วันที่ 31 ต.ค. 2558 กิจกรรม- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 เม.ย. 2558 กิจกรรม9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 30 เม.ย. 2558 กิจกรรม9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 30 เม.ย. 2558 กิจกรรมสิ้นสุด กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานลูกเสือ)
วันที่ 30 เม.ย. 2558 กิจกรรม9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานลูกเสือ)
วันที่ 30 เม.ย. 2558 กิจกรรม9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานแนะแนว)
วันที่ 30 เม.ย. 2558 กิจกรรมสิ้นสุด 6.19.6 เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา (งานอภิบาล)
วันที่ 30 เม.ย. 2558 กิจกรรม9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 เม.ย. 2558 กิจกรรม9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 เม.ย. 2558 กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อม ป.3 ขึ้น ป.4 (งานลูกเสือ)
วันที่ 18 เม.ย. 2558 กิจกรรม6.1.2 ค่ายเตรียมความพร้อมลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ป.3 ขึ้น ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4 (งานลูกเสือ)
วันที่ 18 เม.ย. 2558 กิจกรรมงานอภิบาลเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 2/2557 (งานอภิบาล)
วันที่ 17 เม.ย. 2558 กิจกรรมขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อปรึกษาเรื่องระบบการวัดแววความสามารถนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 (งานแนะแนว)
วันที่ 17 เม.ย. 2558 กิจกรรมงานอภิบาลเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 2/2557 (งานอภิบาล)
วันที่ 16 เม.ย. 2558 กิจกรรมงานอภิบาลเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 2/2557 (งานอภิบาล)
วันที่ 16 เม.ย. 2558 กิจกรรม- ประเมินผลการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 16 เม.ย. 2558 กิจกรรม- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 เม.ย. 2558 กิจกรรม- ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 เม.ย. 2558 กิจกรรมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 เม.ย. 2558 กิจกรรมขอเชิญ ผอ. เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว กล่าวให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียนเนื่องในกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 เม.ย. 2558 กิจกรรม- ประสาน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 เม.ย. 2558 กิจกรรม- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 เม.ย. 2558 กิจกรรม9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 1 เม.ย. 2558 กิจกรรมนำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 เม.ย. 2558 กิจกรรม9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานอภิบาล)
วันที่ 30 มี.ค. 2558 กิจกรรม6.2.4.3 กิจกรรมวันสงกรานต์ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 มี.ค. 2558 กิจกรรม- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 มี.ค. 2558 กิจกรรม- ออกแบบการจัดกิจกรรม (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 16 มี.ค. 2558 กิจกรรม- ประเมินผลการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 16 มี.ค. 2558 กิจกรรม- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 มี.ค. 2558 กิจกรรมงานอภิบาลไปขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนสถานที่ในการนำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 13 มี.ค. 2558 กิจกรรมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 มี.ค. 2558 กิจกรรมกิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (งานอภิบาล)
วันที่ 12 มี.ค. 2558 กิจกรรมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 มี.ค. 2558 กิจกรรมงานอภิบาลไปขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนสถานที่ในการนำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 11 มี.ค. 2558 กิจกรรมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 มี.ค. 2558 กิจกรรมคลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 15 (งานแนะแนว)
วันที่ 10 มี.ค. 2558 กิจกรรมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 มี.ค. 2558 กิจกรรมมอบรางวัลกิจกรรมการพับกล่องนมเพื่อสร้างหลังคาบ้านให้กับผู้ยากไร้ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 มี.ค. 2558 กิจกรรม7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (งานแนะแนว)
วันที่ 9 มี.ค. 2558 กิจกรรมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 มี.ค. 2558 กิจกรรมมอบรางวัลกิจกรรมการพับกล่องนมเพื่อสร้างหลังคาบ้านให้กับผู้ยากไร้ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 มี.ค. 2558 กิจกรรมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 มี.ค. 2558 กิจกรรมสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามงฟอร์ต (งานแนะแนว)
วันที่ 7 มี.ค. 2558 กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 มี.ค. 2558 กิจกรรม6.6.2 ค่ายปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 มี.ค. 2558 กิจกรรม- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดค่าย (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 มี.ค. 2558 กิจกรรม- ประชุมวางแผนโดยนำผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลประกอบ และมอบหมายงาน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 มี.ค. 2558 กิจกรรม- ดำเนินการประสานงาน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 มี.ค. 2558 กิจกรรม- ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายปัจฉิมนิเทศ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 มี.ค. 2558 กิจกรรม- ประเมินผลการจัดกิจกรรม (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 มี.ค. 2558 กิจกรรม- สรุปผลการดำเนินงาน เพื่อนำผลไปวางแผนพัฒนาต่อไป (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 มี.ค. 2558 กิจกรรมขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อปรึกษาเรื่องระบบการวัดแววความสามารถนักเรียนชั้น ป.4-6 (งานแนะแนว)
วันที่ 5 มี.ค. 2558 กิจกรรมขอเชิญ ผอ.ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมอำลาสถาบัน ชั้น ป.6 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 4 มี.ค. 2558 กิจกรรม8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (งานแนะแนว)
วันที่ 4 มี.ค. 2558 กิจกรรม8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (งานแนะแนว)
วันที่ 3 มี.ค. 2558 กิจกรรมขอเชิญท่านผอ.เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานของลูกเสือโดยอาจารย์ชานน ดียืนที่ปรึกษางานลูกเสือ (งานลูกเสือ)
วันที่ 3 มี.ค. 2558 กิจกรรมประชุมสรุปผลการดำเนินงานลูกเสือร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษางานลูกเสือ (งานลูกเสือ)
วันที่ 3 มี.ค. 2558 กิจกรรมนักเรียนรับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2558 เนื่องในวันมาฆบูชา (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 มี.ค. 2558 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานแนะแนว)
วันที่ 1 มี.ค. 2558 กิจกรรม8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557เปรียบเทียบเป้าหมาย (งานอภิบาล)
วันที่ 28 ก.พ. 2558 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 ก.พ. 2558 กิจกรรม6.2.7 สรุปผลการแข่งขัน จัดเก็บเป็นข้อมูลและนำผลประเมินมาทำแผนการพัฒนาต่อไป (งานกีฬา)
วันที่ 27 ก.พ. 2558 กิจกรรมรวมยอดการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 13 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 ก.พ. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 26 ก.พ. 2558 กิจกรรมที่ปรึกษางานแนะแนวเข้ามาร่วมประชุมกับครู (งานแนะแนว)
วันที่ 26 ก.พ. 2558 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 ก.พ. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 25 ก.พ. 2558 กิจกรรมครูที่ปรึกษาชมรม ชั้น ป.4-ป.6 ประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2557 วันสุดท้าย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 ก.พ. 2558 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 ก.พ. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 24 ก.พ. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 23 ก.พ. 2558 กิจกรรม6.1.11 นำผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป (งานแนะแนว)
วันที่ 23 ก.พ. 2558 กิจกรรมครูที่ปรึกษาชมรม ชั้น ป.1-ป.3 ประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2557 วันสุดท้าย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 ก.พ. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 20 ก.พ. 2558 กิจกรรมเชิญผอ.เป็นประธานและร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 ก.พ. 2558 กิจกรรมเชิญผอ.ร่วมวจนพิธีกรรม ผูกข้อมือนักเรียน ปิดพิธี กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 ก.พ. 2558 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศชั้น ป.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 ก.พ. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 19 ก.พ. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 18 ก.พ. 2558 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณวันพุธรับเถ้า (งานอภิบาล)
วันที่ 18 ก.พ. 2558 กิจกรรมเชิญผอ.เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันพุธรับเถ้า (งานอภิบาล)
วันที่ 18 ก.พ. 2558 กิจกรรมครูที่ปรึกษาชมรม ชั้น ป.4-ป.6 ประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 ก.พ. 2558 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 ก.พ. 2558 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนและตัวแทนนักเรียนมอบฝาอลูมิเนียมให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 ก.พ. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 17 ก.พ. 2558 กิจกรรมร่วมสัมมนามหาพรต (งานอภิบาล)
วันที่ 17 ก.พ. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 16 ก.พ. 2558 กิจกรรม6.1.9 สรุปผลการประเมินพฤติกรรม (งานแนะแนว)
วันที่ 16 ก.พ. 2558 กิจกรรม6.1.10 บันทึกผลใน ปพ.8 (งานแนะแนว)
วันที่ 16 ก.พ. 2558 กิจกรรมสัมมนามหาพรตประจำปี 2558 (งานอภิบาล)
วันที่ 16 ก.พ. 2558 กิจกรรมครูที่ปรึกษาชมรม ชั้น ป.1-ป.3 ประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 16 ก.พ. 2558 กิจกรรมอนุญาตเข้าพบ ผอ. เพื่อรายงานข้อมูลเตรียมความพร้อม และงานนำเสนอ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ป.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 16 ก.พ. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 14 ก.พ. 2558 กิจกรรม- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 ก.พ. 2558 กิจกรรม- ออกแบบการจัดกิจกรรม (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 ก.พ. 2558 กิจกรรม ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.5 (รุ่น 2) (งานลูกเสือ)
วันที่ 13 ก.พ. 2558 กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้เดือน กุมภาพันธ์ (งานแนะแนว)
วันที่ 13 ก.พ. 2558 กิจกรรมรวมยอดการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 12 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 ก.พ. 2558 กิจกรรมตลาดนัดมือ 2 ครั้งที่ 5 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 ก.พ. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 12 ก.พ. 2558 กิจกรรม ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.5 (รุ่น 2) (งานลูกเสือ)
วันที่ 12 ก.พ. 2558 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1 - ป.6 (งานแนะแนว)
วันที่ 12 ก.พ. 2558 กิจกรรมคลินิคให้คำปรึกษา ครั้งที่ 14 (งานแนะแนว)
วันที่ 12 ก.พ. 2558 กิจกรรมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 ก.พ. 2558 กิจกรรม ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.5 (รุ่น 2) (งานลูกเสือ)
วันที่ 11 ก.พ. 2558 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1 - ป.6 (งานแนะแนว)
วันที่ 11 ก.พ. 2558 กิจกรรมครูที่ปรึกษาชมรม ชั้น ป.4-ป.6 เริ่มประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 ก.พ. 2558 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 ก.พ. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 10 ก.พ. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 9 ก.พ. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 7 ก.พ. 2558 กิจกรรมงานวันนักบวช (งานอภิบาล)
วันที่ 6 ก.พ. 2558 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/6, ป.2/8, ป.2/9 และ ป.3/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 6 ก.พ. 2558 กิจกรรมขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์ (งานอภิบาล)
วันที่ 6 ก.พ. 2558 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์ (งานอภิบาล)
วันที่ 6 ก.พ. 2558 กิจกรรมขออนุญาตเข้าพบ ผอ. เรื่องปัจฉิมนิเทศ ป.6และกิจกรรมงานอภิบาล (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ก.พ. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 5 ก.พ. 2558 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/3 และ ป.3/2 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 5 ก.พ. 2558 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.6/5 (งานอภิบาล)
วันที่ 5 ก.พ. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 4 ก.พ. 2558 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/2, ป.3/5, ป.3/7 และ ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 4 ก.พ. 2558 กิจกรรม ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.5 (รุ่น 1) (งานลูกเสือ)
วันที่ 4 ก.พ. 2558 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 ก.พ. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 4 ก.พ. 2558 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประเภทกีฬาฟุตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 3 ก.พ. 2558 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/5, ป.3/1, ป.3/3 และ ป.3/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 3 ก.พ. 2558 กิจกรรม ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.5 (รุ่น 1) (งานลูกเสือ)
วันที่ 3 ก.พ. 2558 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1 - ป.6 (งานแนะแนว)
วันที่ 3 ก.พ. 2558 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.6/8,ป.4/9 (งานอภิบาล)
วันที่ 3 ก.พ. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 2 ก.พ. 2558 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/4, ป.2/7 และ ป.3/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 2 ก.พ. 2558 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.5 (รุ่น 1) (งานลูกเสือ)
วันที่ 2 ก.พ. 2558 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1 - ป.6 (งานแนะแนว)
วันที่ 2 ก.พ. 2558 กิจกรรม6.1.7 รวบรวมแบบประเมินพฤติกรรม (งานแนะแนว)
วันที่ 2 ก.พ. 2558 กิจกรรม6.1.8 กรอกข้อมูลจากการประเมินทั้ง 3 ส่วน (งานแนะแนว)
วันที่ 2 ก.พ. 2558 กิจกรรม6.12 โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (14.1.1-14.1.5, ก14.2.1-ก14.2.5) (TQA.1.2ค) (งานอภิบาล)
วันที่ 2 ก.พ. 2558 กิจกรรม6.12.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 2 ก.พ. 2558 กิจกรรม6.12.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 2 ก.พ. 2558 กิจกรรม6.12.3 ประสานผู้เกี่ยวข้องและเบิกงบประมาณเรื่องจัดซื้ออาหารแห้งและอุปกรณ์การเรียน (งานอภิบาล)
วันที่ 2 ก.พ. 2558 กิจกรรม6.12.4 ดำเนินงานโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (งานอภิบาล)
วันที่ 2 ก.พ. 2558 กิจกรรม6.12.5 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 2 ก.พ. 2558 กิจกรรม6.12.6 นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีต่อไป (งานอภิบาล)
วันที่ 2 ก.พ. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 2 ก.พ. 2558 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประเภทกีฬาฟุตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 1 ก.พ. 2558 กิจกรรมนักเรียนคาทอลิก ป.3และ ป.6 รับศีลศักดิ์สิทธิ์คือศีลมหาสนิทและศีลกำลัง (งานอภิบาล)
วันที่ 31 ม.ค. 2558 กิจกรรม สำรวจและเตรียมความพร้อมสถานที่เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีประจำปี ชั้น ป.5 ที่ค่ายลูกเสือม่อนคำออน (งานลูกเสือ)
วันที่ 30 ม.ค. 2558 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ป.3 (งานลูกเสือ)
วันที่ 30 ม.ค. 2558 กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้เดือน มกราคม (งานแนะแนว)
วันที่ 30 ม.ค. 2558 กิจกรรมนักเรียนคาทอลิก ป.3,ป.6เข้าเงียบเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ประจำปีการศึกษา 2557 (งานอภิบาล)
วันที่ 30 ม.ค. 2558 กิจกรรมมอบกระเช้าปีใหม่ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 ม.ค. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 29 ม.ค. 2558 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/1, ป.1/4 และ ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 29 ม.ค. 2558 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ป.2 (งานลูกเสือ)
วันที่ 29 ม.ค. 2558 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 (งานแนะแนว)
วันที่ 29 ม.ค. 2558 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.5/7 (งานอภิบาล)
วันที่ 29 ม.ค. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 28 ม.ค. 2558 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/5, ป.1/8 และ ป.1/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 28 ม.ค. 2558 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ป.1 (งานลูกเสือ)
วันที่ 28 ม.ค. 2558 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 (งานแนะแนว)
วันที่ 28 ม.ค. 2558 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.4/8 (งานอภิบาล)
วันที่ 28 ม.ค. 2558 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 ม.ค. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 27 ม.ค. 2558 กิจกรรมประชุมเพื่อวางแผนกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ป.2 (Day Camp) (งานลูกเสือ)
วันที่ 27 ม.ค. 2558 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 (งานแนะแนว)
วันที่ 27 ม.ค. 2558 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.5/8 (งานอภิบาล)
วันที่ 27 ม.ค. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 26 ม.ค. 2558 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/2 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 26 ม.ค. 2558 กิจกรรมประชุมเพื่อวางแผนกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ป.1 (Day Camp) (งานลูกเสือ)
วันที่ 26 ม.ค. 2558 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 (งานแนะแนว)
วันที่ 26 ม.ค. 2558 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.5/6 (งานอภิบาล)
วันที่ 26 ม.ค. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 26 ม.ค. 2558 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประเภทกีฬาฟุตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 23 ม.ค. 2558 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/6, ป.2/8, ป.2/9 และ ป.3/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 23 ม.ค. 2558 กิจกรรมประชุมเพื่อวางแผนกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ป.3 (Day Camp) (งานลูกเสือ)
วันที่ 23 ม.ค. 2558 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.4/7 (งานอภิบาล)
วันที่ 23 ม.ค. 2558 กิจกรรมรวมยอดการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 11 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 ม.ค. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 22 ม.ค. 2558 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/3, ป.3/1 และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 22 ม.ค. 2558 กิจกรรมคลินิคให้คำปรึกษา ครั้งที่ 13 (งานแนะแนว)
วันที่ 22 ม.ค. 2558 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.5/5 (งานอภิบาล)
วันที่ 22 ม.ค. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 22 ม.ค. 2558 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประเภทกีฬาฟุตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 21 ม.ค. 2558 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/2, ป.3/3 และ ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 21 ม.ค. 2558 กิจกรรมพานักเรียนเดินทางกลับจากการเข้าร่วมประกวดความสามารถทางดนตรี โครงการ “ACT MUSIC FESTIVAL” ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 21 ม.ค. 2558 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.4/6 (งานอภิบาล)
วันที่ 21 ม.ค. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 21 ม.ค. 2558 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประเภทกีฬาฟุตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 20 ม.ค. 2558 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/5, ป.3/2 และ ป.3/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 20 ม.ค. 2558 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดความสามารถทางดนตรี โครงการ “ACT MUSIC FESTIVAL” ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 20 ม.ค. 2558 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.6/7 (งานอภิบาล)
วันที่ 20 ม.ค. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 19 ม.ค. 2558 กิจกรรม นักเรียนชั้น ป.2/4 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 19 ม.ค. 2558 กิจกรรมนำนักเรียนเดินทางเข้าร่วมประกวดความสามารถทางดนตรี โครงการ “ACT MUSIC FESTIVAL” ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 19 ม.ค. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 19 ม.ค. 2558 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประเภทกีฬาฟุตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 16 ม.ค. 2558 กิจกรรม6.1.6 ดำเนินการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนทั้ง 3 ส่วน (ตัวนักเรียน, ครูที่ปรึกษา และผู้ปกครอง) (งานแนะแนว)
วันที่ 16 ม.ค. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 15 ม.ค. 2558 กิจกรรมคลินิคให้คำปรึกษา ครั้งที่ 12 (งานแนะแนว)
วันที่ 15 ม.ค. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 15 ม.ค. 2558 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประเภทกีฬาฟุตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 14 ม.ค. 2558 กิจกรรมขอเรียนเชิญ ผอ. ให้เกียรติชมการแสดง ให้โอวาทและอวยพรแก่นักเรียนที่จะเข้าแข่งขันดนตรีรายการ ACT Music Festival (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 ม.ค. 2558 กิจกรรมแจกแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนปลายปี (งานแนะแนว)
วันที่ 14 ม.ค. 2558 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ของชั้น ป.6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 ม.ค. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 14 ม.ค. 2558 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประเภทกีฬาฟุตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 13 ม.ค. 2558 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.4 (งานลูกเสือ)
วันที่ 13 ม.ค. 2558 กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้เดือน ธันวาคม (งานแนะแนว)
วันที่ 13 ม.ค. 2558 กิจกรรม- ประสาน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 ม.ค. 2558 กิจกรรม- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 ม.ค. 2558 กิจกรรม- ดำเนินการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 ม.ค. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 12 ม.ค. 2558 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.4 (งานลูกเสือ)
วันที่ 12 ม.ค. 2558 กิจกรรม7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (งานแนะแนว)
วันที่ 12 ม.ค. 2558 กิจกรรม6.1.4 จัดเตรียมแบบประเมินพฤติกรรม (งานแนะแนว)
วันที่ 12 ม.ค. 2558 กิจกรรม6.1.5 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (งานแนะแนว)
วันที่ 12 ม.ค. 2558 กิจกรรม7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (งานแนะแนว)
วันที่ 12 ม.ค. 2558 กิจกรรม- ประเมินผลการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 ม.ค. 2558 กิจกรรม- นำผลการประเมินมาปรับปรุง การจัดกิจกรรมครั้งต่อไป (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 ม.ค. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 12 ม.ค. 2558 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประเภทกีฬาฟุตบอล (งานกีฬา)
วันที่ 10 ม.ค. 2558 กิจกรรมนักเรียนรับเกียรติบัตรเด็กดีเด่น ประจำปี 2558 ของเทศบาลนครเชียงใหม่ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 ม.ค. 2558 กิจกรรมนักเรียนรับใบประกาศเกียรติคุณเด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 ม.ค. 2558 กิจกรรมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 ม.ค. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 8 ม.ค. 2558 กิจกรรม6.1.3 ปรับปรุงแบบการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (งานแนะแนว)
วันที่ 8 ม.ค. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 7 ม.ค. 2558 กิจกรรม6.1.2 นำผลการวิเคราะห์ไปประชุมวางแผนในการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (งานแนะแนว)
วันที่ 7 ม.ค. 2558 กิจกรรมขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนระดับชั้น ป. 6 เพื่อลงหนังสืออนุสรณ์ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ม.ค. 2558 กิจกรรมนักเรียนระดับชั้น ป. 6 ถ่ายภาพเพื่อลงหนังสืออนุสรณ์ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ม.ค. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 6 ม.ค. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 5 ม.ค. 2558 กิจกรรม6.1 งานประเมินพฤติกรรมนักเรียนปลายปี (TQA.3.2ก, .3.3) (งานแนะแนว)
วันที่ 5 ม.ค. 2558 กิจกรรม6.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556 (งานแนะแนว)
วันที่ 5 ม.ค. 2558 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 2 ม.ค. 2558 กิจกรรม6.2.7 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ม.ค. 2558 กิจกรรม- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ม.ค. 2558 กิจกรรม- ประสาน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ม.ค. 2558 กิจกรรม- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ม.ค. 2558 กิจกรรม- ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ม.ค. 2558 กิจกรรม6.1.1 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ป.1-ป.3 (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 ม.ค. 2558 กิจกรรม- ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือภายในโรงเรียน (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 ม.ค. 2558 กิจกรรม6.1 งานประเมินพฤติกรรมนักเรียนปลายปี (TQA.3.2ก, 3.3) (งานแนะแนว)
วันที่ 1 ม.ค. 2558 กิจกรรม6.19 ประชุมสรุปงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2557 (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ม.ค. 2558 กิจกรรม6.19.1 จดหมายแจ้งจากมูลนิธิกำหนดวัน เวลา การประชุม สัมมนา (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ม.ค. 2558 กิจกรรม6.19.2 ประชุม เพื่อปรึกษากับผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ม.ค. 2558 กิจกรรม6.19.3 หัวหน้างานแจ้งทีมงานอภิบาลเข้าร่วมประชุม (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ม.ค. 2558 กิจกรรม6.19.4 ตั้งเบิกงบประมาณ (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ม.ค. 2558 กิจกรรม6.19.5 ลงปฏิทินกิจกรรม, แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ม.ค. 2558 กิจกรรม6.19.6 เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ม.ค. 2558 กิจกรรม6.19.7 สรุปการดำเนินกิจกรรม (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ม.ค. 2558 กิจกรรม6.19.8 นำสรุปผลการดำเนินการไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการในปีต่อไป (งานอภิบาล)
วันที่ 26 ธ.ค. 2557 กิจกรรม- ประเมินผลการจัดกิจกรรมวััันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 ธ.ค. 2557 กิจกรรม- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 ธ.ค. 2557 กิจกรรม6.1.10 ประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 ธ.ค. 2557 กิจกรรมงานอภิบาลเลี้ยงอาหารสถานที่ที่ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตในโอกาสวันคริสตมาสและวันขึ้นปีใหม่ (งานอภิบาล)
วันที่ 20 ธ.ค. 2557 กิจกรรม6.1.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.4 (งานลูกเสือ)
วันที่ 19 ธ.ค. 2557 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันพระคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ (งานอภิบาล)
วันที่ 19 ธ.ค. 2557 กิจกรรมเชิญผอ.ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันพระคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ (งานอภิบาล)
วันที่ 19 ธ.ค. 2557 กิจกรรมงาน Montfort Variety Education 2014 "We are Beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 ธ.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 ธ.ค. 2557 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันพระคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ (งานอภิบาล)
วันที่ 18 ธ.ค. 2557 กิจกรรมเชิญผอ.ให้เกียรติเข้าร่วม พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันพระคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ (งานอภิบาล)
วันที่ 18 ธ.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 ธ.ค. 2557 กิจกรรมงาน Montfort Variety Education 2014 "We are Beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 ธ.ค. 2557 กิจกรรมซ้อมใหญ่การแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 16 ธ.ค. 2557 กิจกรรมซ้อมใหญ่การแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 16 ธ.ค. 2557 กิจกรรมตัดสินผลการประกวดตกแต่งห้องเรียนบรรยากาศของวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ป.1-ป.6 และตัดสินตกแต่งถ้ำพระกุมารเยซูคริสต์ ป.4-ป.6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 ธ.ค. 2557 กิจกรรมซ้อมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ ป.1-.ป.3 (งานอภิบาล)
วันที่ 15 ธ.ค. 2557 กิจกรรมซ้อมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ ป.4-ป.6 (งานอภิบาล)
วันที่ 15 ธ.ค. 2557 กิจกรรมรวมยอดการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 10 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 ธ.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 ธ.ค. 2557 กิจกรรมตัดสินผลการประกวดตกแต่งห้องเรียนบรรยากาศของวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ป.1-ป.6 และตัดสินตกแต่งถ้ำพระกุมารเยซูคริสต์ ป.4-ป.6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 ธ.ค. 2557 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำปี (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 ธ.ค. 2557 กิจกรรมฉลอง 90 ปี วิถีทางอุร์สุลิน (งานอภิบาล)
วันที่ 13 ธ.ค. 2557 กิจกรรมวันสุดท้ายการประกวดตกแต่งห้องเรียนบรรยากาศของวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และการประกวดตกแต่งทำถ้ำพระกุมาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 ธ.ค. 2557 กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน (งานอภิบาล)
วันที่ 12 ธ.ค. 2557 กิจกรรมประชุมครูเรื่องการแจกบัตรโต๊ะจีน และการปฏิบัติหน้าที่ในงานประจำปีของโรงเรียน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 ธ.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ครั้งที่ 14 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 ธ.ค. 2557 กิจกรรมขอเชิญผู้อำนวยการชมการแสดงจากตัวแทนนักเรียน MGT3 ที่จะร่วมแสดงในงานประจำปี Montfort Variety 2014 “We are Beautiful” (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 9 ธ.ค. 2557 กิจกรรมตัวแทนนักเรียนจากกิจกรรม Montfort’s Got Talent Season 3 นำเสนอชุดการแสดงในงานประจำปี Montfort Variety 2014 “We are Beautiful” (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 9 ธ.ค. 2557 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2 (งานแนะแนว)
วันที่ 9 ธ.ค. 2557 กิจกรรมส่งตัวแทนครูเข้าร่วมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 16 (งานอภิบาล)
วันที่ 8 ธ.ค. 2557 กิจกรรมส่งตัวแทนครูเข้าร่วมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 16 (งานอภิบาล)
วันที่ 8 ธ.ค. 2557 กิจกรรม- ประเมินผลการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 ธ.ค. 2557 กิจกรรม- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ธ.ค. 2557 กิจกรรมส่งตัวแทนครูเข้าร่วมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 16 (งานอภิบาล)
วันที่ 6 ธ.ค. 2557 กิจกรรมส่งตัวแทนครูเข้าร่วมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 16 (งานอภิบาล)
วันที่ 5 ธ.ค. 2557 กิจกรรมส่งตัวแทนครูเข้าร่วมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 16 (งานอภิบาล)
วันที่ 5 ธ.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 ธ.ค. 2557 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณวันพ่อแห่งชาติ (งานอภิบาล)
วันที่ 4 ธ.ค. 2557 กิจกรรมขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันพ่อแห่งชาติ (งานอภิบาล)
วันที่ 4 ธ.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 ธ.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมคืนพันธุ์ปลาสู่แม่น้ำปิง เนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 ธ.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 ธ.ค. 2557 กิจกรรมขอเชิญ ผอ.ให้เกียรติร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลฉลองครบรอบ 87 พรรษา (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ธ.ค. 2557 กิจกรรมเก็บแบบประเมินความสามารถทางสังคมของนักเรียน (งานแนะแนว)
วันที่ 3 ธ.ค. 2557 กิจกรรมขอเชิญผอ.เข้าร่วมคำนับพระสังฆราชวันฉลองศาสนนาม (งานอภิบาล)
วันที่ 3 ธ.ค. 2557 กิจกรรมคำนับพระสังฆราชโอกาสฉลองศาสนนาม (งานอภิบาล)
วันที่ 3 ธ.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ธ.ค. 2557 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกร งานประจำปีของโรงเรียน ปี 2557 ครั้งที่ 2 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ธ.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ธ.ค. 2557 กิจกรรมซักซ้อมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ธ.ค. 2557 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ธ.ค. 2557 กิจกรรมประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 4/2557 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 1 ธ.ค. 2557 กิจกรรม6.4 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันพระคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ธ.ค. 2557 กิจกรรม6.4.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ธ.ค. 2557 กิจกรรม6.4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ธ.ค. 2557 กิจกรรม6.4.3 ติดต่อประสานพระสงฆ์มาเป็นประธานในพิธี (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ธ.ค. 2557 กิจกรรม6.4.4 ทำจดหมายเรียนเชิญพระสงฆ์/คณะภราดา/แขกผู้มีเกียรติ (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ธ.ค. 2557 กิจกรรม6.4.5 ลงปฏิทินกิจกรรม, แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกิจกรรมขึ้นหน้าเว็บไซต์โรงเรียน (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ธ.ค. 2557 กิจกรรม6.4.6 ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ธ.ค. 2557 กิจกรรม6.4.7 ซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรม (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ธ.ค. 2557 กิจกรรม6.4.8 ดำเนินงาน พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันพระคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ธ.ค. 2557 กิจกรรม6.4.9 ประเมินและสรุปผลดำเนินการ (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ธ.ค. 2557 กิจกรรม6.4.10 นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีต่อไป (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ธ.ค. 2557 กิจกรรม6.17 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญ มงฟอร์ต ครั้งที่ 16 (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ธ.ค. 2557 กิจกรรม6.17.1 จดหมายแจ้งจากมูลนิธิกำหนดวัน เวลา การจัดค่ายฯ (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ธ.ค. 2557 กิจกรรม6.17.2 ประชุม เพื่อปรึกษากับผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ธ.ค. 2557 กิจกรรม6.17.3 ประชาสัมพันธ์แจ้งนักเรียนที่สนใจเพื่อเข้าร่วมค่ายฯ (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ธ.ค. 2557 กิจกรรม6.17.4 ตั้งเบิกงบประมาณ (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ธ.ค. 2557 กิจกรรม6.17.5 ทำจดหมายแจ้งไปยังเขตการศึกษาในการพานักเรียนออกนอกสถานที่ (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ธ.ค. 2557 กิจกรรม6.17.6 ลงปฏิทินกิจกรรม, แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ธ.ค. 2557 กิจกรรม6.17.7 เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ธ.ค. 2557 กิจกรรม6.17.8 สรุปการดำเนินกิจกรรม (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ธ.ค. 2557 กิจกรรม6.17.9 นำสรุปผลการดำเนินการไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการในปีต่อไป (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ธ.ค. 2557 กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับตัวแทนเยาวชนพระเมตตาบ้านสบแอบ (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ธ.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ธ.ค. 2557 กิจกรรมเริ่มการประกวดตกแต่งห้องเรียนบรรยากาศของวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และการประกวดตกแต่งทำถ้ำพระกุมาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 พ.ย. 2557 กิจกรรม6.1.8 สรุปผลการแข่งขันและจัดเก็บเป็นข้อมูลเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาต่อไป (งานกีฬา)
วันที่ 28 พ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 พ.ย. 2557 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี (งานกีฬา)
วันที่ 28 พ.ย. 2557 กิจกรรมขอเชิญ ผอ. ให้เกียรติร่วมต้อนรับประธานในพิธี ร่วมพิธีเปิด พร้อมมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 28 พ.ย. 2557 กิจกรรมขอเชิญ ผอ.ชมการแข่งขัน มอบเหรียญและถ้วยรางวัลให้กับนักกรีฑา และร่วมพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี (งานกีฬา)
วันที่ 27 พ.ย. 2557 กิจกรรม นักเรียนชั้น ป.1/1, ป.1/4 และ ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 27 พ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.3 และ ป.5 ครั้งที่ 4 (งานแนะแนว)
วันที่ 27 พ.ย. 2557 กิจกรรมรวมยอดการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 9 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 พ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 พ.ย. 2557 กิจกรรมงานกีฬา จัดเตรียมสถานที่เพื่อดำเนินการจัดการแข่งขันกรีฑาสีประจำปีการศึกษา 2557 (งานกีฬา)
วันที่ 26 พ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/5, ป.1/8 และ ป.1/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 26 พ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.3 และ ป.5 ครั้งที่ 4 (งานแนะแนว)
วันที่ 26 พ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 พ.ย. 2557 กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 พ.ย. 2557 กิจกรรมผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาช้างคลาน มอบเงินสนับสนุนงานประจำปีของโรงเรียน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 พ.ย. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2557 (งานกีฬา)
วันที่ 26 พ.ย. 2557 กิจกรรมงานกีฬา จัดเตรียมสถานที่เพื่อดำเนินการจัดการแข่งขันกรีฑาสีประจำปีการศึกษา 2557 (งานกีฬา)
วันที่ 26 พ.ย. 2557 กิจกรรมม.สุวิทย์ ขอเข้าพบเพื่อชี้แจงลำดับพิธีการเปิด-ปิด การแข่งขันกรีฑาสี (งานกีฬา)
วันที่ 25 พ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 25 พ.ย. 2557 กิจกรรม6.3.2 เข้าร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธรำลึก (งานลูกเสือ)
วันที่ 25 พ.ย. 2557 กิจกรรมถวายราชสดุดี วันวชิราวุธรำลึก ร.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 25 พ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.3 และ ป.5 ครั้งที่ 4 (งานแนะแนว)
วันที่ 25 พ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 พ.ย. 2557 กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 พ.ย. 2557 กิจกรรมงานกีฬา จัดเตรียมสถานที่เพื่อดำเนินการจัดการแข่งขันกรีฑาสีประจำปีการศึกษา 2557 (งานกีฬา)
วันที่ 24 พ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/2 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 24 พ.ย. 2557 กิจกรรมประชุมทีมงานลูกเสือร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา (งานลูกเสือ)
วันที่ 24 พ.ย. 2557 กิจกรรมคลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 11 (งานแนะแนว)
วันที่ 24 พ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.3 และ ป.5 ครั้งที่ 4 (งานแนะแนว)
วันที่ 24 พ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 พ.ย. 2557 กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 พ.ย. 2557 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำปีของโรงเรียน ปี 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 พ.ย. 2557 กิจกรรมงานกีฬา จัดเตรียมสถานที่เพื่อดำเนินการจัดการแข่งขันกรีฑาสีประจำปีการศึกษา 2557 (งานกีฬา)
วันที่ 23 พ.ย. 2557 กิจกรรม ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.6 (รุ่น 2) (งานลูกเสือ)
วันที่ 22 พ.ย. 2557 กิจกรรม ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.6 (รุ่น 2) (งานลูกเสือ)
วันที่ 22 พ.ย. 2557 กิจกรรมงานกีฬา จัดเตรียมยกอัฒจันทร์เพื่อจัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2557 (งานกีฬา)
วันที่ 21 พ.ย. 2557 กิจกรรม นักเรียนชั้น ป.3/4 และป.3/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 21 พ.ย. 2557 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.6 (รุ่น 2) (งานลูกเสือ)
วันที่ 21 พ.ย. 2557 กิจกรรม6.2 งานประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (1.4, 1.5) (TQA.3.2ก, .3.3) (งานแนะแนว)
วันที่ 21 พ.ย. 2557 กิจกรรมแจกแบบประเมินความสามารถทางสังคมของนักเรียน (งานแนะแนว)
วันที่ 21 พ.ย. 2557 กิจกรรมสัมมนาองค์กร หน่วยงานอภิบาลและพัฒนาสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่ (งานอภิบาล)
วันที่ 21 พ.ย. 2557 กิจกรรมคณะกรรมการฝ่ายร้านสวนสนุกเข้ารับฟังการนำเสนอรายละเอียดเครื่องเล่น งานประจำปี (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 พ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 พ.ย. 2557 กิจกรรมการประกวดบัตรอวยพรวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 พ.ย. 2557 กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 พ.ย. 2557 กิจกรรม6.1.7 จัดการแข่งขันกรีฑาสี (งานกีฬา)
วันที่ 20 พ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/1 และป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 20 พ.ย. 2557 กิจกรรมจัดบอร์ความรู้เดือน พฤศจิกายน (งานแนะแนว)
วันที่ 20 พ.ย. 2557 กิจกรรมสัมมนาองค์กร หน่วยงานอภิบาลและพัฒนาสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่ (งานอภิบาล)
วันที่ 20 พ.ย. 2557 กิจกรรมสัมมาองค์กร หน่วยงานอภิบาลและพัฒนาสังคม สังฆณฑลเชียงใหม่ (งานอภิบาล)
วันที่ 20 พ.ย. 2557 กิจกรรม- ดำเนินการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 พ.ย. 2557 กิจกรรม- ออกแบบการจัดกิจกรรม (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 พ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 พ.ย. 2557 กิจกรรมการประกวดบัตรอวยพรวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 พ.ย. 2557 กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 พ.ย. 2557 กิจกรรมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 พ.ย. 2557 กิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 พ.ย. 2557 กิจกรรม นักเรียนชั้น ป.3/3 และ ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 19 พ.ย. 2557 กิจกรรมประชุมทีมงานลูกเสือร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา (งานลูกเสือ)
วันที่ 19 พ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.4/5 (งานอภิบาล)
วันที่ 19 พ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 พ.ย. 2557 กิจกรรมการประกวดบัตรอวยพรวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 พ.ย. 2557 กิจกรรม นักเรียนชั้น ป.3/2 ป.3/6 และ ป.3/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 18 พ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 พ.ย. 2557 กิจกรรมการประกวดบัตรอวยพรวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 พ.ย. 2557 กิจกรรมประชุมกิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ครั้งทีี่ 14 ประจำปี 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 พ.ย. 2557 กิจกรรม- ดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 พ.ย. 2557 กิจกรรม6.2.6 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 พ.ย. 2557 กิจกรรม- ออกแบบการจัดกิจกรรม (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 พ.ย. 2557 กิจกรรม- ประสาน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 พ.ย. 2557 กิจกรรม- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 พ.ย. 2557 กิจกรรมการประกวดบัตรอวยพรวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 พ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 16 พ.ย. 2557 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.6 (รุ่น 1) (งานลูกเสือ)
วันที่ 16 พ.ย. 2557 กิจกรรมบริจาคผ้าห่มในกิจกรรม มงฟอร์ตบรรเทาภัยหนาว (งานอภิบาล)
วันที่ 15 พ.ย. 2557 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 15 พ.ย. 2557 กิจกรรมบริจาคผ้าห่มในกิจกรรม มงฟอร์ตบรรเทาภัยหนาว (งานอภิบาล)
วันที่ 14 พ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/3, ป.2/8 และ ป.2/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ย. 2557 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.6 (รุ่น 1) (งานลูกเสือ)
วันที่ 14 พ.ย. 2557 กิจกรรมรวมยอดการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 8 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ย. 2557 กิจกรรมส่งนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 13 พ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/1, ป.1/4, ป.2/1 และ ป.2/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 13 พ.ย. 2557 กิจกรรม- ประเมินผลการจัดกิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬาของนักเรียน ชั้น ป.6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 พ.ย. 2557 กิจกรรม- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 พ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 พ.ย. 2557 กิจกรรมส่งนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 12 พ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/5, ป.1/8, ป.1/9 และ ป.2/2 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 12 พ.ย. 2557 กิจกรรม- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 พ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 พ.ย. 2557 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 พ.ย. 2557 กิจกรรมส่งนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 11 พ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/6, ป.1/6 และ ป.2/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 11 พ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 พ.ย. 2557 กิจกรรมงานกีฬา ประชุมสรุปเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2557 (งานกีฬา)
วันที่ 11 พ.ย. 2557 กิจกรรมขอเรียนเชิญ ผอ.เข้าร่วมประชุมรับฟังสรุปผลการเตรียมงานและเสนอแนะแนวทางเตรียมความพร้อมกรีฑาสี (งานกีฬา)
วันที่ 10 พ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/2, ป.1/7, ป.2/4 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 10 พ.ย. 2557 กิจกรรมคลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 10 (งานแนะแนว)
วันที่ 10 พ.ย. 2557 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการแผนกงานศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 (งานอภิบาล)
วันที่ 10 พ.ย. 2557 กิจกรรม- ประเมินผลการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 พ.ย. 2557 กิจกรรม- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 พ.ย. 2557 กิจกรรม6.2.5.2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 พ.ย. 2557 กิจกรรม- ออกแบบการจัดกิจกรรม (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 พ.ย. 2557 กิจกรรม- ประสาน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 พ.ย. 2557 กิจกรรม- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 พ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 พ.ย. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 10 พ.ย. 2557 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2557( รอบคัดเลือก ) (งานกีฬา)
วันที่ 7 พ.ย. 2557 กิจกรรมสำรวจสถานที่ก่อนเข้าค่ายลูกเสือประจำปี ชั้น ป.5 และ ป.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 7 พ.ย. 2557 กิจกรรม ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน (งานอภิบาล)
วันที่ 7 พ.ย. 2557 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน (งานอภิบาล)
วันที่ 7 พ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 พ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 พ.ย. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 6 พ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/2 และ ป.3/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 6 พ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต 5/4 (งานอภิบาล)
วันที่ 6 พ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 พ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 พ.ย. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 5 พ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 5 พ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต 4/4 (งานอภิบาล)
วันที่ 5 พ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 พ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 พ.ย. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 5 พ.ย. 2557 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2557( รอบคัดเลือก ) (งานกีฬา)
วันที่ 4 พ.ย. 2557 กิจกรรม นักเรียนชั้น ป.3/1 และ ป.3/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 4 พ.ย. 2557 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้น ป.2 ที่ขอรับทุนการศึกษา (งานแนะแนว)
วันที่ 4 พ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต 6/6 (งานอภิบาล)
วันที่ 4 พ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 พ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 พ.ย. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 4 พ.ย. 2557 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2557( รอบคัดเลือก ) (งานกีฬา)
วันที่ 3 พ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/4, ป.3/5 และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 3 พ.ย. 2557 กิจกรรมประชุมครู ป.6 เพื่อเตรียมพร้อมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี (งานลูกเสือ)
วันที่ 3 พ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 พ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 พ.ย. 2557 กิจกรรม6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานกีฬา)
วันที่ 3 พ.ย. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 3 พ.ย. 2557 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2557( รอบคัดเลือก ) (งานกีฬา)
วันที่ 3 พ.ย. 2557 กิจกรรมส่งนักกีฬาแบดมินตันเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภุูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 2 พ.ย. 2557 กิจกรรมส่งนักกีฬาแบดมินตันเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภุูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 1 พ.ย. 2557 กิจกรรม6.2.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีประจำปี ป.5–ป.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 พ.ย. 2557 กิจกรรมครูคาทอลิกร่วมประชุมสามัญประจำปี 2557 (งานอภิบาล)
วันที่ 1 พ.ย. 2557 กิจกรรมส่งนักกีฬาแบดมินตันเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภุูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 31 ต.ค. 2557 กิจกรรมประชุมทีมงานลูกเสือร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา (งานลูกเสือ)
วันที่ 31 ต.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.4/3 (งานอภิบาล)
วันที่ 31 ต.ค. 2557 กิจกรรมสวดสายประคำปิดเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 31 ต.ค. 2557 กิจกรรมขอเรียนเชิญผู้อำนวยการร่วมการสวดสายประคำปิดเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 31 ต.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 31 ต.ค. 2557 กิจกรรม- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 ต.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 ต.ค. 2557 กิจกรรมรวมยอดการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 7 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 ต.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 ต.ค. 2557 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 ต.ค. 2557 กิจกรรมตลาดนัดมือ 2 ครั้งที่ 4 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 ต.ค. 2557 กิจกรรม8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (งานกีฬา)
วันที่ 31 ต.ค. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 30 ต.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.5/3 (งานอภิบาล)
วันที่ 30 ต.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 30 ต.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 ต.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 ต.ค. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 29 ต.ค. 2557 กิจกรรม8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 29 ต.ค. 2557 กิจกรรม8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 29 ต.ค. 2557 กิจกรรม8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (งานแนะแนว)
วันที่ 29 ต.ค. 2557 กิจกรรม8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (งานแนะแนว)
วันที่ 29 ต.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.4/2 (งานอภิบาล)
วันที่ 29 ต.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 29 ต.ค. 2557 กิจกรรม8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 ต.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 ต.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 ต.ค. 2557 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายดูแลสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 ต.ค. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 28 ต.ค. 2557 กิจกรรม8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 28 ต.ค. 2557 กิจกรรมคลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 9 (งานแนะแนว)
วันที่ 28 ต.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.6/4 (งานอภิบาล)
วันที่ 28 ต.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 28 ต.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 ต.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 ต.ค. 2557 กิจกรรม8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 ต.ค. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 28 ต.ค. 2557 กิจกรรมขอเชิญผู้อำนวยการ ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีและรับมอบถ้วยรางวัลจากตัวแทนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัันกีฬาโรงเรียนในเครือฯ (งานกีฬา)
วันที่ 28 ต.ค. 2557 กิจกรรมร่วมแสดงความยินดีและรับมอบถ้วยรางวัลจากตัวแทนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัันกีฬาโรงเรียนในเครือฯ (งานกีฬา)
วันที่ 27 ต.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรม Montforts Got Talent Season 3 รอบชิงชนะเลิศ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 27 ต.ค. 2557 กิจกรรม7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (งานแนะแนว)
วันที่ 27 ต.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 27 ต.ค. 2557 กิจกรรม- ประสาน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 ต.ค. 2557 กิจกรรม- ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 ต.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 ต.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 ต.ค. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 24 ต.ค. 2557 กิจกรรมคลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 8 (งานแนะแนว)
วันที่ 24 ต.ค. 2557 กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้เดือน ตุลาคม (งานแนะแนว)
วันที่ 24 ต.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 24 ต.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 ต.ค. 2557 กิจกรรมประชุมชี้แจงการจองบัตรโต๊ะจีนงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 ต.ค. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 22 ต.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 22 ต.ค. 2557 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 ต.ค. 2557 กิจกรรมแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 ต.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 ต.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 21 ต.ค. 2557 กิจกรรม8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 ต.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 ต.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนคาทอลิกสวดสายประคำเดือนแม่พระ (งานอภิบาล)
วันที่ 20 ต.ค. 2557 กิจกรรม- ออกแบบการจัดกิจกรรม (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 ต.ค. 2557 กิจกรรม- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 ต.ค. 2557 กิจกรรม6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬาของนักเรียนชั้น ป.6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 ต.ค. 2557 กิจกรรม6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 ต.ค. 2557 กิจกรรม6.2.4.2 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 ต.ค. 2557 กิจกรรม- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 ต.ค. 2557 กิจกรรม- ออกแบบการจัดกิจกรรม (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 ต.ค. 2557 กิจกรรมแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 ต.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 ต.ค. 2557 กิจกรรมนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯเดินทางกลับ (งานกีฬา)
วันที่ 19 ต.ค. 2557 กิจกรรมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ (งานกีฬา)
วันที่ 19 ต.ค. 2557 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย คร้้งที่ 14 (งานกีฬา)
วันที่ 18 ต.ค. 2557 กิจกรรมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ (งานกีฬา)
วันที่ 18 ต.ค. 2557 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย คร้้งที่ 14 (งานกีฬา)
วันที่ 17 ต.ค. 2557 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (งานกีฬา)
วันที่ 17 ต.ค. 2557 กิจกรรมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ (งานกีฬา)
วันที่ 16 ต.ค. 2557 กิจกรรมนักกีฬาฝึกซ้อมสนามแข่งขัน (งานกีฬา)
วันที่ 15 ต.ค. 2557 กิจกรรมส่งตัวแทนครูร่วมค่ายพัฒนาจริยธรรมตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี ครั้งที่ 17 (งานอภิบาล)
วันที่ 15 ต.ค. 2557 กิจกรรมนักกีฬาเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ (งานกีฬา)
วันที่ 14 ต.ค. 2557 กิจกรรมส่งตัวแทนครูร่วมค่ายพัฒนาจริยธรรมตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี ครั้งที่ 17 (งานอภิบาล)
วันที่ 13 ต.ค. 2557 กิจกรรมส่งตัวแทนครูร่วมค่ายพัฒนาจริยธรรมตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี ครั้งที่ 17 (งานอภิบาล)
วันที่ 13 ต.ค. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 12 ต.ค. 2557 กิจกรรมส่งตัวแทนครูร่วมค่ายพัฒนาจริยธรรมตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี ครั้งที่ 17 (งานอภิบาล)
วันที่ 12 ต.ค. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 11 ต.ค. 2557 กิจกรรมส่งตัวแทนครูร่วมค่ายพัฒนาจริยธรรมตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี ครั้งที่ 17 (งานอภิบาล)
วันที่ 11 ต.ค. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 10 ต.ค. 2557 กิจกรรมส่งตัวแทนครูและนักเรียนเข้าค่ายกระแสเรียก หลุยส์ มารี ครั้งที่ 38 (งานอภิบาล)
วันที่ 10 ต.ค. 2557 กิจกรรมส่งตัวแทนครูร่วมค่ายพัฒนาจริยธรรมตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี ครั้งที่ 17 (งานอภิบาล)
วันที่ 10 ต.ค. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 9 ต.ค. 2557 กิจกรรมส่งตัวแทนครูและนักเรียนเข้าค่ายกระแสเรียก หลุยส์ มารี ครั้งที่ 38 (งานอภิบาล)
วันที่ 9 ต.ค. 2557 กิจกรรมส่งตัวแทนครูร่วมค่ายพัฒนาจริยธรรมตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี ครั้งที่ 17 (งานอภิบาล)
วันที่ 9 ต.ค. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 8 ต.ค. 2557 กิจกรรมส่งตัวแทนครูและนักเรียนเข้าค่ายกระแสเรียก หลุยส์ มารี ครั้งที่ 38 (งานอภิบาล)
วันที่ 8 ต.ค. 2557 กิจกรรมส่งตัวแทนครูร่วมค่ายพัฒนาจริยธรรมตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี ครั้งที่ 17 (งานอภิบาล)
วันที่ 8 ต.ค. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 8 ต.ค. 2557 กิจกรรมขอเชิญ ผอ.รับมอบเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ในการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเครือฯ (งานกีฬา)
วันที่ 8 ต.ค. 2557 กิจกรรมรับมอบเงินสนับสนุนการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเครือฯ จากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานกีฬา)
วันที่ 7 ต.ค. 2557 กิจกรรมส่งตัวแทนครูและนักเรียนเข้าค่ายกระแสเรียก หลุยส์ มารี ครั้งที่ 38 (งานอภิบาล)
วันที่ 7 ต.ค. 2557 กิจกรรมส่งตัวแทนครูร่วมค่ายพัฒนาจริยธรรมตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี ครั้งที่ 17 (งานอภิบาล)
วันที่ 7 ต.ค. 2557 กิจกรรมมอบรางวัลกิจกรรมการพับกล่องนมเพื่อสร้างหลังคาบ้านให้กับผู้ยากไร้ ภาคเรียนที่ 1/2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ต.ค. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 6 ต.ค. 2557 กิจกรรม6.3.8 สรุปผลความสามารถพิเศษของนักเรียนด้านต่าง ๆ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 6 ต.ค. 2557 กิจกรรม6.3.9 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 6 ต.ค. 2557 กิจกรรมค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ (งานลูกเสือ)
วันที่ 6 ต.ค. 2557 กิจกรรมส่งตัวแทนครูและนักเรียนเข้าค่ายกระแสเรียก หลุยส์ มารี ครั้งที่ 38 (งานอภิบาล)
วันที่ 6 ต.ค. 2557 กิจกรรมส่งตัวแทนครูร่วมค่ายพัฒนาจริยธรรมตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี ครั้งที่ 17 (งานอภิบาล)
วันที่ 6 ต.ค. 2557 กิจกรรมนำเสนอการแสดงของนักเรียนชั้น ป.3 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ต.ค. 2557 กิจกรรมมอบรางวัลกิจกรรมการพับกล่องนมเพื่อสร้างหลังคาบ้านให้กับผู้ยากไร้ ภาคเรียนที่ 1/2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ต.ค. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 5 ต.ค. 2557 กิจกรรมค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ (งานลูกเสือ)
วันที่ 5 ต.ค. 2557 กิจกรรมส่งตัวแทนครูร่วมค่ายพัฒนาจริยธรรมตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี ครั้งที่ 17 (งานอภิบาล)
วันที่ 4 ต.ค. 2557 กิจกรรมค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ (งานลูกเสือ)
วันที่ 4 ต.ค. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 3 ต.ค. 2557 กิจกรรมค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ (งานลูกเสือ)
วันที่ 3 ต.ค. 2557 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนตุลาคม (งานอภิบาล)
วันที่ 3 ต.ค. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 1 ต.ค. 2557 กิจกรรม8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 ต.ค. 2557 กิจกรรม6.13 ค่ายกระแสเรียก (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ต.ค. 2557 กิจกรรม6.13.1 รับจดหมายเข้าจากหน่วยงานภายนอก (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ต.ค. 2557 กิจกรรม6.13.2 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ต.ค. 2557 กิจกรรม6.13.3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ต.ค. 2557 กิจกรรม6.13.4 สำรวจจำนวนนักเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ต.ค. 2557 กิจกรรม6.13.5 ติดต่อรถตู้รับส่งนักเรียนที่จะเข้าร่วมค่าย (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ต.ค. 2557 กิจกรรม6.13.6 ทำจดหมายแจ้งไปยังเขตการศึกษาในการพานักเรียนออกนอกสถานที่ (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ต.ค. 2557 กิจกรรม6.13.7 ลงปฏิทินกิจกรรม, แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ต.ค. 2557 กิจกรรม6.13.8 ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ต.ค. 2557 กิจกรรม6.13.9 สรุปผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีต่อไป (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ต.ค. 2557 กิจกรรม8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ต.ค. 2557 กิจกรรม8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557ประจำภาคเรียน (งานอภิบาล)
วันที่ 30 ก.ย. 2557 กิจกรรม6.3.7 ลงแบบประเมินเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากการจัดกิจกรรม ในระบบ SWIS (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 29 ก.ย. 2557 กิจกรรมงานYes! Genius ขอเข้าพบผอ. เพื่อปรึกษาการจัดกิจกรรม Montfort s Got Talent Season 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 29 ก.ย. 2557 กิจกรรมนำเสนอการแสดงของนักเรียนชั้น ป.3 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 ก.ย. 2557 กิจกรรมประชุมทีมงานลูกเสือร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา (งานลูกเสือ)
วันที่ 26 ก.ย. 2557 กิจกรรมรวมยอดการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 ก.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียน ป.6 เลือกทดสอบทักษะด้านดนตรี 1 ประเภท และ ด้านกีฬา 1 ประเภท ทางเว็บไซต์โรงเรียน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 ก.ย. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 25 ก.ย. 2557 กิจกรรมการให้ความรู้และติดตามพฤติกรรมนักเรียนหญิงชั้น ป.6 เดือน กันยายน (งานแนะแนว)
วันที่ 25 ก.ย. 2557 กิจกรรมขอเชิญ ผอ.เข้าร่วมสวดภาวนาให้กับ ภ.ราฟาแอล ภักดี ทุมมกานน (งานอภิบาล)
วันที่ 25 ก.ย. 2557 กิจกรรมภราดา คณะครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมใจอุทิศภาวนา แด่ดวงวิญญาณของภราดาราฟาแอล ภักดี ทุมมกานน (งานอภิบาล)
วันที่ 25 ก.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียน ป.6 เลือกทดสอบทักษะด้านดนตรี 1 ประเภท และ ด้านกีฬา 1 ประเภท ทางเว็บไซต์โรงเรียน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 ก.ย. 2557 กิจกรรมครูสุทธิรักษ์ ม.มณี และครูพีรรัตน์ ขออนุญาตเข้าพบเพื่อรายงานการจัดกิจกรรมมัจฉาพาเพลินจากที่ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการผู้ปกครอง (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 ก.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนหญิงชั้น ป.6 ประจำเดือนกันยายน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 ก.ย. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 25 ก.ย. 2557 กิจกรรมขออนุญาตเข้าพบเพื่อนำเสนอแบบเสื้อกีฬาเครือฯ (งานกีฬา)
วันที่ 24 ก.ย. 2557 กิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา (งานลูกเสือ)
วันที่ 24 ก.ย. 2557 กิจกรรมการให้ความรู้และติดตามพฤติกรรมนักเรียนหญิงชั้น ป.6 เดือน กันยายน (งานแนะแนว)
วันที่ 24 ก.ย. 2557 กิจกรรมคำนับวันคล้ายวันเกิดพระสังฆราช (งานอภิบาล)
วันที่ 24 ก.ย. 2557 กิจกรรมขึ้นรถเพื่อไปร่วมคำนับวันคล้ายวันเกิดพระสังฆราช (งานอภิบาล)
วันที่ 24 ก.ย. 2557 กิจกรรมเชิญ ผอ.ร่ววมคำนับวันคล้ายวันเกิดพระสังฆราช (งานอภิบาล)
วันที่ 24 ก.ย. 2557 กิจกรรมขอเชิญ ผอ.เข้าร่วมสวดภาวนาให้กับ ภ.ราฟาแอล ภักดี ทุมมกานน (งานอภิบาล)
วันที่ 24 ก.ย. 2557 กิจกรรมภราดา คณะครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมใจอุทิศภาวนา แด่ดวงวิญญาณของภราดาราฟาแอล ภักดี ทุมมกานน (งานอภิบาล)
วันที่ 24 ก.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียน ป.6 เลือกทดสอบทักษะด้านดนตรี 1 ประเภท และ ด้านกีฬา 1 ประเภท ทางเว็บไซต์โรงเรียน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 ก.ย. 2557 กิจกรรมการชั่งกล่องนมที่พับ ป.4-ป.6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 ก.ย. 2557 กิจกรรมครูที่ปรึกษาชมรม ชั้น ป.4-ป.6 ประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2557 วันสุดท้าย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 ก.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนหญิงชั้น ป.6 ประจำเดือนกันยายน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 ก.ย. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 23 ก.ย. 2557 กิจกรรมการให้ความรู้และติดตามพฤติกรรมนักเรียนหญิงชั้น ป.6 เดือน กันยายน (งานแนะแนว)
วันที่ 23 ก.ย. 2557 กิจกรรมขอเชิญ ผอ.เข้าร่วมสวดภาวนาให้กับ ภ.ราฟาแอล ภักดี ทุมมกานน (งานอภิบาล)
วันที่ 23 ก.ย. 2557 กิจกรรมภราดา คณะครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมใจอุทิศภาวนา แด่ดวงวิญญาณของภราดาราฟาแอล ภักดี ทุมมกานน (งานอภิบาล)
วันที่ 23 ก.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียน ป.6 เลือกทดสอบทักษะด้านดนตรี 1 ประเภท และ ด้านกีฬา 1 ประเภท ทางเว็บไซต์โรงเรียน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 ก.ย. 2557 กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนหญิงชั้น ป.6 ประจำเดือนกันยายน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 ก.ย. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 23 ก.ย. 2557 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี (งานกีฬา)
วันที่ 22 ก.ย. 2557 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด Montfort’s Got Talent Season 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 22 ก.ย. 2557 กิจกรรมการให้ความรู้และติดตามพฤติกรรมนักเรียนหญิงชั้น ป.6 เดือน กันยายน (งานแนะแนว)
วันที่ 22 ก.ย. 2557 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนที่สนใจขอรับทุนการศึกษา (งานแนะแนว)
วันที่ 22 ก.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียน ป.6 เลือกทดสอบทักษะด้านดนตรี 1 ประเภท และ ด้านกีฬา 1 ประเภท ทางเว็บไซต์โรงเรียน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 ก.ย. 2557 กิจกรรมครูที่ปรึกษาชมรม ชั้น ป.1-ป.3 ประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2557 วันสุดท้าย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 ก.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนหญิงชั้น ป.6 ประจำเดือนกันยายน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 ก.ย. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 22 ก.ย. 2557 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี (งานกีฬา)
วันที่ 20 ก.ย. 2557 กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (งานอภิบาล)
วันที่ 20 ก.ย. 2557 กิจกรรมเชิญ ผอ. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและให้โอวาทในกิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (งานอภิบาล)
วันที่ 20 ก.ย. 2557 กิจกรรมงานกีฬา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาเครือฯ (งานกีฬา)
วันที่ 20 ก.ย. 2557 กิจกรรมงานกีฬา ส่งนักกีฬาว่ายน้ำ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 19 ก.ย. 2557 กิจกรรม กิจกรรม Montforts Got Talent Season 3 รอบรองชนะเลิศ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 19 ก.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/6 และ ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 19 ก.ย. 2557 กิจกรรมประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3/2557 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 19 ก.ย. 2557 กิจกรรมประชุมครูลูกเสือ เรื่อง ติดตามกิจกรรมการสอนลูกเสือ (งานลูกเสือ)
วันที่ 19 ก.ย. 2557 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนที่สนใจขอรับทุนการศึกษา (งานแนะแนว)
วันที่ 19 ก.ย. 2557 กิจกรรมการชั่งกล่องนมที่พับ ป.4-ป.6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 ก.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมวันสันติภาพสากล (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 ก.ย. 2557 กิจกรรมประชุมตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนเรื่องการจัดกิจกรรมมัจฉาพาเพลิน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 ก.ย. 2557 กิจกรรมตลาดนัดมือ 2 ครั้งที่ 3 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 ก.ย. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 19 ก.ย. 2557 กิจกรรมงานกีฬา ส่งตัวแทนเดินทางเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาเครือฯ (งานกีฬา)
วันที่ 18 ก.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรม Montforts Got Talent Season 3 รอบรองชนะเลิศ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 18 ก.ย. 2557 กิจกรรม นักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/3 และ ป.2/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 18 ก.ย. 2557 กิจกรรมการให้ความรู้และติดตามพฤติกรรมนักเรียนหญิงชั้น ป.5 เดือน กันยายน (งานแนะแนว)
วันที่ 18 ก.ย. 2557 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนที่สนใจขอรับทุนการศึกษา (งานแนะแนว)
วันที่ 18 ก.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนหญิงชั้น ป.5 ประจำเดือนกันยายน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 ก.ย. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 18 ก.ย. 2557 กิจกรรมงานกีฬาขออนุญาตเข้าพบเพื่อชี้แจงการสั่งซื้อชุดกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 18 ก.ย. 2557 กิจกรรมงานกีฬา เข้าตรวจหลักฐานนักกีฬาเครือฯโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (งานกีฬา)
วันที่ 17 ก.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรม Montforts Got Talent Season 3 รอบรองชนะเลิศ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 17 ก.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/2, ป.2/4 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 17 ก.ย. 2557 กิจกรรมการให้ความรู้และติดตามพฤติกรรมนักเรียนหญิงชั้น ป.5 เดือน กันยายน (งานแนะแนว)
วันที่ 17 ก.ย. 2557 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนที่สนใจขอรับทุนการศึกษา (งานแนะแนว)
วันที่ 17 ก.ย. 2557 กิจกรรมการชั่งกล่องนมที่พับ ป.4-ป.6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 ก.ย. 2557 กิจกรรมครูที่ปรึกษาชมรม ชั้น ป.4-ป.6 ประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 ก.ย. 2557 กิจกรรมประชุมตัวแทนคณะกรรมการผู้ปกครองระดับห้องเรียนเรื่องการจัดกิจกรรมมัจฉาพาเพลิน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 ก.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนหญิงชั้น ป.5 ประจำเดือนกันยายน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 ก.ย. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 17 ก.ย. 2557 กิจกรรมคณะกรรมการโรงเรียนในเครือฯตรวจหลักฐานนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 17 ก.ย. 2557 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี (งานกีฬา)
วันที่ 16 ก.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรม Montforts Got Talent Season 3 รอบรองชนะเลิศ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 16 ก.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 16 ก.ย. 2557 กิจกรรมการให้ความรู้และติดตามพฤติกรรมนักเรียนหญิงชั้น ป.5 เดือน กันยายน (งานแนะแนว)
วันที่ 16 ก.ย. 2557 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนที่สนใจขอรับทุนการศึกษา (งานแนะแนว)
วันที่ 16 ก.ย. 2557 กิจกรรมคลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 7 (งานแนะแนว)
วันที่ 16 ก.ย. 2557 กิจกรรมนำเสนอการแสดงของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 16 ก.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนหญิงชั้น ป.5 ประจำเดือนกันยายน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 16 ก.ย. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 16 ก.ย. 2557 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี (งานกีฬา)
วันที่ 16 ก.ย. 2557 กิจกรรมส่งนักกีฬากอล์ฟเข้าร่วมแข่งขัน (งานกีฬา)
วันที่ 15 ก.ย. 2557 กิจกรรม กิจกรรม Montforts Got Talent Season 3 รอบรองชนะเลิศ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 15 ก.ย. 2557 กิจกรรมการให้ความรู้และติดตามพฤติกรรมนักเรียนหญิงชั้น ป.5 เดือน กันยายน (งานแนะแนว)
วันที่ 15 ก.ย. 2557 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนที่สนใจขอรับทุนการศึกษา (งานแนะแนว)
วันที่ 15 ก.ย. 2557 กิจกรรม6.1.1 การประชาสัมพันธ์/จัดทำเอกสาร/จดหมาย/การดำเนินงาน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 ก.ย. 2557 กิจกรรมครูที่ปรึกษาชมรม ชั้น ป.1-ป.3 ประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 ก.ย. 2557 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายหารายได้ และผู้สนับสนุนการจัดงานประจำปีของโรงเรียน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 ก.ย. 2557 กิจกรรมครูสุทธิรักษ์ ขออนุญาตเข้าพบ ผอ.เพื่อแจ้งแนวทางการขอสปอนเซอร์กิจกรรมมัจฉาพาเพลิน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 ก.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนหญิงชั้น ป.5 ประจำเดือนกันยายน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 ก.ย. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 15 ก.ย. 2557 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี (งานกีฬา)
วันที่ 15 ก.ย. 2557 กิจกรรมส่งนักกีฬากอล์ฟเข้าร่วมแข่งขัน (งานกีฬา)
วันที่ 14 ก.ย. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 13 ก.ย. 2557 กิจกรรมแข่งขันพระคัมภีร์ซุปเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ (งานอภิบาล)
วันที่ 13 ก.ย. 2557 กิจกรรมขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันคล้ายวันเกิดบราเดอร์อนุรักษ์ (งานอภิบาล)
วันที่ 13 ก.ย. 2557 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณวันคล้ายวันเกิดบราเดอร์อนุรักษ์ (งานอภิบาล)
วันที่ 13 ก.ย. 2557 กิจกรรมเชิญ ผอ. ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทผู้ร่วมแข่งขันซุปเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ (งานอภิบาล)
วันที่ 13 ก.ย. 2557 กิจกรรมส่งนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเข้าร่วมแข่งขัน (งานกีฬา)
วันที่ 12 ก.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/1, ป.1/3, ป.1/7, ป.3/2, ป.3/5 และ ป.3/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 12 ก.ย. 2557 กิจกรรมการให้ความรู้และติดตามพฤติกรรมนักเรียนหญิงชั้น ป.4 เดือน กันยายน (งานแนะแนว)
วันที่ 12 ก.ย. 2557 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนที่สนใจขอรับทุนการศึกษา (งานแนะแนว)
วันที่ 12 ก.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.4/1 (งานอภิบาล)
วันที่ 12 ก.ย. 2557 กิจกรรมรวมยอดการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 5 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 ก.ย. 2557 กิจกรรมขออนุญาตเข้าพบผ.อ.เพื่อปรึกษาเรื่องการแสดงงานประจำปีชั้นป.4 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 ก.ย. 2557 กิจกรรมประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมการระดับห้องเรียนเรื่องการจัดกิจกรรมมัจฉาพาเพลิน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 ก.ย. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 12 ก.ย. 2557 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี (งานกีฬา)
วันที่ 12 ก.ย. 2557 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองการจัดการแข่งขันกรีฑาสีประจำปีการศึกษา 2557 (งานกีฬา)
วันที่ 11 ก.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/5, ป.2/1 และ ป.3/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 11 ก.ย. 2557 กิจกรรมการให้ความรู้และติดตามพฤติกรรมนักเรียนหญิงชั้น ป.4 เดือน กันยายน (งานแนะแนว)
วันที่ 11 ก.ย. 2557 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนที่สนใจขอรับทุนการศึกษา (งานแนะแนว)
วันที่ 11 ก.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.5/2 (งานอภิบาล)
วันที่ 11 ก.ย. 2557 กิจกรรมงานอภิบาลขออนุญาตนำคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ซุปเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ เข้าพบ ผอ. (งานอภิบาล)
วันที่ 11 ก.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนหญิงชั้น ป.4 ประจำเดือนกันยายน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 ก.ย. 2557 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสีประจำปีการศึกษา 2557 (งานกีฬา)
วันที่ 11 ก.ย. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 11 ก.ย. 2557 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี (งานกีฬา)
วันที่ 10 ก.ย. 2557 กิจกรรม นักเรียนชั้น ป.1/4, ป.1/8, ป.3/3 และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 10 ก.ย. 2557 กิจกรรมการให้ความรู้และติดตามพฤติกรรมนักเรียนหญิงชั้น ป.4 เดือน กันยายน (งานแนะแนว)
วันที่ 10 ก.ย. 2557 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนที่สนใจขอรับทุนการศึกษา (งานแนะแนว)
วันที่ 10 ก.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.3/8 (งานอภิบาล)
วันที่ 10 ก.ย. 2557 กิจกรรมการชั่งกล่องนมที่พับ ป.4-ป.6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 ก.ย. 2557 กิจกรรมครูที่ปรึกษาชมรม ชั้น ป.4-ป.6 เริ่มประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 ก.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนหญิงชั้น ป.4 ประจำเดือนกันยายน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 ก.ย. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 10 ก.ย. 2557 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี (งานกีฬา)
วันที่ 10 ก.ย. 2557 กิจกรรมประชุมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (งานกีฬา)
วันที่ 9 ก.ย. 2557 กิจกรรม นักเรียนชั้น ป.1/2, ป.1/6 และ ป.3/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 9 ก.ย. 2557 กิจกรรมการให้ความรู้และติดตามพฤติกรรมนักเรียนหญิงชั้น ป.4 เดือน กันยายน (งานแนะแนว)
วันที่ 9 ก.ย. 2557 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนที่สนใจขอรับทุนการศึกษา (งานแนะแนว)
วันที่ 9 ก.ย. 2557 กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้เดือน กันยายน (งานแนะแนว)
วันที่ 9 ก.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.6/3 (งานอภิบาล)
วันที่ 9 ก.ย. 2557 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายเวทีการแสดง ฉากเวที ระบบเครื่องเสียง ระบบไฟ ระบบมัลติมิเดียที่เกี่ยวข้องกับการแสดง และพิธีการ งานประจำปีของโรงเรียน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 ก.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนหญิงชั้น ป.4 ประจำเดือนกันยายน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 ก.ย. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 8 ก.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/9, ป.3/1, ป.3/6และ ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 8 ก.ย. 2557 กิจกรรมคลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 6 (งานแนะแนว)
วันที่ 8 ก.ย. 2557 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนที่สนใจขอรับทุนการศึกษา (งานแนะแนว)
วันที่ 8 ก.ย. 2557 กิจกรรมอนุญาตเข้าพบ ผอ. เพื่อขอคำปรึกษาและขอคำแนะนำพิธีบูชาขอบพระคุณวันคล้ายวันเกิดบราเดอร์อนุรักษ์ และกิจกรรมงานอภิบาล (งานอภิบาล)
วันที่ 8 ก.ย. 2557 กิจกรรม6.1.3 การแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 ก.ย. 2557 กิจกรรมครูที่ปรึกษาชมรม ชั้น ป.1-ป.3 เริ่มประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 ก.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนหญิงชั้น ป.4 ประจำเดือนกันยายน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 ก.ย. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 7 ก.ย. 2557 กิจกรรมส่งนักกีฬาฟุตซอลเข้าร่วมการแข่งขัน (งานกีฬา)
วันที่ 6 ก.ย. 2557 กิจกรรมส่งนักกีฬาฟุตซอลเข้าร่วมการแข่งขัน (งานกีฬา)
วันที่ 5 ก.ย. 2557 กิจกรรมผู้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม Montfort’s Got Talent Season 3 รอบรองชนะเลิศ รับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการตัดสิน (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 5 ก.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/6 และ ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 5 ก.ย. 2557 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (งานแนะแนว)
วันที่ 5 ก.ย. 2557 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกันยายน (งานอภิบาล)
วันที่ 5 ก.ย. 2557 กิจกรรม ขอเรียนเชิญ ผอ. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกันยายน (งานอภิบาล)
วันที่ 5 ก.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.4/9 (งานอภิบาล)
วันที่ 5 ก.ย. 2557 กิจกรรมขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกันยายน (งานอภิบาล)
วันที่ 5 ก.ย. 2557 กิจกรรมการชั่งกล่องนมที่พับ ป.4-ป.6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 ก.ย. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 5 ก.ย. 2557 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 5 ก.ย. 2557 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ คัดเลือกร้านตัดเสื้อกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2557 (งานกีฬา)
วันที่ 5 ก.ย. 2557 กิจกรรมขอเรียนเชิญ ผอ.เข้าร่วมคัดเลือกร้านตัดเสื้อกรีฑาสี (งานกีฬา)
วันที่ 4 ก.ย. 2557 กิจกรรม ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม Montfort’s Got Talent Season 3 รอบรองชนะเลิศ รับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการตัดสิน (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 4 ก.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/1,ป.2/3 และ ป.2/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 4 ก.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.5/1 (งานอภิบาล)
วันที่ 4 ก.ย. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 3 ก.ย. 2557 กิจกรรมผู้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม Montfort’s Got Talent Season 3 รอบรองชนะเลิศ รับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการตัดสิน (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 3 ก.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/2 และ ป.2/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 3 ก.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.4/8 (งานอภิบาล)
วันที่ 3 ก.ย. 2557 กิจกรรมการชั่งกล่องนมที่พับ ป.4-ป.6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ก.ย. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 2 ก.ย. 2557 กิจกรรมผู้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม Montfort’s Got Talent Season 3 รอบรองชนะเลิศ รับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการตัดสิน (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 2 ก.ย. 2557 กิจกรรม นักเรียนชั้น ป.2/5 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 2 ก.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.6/2 (งานอภิบาล)
วันที่ 2 ก.ย. 2557 กิจกรรมรับสมัครนักกีฬาว่ายน้ำ (งานกีฬา)
วันที่ 2 ก.ย. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 2 ก.ย. 2557 กิจกรรมถ่ายรูปนักกีฬาและกรีฑา (งานกีฬา)
วันที่ 1 ก.ย. 2557 กิจกรรมผู้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม Montfort’s Got Talent Season 3 รอบรองชนะเลิศ รับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการตัดสิน (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 ก.ย. 2557 กิจกรรม6.2.3 ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 ก.ย. 2557 กิจกรรม6.6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ย. 2557 กิจกรรม6.6.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ย. 2557 กิจกรรม6.6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ย. 2557 กิจกรรม6.6.3 ติดต่อประสานพระสงฆ์มาเป็นประธานในพิธี/วิทยากร (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ย. 2557 กิจกรรม6.6.4 ลงปฏิทินกิจกรรม, แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกิจกรรมขึ้นหน้าเว็บไซต์โรงเรียน (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ย. 2557 กิจกรรม6.6.5 ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการทำงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ย. 2557 กิจกรรม6.6.6 ดำเนินงานเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ย. 2557 กิจกรรม6.6.7 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ย. 2557 กิจกรรม6.6.8 นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีต่อไป (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ย. 2557 กิจกรรม- ประสาน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ก.ย. 2557 กิจกรรม- ดำเนินการจัดกิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬาของนักเรียน ชั้น ป.6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ก.ย. 2557 กิจกรรม6.1.5 การจำหน่ายร้านสวนสนุก (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ก.ย. 2557 กิจกรรม6.1.6 การจำหน่ายมัจฉาพาเพลิน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ก.ย. 2557 กิจกรรม6.7 กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ก.ย. 2557 กิจกรรม6.7.1 ประชุมวางแผนในการทำงาน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ก.ย. 2557 กิจกรรม6.7.2 จัดทำแบบประเมิน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ก.ย. 2557 กิจกรรม6.7.3 ดำเนินการประเมินกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ก.ย. 2557 กิจกรรม6.7.4 สรุปผลการดำเนินงานและส่งให้กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนานักเรียนต่อไป (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ก.ย. 2557 กิจกรรม6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตาม รูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ก.ย. 2557 กิจกรรม6.3.6 ดำเนินการทดสอบในคาบ พลศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (งานกีฬา)
วันที่ 1 ก.ย. 2557 กิจกรรม6.3.7 ติดตามนักเรียนที่ค้างทดสอบ (งานกีฬา)
วันที่ 1 ก.ย. 2557 กิจกรรม6.3.8 บันทึกข้อมูล และรวบรวมข้อมูลจากทุกระดับชั้นเพื่อจัดทำแฟ้มสรุปผลและนำผลประเมินมาทำแผนการพัฒนาต่อไป (งานกีฬา)
วันที่ 1 ก.ย. 2557 กิจกรรมรับสมัครนักกีฬาว่ายน้ำ (งานกีฬา)
วันที่ 1 ก.ย. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 31 ส.ค. 2557 กิจกรรมสิ้นสุดการประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานแนะแนว)
วันที่ 31 ส.ค. 2557 กิจกรรมเสกวัดดงมะดื่น (งานอภิบาล)
วันที่ 29 ส.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 29 ส.ค. 2557 กิจกรรมประชุมครูลูกเสือ เรื่อง กิจกรรมการสอนลูกเสือ (งานลูกเสือ)
วันที่ 29 ส.ค. 2557 กิจกรรมการให้ความรู้และติดตามพฤติกรรมนักเรียนหญิงชั้น ป.6 (งานแนะแนว)
วันที่ 29 ส.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.3/7 (งานอภิบาล)
วันที่ 29 ส.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนแสดงรำอวยพรงานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 ส.ค. 2557 กิจกรรมการชั่งกล่องนมที่พับ ป.4-ป.6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 ส.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนหญิงชั้น ป.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 ส.ค. 2557 กิจกรรมรับสมัครนักกีฬาว่ายน้ำ (งานกีฬา)
วันที่ 29 ส.ค. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 29 ส.ค. 2557 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี (งานกีฬา)
วันที่ 29 ส.ค. 2557 กิจกรรมรับสมัครนักกีฬากอล์ฟ,เทควันโด (งานกีฬา)
วันที่ 28 ส.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/2, ป.3/8 และ ป.3/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 28 ส.ค. 2557 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด Montfort’s Got Talent Season 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 28 ส.ค. 2557 กิจกรรม6.4.9 นำผลการจัดกิจกรรม และผลการวัดอีคิว ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป (งานแนะแนว)
วันที่ 28 ส.ค. 2557 กิจกรรมการให้ความรู้และติดตามพฤติกรรมนักเรียนหญิงชั้น ป.6 (งานแนะแนว)
วันที่ 28 ส.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.6/1 (งานอภิบาล)
วันที่ 28 ส.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนหญิงชั้น ป.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 ส.ค. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 28 ส.ค. 2557 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี (งานกีฬา)
วันที่ 28 ส.ค. 2557 กิจกรรมรับสมัครนักกีฬากอล์ฟ,เทควันโด (งานกีฬา)
วันที่ 27 ส.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/3 และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 27 ส.ค. 2557 กิจกรรมการให้ความรู้และติดตามพฤติกรรมนักเรียนหญิงชั้น ป.6 (งานแนะแนว)
วันที่ 27 ส.ค. 2557 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการแผนกงานศาสนสัมพันธ์ และคริสตสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 (งานอภิบาล)
วันที่ 27 ส.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.4/7 (งานอภิบาล)
วันที่ 27 ส.ค. 2557 กิจกรรมการชั่งกล่องนมที่พับ ป.4-ป.6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 ส.ค. 2557 กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนหญิงชั้น ป.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 ส.ค. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 27 ส.ค. 2557 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี (งานกีฬา)
วันที่ 27 ส.ค. 2557 กิจกรรมรับสมัครนักกีฬากอล์ฟ,เทควันโด (งานกีฬา)
วันที่ 26 ส.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรม Montforts Got Talent Season 3 รอบคัดเลือก (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 26 ส.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/1 และ ป.3/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 26 ส.ค. 2557 กิจกรรมการให้ความรู้และติดตามพฤติกรรมนักเรียนหญิงชั้น ป.6 (งานแนะแนว)
วันที่ 26 ส.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.3/9 (งานอภิบาล)
วันที่ 26 ส.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.6/8 (งานอภิบาล)
วันที่ 26 ส.ค. 2557 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำปีของโรงเรียน ปี 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 ส.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนหญิงชั้น ป.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 ส.ค. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 26 ส.ค. 2557 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี (งานกีฬา)
วันที่ 26 ส.ค. 2557 กิจกรรมรับสมัครนักกีฬากอล์ฟ,เทควันโด (งานกีฬา)
วันที่ 25 ส.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรม Montforts Got Talent Season 3 รอบคัดเลือก (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 25 ส.ค. 2557 กิจกรรม นักเรียนชั้น ป.3/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 25 ส.ค. 2557 กิจกรรม6.4.7 สรุป ประเมินผลการจัดกิจกรรมและผลการทดสอบอีคิว (งานแนะแนว)
วันที่ 25 ส.ค. 2557 กิจกรรม6.4.8 แจ้งผลการทดสอบอีคิวให้แก่ผู้ปกครอง และบันทึกผลใน ปพ.8 (งานแนะแนว)
วันที่ 25 ส.ค. 2557 กิจกรรม6.1.5 ฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันของนักกรีฑา (งานกีฬา)
วันที่ 25 ส.ค. 2557 กิจกรรม6.1.6 จัดเตรียมการแข่งขันและติดตามการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ (งานกีฬา)
วันที่ 25 ส.ค. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 25 ส.ค. 2557 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี (งานกีฬา)
วันที่ 23 ส.ค. 2557 กิจกรรมเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 1/2557 (งานอภิบาล)
วันที่ 23 ส.ค. 2557 กิจกรรมเข้าร่วมอบรมมารยาทไทย ประจำปี 2557 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 ส.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรม Montforts Got Talent Season 3 รอบคัดเลือก (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 22 ส.ค. 2557 กิจกรรมเข้าร่วมโครงการอบรมเครือข่ายครูต้นแบบยุติความรุนแรงต่อเด็ก (งานแนะแนว)
วันที่ 22 ส.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.5/8 (งานอภิบาล)
วันที่ 22 ส.ค. 2557 กิจกรรมเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 1/2557 (งานอภิบาล)
วันที่ 22 ส.ค. 2557 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการหน่วยงานอภิบาล (campus Ministry) ครั้งที่ 1/ 2557 (งานอภิบาล)
วันที่ 22 ส.ค. 2557 กิจกรรมการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 4 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 ส.ค. 2557 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 ส.ค. 2557 กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนหญิงชั้น ป.5 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 ส.ค. 2557 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี (งานกีฬา)
วันที่ 22 ส.ค. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 21 ส.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรม Montforts Got Talent Season 3 รอบคัดเลือก (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 21 ส.ค. 2557 กิจกรรมคลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 5 (งานแนะแนว)
วันที่ 21 ส.ค. 2557 กิจกรรมการให้ความรู้และติดตามพฤติกรรมนักเรียนหญิงชั้น ป.5 (งานแนะแนว)
วันที่ 21 ส.ค. 2557 กิจกรรมเข้าร่วมโครงการอบรมเครือข่ายครูต้นแบบยุติความรุนแรงต่อเด็ก (งานแนะแนว)
วันที่ 21 ส.ค. 2557 กิจกรรมเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 1/2557 (งานอภิบาล)
วันที่ 21 ส.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนหญิงชั้น ป.5 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 ส.ค. 2557 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี (งานกีฬา)
วันที่ 21 ส.ค. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 20 ส.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรม Montforts Got Talent Season 3 รอบคัดเลือก (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 20 ส.ค. 2557 กิจกรรมการให้ความรู้และติดตามพฤติกรรมนักเรียนหญิงชั้น ป.5 (งานแนะแนว)
วันที่ 20 ส.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.4/6 (งานอภิบาล)
วันที่ 20 ส.ค. 2557 กิจกรรมเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนติดตามและประเมินผลการคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 ส.ค. 2557 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี (งานกีฬา)
วันที่ 20 ส.ค. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 19 ส.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรม Montforts Got Talent Season 3 รอบคัดเลือก (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 19 ส.ค. 2557 กิจกรรมการให้ความรู้และติดตามพฤติกรรมนักเรียนหญิงชั้น ป.5 (งานแนะแนว)
วันที่ 19 ส.ค. 2557 กิจกรรมประชุมพระสงฆ์สังมณฑลเชียงใหม่ (งานอภิบาล)
วันที่ 19 ส.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.6/7 (งานอภิบาล)
วันที่ 19 ส.ค. 2557 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรต (งานอภิบาล)
วันที่ 19 ส.ค. 2557 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำปีของโรงเรียน ปี 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 ส.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนหญิงชั้น ป.5 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 ส.ค. 2557 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี (งานกีฬา)
วันที่ 19 ส.ค. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 18 ส.ค. 2557 กิจกรรม6.3.6 จัดกิจกรรม Montfort’s Got Talent (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 18 ส.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรม Montforts Got Talent Season 3 รอบคัดเลือก (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 18 ส.ค. 2557 กิจกรรมการให้ความรู้และติดตามพฤติกรรมนักเรียนหญิงชั้น ป.5 (งานแนะแนว)
วันที่ 18 ส.ค. 2557 กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้เดือน สิงหาคม (งานแนะแนว)
วันที่ 18 ส.ค. 2557 กิจกรรมประชุมพระสงฆ์สังมณฑลเชียงใหม่ (งานอภิบาล)
วันที่ 18 ส.ค. 2557 กิจกรรม6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 ส.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนหญิงชั้น ป.5 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 ส.ค. 2557 กิจกรรม6.1.4 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี เพื่อมอบมอบหมายงานและติดตามการปฏิบัติงาน (งานกีฬา)
วันที่ 18 ส.ค. 2557 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี (งานกีฬา)
วันที่ 18 ส.ค. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 18 ส.ค. 2557 กิจกรรมประชุมคัดเลือกประธานสี (งานกีฬา)
วันที่ 17 ส.ค. 2557 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงมรณกรรม ครบรอบ 25 ปี ของพระสังฆราชลูเซีย ลาก๊อส (งานอภิบาล)
วันที่ 15 ส.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/3, ป.1/6 และ ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 15 ส.ค. 2557 กิจกรรมประชุมครูลูกเสือ เรื่อง กิจกรรมการสอนลูกเสือ ร่วมกับอาจารย์ชานน ดียืน (งานลูกเสือ)
วันที่ 15 ส.ค. 2557 กิจกรรม6.4.6 ดำเนินการจัดกิจกรรม และการทดสอบอีคิว (งานแนะแนว)
วันที่ 15 ส.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาอีคิวนักเรียนชั้น ป.4 (งานแนะแนว)
วันที่ 15 ส.ค. 2557 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณวันฉลองแม่พระอัสสัมชัญ (งานอภิบาล)
วันที่ 15 ส.ค. 2557 กิจกรรมขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันฉลองแม่พระอัสสัมชัญ (งานอภิบาล)
วันที่ 15 ส.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.3/6 (งานอภิบาล)
วันที่ 15 ส.ค. 2557 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี (งานกีฬา)
วันที่ 15 ส.ค. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 14 ส.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 ส.ค. 2557 กิจกรรมการให้ความรู้และติดตามพฤติกรรมนักเรียนหญิงชั้น ป.4 (งานแนะแนว)
วันที่ 14 ส.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.5/7 (งานอภิบาล)
วันที่ 14 ส.ค. 2557 กิจกรรมประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชมรมครูคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ (งานอภิบาล)
วันที่ 14 ส.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนหญิงชั้น ป.4 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 ส.ค. 2557 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี (งานกีฬา)
วันที่ 14 ส.ค. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 13 ส.ค. 2557 กิจกรรม นักเรียนชั้น ป.1/1, ป.1/5, ป.1/8, ป.1/9 และ ป.2/2 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 13 ส.ค. 2557 กิจกรรมการให้ความรู้และติดตามพฤติกรรมนักเรียนหญิงชั้น ป.4 (งานแนะแนว)
วันที่ 13 ส.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.4/5 (งานอภิบาล)
วันที่ 13 ส.ค. 2557 กิจกรรม- ประเมินผลการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 ส.ค. 2557 กิจกรรม- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 ส.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนหญิงชั้น ป.4 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 ส.ค. 2557 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี (งานกีฬา)
วันที่ 13 ส.ค. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 12 ส.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 ส.ค. 2557 กิจกรรม6.4.5 จัดเตรียมเอกสารความรู้ และ แบบทดสอบอีคิว (งานแนะแนว)
วันที่ 11 ส.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 ส.ค. 2557 กิจกรรม6.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี (งานกีฬา)
วันที่ 11 ส.ค. 2557 กิจกรรม6.1.3 นำเสนอเพื่ออนุมัติลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี (งานกีฬา)
วันที่ 10 ส.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 ส.ค. 2557 กิจกรรมบวชพระสงฆ์/สังฆานุกร (งานอภิบาล)
วันที่ 9 ส.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 ส.ค. 2557 กิจกรรม นักเรียนชั้น ป.2/6, ป.2/8, ป.3/2 และ ป.3/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 8 ส.ค. 2557 กิจกรรมรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Montforts Got Talent Season 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 8 ส.ค. 2557 กิจกรรมคลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 4 (งานแนะแนว)
วันที่ 8 ส.ค. 2557 กิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 ส.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมคืนพันธุ์ปลาสู่แม่น้ำปิง เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 ส.ค. 2557 กิจกรรมขอเชิญ ผอ.ร่วมกิจกรรมวันแม่และมอบของที่ระลึกแก่ประธานในพิธี (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 ส.ค. 2557 กิจกรรมขอเชิญ ผอ.ร่วมกิจกรรมคืนพันธุ์ปลาสู่แม่น้ำปิง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 ส.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนรับต้นไม้พร้อมใบงาน กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 ส.ค. 2557 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึก (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 ส.ค. 2557 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี (งานกีฬา)
วันที่ 8 ส.ค. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 7 ส.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/3 และ ป.2/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 7 ส.ค. 2557 กิจกรรมรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Montforts Got Talent Season 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 7 ส.ค. 2557 กิจกรรมการให้ความรู้และติดตามพฤติกรรมนักเรียนหญิงชั้น ป.4 (งานแนะแนว)
วันที่ 7 ส.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.5/6 (งานอภิบาล)
วันที่ 7 ส.ค. 2557 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ส.ค. 2557 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี (งานกีฬา)
วันที่ 7 ส.ค. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 6 ส.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/2, ป.2/4, ป.3/3 และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 6 ส.ค. 2557 กิจกรรมรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Montforts Got Talent Season 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 6 ส.ค. 2557 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Montfort’s Got Talent Season 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 6 ส.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรม "สเต็ดเล่อร์รักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 2" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ส.ค. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมพิธีเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ส.ค. 2557 กิจกรรมรับพันธุ์ไม้ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ส.ค. 2557 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 ส.ค. 2557 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี (งานกีฬา)
วันที่ 6 ส.ค. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 5 ส.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/5, ป.2/7 และ ป.3/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 5 ส.ค. 2557 กิจกรรมรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Montforts Got Talent Season 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 5 ส.ค. 2557 กิจกรรมการให้ความรู้และติดตามพฤติกรรมนักเรียนหญิงชั้น ป.4 (งานแนะแนว)
วันที่ 5 ส.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.6/6 (งานอภิบาล)
วันที่ 5 ส.ค. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนกราบคุณแม่ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 ส.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนหญิงชั้น ป.4 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 ส.ค. 2557 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี (งานกีฬา)
วันที่ 5 ส.ค. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 4 ส.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/1 ป.3/6 และป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 4 ส.ค. 2557 กิจกรรมรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Montforts Got Talent Season 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 4 ส.ค. 2557 กิจกรรม6.4.4 ประสานงานกับฝ่ายวิชาการในการขอคาบเรียนเพื่อจัดกิจกรรม (งานแนะแนว)
วันที่ 4 ส.ค. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนกราบคุณแม่ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 ส.ค. 2557 กิจกรรม6.1 กรีฑาสี (1.1) (TQA.3.3) (งานกีฬา)
วันที่ 4 ส.ค. 2557 กิจกรรม6.3.5 จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ ใช้ในการทดสอบสมรรถภาพ (งานกีฬา)
วันที่ 4 ส.ค. 2557 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี (งานกีฬา)
วันที่ 4 ส.ค. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 3 ส.ค. 2557 กิจกรรมงานสื่อมวลชนคาทอลิกสัญจร (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ส.ค. 2557 กิจกรรมรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Montforts Got Talent Season 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 ส.ค. 2557 กิจกรรมประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2557 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 1 ส.ค. 2557 กิจกรรม6.3.6 เงินอุดหนุนคณะลูกเสือแห่งชาติรายปี (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 ส.ค. 2557 กิจกรรม6.3 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (2.1, (TQA.3.2ก, .3.3) (งานแนะแนว)
วันที่ 1 ส.ค. 2557 กิจกรรมเริ่มการประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (งานแนะแนว)
วันที่ 1 ส.ค. 2557 กิจกรรมขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ส.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.3/5 (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ส.ค. 2557 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ส.ค. 2557 กิจกรรม4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ส.ค. 2557 กิจกรรม6.1.4 การจัดเลี้ยงโต๊ะจีน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ส.ค. 2557 กิจกรรมการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ส.ค. 2557 กิจกรรม6.1.8 ฝ่ายเวทีการแสดง ฉากเวที ระบบเครื่องเสียง ระบบไฟ ระบบมัลติมิเดียที่เกี่ยวข้องกับการแสดง และพิธีการ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ส.ค. 2557 กิจกรรม6.1.9 ฝ่ายพิธีการ พิธีกร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ส.ค. 2557 กิจกรรมงานกีฬา ขออนุญาตเข้าพบเพื่อนำเสนอข้อมูลการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเครือฯ (งานกีฬา)
วันที่ 1 ส.ค. 2557 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการตัดสินกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2557 (งานกีฬา)
วันที่ 31 ก.ค. 2557 กิจกรรมรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Montforts Got Talent Season 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 31 ก.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.5/5 (งานอภิบาล)
วันที่ 31 ก.ค. 2557 กิจกรรมการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 ก.ค. 2557 กิจกรรมตลาดนัดขายของมือสอง ครั้งที่ 2 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 ก.ค. 2557 กิจกรรมรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Montforts Got Talent Season 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 30 ก.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.4/4 (งานอภิบาล)
วันที่ 30 ก.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรม "เซ็นทรัลบัณฑิตน้อย Visit to School" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 ก.ค. 2557 กิจกรรมการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 ก.ค. 2557 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึก (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 ก.ค. 2557 กิจกรรมรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Montforts Got Talent Season 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 29 ก.ค. 2557 กิจกรรมการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 ก.ค. 2557 กิจกรรม7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 28 ก.ค. 2557 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด Montfort’s Got Talent Season 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 28 ก.ค. 2557 กิจกรรมรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Montforts Got Talent Season 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 28 ก.ค. 2557 กิจกรรม7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 28 ก.ค. 2557 กิจกรรมกำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (งานลูกเสือ)
วันที่ 28 ก.ค. 2557 กิจกรรม7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (งานแนะแนว)
วันที่ 28 ก.ค. 2557 กิจกรรมพระสังฆราชมอบบ้านให้กับผู้ประสบกับแผ่นดินไหว (งานอภิบาล)
วันที่ 28 ก.ค. 2557 กิจกรรม- ประสาน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 ก.ค. 2557 กิจกรรม- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 ก.ค. 2557 กิจกรรม- ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 ก.ค. 2557 กิจกรรม7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 ก.ค. 2557 กิจกรรม7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 ก.ค. 2557 กิจกรรมการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 ก.ค. 2557 กิจกรรม6.2.4 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี เพื่อมอบมอบหมายงานและติดตามการปฏิบัติงาน (งานกีฬา)
วันที่ 28 ก.ค. 2557 กิจกรรม6.3.4 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงานและติดตามงาน (งานกีฬา)
วันที่ 28 ก.ค. 2557 กิจกรรม7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (งานกีฬา)
วันที่ 25 ก.ค. 2557 กิจกรรมรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Montforts Got Talent Season 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 25 ก.ค. 2557 กิจกรรมการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 3 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 ก.ค. 2557 กิจกรรมรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Montforts Got Talent Season 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 22 ก.ค. 2557 กิจกรรม6.1.7 จัดทำของที่ระลึกงานประจำปี (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 ก.ค. 2557 กิจกรรม6.2.5 กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญของพระมหากษัตริย์และพระราชินี (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 ก.ค. 2557 กิจกรรม6.2.5.1 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 ก.ค. 2557 กิจกรรม- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 ก.ค. 2557 กิจกรรม- ออกแบบการจัดกิจกรรม (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 ก.ค. 2557 กิจกรรมส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (งานกีฬา)
วันที่ 18 ก.ค. 2557 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (งานอภิบาล)
วันที่ 18 ก.ค. 2557 กิจกรรม เรียนเชิญ ผอ. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (งานอภิบาล)
วันที่ 18 ก.ค. 2557 กิจกรรมส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (งานกีฬา)
วันที่ 17 ก.ค. 2557 กิจกรรม6.3.5 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและประกาศการรับสมัคร (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 17 ก.ค. 2557 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Montfort’s Got Talent Season 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 17 ก.ค. 2557 กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้เดือน กรกฎาคม (งานแนะแนว)
วันที่ 17 ก.ค. 2557 กิจกรรมส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (งานกีฬา)
วันที่ 16 ก.ค. 2557 กิจกรรมซ้อมใหญ่พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ (งานอภิบาล)
วันที่ 16 ก.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้นักบุญหลุยส์ ป.4-ป.6 (งานอภิบาล)
วันที่ 16 ก.ค. 2557 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2014 รอบชิงชนะเลิศ ชั้น ป.4 และ ป.6 (งานอภิบาล)
วันที่ 16 ก.ค. 2557 กิจกรรมส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (งานกีฬา)
วันที่ 15 ก.ค. 2557 กิจกรรม6.8.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 15 ก.ค. 2557 กิจกรรม6.8.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 15 ก.ค. 2557 กิจกรรม6.8.3 ลงปฏิทินกิจกรรม, แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกิจกรรมขึ้นหน้าเว็บไซต์โรงเรียน (งานอภิบาล)
วันที่ 15 ก.ค. 2557 กิจกรรม6.8.4 ประสานและเบิกงบประมาณในการจัดกิจกรรม และของรางวัล (งานอภิบาล)
วันที่ 15 ก.ค. 2557 กิจกรรม6.8.6 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 15 ก.ค. 2557 กิจกรรม6.8.7 นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีต่อไป (งานอภิบาล)
วันที่ 15 ก.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้นักบุญหลุยส์ ป.1-ป.3 (งานอภิบาล)
วันที่ 15 ก.ค. 2557 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2014 รอบรองชนะเลิศ ชั้น ป.4 และ ป.6 (งานอภิบาล)
วันที่ 15 ก.ค. 2557 กิจกรรม- ประเมินผลการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 ก.ค. 2557 กิจกรรม- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 ก.ค. 2557 กิจกรรมส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (งานกีฬา)
วันที่ 14 ก.ค. 2557 กิจกรรม6.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานกีฬา)
วันที่ 14 ก.ค. 2557 กิจกรรม6.3.3 เสนอลงนามอนุมัติ และแจ้งให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ (งานกีฬา)
วันที่ 14 ก.ค. 2557 กิจกรรมส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (งานกีฬา)
วันที่ 13 ก.ค. 2557 กิจกรรมส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (งานกีฬา)
วันที่ 12 ก.ค. 2557 กิจกรรมส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (งานกีฬา)
วันที่ 10 ก.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 10 ก.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น ป.6 (งานแนะแนว)
วันที่ 10 ก.ค. 2557 กิจกรรมแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2014 ระดับชั้น ป.3-ป.6 (งานอภิบาล)
วันที่ 10 ก.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมคืนพันธุ์ปลาสู่แม่น้ำปิง เนื่องในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 ก.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 ก.ค. 2557 กิจกรรมเดินทางเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (งานกีฬา)
วันที่ 9 ก.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/3, ป.1/5, ป.1/8 และ ป.1/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ฃ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 9 ก.ค. 2557 กิจกรรมคลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 3 (งานแนะแนว)
วันที่ 9 ก.ค. 2557 กิจกรรมแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2014 ระดับชั้น ป.3-ป.6 (งานอภิบาล)
วันที่ 9 ก.ค. 2557 กิจกรรม การประกวดระบายสีภาพนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ชั้น ป.1-ป.3 (งานอภิบาล)
วันที่ 9 ก.ค. 2557 กิจกรรม การประกวดวาดภาพต่อเติมรูปภาพนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ชั้น ป.4 (งานอภิบาล)
วันที่ 9 ก.ค. 2557 กิจกรรม ประกวดการเขียนMind Mapping คุณธรรมนักบุญหลุยส์ที่ฉันจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ชั้น ป.5 (งานอภิบาล)
วันที่ 9 ก.ค. 2557 กิจกรรม การประกวดเขียนเรียงความ"แบบอย่างความดีของนักบุญหลุยส์ที่ฉันจะทำตาม" ชั้น ป.6 (งานอภิบาล)
วันที่ 9 ก.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 ก.ค. 2557 กิจกรรมขอเชิญ ผอ.กล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬาฟุตบอลก่อนเดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (งานกีฬา)
วันที่ 8 ก.ค. 2557 กิจกรรมงานYes! Genius ขอเข้าพบผอ. เพื่อปรึกษาการจัดกิจกรรม Montfort s Got Talent Season 3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 8 ก.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/6, ป.1/2 และ ป.1/1 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 8 ก.ค. 2557 กิจกรรม7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 8 ก.ค. 2557 กิจกรรมแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2014 ระดับชั้น ป.3-ป.6 (งานอภิบาล)
วันที่ 8 ก.ค. 2557 กิจกรรม การประกวดระบายสีภาพนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ชั้น ป.1-ป.3 (งานอภิบาล)
วันที่ 8 ก.ค. 2557 กิจกรรม การประกวดวาดภาพต่อเติมรูปภาพนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ชั้น ป.4 (งานอภิบาล)
วันที่ 8 ก.ค. 2557 กิจกรรม ประกวดการเขียนMind Mapping คุณธรรมนักบุญหลุยส์ที่ฉันจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ชั้น ป.5 (งานอภิบาล)
วันที่ 8 ก.ค. 2557 กิจกรรม การประกวดเขียนเรียงความ"แบบอย่างความดีของนักบุญหลุยส์ที่ฉันจะทำตาม" ชั้น ป.6 (งานอภิบาล)
วันที่ 8 ก.ค. 2557 กิจกรรมการถวายเทียนพรรษา (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 ก.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 ก.ค. 2557 กิจกรรมมอบรางวัลกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ป.4-ป.6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 ก.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยเครื่องดื่มมอลต์ รสช็อคโกแลต ตรา "โอวัลติน" (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 8 ก.ค. 2557 กิจกรรม7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ก.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น ป.5 (งานแนะแนว)
วันที่ 7 ก.ค. 2557 กิจกรรมแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2014 ระดับชั้น ป.3-ป.6 (งานอภิบาล)
วันที่ 7 ก.ค. 2557 กิจกรรมการประกวดระบายสีภาพนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ชั้น ป.1-ป.3 (งานอภิบาล)
วันที่ 7 ก.ค. 2557 กิจกรรม การประกวดวาดภาพต่อเติมรูปภาพนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ชั้น ป.4 (งานอภิบาล)
วันที่ 7 ก.ค. 2557 กิจกรรม ประกวดการเขียน Mind Mapping คุณธรรมนักบุญหลุยส์ที่ฉันจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ชั้น ป.5 (งานอภิบาล)
วันที่ 7 ก.ค. 2557 กิจกรรม การประกวดเขียนเรียงความ"แบบอย่างความดีของนักบุญหลุยส์ที่ฉันจะทำตาม" ชั้น ป.6 (งานอภิบาล)
วันที่ 7 ก.ค. 2557 กิจกรรม6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ก.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ก.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนเข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ก.ค. 2557 กิจกรรมแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 7 ก.ค. 2557 กิจกรรม6.3 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน (1.2) (TQA.3.3) (งานกีฬา)
วันที่ 7 ก.ค. 2557 กิจกรรม6.4.5 ดำเนินการฝึกซ้อมนักกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 5 ก.ค. 2557 กิจกรรมค่ายฝึกอบรมนายหมู่รองนายหมู่ลูกเสือเนตรนารี ป.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 4 ก.ค. 2557 กิจกรรม นักเรียนชั้น ป.3/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 4 ก.ค. 2557 กิจกรรมค่ายฝึกอบรมนายหมู่รองนายหมู่ลูกเสือเนตรนารี ป.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 4 ก.ค. 2557 กิจกรรมเรียนเชิญ ผอ. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม (งานอภิบาล)
วันที่ 4 ก.ค. 2557 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม (งานอภิบาล)
วันที่ 4 ก.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.3/4 (งานอภิบาล)
วันที่ 4 ก.ค. 2557 กิจกรรมแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2014 ระดับชั้น ป.3-ป.6 (งานอภิบาล)
วันที่ 4 ก.ค. 2557 กิจกรรม การประกวดระบายสีภาพนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ชั้น ป.1-ป.3 (งานอภิบาล)
วันที่ 4 ก.ค. 2557 กิจกรรม การประกวดวาดภาพต่อเติมรูปภาพนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ชั้น ป.4 (งานอภิบาล)
วันที่ 4 ก.ค. 2557 กิจกรรมประกวดการเขียน Mind Mapping คุณธรรมนักบุญหลุยส์ที่ฉันจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ชั้น ป.5 (งานอภิบาล)
วันที่ 4 ก.ค. 2557 กิจกรรม การประกวดเขียนเรียงความ"แบบอย่างความดีของนักบุญหลุยส์ที่ฉันจะทำตาม" ชั้น ป.6 (งานอภิบาล)
วันที่ 4 ก.ค. 2557 กิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความ"แบบอย่างความดีของนักบุญหลุยส์ที่ฉันจะทำตาม" ชั้น ป.6 (งานอภิบาล)
วันที่ 4 ก.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 ก.ค. 2557 กิจกรรมมอบรางวัลกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ป.1-ป.3 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 ก.ค. 2557 กิจกรรมงานกีฬา ขอปรึกษา เรื่อง งบประมาณส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันและการส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเครือฯ (งานกีฬา)
วันที่ 3 ก.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/2 และ ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 3 ก.ค. 2557 กิจกรรมค่ายฝึกอบรมนายหมู่รองนายหมู่ลูกเสือเนตรนารี ป.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 3 ก.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1 - ป.6 ครั้งที่ 3 (งานแนะแนว)
วันที่ 3 ก.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.5/4 (งานอภิบาล)
วันที่ 3 ก.ค. 2557 กิจกรรมแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2014 ระดับชั้น ป.3-ป.6 (งานอภิบาล)
วันที่ 3 ก.ค. 2557 กิจกรรม การประกวดระบายสีภาพนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ชั้น ป.1-ป.3 (งานอภิบาล)
วันที่ 3 ก.ค. 2557 กิจกรรม การประกวดวาดภาพต่อเติมรูปภาพนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ชั้น ป.4 (งานอภิบาล)
วันที่ 3 ก.ค. 2557 กิจกรรมประกวดการเขียน Mind Mapping คุณธรรมนักบุญหลุยส์ที่ฉันจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ชั้น ป.5 (งานอภิบาล)
วันที่ 3 ก.ค. 2557 กิจกรรม การประกวดเขียนเรียงความ"แบบอย่างความดีของนักบุญหลุยส์ที่ฉันจะทำตาม" ชั้น ป.6 (งานอภิบาล)
วันที่ 3 ก.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ก.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ก.ค. 2557 กิจกรรมคณะกรรมการดำเนินงานประจำปี ขออนุญาตเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือรูปแบบและของที่ระลึกงานประจำปี (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 ก.ค. 2557 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดงานประจำปี (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ก.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/3 และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 2 ก.ค. 2557 กิจกรรมค่ายฝึกอบรมนายหมู่รองนายหมู่ลูกเสือเนตรนารี ป.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 2 ก.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1 - ป.6 ครั้งที่ 3 (งานแนะแนว)
วันที่ 2 ก.ค. 2557 กิจกรรมคลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 2 (งานแนะแนว)
วันที่ 2 ก.ค. 2557 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2014ในสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (งานอภิบาล)
วันที่ 2 ก.ค. 2557 กิจกรรม การประกวดระบายสีภาพนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ชั้น ป.1-ป.3 (งานอภิบาล)
วันที่ 2 ก.ค. 2557 กิจกรรม การประกวดวาดภาพต่อเติมรูปภาพนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ชั้น ป.4 (งานอภิบาล)
วันที่ 2 ก.ค. 2557 กิจกรรม ประกวดการเขียนMind Mapping คุณธรรมนักบุญหลุยส์ที่ฉันจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ชั้น ป.5 (งานอภิบาล)
วันที่ 2 ก.ค. 2557 กิจกรรม การประกวดเขียนเรียงความ"แบบอย่างความดีของนักบุญหลุยส์ที่ฉันจะทำตาม" ชั้น ป.6 (งานอภิบาล)
วันที่ 2 ก.ค. 2557 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการชมรมครูคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ (งานอภิบาล)
วันที่ 2 ก.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสิ่งแวดล้อม (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ก.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 ก.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/1, ป.3/5 และ ป.3/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรม6.3.1 เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรม6.3.5 ตัดชุดผู้กำกับลูกเสือ (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1 - ป.6 ครั้งที่ 3 (งานแนะแนว)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรม6.3 พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรม6.3.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรม6.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรม6.3.3 ติดต่อประสานพระสงฆ์มาเป็นประธานในพิธี (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรม6.3.4 ทำจดหมายเรียนเชิญพระสงฆ์/คณะภราดา/ผู้มีเกียรติ (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรม6.3.5 ลงปฏิทินกิจกรรม, แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกิจกรรมขึ้นหน้าเว็บไซต์โรงเรียน (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรม6.3.6 ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรม6.3.7 ซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรม (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรม6.3.8 ดำเนินงานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรม6.3.9 ประเมินและสรุปผลดำเนินการ (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรม6.3.10 นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีต่อไป (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรม6.7.6 ดำเนินงานเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรม6.8 สัปดาห์นักบุญหลุยส์ (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรม7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรม7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานอภิบาล (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.6/5 (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรม การประกวดระบายสีภาพนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ชั้น ป.1-ป.3 (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรม การประกวดวาดภาพต่อเติมรูปภาพนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ชั้น ป.4 (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรมประกวดการเขียน Mind Mapping คุณธรรมนักบุญหลุยส์ที่ฉันจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ชั้น ป.5 (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรม การประกวดเขียนเรียงความ"แบบอย่างความดีของนักบุญหลุยส์ที่ฉันจะทำตาม" ชั้น ป.6 (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรม6.2.3 กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรม6.2.3.1 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรม- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรม- ออกแบบการจัดกิจกรรม (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรม- ประสาน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรม1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรม2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรม3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรม5.ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสิ่งแวดล้อม (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ก.ค. 2557 กิจกรรมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 มิ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 30 มิ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1 - ป.6 ครั้งที่ 3 (งานแนะแนว)
วันที่ 30 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.8.5 ดำเนินงานสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (งานอภิบาล)
วันที่ 30 มิ.ย. 2557 กิจกรรมแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2014 (งานอภิบาล)
วันที่ 30 มิ.ย. 2557 กิจกรรมการประกวดระบายสีภาพนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ชั้น ป.1-ป.3 (งานอภิบาล)
วันที่ 30 มิ.ย. 2557 กิจกรรม การประกวดวาดภาพต่อเติมรูปภาพนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ชั้น ป.4 (งานอภิบาล)
วันที่ 30 มิ.ย. 2557 กิจกรรมประกวดการเขียน Mind Mapping คุณธรรมนักบุญหลุยส์ที่ฉันจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ชั้น ป.5 (งานอภิบาล)
วันที่ 30 มิ.ย. 2557 กิจกรรม การประกวดเขียนเรียงความ"แบบอย่างความดีของนักบุญหลุยส์ที่ฉันจะทำตาม" ชั้น ป.6 (งานอภิบาล)
วันที่ 30 มิ.ย. 2557 กิจกรรม- ประเมินผลการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 มิ.ย. 2557 กิจกรรม- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 มิ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสิ่งแวดล้อม (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 30 มิ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 มิ.ย. 2557 กิจกรรมค่ายฝึกอบรมนายหมู่รองนายหมู่ลูกเสือเนตรนารี ป.4 (งานลูกเสือ)
วันที่ 28 มิ.ย. 2557 กิจกรรมฉลองอาสนวิหารพระหฤทัยและการบวชพระสงฆ์ (งานอภิบาล)
วันที่ 27 มิ.ย. 2557 กิจกรรมค่ายฝึกอบรมนายหมู่รองนายหมู่ลูกเสือเนตรนารี ป.4 (งานลูกเสือ)
วันที่ 27 มิ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.3/3 (งานอภิบาล)
วันที่ 27 มิ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 มิ.ย. 2557 กิจกรรมการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 2 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 มิ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสิ่งแวดล้อม (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 มิ.ย. 2557 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันว่ายน้ำ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 มิ.ย. 2557 กิจกรรมค่ายฝึกอบรมนายหมู่รองนายหมู่ลูกเสือเนตรนารี ป.4 (งานลูกเสือ)
วันที่ 26 มิ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1 - ป.6 ครั้งที่ 2 (งานแนะแนว)
วันที่ 26 มิ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ป.5/3 (งานอภิบาล)
วันที่ 26 มิ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 มิ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสิ่งแวดล้อม (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 มิ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี โครงการรวมพลคน TO BE NUMBER ONE วันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 มิ.ย. 2557 กิจกรรมค่ายฝึกอบรมนายหมู่รองนายหมู่ลูกเสือเนตรนารี ป.4 (งานลูกเสือ)
วันที่ 25 มิ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1 - ป.6 ครั้งที่ 2 (งานแนะแนว)
วันที่ 25 มิ.ย. 2557 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองครบรอบวันเกิดผู้อำนวยการ (งานอภิบาล)
วันที่ 25 มิ.ย. 2557 กิจกรรมขอเชิญเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ (งานอภิบาล)
วันที่ 25 มิ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิตป.5/2 (งานอภิบาล)
วันที่ 25 มิ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 มิ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสิ่งแวดล้อม (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.3.4 ประสานและเบิกงบประมาณ เตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่ และของรางวัล ได้แก่ การจัดทำเกียรติบัตร, ถ้วยรางวัล, ป้ายเวทีการแสดง (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 24 มิ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1 - ป.6 ครั้งที่ 2 (งานแนะแนว)
วันที่ 24 มิ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิตป.6/4 (งานอภิบาล)
วันที่ 24 มิ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.5.7 ดำเนินการตรวจประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม เพื่อนำผลไปวางแผนพัฒนาต่อไป (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 24 มิ.ย. 2557 กิจกรรมแต่งตั้งบุคลากรดูแลนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2557 (งานกีฬา)
วันที่ 23 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.3.3 ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม เพื่อมอบหมายงานและติดตามการปฏิบัติงาน (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 23 มิ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1 - ป.6 ครั้งที่ 2 (งานแนะแนว)
วันที่ 23 มิ.ย. 2557 กิจกรรม- ดำเนินการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 มิ.ย. 2557 กิจกรรม- ประสาน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 มิ.ย. 2557 กิจกรรม- ดำเนินการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 มิ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.5.6 กำกับติดตามประสานงานการจัดกิจกรรม (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.2.5 จัดเตรียมการแข่งขัน และติดตามการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ (งานกีฬา)
วันที่ 22 มิ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรม Classroom Meeting ชั้น ป.2, ป.4 และ ป.5 (งานแนะแนว)
วันที่ 22 มิ.ย. 2557 กิจกรรมสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า (งานอภิบาล)
วันที่ 22 มิ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมพันธสัญญา ชั้น ป.2, ป.4, ป.5 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 มิ.ย. 2557 กิจกรรมขอเชิญ ผอ. กล่าวต้อนรับและนโยบายการพัฒนา กิจกรรมพันธสัญญา ป.2, ป.4 และ ป.5 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 มิ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรม Classroom Meeting ชั้น ป.1, ป.3 และ ป.6 (งานแนะแนว)
วันที่ 21 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.5.5 ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 มิ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมพันธสัญญา ชั้น ป.1, ป.3, ป.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 มิ.ย. 2557 กิจกรรมขอเชิญ ผอ. กล่าวต้อนรับและนโยบายการพัฒนา กิจกรรมพันธสัญญา ป.3, ป.6 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 มิ.ย. 2557 กิจกรรมขอเชิญ ผอ. กล่าวต้อนรับและนโยบายการพัฒนา กิจกรรมพันธสัญญา ป.1 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 20 มิ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนหญิงชั้น ป.4 (งานแนะแนว)
วันที่ 20 มิ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียน ป.3/2เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 20 มิ.ย. 2557 กิจกรรมประชุมงานกีฬา (งานกีฬา)
วันที่ 19 มิ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 19 มิ.ย. 2557 กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้เดือน มิถุนายน (งานแนะแนว)
วันที่ 19 มิ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียน ป.5/1เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 18 มิ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/2, ป.1/3, ป.1/5 , ป.1/8 และ ป.1/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 18 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.4.2 นำผลการวิเคราะห์ไปประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรม และการทดสอบอีคิว (งานแนะแนว)
วันที่ 18 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.4.3 ปรับปรุงเนื้อหาในการจัดกิจกรรม (งานแนะแนว)
วันที่ 18 มิ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียน ป.4/3เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 18 มิ.ย. 2557 กิจกรรมประชุมเตรียมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 มิ.ย. 2557 กิจกรรมประชุมครู ป.1-ป.3 เรื่องการจัดกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2557 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 18 มิ.ย. 2557 กิจกรรมประชุมครู ป.4-ป.6 เรื่องการจัดกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2557 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 17 มิ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/1 และ .1/6 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 17 มิ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียน ป.6/3เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 16 มิ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 16 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.4.1 ศึกษา วิเคราะห์ ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาอีคิว และผลการทดสอบอีคิว ปีการศึกษา 2556 (งานแนะแนว)
วันที่ 16 มิ.ย. 2557 กิจกรรมแนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 16 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานกีฬา)
วันที่ 15 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.5.4 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมให้กับครู (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 มิ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/3, ป.2/6 และ ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 13 มิ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียน ป.3/1เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 13 มิ.ย. 2557 กิจกรรม- ประเมินผลการจัดพิธีไหว้ครู (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 มิ.ย. 2557 กิจกรรม- นำผลการประเมินมาปรับปรุง การจัดกิจกรรมครั้งต่อไป (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 13 มิ.ย. 2557 กิจกรรมการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 1 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.3.2 นำเสนอเพื่ออนุมัติลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 12 มิ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/4, ป.2/1 และ ป.2/3 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 12 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.3.10 นำผลการวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตไปวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป (งานแนะแนว)
วันที่ 12 มิ.ย. 2557 กิจกรรมพิธีไหว้ครู (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 มิ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมคืนพันธุ์ปลาสู่แม่น้ำปิง เนื่องในพิธีไหว้ครู (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 12 มิ.ย. 2557 กิจกรรมขอเชิญ ผอ.เป็นประธาน รับมอบพาน มอบรางวัล กล่าวให้โอวาท และร่วมปล่อยปลาเนื่องในพิธีไหว้ครู (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 11 มิ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/2, ป.1/5, ป.1/8, ป.1/9, ป.2/2 และ ป.2/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 11 มิ.ย. 2557 กิจกรรมลูกเสือกองร้อยพิเศษเข้าประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ประจำปี 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (งานลูกเสือ)
วันที่ 11 มิ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียน ป.4/2เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 11 มิ.ย. 2557 กิจกรรมขอเชิญ ผอ.ซ้อมพิธีไหว้ครู (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 มิ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/1, ป.1/6, ป.2/5 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 10 มิ.ย. 2557 กิจกรรม- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 มิ.ย. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 มิ.ย. 2557 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินพิธีไหว้ครู (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 มิ.ย. 2557 กิจกรรมประชุมการจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 9 มิ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 9 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.3.9 นำเสนอผลการวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ (งานแนะแนว)
วันที่ 9 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.2.8 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 มิ.ย. 2557 กิจกรรม- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 มิ.ย. 2557 กิจกรรม- ออกแบบการจัดกิจกรรม (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 มิ.ย. 2557 กิจกรรมฝึึกซ้อมนักเรียนถือพานไหว้ครู (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 9 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.4.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (งานกีฬา)
วันที่ 7 มิ.ย. 2557 กิจกรรมค่ายฝึกอบรมนายหมู่รองนายหมู่ลูกเสือเนตรนารี ป.5 (งานลูกเสือ)
วันที่ 6 มิ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/6 และ ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 6 มิ.ย. 2557 กิจกรรมค่ายฝึกอบรมนายหมู่รองนายหมู่ลูกเสือเนตรนารี ป.5 (งานลูกเสือ)
วันที่ 6 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.5.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 6 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.5.2 ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียนคาทอลิกได้รับทราบ (งานอภิบาล)
วันที่ 6 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.5.3 ติดต่อประสานพระสงฆ์มาเป็นประธานในพิธี (งานอภิบาล)
วันที่ 6 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.5.4 ลงปฏิทินกิจกรรม, แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกิจกรรมขึ้นหน้าเว็บไซต์โรงเรียน (งานอภิบาล)
วันที่ 6 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.5.5 ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการทำงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 6 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.5.6 ดำเนินงาน พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและวันพุธรับเถ้า (งานอภิบาล)
วันที่ 6 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.5.7 สรุปผลการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 6 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.5.8 นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีต่อไป (งานอภิบาล)
วันที่ 6 มิ.ย. 2557 กิจกรรม พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน (งานอภิบาล)
วันที่ 6 มิ.ย. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนถือพานไหว้ครู (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 มิ.ย. 2557 กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.6 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ สู่ความเป็นผู้นำ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 6 มิ.ย. 2557 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 มิ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/1,ป.2/3 และ ป.2/9 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 5 มิ.ย. 2557 กิจกรรม ค่ายฝึกอบรมนายหมู่รองนายหมู่ลูกเสือเนตรนารี ป.5 (งานลูกเสือ)
วันที่ 5 มิ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1 - ป.6 ครั้งที่ 1 (งานแนะแนว)
วันที่ 5 มิ.ย. 2557 กิจกรรมคลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 1 (งานแนะแนว)
วันที่ 5 มิ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิตป.6/2 (งานอภิบาล)
วันที่ 5 มิ.ย. 2557 กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 มิ.ย. 2557 กิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนถือพานไหว้ครู (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 5 มิ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.4, ป.6 รับฟังนโยบายจากผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 มิ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/2 และ ป.2/4 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 4 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.2.1 ค่ายผู้นำลูกเสือ เนตรนารี ป.4-ป.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 4 มิ.ย. 2557 กิจกรรมค่ายฝึกอบรมนายหมู่รองนายหมู่ลูกเสือเนตรนารี ป.5 (งานลูกเสือ)
วันที่ 4 มิ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1 - ป.6 ครั้งที่ 1 (งานแนะแนว)
วันที่ 4 มิ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิตป.4/1 (งานอภิบาล)
วันที่ 4 มิ.ย. 2557 กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 มิ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1 รับฟังนโยบายจากผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 4 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.2.6 จัดการแข่งขันกีฬาสี (งานกีฬา)
วันที่ 3 มิ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2/5 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 3 มิ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1 - ป.6 ครั้งที่ 1 (งานแนะแนว)
วันที่ 3 มิ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมสัมผัสชีวิตป.6/1 (งานอภิบาล)
วันที่ 3 มิ.ย. 2557 กิจกรรม- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 มิ.ย. 2557 กิจกรรม- ออกแบบการจัดกิจกรรม (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 มิ.ย. 2557 กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 มิ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.3 รับฟังนโยบายจากผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 มิ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนที่เข้าค่ายผู้นำนายหมู่รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.5 เลือกตั้งล่วงหน้า (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 3 มิ.ย. 2557 กิจกรรมประชุมนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการเสียงตามสาย (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.3.8 สรุป และประเมินผลการวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (งานแนะแนว)
วันที่ 2 มิ.ย. 2557 กิจกรรมกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1 - ป.6 ครั้งที่ 1 (งานแนะแนว)
วันที่ 2 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ (งานอภิบาล)
วันที่ 2 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.2.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 2 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 2 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.2.3 ติดต่อประสานพระสงฆ์มาเป็นประธานในพิธี (งานอภิบาล)
วันที่ 2 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.2.4 ทำจดหมายเรียนเชิญพระสงฆ์/คณะภราดา/ผู้มีเกียรติ (งานอภิบาล)
วันที่ 2 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.2.5 ลงปฏิทินกิจกรรม, แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกิจกรรมขึ้นหน้าเว็บไซต์โรงเรียน (งานอภิบาล)
วันที่ 2 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.2.6 ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 2 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.2.7 ซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรม (งานอภิบาล)
วันที่ 2 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.2.8 ดำเนินพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองครบรอบวันเกิดผู้อำนวยการ (งานอภิบาล)
วันที่ 2 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.2.9 ประเมินและสรุปผลดำเนินการ (งานอภิบาล)
วันที่ 2 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.2.10 นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีต่อไป (งานอภิบาล)
วันที่ 2 มิ.ย. 2557 กิจกรรมป.1-ป.3 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 มิ.ย. 2557 กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 มิ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.5 รับฟังนโยบายจากผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 มิ.ย. 2557 กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.2 รับฟังนโยบายจากผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี (งานกีฬา)
วันที่ 2 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.2.3 นำเสนอเพื่ออนุมัติลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี (งานกีฬา)
วันที่ 1 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.4 กิจกรรมพัฒนาอีคิว (1.4, 1.5, 10.3) (TQA.3.3) (งานแนะแนว)
วันที่ 1 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.4 กิจกรรม Classroom Meeting (10.3) (งานแนะแนว)
วันที่ 1 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.18 ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2557 (งานอภิบาล)
วันที่ 1 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.18.1 จดหมายแจ้งจากมูลนิธิกำหนดวัน เวลา การประชุม สัมมนา (งานอภิบาล)
วันที่ 1 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.18.2 ประชุม เพื่อปรึกษากับผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 1 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.18.3 หัวหน้างานแจ้งทีมงานอภิบาลเข้าร่วมประชุม (งานอภิบาล)
วันที่ 1 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.18.4 ตั้งเบิกงบประมาณ (งานอภิบาล)
วันที่ 1 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.18.5 ลงปฏิทินกิจกรรม, แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม (งานอภิบาล)
วันที่ 1 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.18.6 เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา (งานอภิบาล)
วันที่ 1 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.18.7 สรุปการดำเนินกิจกรรม (งานอภิบาล)
วันที่ 1 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.18.8 นำสรุปผลการดำเนินการไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการในปีต่อไป (งานอภิบาล)
วันที่ 1 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.5.2 ประชุมวางแผนดำเนินงาน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.5.3 จัดทำเอกสารและแบบประเมินที่จะใช้ในกิจกรรม พันธสัญญา (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2557 กิจกรรม6.6.1 คณะกรรมการนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2557 กิจกรรม- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2557 กิจกรรม- ประชุมวางแผน ชี้แจงและมอบหมายงาน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2557 กิจกรรม- ครูที่ปรึกษา ชั้น ป.6 คัดเลือกนักเรียนในห้องเพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกประธานนักเรียน ห้องละ 1 คน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2557 กิจกรรม- นักเรียนที่เป็นตัวแทนห้องร่วมประชุมกับที่ปรึกษากิจกรรม รับฟังการชี้แจง แนวปฏิบัติ ในการประชาสัมพันธ์ตนเอง และจับฉลากหมายเลข (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2557 กิจกรรม- ตัวแทนนักเรียนแนะนำตนเองด้วยวาจา และแผ่นพับ ตามชั้นต่าง ๆ ที่เป็นนโยบาย (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2557 กิจกรรม- คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งโดยเลือกตามห้องเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2557 กิจกรรม- ประกาศผลอย่างเป็นทางการ และแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนแล้วรับมอบเครื่องหมายคณะกรรมการนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2557 กิจกรรม- ประเมินผลการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2557 กิจกรรม- คณะกรรมการนักเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากที่ปรึกษากิจกรรม (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2557 กิจกรรม- ประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการนักเรียน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2557 กิจกรรม- นำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาในปีต่อไป (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 31 พ.ค. 2557 กิจกรรมแต่งตั้งที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านลูกเสือ (งานลูกเสือ)
วันที่ 30 พ.ค. 2557 กิจกรรมเก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (งานแนะแนว)
วันที่ 30 พ.ค. 2557 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา (งานอภิบาล)
วันที่ 30 พ.ค. 2557 กิจกรรมขอเชิญผอ.ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา2557 (งานอภิบาล)
วันที่ 30 พ.ค. 2557 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 29 พ.ค. 2557 กิจกรรมที่ปรึกษาด้านพฤติกรรมเข้ามาประชุมร่วมกับครู (งานแนะแนว)
วันที่ 29 พ.ค. 2557 กิจกรรมประชุมร่วมกับทีมวิทยากรในการอบรมนักเรียนหญิง (งานแนะแนว)
วันที่ 29 พ.ค. 2557 กิจกรรมสำรวจข้อมูลนักเรียนเรื่องพฤติกรรม (งานแนะแนว)
วันที่ 29 พ.ค. 2557 กิจกรรมซ้อมใหญ่พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2557 (งานอภิบาล)
วันที่ 28 พ.ค. 2557 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการแผนกงานศาสนสัมพันธ์ และคริสตสัมพันธ์ (งานอภิบาล)
วันที่ 28 พ.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียน ป.1-ป.3 เลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ทางเว็บไซต์โรงเรียน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 28 พ.ค. 2557 กิจกรรมป.4-ป.6 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 27 พ.ค. 2557 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนด้านพฤติกรรมและการเรียนรู้ (งานแนะแนว)
วันที่ 27 พ.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียน ป.1-ป.3 เลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ทางเว็บไซต์โรงเรียน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 พ.ค. 2557 กิจกรรมเก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (งานแนะแนว)
วันที่ 26 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.1.7 ซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2557 (งานอภิบาล)
วันที่ 26 พ.ค. 2557 กิจกรรม- ประสาน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 พ.ค. 2557 กิจกรรม- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 พ.ค. 2557 กิจกรรม- ดำเนินการจัดพิธีไหว้ครู (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 พ.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียน ป.1-ป.3 เลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ทางเว็บไซต์โรงเรียน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 26 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.2 กีฬาสี (1.1) (TQA.3.3) (งานกีฬา)
วันที่ 25 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.5 กิจกรรมพันธสัญญา (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 25 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 พ.ค. 2557 กิจกรรม- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 พ.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียน ป.4-ป.6 เลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ทางเว็บไซต์โรงเรียน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 23 พ.ค. 2557 กิจกรรมรับสมัครนักกีฬาเทเบิลเทนนิสและนักกีฬาแบดมินตัน (งานกีฬา)
วันที่ 22 พ.ค. 2557 กิจกรรมเก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (งานแนะแนว)
วันที่ 22 พ.ค. 2557 กิจกรรมนำจดหมายส่งและสำรวจสถานที่ (งานอภิบาล)
วันที่ 22 พ.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียน ป.4-ป.6 เลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ทางเว็บไซต์โรงเรียน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 22 พ.ค. 2557 กิจกรรมรับสมัครนักกีฬาเทเบิลเทนนิสและนักกีฬาแบดมินตัน (งานกีฬา)
วันที่ 21 พ.ค. 2557 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 21 พ.ค. 2557 กิจกรรมแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่เป็นปรึกษาการจัดกิจกรรมลูกเสือ 2557 (งานลูกเสือ)
วันที่ 21 พ.ค. 2557 กิจกรรมเก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (งานแนะแนว)
วันที่ 21 พ.ค. 2557 กิจกรรมงานอภิบาลนำจดหมายส่งและสำรวจสถานที่ (งานอภิบาล)
วันที่ 21 พ.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียน ป.4-ป.6 เลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ทางเว็บไซต์โรงเรียน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 21 พ.ค. 2557 กิจกรรมรับสมัครนักกีฬาเทเบิลเทนนิสและนักกีฬาแบดมินตัน (งานกีฬา)
วันที่ 20 พ.ค. 2557 กิจกรรมนิเทศการสอน ม.บรรจง ป.1/1 (งานลูกเสือ)
วันที่ 20 พ.ค. 2557 กิจกรรมนิเทศการสอน ครูกิติยา ป.5/2 (งานลูกเสือ)
วันที่ 20 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.3.7 ดำเนินการเก็บข้อมูล (งานแนะแนว)
วันที่ 20 พ.ค. 2557 กิจกรรมเก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (งานแนะแนว)
วันที่ 20 พ.ค. 2557 กิจกรรมงานอภิบาลเตรียมคู่มือบันทึกและถุงผ้าถุงทานเพื่อรับบริจาคให้ครูประจำชั้น (งานอภิบาล)
วันที่ 20 พ.ค. 2557 กิจกรรมรับสมัครนักกีฬาเทเบิลเทนนิสและนักกีฬาแบดมินตัน (งานกีฬา)
วันที่ 19 พ.ค. 2557 กิจกรรม5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 19 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.3.5 โรเนียวแบบวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (งานแนะแนว)
วันที่ 19 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.3.6 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บข้อมูล (งานแนะแนว)
วันที่ 19 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.2.4 กิจกรรมส่งเสริมประเพณีไทย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.2.4.1 พิธีไหว้ครู (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 พ.ค. 2557 กิจกรรม- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 พ.ค. 2557 กิจกรรม- ออกแบบการจัดกิจกรรม (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 พ.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียน ป.1-ป.3 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 19 พ.ค. 2557 กิจกรรมรับสมัครนักกีฬาเทเบิลเทนนิสและนักกีฬาแบดมินตัน (งานกีฬา)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.3.3 ปรับปรุงข้อคำถามในแบบวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (งานแนะแนว)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.3.4 จัดพิมพ์ต้นฉบับแบบวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (งานแนะแนว)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรมจัดบอร์ดความรู้เดือน พฤษภาคม (งานแนะแนว)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.7 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (TQA.5.2ก) (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.7.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.7.3 ติดต่อประสานพระสงฆ์มาเป็นประธานในพิธี/วิทยากร (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.7.4 ลงปฏิทินกิจกรรม, แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกิจกรรมขึ้นหน้าเว็บไซต์โรงเรียน (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.7.5 ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการทำงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.7.7 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.7.8 นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีต่อไป (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.9 งานสอนคำสอน (TQA.3.4) (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.9.1 ประชุมทีมงานอภิบาล (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.9.2 มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบงานสอนคำสอนประจำแต่ละชั้น (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.9.3 ดำเนินงานสอนคำสอนตลอดปีการศึกษา (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.9.4 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.9.5 นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีต่อไป (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.10 หลักสูตรวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต ป.1-ป.6 (TQA.3.4) (อ.1) (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.10.1 ประชุม วางแผนร่วมกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.10.2 แบ่งชั้นสอนรับผิดชอบ (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.10.3 เลือกคาบสอนประสานกับครูที่ปรึกษาหรือครูสอนวิชาสังคมศึกษา (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.10.4 ดำเนินการสอนตลอดปีการศึกษา (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.10.5 ประเมินผลการเรียนรู้ครั้งที่ 1-4 แล้วส่งคะแนนให้ครูที่ปรึกษาหรือครูสอนวิชาสังคมศึกษา (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.10.6 นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีต่อไป (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.11 กิจกรรมสัมผัสชีวิต (14.1.1-14.1.5, ก14.2.1-ก.14.2.5) (TQA.1.2ค, .3.4, 2.1.2อ) (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.11.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.11.2 ติดต่อประสานหน่วยงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.11.3 ทำจดหมายขอ ความอนุเคราะห์ (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.11.4 ดำเนินตามกิจกรรมสัมผัสชีวิต (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.11.5 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.11.7 จัดเลี้ยงอาหารผู้ด้อยโอกาสในเทศกาลคริสต์มาส (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.11.8 นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีต่อไป (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.14 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม (14.1.1-14.1.5, ก14.2.1-ก14.2.5) (TQA.1.2ค) (GR.4.4) (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.14.1 มีหนังสือจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาขอความอนุเคราะห์ หรือครูที่ปรึกษาแจ้งรายชื่อนักเรียนที่นอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลหรือแจ้งรายชื่อผู้ปกครองที่เสียชีวิตให้งานอภิบาลรับทราบ (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.14.2 ประชุม เพื่อปรึกษากับผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.14.3 เบิกงบประมาณเพื่อมอบให้หน่วยงานที่มีจดหมายเข้ามาขอความอนุเคราะห์หรือจัดซื้อกระเช้าผลไม้เพื่อเยี่ยมนักเรียนหรือจัดซื้อพวงหรีด (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.14.4 บันทึกสถิติการเบิกจ่ายและรายชื่อนักเรียน,หน่วยงานที่ได้รับความอนุเคราะห์ (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.14.5 สรุปผลการดำเนินการ (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.14.6 นำสรุปผลการดำเนินการไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการในปีต่อไป (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.15 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น (TQA.1.2ค) (GR.4.4) (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.15.1 รับจดหมายเข้าจากหน่วยงานภายนอก (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.15.2 ประชุม เพื่อปรึกษากับผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.15.3 ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.15.4 เบิกงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.15.5 ส่งมอบงบประมาณให้กับหน่วยงานที่ช่วยเหลือ (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.15.6 บันทึกข้อมูล สถิติการช่วยเหลือพระศาสนจักรท้องถิ่น (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.15.7 นำสรุปผลการดำเนินการไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการในปีต่อไป (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.16.2 ประชุม เพื่อปรึกษากับผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.16.3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อแจ้งให้นักเรียนทราบ (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.16.4 งานอภิบาลเตรียมคู่มือบันทึกและถุงผ้าถุงทานเพื่อรับบริจาคให้ครูประจำชั้น (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.16.5 ครูประจำชั้นรณรงค์ให้นักเรียนร่วมกันบริจาคแต่ละวัน (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.16.6 เหรัญญิกระดับชั้นบันทึก รวบรวมเงินและนำไปฝากที่ห้องการเงินแต่ละสัปดาห์ (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.16.7 มงฟอร์ตร่วมใจบรรเทาภัยหนาว (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.16.8 เบิกงบประมาณเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานที่มาขอความอนุเคราะห์จากทางโรงเรียน (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.16.9 บันทึกสถิติการช่วยเหลือหน่วยงานที่มาขอความอนุเคราะห์จากทางโรงเรียน (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.16.10 สรุปผลการดำเนินงานและนำสรุปผลการดำเนินการไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการในปีต่อไป (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.20 พิธีบูชาขอบพระคุณเสกอาคารเรียน 4 ชั้น (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.20.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.20.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.20.3 ติดต่อประสานพระสงฆ์มาเป็นประธานในพิธี (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.20.4 ทำจดหมายเรียนเชิญพระสงฆ์/คณะภราดา/แขกผู้มีเกียรติ (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.20.5 ลงปฏิทินกิจกรรม, แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกิจกรรมขึ้นหน้าเว็บไซต์โรงเรียน (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.20.6 ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.20.7 ซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรม (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.20.8 ดำเนินงานตามแผน (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.20.9 ประเมินและสรุปผลดำเนินการ (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.20.10 นำสรุปผลการดำเนินการไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการในปีต่อไป (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.21 กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิ (JPIC) (TQA.1.2ค) (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.21.1 รับจดหมายเข้าจากมูลนิธิฯ (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.21.2 ประชุม เพื่อปรึกษากับผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.21.3 ทำเรื่องเบิกงบประมาณ (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.21.4 ดำเนินงานตามแผน (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.21.5 รายงานผลให้มูลนิธิฯ ทราบเก็บข้อมูลสถิติการทำบุญ (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.21.6 นำสรุปผลการดำเนินการไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการในปีต่อไป (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.22 กิจกรรมการสร้างบรรยากาศคาทอลิกในโรงเรียน (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.22.1 จัดบอร์ดเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์วันสำคัญทางศาสนาคริสต์ ในโอกาสต่างๆ (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.22.2 แบ่งปันพระวาจาประจำวันทางเสียงตามสาย (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.22.3 ประสานงานอาคารสถานที่เพื่อจัดตกแต่ง ประดับ อาคารสถานที่ ให้มีบรรยากาศคาทอลิก (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.22.4 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับศาสนา ช่วงพักกลางวัน (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.22.5 ประเมินและสรุปผล การดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.22.6 นำสรุปผลการดำเนินการไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการในปีต่อไป (งานอภิบาล)
วันที่ 16 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.23 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพ งาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (งานอภิบาล)
วันที่ 15 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.3.1 ศึกษาผลสรุปการวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ปีการศึกษา 2556 (งานแนะแนว)
วันที่ 15 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.3.2 นำเสนอผลการวิเคราะห์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนในการพัฒนา (งานแนะแนว)
วันที่ 15 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.11.6 ทำจดหมายขอบคุณไปยังหน่วยงานที่นำนักเรียนไปสัมผัสชีวิต พร้อมมอบกระเช้าขอบคุณเมื่อสิ้นปีการศึกษา (งานอภิบาล)
วันที่ 15 พ.ค. 2557 กิจกรรมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 15 พ.ค. 2557 กิจกรรม6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานกีฬา)
วันที่ 15 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.4 ส่งนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (TQA.3.3) (งานกีฬา)
วันที่ 15 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.4.6 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันตามรายการตามรายการต่างๆที่กำหนดไว้ (งานกีฬา)
วันที่ 15 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.4.7 สรุปผลการแข่งขันเพื่อประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน และสรุปเพื่อจัดทำสถิติ การแข่งขันต่อไป (งานกีฬา)
วันที่ 15 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.4.8 ส่งต่อรายชื่อนักเรียนให้กับงานพัฒนาศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อดำเนินการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันต่อตามลำดับ (งานกีฬา)
วันที่ 15 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.4.9 ประเมินกิจกรรมและนำผลประเมินมาทำแผนการพัฒนาต่อไป (งานกีฬา)
วันที่ 15 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานกีฬา)
วันที่ 15 พ.ค. 2557 กิจกรรม9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานกีฬา)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.4.4 สรุปผลวัดแววความสามารถพิเศษผู้เรียน ชั้น ป.4-ป.6 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.1.6 แจ้งตารางเรียนกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น ป.1-ป.3 ให้ครูประจำชั้นทราบ ทาง E-office (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.1 กิจกรรมการค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียนชั้น ป.1-ป.3 (10.3) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.1.1 ศึกษาข้อมูลการค้นหาศักยภาพพิเศษผู้เรียน ปี2556 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.1.2 นำผลการศึกษามาวางแผน การค้นหาศักยภาพพิเศษผู้เรียน (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.1.3 จัดเตรียมระบบคอมพิวเตอร์ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.1.4 ประสานและเบิกงบประมาณเตรียมความพร้อมห้องเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ จัดบอร์ด, บัตรนักเรียน, ใบงาน, สื่อการสอน (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.1.5 จัดตารางเรียนกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น ป.1-ป.3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.1.7 ลงตารางเรียนกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น ป.1-ป.3 ในToday’s Event (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.1.8 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนทราบ ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.1.9 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียน ชั้น ป.1-ป.3 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาศักยภาพทาง การคิด (Yes ! Genius) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.1.10 ตรวจใบงานกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น ป.1-ป.3 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.1.11 บันทึกคะแนนและสแกนใบงาน ชั้น ป.1-ป.3 ลงในระบบคอมพิวเตอร์ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.1.12 สรุปผลความสามารถพิเศษของผู้เรียนชั้น ป.1-ป.3 เป็นรายบุคคล โดยแจกแฟ้มสรุปผลเป็นรายบุคคลโดยผ่านทางครูที่ปรึกษาและรายงานผลผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.1.13 รายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และนำผลไปดำเนินการวางแผนส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพพิเศษของผู้เรียนต่อไป (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.2 กิจกรรมการส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอกในระดับภาค (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.2.1 ศึกษา สรุปกิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียนด้านวิชาการ และกิจกรรม ปีการศึกษา 2556 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.2.2 นำผลการศึกษามาวางแผนรวบรวมสรุปกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 เพื่อรายงานผล (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.2.3 ติดตามและประสานงานกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.2.4 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง บุคลากร และนักเรียนทราบ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.2.5 ลงกิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียนด้านวิชาการ และกิจกรรม ใน Today’s Event (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.2.6 ส่งผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอกในระดับภาค (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.2.7 ติดตามผลการร่วมกิจกรรม และรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่มีความสามารถในแต่ละด้าน (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.2.8 รายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และนำผลไปดำเนินการวางแผนส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพพิเศษของผู้เรียนต่อไป (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent (1.6, 10.3) (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.4 กิจกรรมวัดแววความสามารถพิเศษผู้เรียน (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.4.1 ศึกษาและออกแบบเครื่องมือวัดแววความสามารถพิเศษผู้เรียน ชั้น ป.4-ป.6 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.4.2 ติดต่อประสานงานครูประจำชั้น ป.4-ป.6 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.4.3 รวบรวมผลวัดแววความสามารถพิเศษผู้เรียน ชั้น ป.4-ป.6 (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.1.5 รายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และนำผลไปดำเนินการวางแผนส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพพิเศษของผู้เรียนต่อไป (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรมขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติให้โอวาทในวันเปิดปีการศึกษา 2557 แก่นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรมผู้อำนวยการให้โอวาทในวันเปิดปีการศึกษา 2557 แก่นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรมดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (งานลูกเสือ)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบ (งานลูกเสือ)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆเช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (งานลูกเสือ)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้ (เดือนละ 1 ครั้ง) (งานแนะแนว)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานแนะแนว)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (TQA.3.2ก) (งานแนะแนว)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้ (เดือนละ 1 ครั้ง) (งานแนะแนว)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (งานแนะแนว)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.5 งานทุนการศึกษา (งานแนะแนว)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานแนะแนว)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานแนะแนว (งานแนะแนว)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานแนะแนว)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.5 งานให้คำปรึกษา (TQA.3.2ก, .3.3) (งานแนะแนว)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.6 กิจกรรมเตรียมความพร้อม (งานแนะแนว)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานแนะแนว)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานแนะแนว (งานแนะแนว)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (งานแนะแนว)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2557 (งานอภิบาล)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.16 กิจกรรมมงฟอร์ตช่วยชาติช่วยสังคม (14.1.1-14.1.5, ก14.2.1-ก14.2.5) (TQA.1.2ค) (2.1.2) (งานอภิบาล)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.16.1 รับจดหมายเข้าจากหน่วยงานภายนอก (งานอภิบาล)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.1 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (5.2) (หลัก TQA.3.3) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม- ประสาน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม- ประเมินผลการจัดกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.2 งานกิจกรรมนักเรียน (หลัก TQA.3.3) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.2.9 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.2.9.1 กิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม- ออกแบบการจัดกิจกรรม (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม-ประสาน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม- ดำเนินการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม- ประเมินผลการจัดกิจกรรม (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม- นำผลการประเมินมาปรับปรุง การจัดกิจกรรมครั้งต่อไป (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.2.9.2 กิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับชุมชน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม- ออกแบบการจัดกิจกรรม (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม- ประสาน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม- ดำเนินการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับชุมชน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม- ประเมินผลการจัดกิจกรรม (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.2.10 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม- ดำเนินการส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.2.11 กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน (13.1) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม- วางแผนกิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม- ประเมินผลการจัดกิจกรรม (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม- นำผลการประเมินมาแก้ไขเพื่อฝึกซ้อมในการประกวด การแข่งขันครั้งต่อไป (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรมการวางแผนกิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม- เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกที่มาจัดกิจกรรมในโรงเรียน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม- ประเมินผลการจัดกิจกรรม (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม- นำผลการประเมินมาพิจารณาเพื่อเป็นข้อมูลในการขอเข้ามาจัดกิจกรรมของหน่วยงานภายนอกในครั้งต่อไป (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอ ตามรูปแบบและกระบวนการ ต่าง ๆ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรมนักเรียน ป.4-ป.6 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.1 กิจกรรมส่งเสริมการไหว้ (2.1) (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.1.2 ประชุมวางแผนดำเนินงาน ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจใน การจัดกิจกรรม (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.1.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการไหว้ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.1.4 กำกับติดตามประสานงาน การจัดกิจกรรม (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.1.5 ดำเนินการตรวจประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม เพื่อนำผลไปวางแผนพัฒนาต่อไป (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.2 กิจกรรมจิตอาสา (2.1) (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.2.2 ประชุมวางแผนดำเนินงาน ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจใน การจัดกิจกรรม (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.2.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.2.4 กำกับติดตามประสานงาน การจัดกิจกรรม (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.2.5 ดำเนินการตรวจประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรมเพื่อนำผลไปวางแผนพัฒนาต่อไป (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.3 กิจกรรมสุภาพบุรุษMC สุภาพสตรีมงฟอร์ต (2.1) (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.3.2 ประชุมวางแผนดำเนินงาน ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจใน การจัดกิจกรรม (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.3.4 กำกับติดตามประสานงานการจัดกิจกรรม (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.3.5 ดำเนินการตรวจประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรมเพื่อนำผลไปวางแผนพัฒนาต่อไป (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.3.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมสุภาพบุรุษ MC สุภาพสตรีมงฟอร์ต (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.4 กิจกรรมห้องเรียนดีมีระเบียบ (2.1) (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.4.2 ประชุมวางแผนดำเนินงาน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.4.3 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรม (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.4.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนดีมีระเบียบ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.4.5 กำกับติดตามประสานงานการจัดกิจกรรม (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.4.6 ดำเนินการตรวจประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม เพื่อนำผลไปวางแผนพัฒนาต่อไป (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.6.3 กิจกรรมเสียงตามสาย (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม- แต่งตั้งคณะกรรมการเสียงตามสาย (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม- ประชุมวางแผนในการทำงาน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม- ดำเนินการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม- สรุปผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อนำผลไปวางแผนพัฒนาต่อไป (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 14 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.4.4 ประกาศ คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขัน (งานกีฬา)
วันที่ 12 พ.ค. 2557 กิจกรรม6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 12 พ.ค. 2557 กิจกรรมประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2557 (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 12 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (10.2) (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 10 พ.ค. 2557 กิจกรรม- จัดกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 พ.ค. 2557 กิจกรรม5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 พ.ค. 2557 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 พ.ค. 2557 กิจกรรมดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.1 กิจกรรมค่ายลูกเสือภายในโรงเรียน (4.2, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3) (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน (4.2, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3) (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก (2.4, 6.3) (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.3.3 ศึกษาดูงานกิจกรรมลูกเสือ (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.3.4 ค่าตอบแทนวิทยากรที่ปรึกษางานลูกเสือ (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.3.7 ส่งลูกเสือเข้าร่วมประกวดเดินสวนสนาม (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.4 กิจกรรมผู้นำลูกเสือ เนตรนารี (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.4.1 สารวัตรลูกเสือ (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.4.2 ลูกเสือ เนตรนารีกองร้อยพิเศษ (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพ งาน คุณภาพการให้บริการนำ เสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 พ.ค. 2557 กิจกรรม7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 พ.ค. 2557 กิจกรรม8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 พ.ค. 2557 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 พ.ค. 2557 กิจกรรมแต่งตั้งที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านลูกเสือ (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 พ.ค. 2557 กิจกรรม5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานแนะแนว)
วันที่ 1 พ.ค. 2557 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 1 พ.ค. 2557 กิจกรรมดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (งานอภิบาล)
วันที่ 1 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.1.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 1 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 1 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.1.3 ติดต่อประสานพระสงฆ์มาเป็นประธานในพิธี (งานอภิบาล)
วันที่ 1 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.1.4 ทำจดหมายเรียนเชิญพระสงฆ์/พระสังฆราช คณะภราดาและแขกผู้มีเกียรติ (งานอภิบาล)
วันที่ 1 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.1.5 ลงปฏิทินกิจกรรม, แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกิจกรรมขึ้นหน้าเว็บไซต์โรงเรียน (งานอภิบาล)
วันที่ 1 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.1.6 ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 1 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.1.8 ดำเนินงานการจัดพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2557 (งานอภิบาล)
วันที่ 1 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.1.9 ประเมินและสรุปผลดำเนินการ (งานอภิบาล)
วันที่ 1 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.1.10 นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีต่อไป (งานอภิบาล)
วันที่ 1 พ.ค. 2557 กิจกรรม6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและวันพุธรับเถ้า (งานอภิบาล)
วันที่ 1 พ.ค. 2557 กิจกรรม5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 พ.ค. 2557 กิจกรรม5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 พ.ค. 2557 กิจกรรม5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (งานกีฬา)
วันที่ 30 เม.ย. 2557 กิจกรรม93นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 2 เม.ย. 2557 กิจกรรมจัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (งานอภิบาล)
วันที่ 1 เม.ย. 2557 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 เม.ย. 2557 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 เม.ย. 2557 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 เม.ย. 2557 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 เม.ย. 2557 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 เม.ย. 2557 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 1 เม.ย. 2557 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 1 เม.ย. 2557 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 1 เม.ย. 2557 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 1 เม.ย. 2557 กิจกรรมกำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 เม.ย. 2557 กิจกรรมจัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ 4.1.1 กิจกรรมค่ายลูกเสือภายในโรงเรียน - ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ป.1-ป.3 - ค่ายเตรียมความพร้อมลูกเสือ เนตรนารี ป.3 ขึ้น ป.4 - ค่ายลูกเสือ เนตรนารีประจำปี ป.4 4.1.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือภายนอกโรงเรียน - ค่ายผู้นำลูกเสือ เนตรนารีป.4-ป.6 - ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ป.5-ป.6 - ค่ายลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ 4.1.3 กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก - เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ - เข้าร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธรำลึก - ศึกษาดูงานกิจกรรมลูกเสือ - ค่าตอบแทนวิทยากรที่ปรึกษาลูกเสือ - ตัดชุดผู้กำกับลูกเสือ - เงินอุดหนุนคณะลูกเสือแห่งชาติรายปี - ส่งลูกเสือเข้าร่วมประกวดเดินสวนสนาม 4.1.4 กิจกรรมผู้นำลูกเสือ เนตรนารี - สารวัตรลูกเสือ - ลูกเสือ เนตรนารี กองร้อยพิเศษ 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตาม รูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 เม.ย. 2557 กิจกรรมจัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 เม.ย. 2557 กิจกรรมกำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 เม.ย. 2557 กิจกรรมจัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 เม.ย. 2557 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานแนะแนว)
วันที่ 1 เม.ย. 2557 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานแนะแนว)
วันที่ 1 เม.ย. 2557 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานแนะแนว)
วันที่ 1 เม.ย. 2557 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานแนะแนว)
วันที่ 1 เม.ย. 2557 กิจกรรมกำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานอภิบาล)
วันที่ 1 เม.ย. 2557 กิจกรรมจัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (งานอภิบาล)
วันที่ 1 เม.ย. 2557 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 เม.ย. 2557 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 เม.ย. 2557 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 เม.ย. 2557 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 เม.ย. 2557 กิจกรรม4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 เม.ย. 2557 กิจกรรม4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตาม รูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 เม.ย. 2557 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 เม.ย. 2557 กิจกรรม3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (งานกีฬา)
วันที่ 1 เม.ย. 2557 กิจกรรม4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (งานกีฬา)
วันที่ 3 มี.ค. 2557 กิจกรรม2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 3 มี.ค. 2557 กิจกรรม2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 3 มี.ค. 2557 กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 3 มี.ค. 2557 กิจกรรม2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 มี.ค. 2557 กิจกรรม. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 มี.ค. 2557 กิจกรรม2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 มี.ค. 2557 กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 มี.ค. 2557 กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 มี.ค. 2557 กิจกรรม2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานแนะแนว)
วันที่ 1 มี.ค. 2557 กิจกรรม2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 มี.ค. 2557 กิจกรรม2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (งานกีฬา)
วันที่ 24 ก.พ. 2557 กิจกรรม1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 3 ก.พ. 2557 กิจกรรม1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 3 ก.พ. 2557 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานอภิบาล)
วันที่ 1 ก.พ. 2557 กิจกรรม1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน)
วันที่ 1 ก.พ. 2557 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 ก.พ. 2557 กิจกรรม1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานแนะแนว)
วันที่ 1 ก.พ. 2557 กิจกรรม1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานกิจกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ก.พ. 2557 กิจกรรม1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
วันที่ 1 ก.พ. 2557 กิจกรรม1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (งานกีฬา)
วันที่ 0 543 กิจกรรม6.1 กิจกรรมค่ายลูกเสือภายในโรงเรียน (4.2, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3)+6 (งานลูกเสือ)