประจำปี 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 15 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 12 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 9 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 9 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2562 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 9 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 8 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 8 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2562 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 8 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 7 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 7 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2562 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 7 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 7 พ.ย. 2561 กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 6 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 6 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 5 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรรวบรวมข้อมูลครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอขอรับรางวัล “ครูเอกชนดีเด่น” (Private Teacher Award) ประจำปี พ.ศ. 2562 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 5 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 5 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 5 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 5 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 5 พ.ย. 2561 กิจกรรมดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 2 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 2 พ.ย. 2561 กิจกรรมศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Cultivating Essential Skills in Science and Mathematics Classroom จากบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 พ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 1 พ.ย. 2561 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning เรื่อง กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน coding กับกระบวนการการออกแบบเชิงวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์แนวใหม่ ของหลักสูตรฯฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 31 ต.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 31 ต.ค. 2561 กิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2561 ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 31 ต.ค. 2561 กิจกรรมศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมจาก สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 30 ต.ค. 2561 กิจกรรมผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเยี่ยมไข้และให้กำลังใจครูวิรัชดา เลิศรมยานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 29 ต.ค. 2561 กิจกรรมประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 5/2561 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 27 ต.ค. 2561 กิจกรรมคณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีปลงศพ คุณครูอุบล ขันธปรีชา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 ต.ค. 2561 กิจกรรมคณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีสวดภาวนา คุณครูอุบล ขันธปรีชา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 25 ต.ค. 2561 กิจกรรมคณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีสวดภาวนา คุณครูอุบล ขันธปรีชา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 24 ต.ค. 2561 กิจกรรมคณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีสวดภาวนา คุณครูอุบล ขันธปรีชา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 ต.ค. 2561 กิจกรรมคณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูผู้ช่วยป.1พบผ.อ. ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 19 ต.ค. 2561 กิจกรรมการสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 18 ต.ค. 2561 กิจกรรมการสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 17 ต.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรไปติดต่อร้านดอกไม้สำหรับจัดพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 ต.ค. 2561 กิจกรรมการประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอและรายละเอียดการทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุจากตัวแทนประกันฯ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 5 ต.ค. 2561 กิจกรรมสรุปผลสำรวจการจัดทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 5 ต.ค. 2561 กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูผู้สอน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 4 ต.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 3 ต.ค. 2561 กิจกรรมศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องโครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต์ราคาพิเศษสำหรับบุคลากรในสังกัด (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 3 ต.ค. 2561 กิจกรรมคณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 3 ต.ค. 2561 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 3 ต.ค. 2561 กิจกรรมศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาและเข้าชมงาน เวิล์ลไดแด็ค เอเชีย 2018 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 3 ต.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งสถิติการอบรมสัมมนาประจำภาคเรียนที่1 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 ต.ค. 2561 กิจกรรมตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูณัฐธิดา ถนอมการ ครูที่ปรึกษาชั้น ป.6/2 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 2 ต.ค. 2561 กิจกรรมคณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 ต.ค. 2561 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 ต.ค. 2561 กิจกรรมศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเข้าพบเพื่อนำเสนอหลักสูตรสัมมนาภายในสถานศึกษาจากบริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 ต.ค. 2561 กิจกรรม กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 1 ต.ค. 2561 กิจกรรมคณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 ต.ค. 2561 กิจกรรมศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเชิญร่วมประกอบพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 27 ก.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรรับทราบข้อมูลการใช้ประกันสุขภาพฯ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จากตัวแทนบริษัท เอไอเอ จำกัด (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 4/2561 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 26 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 ก.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 21 ก.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อยูนิฟอร์มนักการและพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 20 ก.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อยูนิฟอร์มนักการและพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 20 ก.ย. 2561 กิจกรรมสอบสอนครูภาษาอังกฤษ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 19 ก.ย. 2561 กิจกรรมศึกษารายละเอียดและจัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญบุคลากรเข้าร่วมการปฐมนิเทศครูประจำปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 ก.ย. 2561 กิจกรรมการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 17 ก.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูคณิตศาสตร์พบผ.อ. ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 13 ก.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งงานโสตฯพบผ.อ. ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 11 ก.ย. 2561 กิจกรรมการสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 7 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 6 ก.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรขอเข้าพบผ.อ.เพื่อขอคำปรึกษาเรื่องการสัมมนาผู้บริหารฯและการรับบุคลากรใหม่ (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 6 ก.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อยูนิฟอร์มนักการและพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 6 ก.ย. 2561 กิจกรรมสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นต่อการใช้บริการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมประจำปี 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 5 ก.ย. 2561 กิจกรรม ฝ่ายบุคลากรติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการเลิกจ้างแรงงานต่างด้าว (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 3 ก.ย. 2561 กิจกรรมการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 31 ส.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์อัตราบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป (งานวิเคราะห์อัตรากำลัง)
วันที่ 29 ส.ค. 2561 กิจกรรมประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 3/2561 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 29 ส.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 27 ส.ค. 2561 กิจกรรมการสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 24 ส.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 ส.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 ส.ค. 2561 กิจกรรมศึกษารายละเอียดและจัดเก็บข้อมูลหนังสือเข้าเรื่องขอประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้สู่ภูมิภาค" (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 23 ส.ค. 2561 กิจกรรมศึกษารายละเอียดและจัดเก็บข้อมูลหนังสือเข้าเรื่องการสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครู-ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 22 ส.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 22 ส.ค. 2561 กิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 22 ส.ค. 2561 กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 21 ส.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 20 ส.ค. 2561 กิจกรรมการสอบคัดเลือกตำแหน่งงานโสตทัศนูปกรณ์ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 15 ส.ค. 2561 กิจกรรมตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมร่วมงานศพและวางพวงหรีดมารดาของนางเครือวัน ดวงสว่าง พนักงานโรงอาหาร ฝ่ายธุรการ-การเงิน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 12 ส.ค. 2561 กิจกรรมคณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 9 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 9 ส.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 9 ส.ค. 2561 กิจกรรมคณะครูร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 9 ส.ค. 2561 กิจกรรมศึกษารายละเอียดและประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมสอบชิงทุนศึกษาต่อด้านภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้นที่เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 8 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 7 ส.ค. 2561 กิจกรรมนักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 6 ส.ค. 2561 กิจกรรม กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 2 ส.ค. 2561 กิจกรรมศึกษารายละเอียดและเก็บข้อมูลหนังสือเข้าเชิญเข้าร่วมสัมมนาสำหรับผู้บริหารและบุคลากรสถานศึกษาของ บริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 ส.ค. 2561 กิจกรรมศึกษาข้อมูลและประชาสัมพันธ์การคัดเลือก ผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 1 ส.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 31 ก.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 28 ก.ค. 2561 กิจกรรมคณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 25 ก.ค. 2561 กิจกรรมประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 2/2561 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 25 ก.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรวัดขนาดแหวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 24 ก.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรไปติดต่อขอรับป้ายประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 24 ก.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรวัดขนาดแหวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 24 ก.ค. 2561 กิจกรรมศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าโครงการฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัย Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรมแพทย์มาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่บุคลากรที่ตรวจสุขภาพประจำปี 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรมจัดเก็บเอกสารการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้รางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ.2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรม7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครู (Teacher Workshop) ประจำปี 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 22 ก.ค. 2561 กิจกรรมคณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีคารวะศพภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 21 ก.ค. 2561 กิจกรรมคณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีคารวะศพภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 20 ก.ค. 2561 กิจกรรมคณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีคารวะศพภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 20 ก.ค. 2561 กิจกรรมการมอบรางวัลให้แก่ครูและบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 ก.ค. 2561 กิจกรรมคณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีคารวะศพภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 ก.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 ก.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 ก.ค. 2561 กิจกรรมคณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีคารวะศพภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 ก.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 17 ก.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 12 ก.ค. 2561 กิจกรรมศึกษาข้อมูลและประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 10 ก.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรขอนำผู้สมัครตำแหน่งครูสุขศึกษาพลศึกษาพบผ.อ. ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 6 ก.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 6 ก.ค. 2561 กิจกรรมบุคลากรของโรงเรียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) : TDC และสืบค้นบริการเอกสารวิชาการ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 ก.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 4 ก.ค. 2561 กิจกรรมการประชุมพิจารณาและทบทวนระเบียบฯว่าด้วยการบริหารงานนักการและพนักงาน (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 4 ก.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 4 ก.ค. 2561 กิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 2561 ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 4 ก.ค. 2561 กิจกรรมสอบสอนครูสุขศึกษาพลศึกษา ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 3 ก.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 3 ก.ค. 2561 กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูพลศึกษา ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 29 มิ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 29 มิ.ย. 2561 กิจกรรมจัดเก็บเอกสารหลักเกณฑ์และแนวทางการให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลฯ ปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 28 มิ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 27 มิ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 27 มิ.ย. 2561 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 26 มิ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 25 มิ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 25 มิ.ย. 2561 กิจกรรมส่งรายงานข้อมูลการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561 ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 24 มิ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 23 มิ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 23 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีนักการและพนักงานโภชนาการ ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือและนวัตกรรมในการทำวิจัย (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 22 มิ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 22 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 22 มิ.ย. 2561 กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 22 มิ.ย. 2561 กิจกรรมบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 21 มิ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 21 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 21 มิ.ย. 2561 กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 21 มิ.ย. 2561 กิจกรรมบุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รุ่นที่ 1 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 มิ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 19 มิ.ย. 2561 กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจการขอรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนฯ (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 18 มิ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 มิ.ย. 2561 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสัมมนาประจำปี 2561 และร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 16 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ม.ธนพงศ์ มงคล ครูที่ปรึกษา ป.4/5 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 14 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการมอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรที่ทำงานนานปี (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 14 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการมอบรางวัลครูและบุคลากรที่มีสถิติการมาปฏิบัติงาน โดยไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย ประจำปีการศึกษา 2560 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 14 มิ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 12 มิ.ย. 2561 กิจกรรมคณะครูบันทึกภาพเพื่อจัดทำฉากหลังในการขึ้นรับรางวัลในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 7 มิ.ย. 2561 กิจกรรมตัวแทนบริษัทตรวจสุขภาพเข้าตรวจสอบสถานที่สำหรับใช้ตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร ปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 7 มิ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 กิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2561 ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 5 มิ.ย. 2561 กิจกรรม ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 4 มิ.ย. 2561 กิจกรรม กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 31 พ.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 พ.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 29 พ.ค. 2561 กิจกรรมครูปิ่นแก้ว ไชยสลี ครูที่ปรึกษา ป.3/2 เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2561 ของยุวพุทธิกสมาคมเชียงใหม่ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 29 พ.ค. 2561 กิจกรรมวันกำหนดส่งหัวข้อการวิจัย (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 28 พ.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 พ.ค. 2561 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 26 พ.ค. 2561 กิจกรรมขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมและต้อนรับคณะวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 26 พ.ค. 2561 กิจกรรม ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการกล่าวปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และมอบของที่ระลึกแก่คณะวิทยากร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 25 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมฝ่ายบุคลากร ครั้งที่ 1/2561 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 24 พ.ค. 2561 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ฝ่ายบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 24 พ.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 24 พ.ค. 2561 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่น ประจำปีการศึกษา 2561 ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 23 พ.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 พ.ค. 2561 กิจกรรมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมมารดาของมาสเตอร์ประสิทธิ์ ณ เชียงใหม่ ครูที่ปรึกษาชั้น ป.6/5 และงานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง สำนักผู้อำนวยการ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 พ.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 23 พ.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 22 พ.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 22 พ.ค. 2561 กิจกรรมผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมงานศพและวางพวงหรีดมารดาของมาสเตอร์ประสิทธิ์ ณ เชียงใหม่ ครูที่ปรึกษาชั้น ป.6/5 และงานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง สำนักผู้อำนวยการ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 22 พ.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 21 พ.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 21 พ.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจกบัตร AIA Vitality ให้แก่ครูที่ทำประกันสุขภาพฯกลุ่มของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เรื่องการร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติมหากุศล (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2561 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม "หลักสูตรการจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงเรียน" (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายนอกประจำปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2561 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลหนังสือเชิญเรื่องการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 17 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิสามัญ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 17 พ.ค. 2561 กิจกรรมแจ้งการแบ่งปันความรู้ทางกฤตภาคออนไลน์ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 17 พ.ค. 2561 กิจกรรมแจ้งการส่งงาน Infographic ครั้งที่ 1 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรมแต่งตั้งบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561 ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรม8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 15 พ.ค. 2561 กิจกรรมฝ่ายบุคลากรแจ้งการรายละเอียดการส่งรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอกประจำปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 12 พ.ค. 2561 กิจกรรมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 11 พ.ค. 2561 กิจกรรมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 10 พ.ค. 2561 กิจกรรมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 พ.ค. 2561 กิจกรรมการประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรม6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.3 การอบรมพนักงานสนับสนุนงานโรงเรียน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.5 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรม6.6 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 พ.ค. 2561 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานพัฒนาบุคลากร (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 เม.ย. 2561 กิจกรรม5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 มี.ค. 2561 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 มี.ค. 2561 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 ก.พ. 2561 กิจกรรม1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 ก.พ. 2561 กิจกรรม2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานพัฒนาบุคลากร)