Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ป.4-6  เพิ่มเติม
 

        ด้วยงานลูกเสือ  ฝ่ายกิจการนักเรียน  จะได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญประจำปี  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6  ประจำปีการศึกษา  2550 เพิ่มเติม  ขึ้นระหว่างวันที่  1-2  มีนาคม  2551  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกประถม  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือที่เข้ารับการฝึกอบรมรู้จักบทบาทและหน้าที่ของการเป็น  ผู้นำและผู้ตามที่ดี  รู้รับผิดชอบ  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้    ในชีวิตประจำวัน  อีกทั้งสามารถทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้กำกับในการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือได้
การจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือครั้งนี้มีกำหนดการ  ดังนี้
1.วันเสาร์ที่  1  มีนาคม  2551  ลูกเสือรายงานตัว ณ สนามบาสเกตบอล  เวลา  07.30 น.
  โดยแต่งกายชุดลูกเสือสามัญ  พร้อมสัมภาระเข้าค่าย
2.รับกลับในวันอาทิตย์ที่  2  มีนาคม  2551  เวลา  12.00 น.


      ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 475 ครั้ง จาก งานลูกเสือ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน